GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 11 lutego 2002 r.
Nr 3


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 4/2002 z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na sfinansowanie wkładu strony polskiej z tytułu uczestnictwa w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w 2002 r.

6

UCHWAŁA Nr 4/2002
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 5 lutego 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na sfinansowanie wkładu strony polskiej z tytułu uczestnictwa w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1044, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, pełniącemu funkcję krajowego punktu kontaktowego w ramach koordynowania działań związanych z uczestnictwem w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanym dalej "5. PR", przyznaje się środki finansowe w złotych, stanowiące równowartość 40.728.867 euro, z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu strony polskiej z tytułu uczestnictwa w 5. PR w 2002 r., który ma być wnoszony na podstawie decyzji Nr 4/99 Rady Stowarzyszenia UE - Polska z dnia 4 sierpnia 1999 r. przyjmującej zasady i warunki uczestnictwa strony polskiej we wspólnotowych programach w dziedzinie badań, rozwoju technicznego i prezentacji (1998-2002).

§ 2.

Wkład strony polskiej z tytułu uczestnictwa w 5. PR w 2002 r. zostanie sfinansowany ze środków wyodrębnionych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b) zarządzenia Nr 1/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1).

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przekazane Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej, po dokonaniu przeliczenia według aktualnego kursu walut, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.

§ 4.

Do rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej zgodnie z § 3 oraz do informacji i sprawozdań dotyczących jej wykorzystania stosuje się przepisy rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642).

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 31/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 27 października 1999 r. w sprawie wkładu strony polskiej w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 32 i z 2000 r. Nr 1, poz. 3).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK