GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 14 lutego 2001 r.
Nr 3


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 8 /2001 z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2001 r. utrzymania unikatowych urządzeń lub miejsc pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, z zakresu infrastruktury informatycznej

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 5/2001 z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r

12

UCHWAŁA Nr 8/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 12 lutego 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2001 r. utrzymania unikatowych urządzeń lub miejsc pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, z zakresu infrastruktury informatycznej.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30 poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) i z §1 pkt 1 zarządzenia Nr 1/2001 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2001 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 3) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 56 499 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2001 r. utrzymania unikatowych urządzeń lub miejsc pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, z zakresu infrastruktury informatycznej.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym będącym jednostkami wiodącymi miejskich sieci komputerowych MAN i centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej KDM na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie utrzymania unikatowych urządzeń lub miejsc pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, z zakresu infrastruktury informatycznej, określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej WiszniewskiZałącznik
do uchwały Nr 8/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 12 lutego 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie utrzymania unikatowych urządzeń lub miejsc pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, z zakresu infrastruktury informatycznej
 

Lp.
Nazwa jednostki naukowej
Wysokość dofinansowania (w zł)
1
2
3
I. Koszty łączności zagranicznej z siecią Trans European Research Network TEN-155
1. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
16 000 000
II. Koszty utrzymania i użytkowania miejskich sieci komputerowych MAN oraz połączeń krajowych i międzynarodowych
2 Politechnika Białostocka
293 000
3 Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy 
166 000
4 Politechnika Częstochowska
107 000
5 Politechnika Gdańska 
1 199 000
6 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
56 000
7 Politechnika Koszalińska
52 000
8 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
1 786 000
9 Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
408 000
10 Politechnika Łódzka
800 000
11 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
188 000
12 Uniwersytet Opolski
143 000
13 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
1 720 000
14 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 
85 000
15 Politechnika Radomska
59 000
16 Politechnika Rzeszowska
217 000
17 Politechnika Szczecińska
735 000
18 Politechnika Śląska w Gliwicach
1 110 000
19 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
724 000
20 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie
3 069 000
21 Politechnika Wrocławska
1 186 000
22 Politechnika Zielonogórska
142 000
III. Koszty utrzymania i eksploatacji centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej KDM
23 Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
13 994 000
24 Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 
2 460 000
25 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet 
3 240 000
26 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 
4 247 000
27 Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe 
2 313 000
 
13

ZARZĄDZENIE Nr 5/2001
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 6 lutego 2001 r.

w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Środki finansowe w wysokości 1 210 000 000 zł dzieli się pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych, zwane dalej "zespołami", z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinanso wanie w 2001 r. działalności statutowej jed nostek naukowych.

2. Szczegółowy podział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, pomiędzy poszczegól ne zespoły określa załącznik Nr 1 do zarządze nia.

§ 2.

1. Środki finansowe w wysokości 883 001 200 zł dzieli się pomiędzy zespoły, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. projektów badawczych i projektów celowych.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznacza się do rozdysponowania pomiędzy zespoły działające w dziedzinie:

1) nauk społecznych, humanistycznych i ścis łych - w wysokości 65 146 600 zł,
2) nauk przyrodniczych - w wysokości 199 201 500 zł,
3) nauk technicznych w - wysokości 618 653 100 zł.
3. Szczegółowy podział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, pomiędzy poszczególne zespoły określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

1. Środki finansowe w wysokości 245 147 000 zł dzieli się pomiędzy zespoły, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących aparatury naukowo-badawczej.

2. Szczegółowy podział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, pomiędzy poszczególne zespoły określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

1. Środki finansowe w wysokości 52 840 764 zł dzieli się pomiędzy zespoły, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących inwestycji budowlanych, kontynuowanych w ramach zobowiązań określonych w decyzjach Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r.

2. Szczegółowy podział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, pomiędzy poszczególne zespoły określa załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 5.

1. Środki finansowe w wysokości 760 000 zł, przeznaczone na finansowanie w 2001 r. składek do organizacji międzynarodowych, dzieli się pomiędzy zespoły, a mianowicie:

1) Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicz nych i Prawnych (H-2) - 17 000 zł,
2) Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4) - 541 000 zł,
3) Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9) - 194 000 zł,
4) Zespół Elektrotechniki, Automatyki, Robo tyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) - 8 000 zł.
§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r.
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5/2001
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 6 lutego 2001 r.

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. działalności statutowej jednostek naukowych.
 

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł
1
2
3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
74 368 400
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
33 764 700
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych (P-3)
97 179 800
Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
116 949 000
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5)
175 695 600
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
169 123 100
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
115 203 800
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
47 571 500
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
 119 756 400
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
48 151 900
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
74 664 900
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
86 622 000
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
50 948 900
14
Razem
1 210 000 000


Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 5/2001
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 6 lutego 2001 r.

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. projektów badawczych i projektów celowych
 

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł, w tym zobowiązania z lat poprzednich
1
2
3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
18 305 600

10 374 687

2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
15 144 500

9 435 221

3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych (P-3)
31 696 500

12 706 200

Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
47 565 600

24 928 318

5 Zespół Nauk Medycznych (P-5)
83 621 700

52 341 412

6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
68 014 200

22 569 489

7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
72 007 300

20 941 107

Zespół Inżynierii Materiał owej i Technologii Materiałowych (T-8)
126 461 500

83 208 401

9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
90 253 500

32 009 260

10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
42 178 600

13 994 441

11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
68 757 800

28 853 739

12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
97 595 400

39 273 743

13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
121 399 000

90 104 986

14 Razem
883 001 200

440 741 004Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 5/2001
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 6 lutego 2001 r.

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. kosztów realizacji inwestycji dotyczących aparatury naukowo-badawczej
 

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł
1
2
3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
6 900 000
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
4 500 000
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych (P-3)
22 400 000
Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
30 412 000
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5)
39 000 000
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
29 650 000
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
19 600 000
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
15 678 000
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
28 450 000
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
11 522 000
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
11 520 000
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
12 815 000
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
12 700 000
14
Razem
245 147 000


Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 5/2001
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 6 lutego 2001 r.

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. kosztów realizacji kontynuowanych inwestycji budowlanych
 

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł
1
2
3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
8 613 000
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
980 704
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych (P-3)
3 919 596
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
5 445 214
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5)
5 600 000
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
3 992 750
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
2 998 000
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
2 351 500
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
4 543 000
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
6 798 000
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
2 617 000
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
2 160 000
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
2 822 000
14 Razem
52 840 764
 

Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK