GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 25 lutego 2002 r.
Nr 3


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 6/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2003 r.
  2. Nr 7/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  1. Nr 3/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych
  2. Nr 4/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r.

8

UCHWAŁA Nr 6/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2003 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 11.071.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania przez jednostki naukowe specjalnych urządzeń badawczych w pierwszym półroczu 2003 r.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w pierwszym półroczu 2003 r., określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał KleiberZałącznik
do uchwały Nr 6/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 lutego 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w pierwszym półroczu 2003 r.

 
Lp. Nazwa jednostki naukowej Tytuł dofinansowania Wysokość dofinansowania w zł
1 2 3 4
1 Uniwersytet Warszawski
Ośrodek Badań Archeologicznych NOVAE
koszty utrzymania bazy archeologicznej w Novae (Bułgaria) 48 500
2 Uniwersytet Warszawski
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
koszty badań archeologicznych i prac rekonstrukcyjnych oraz konserwatorskich prowadzonych w pięciu krajach Bliskiego Wschodu 623 850
3 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN koszty utrzymania Laboratorium Krystalizacji 156 000
4 Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
koszty utrzymania polskiego teleskopu fotometrycznego w Obserwatorium Las Campanas,Chile 112 400
5 Uniwersytet Warszawski
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
koszty utrzymania Warszawskiego Cyklotronu Ciężkich Jonów 380 000
6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
koszty utrzymania Torunskiej Stacji VLBI i EPN. Radioteleskopy 32m i 15m 229 900
7 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
koszty utrzymania Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO) 150 000
8 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
koszty utrzymania Obserwatorium Astronomicznego na Suchorze 45 800
9 Uniwersytet Gdański
Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
"koszty eksploatacji K/H ""OCEANOGRAF 2""" 90 000
10 Uniwersytet Gdański
Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
koszty utrzymania Stacji Morskiej w Helu 80 000
11 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
koszty utrzymania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 100 000
12 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Wydział Biologii
koszty utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego 100 000
13 Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii
koszty utrzymania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego 100 000
14 Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Przyrodniczych
koszty utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego 100 000
15 Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Przyrodniczych
koszty utrzymania herbarium i kolekcji zoologicznej muzeum przyrodniczego 45 000
16 Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Przyrodniczych Instytut Zoologii
koszty utrzymania kolekcji ryb kopalnych 25 000
17 Instytut Geofizyki PAN koszty utrzymania Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie 895 200
18 Instytut Dendrologii PAN koszty utrzymania kolekcji dendrologicznych w Arboretum Kórnickim 100 000
19 Instytut Oceanologii PAN "koszty utrzymania i eksploatacji statku badawczego ""Oceania""" 1 185 000
20 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN koszty utrzymania naukowej kolekcji zoologicznej 85 000
21 Muzeum i Instytut Zoologii PAN koszty utrzymania naukowej kolekcji zoologicznej 100 000
22 Zakład Badania Ssaków PAN koszty utrzymania naukowej kolekcji zoologicznej 46 000
23 Zakład Biologii Antarktyki PAN koszty utrzymania stacji badawczej im.H.Arctowskiego w Antarktyce 1 150 000
24 Ogród Botaniczny PAN koszty utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego 430 000
25 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
koszty utrzymania Arboretum w Rogowie 95 000
26 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Wydział Leśny
koszty utrzymania i rozwoju kolekcji dendrologicznych w Arboretum Leśnym w Zielonce 95 000
27 Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN koszty utrzymania unikatowego urządzenia badawczego -Ośrodka kierowanego rozrodu i chowu ryb ciepłolubnych 85 000
28 Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie koszty ochrony zasobów genetycznych konika polskiego bytującego w stanie wolnym wraz z ekosystemem leśnym będącym naturalnym siedliskiem konika 75 000
29 Morski Instytut Rybacki "koszty utrzymania statku naukowo-badawczego ""Baltica""" 900 000
30 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego koszty utrzymania kolekcji kultur drobnoustrojów przemysłowych i drożdży jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowyn znaczeniu 110 000
31 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pracownia Mikroskopii Elektronowej
koszty utrzymania mikoroskopów elektronowych Pracowni Mikroskopii Elektronowej 23 000
32 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych koszty utrzymania Centralnego Laboratorium Jakości 16 750
33 Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
koszty utrzymania Środowiskowego Centrum Komputerowego Wspomagania Projektowania Maszyn 127 050
34 Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica koszty utrzymania urządzenia Gleeble 3800 symulującego procesy odlewania oraz obróbki cieplno- -chemicznej stali i stopów metali nieżelaznych 235 000
35 Instytut Spawalnictwa koszty utrzymania stanowiska badawczego wyposażonego w spawalniczy laser gazowy dużej mocy 201 500
36 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej koszty utrzymania zespołu akceleratorów i napromienników gamma służących badaniom z zakresu chemii i fizyki radiacyjnej 495 500
37 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych
koszty utrzymania zestawu spektrometrów do analizy powierzchni Centrum Badań Powierzchni ŚLAFiBS UJ 97 000
38 Instytut Energii Atomowej koszty utrzymania Laboratorium badań materiałów aktywnych (Komory Gorące) w Laboratorium Badań Materiałowych 385 750
39 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego koszty utrzymania unikatowego kompleksu badawczego Plasma-Focus PF-1000 101 400
40 Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT koszty utrzymania Środowiskowego, terenowego laboratorium pomiarowego maszyn i urzadzeń gornictwa odkrywkowego 40 000
41 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górniczy
koszty utrzymania Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych w Regulicach 95 000
42 Centrum Badań Kosmicznych PAN koszty utrzymania obserwatorium astrogeodynamiczne CBK PAN w Borowcu 170 000
43 Centrum Techniki Okrętowej - Zakład Badawczo-Rozwojowy koszty utrzymania basenu badań modelowych Ośrodka Hydromechaniki Okrętu CTO ZBR 503 500
44 Instytut Geodezji i Kartografii koszty utrzymania obserwatorium geodezyjno geofizyczne IGiK w Borowej Górze 150 000
45 Instytut Morski koszty eksploatacji statku badawczego Doktor Lubecki i kutra hydrograicznego Imoros 247 350
46 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
koszty utrzymania obserwatorium satelitarnego w Lamkówku na potrzeby udziału w programach badań geodynamicznych 75 000
47 Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
koszty udziału Astrogeodezyjnego Obserwatorium Międzynarodowej Stacji IGS w Józefosławiu w europejskich i globalnych programach badawczych 138 050
48 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej koszty utrzymania Laboratorium do badań modelowych urządzeń demagnetyzacyjnych okrętów oraz badań wibroakustycznych 231 500

 

9

UCHWAŁA Nr 7/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 34 332 150 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2003 – 2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej „5.PR”, Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), Inicjatywy EUREKA, Niemieckiego Synchrotronu Elektronowego (DESY) i programu badawczego realizowanego w ramach współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), współfinansowanego z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi. Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2003 r. – 16 115 008 zł,
w 2004 r. – 10 628 451 zł,
w 2005 r. –   7 316 275 zł,
w 2006 r. –      272 416 zł.

2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2.

1.    Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR, w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie na wsparcie centrów doskonałości, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 40 000 zł, z przeznaczeniem          na refundację części kosztów przygotowania wniosku.
2.    Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 20 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się:
1)    Centrum Naukowo-Technicznemu Kolejnictwa w Warszawie,
2)    Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie.

§ 3.

1.    Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
2.    Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się:
1)    Instytutowi Maszyn Matematycznych w Warszawie,
2)    Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber


ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr 7/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 lutego 2003 r.

Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
1 2 3 2003
4
2004
5
2005
6
2006
7
2003-2006
8
5.PR
1 Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie Centrum kompetencji: Zintegrowane sysemy techniczne i jakościowe w ochronie przed korozją
Akronim: CORPROT
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: G1MA-CT-2002-04036
412 130 284 780 187 383 - 884 293
2 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Centrum badań mórz szelfowych
Akronim: CeSSS 5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK3-CT-2002-80004
660 000 289 000 282 000 - 1 231 000
3 Katedra Transportu Szynowego Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach Trwałość i niezawodność kolejowych zestawów kołowych
Akronim: TRANSMEC
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G3MA-CT-2002-01027
349 160 316 260 314 580 - 980 000
4 Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku Ekstremalne fale – ich predykcja i oddziaływanie na budowle morskie Akronim: MaxWave
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK3–CT–2000–00026
177 200 - - - 177 200
5 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Centrum Doskonałości biomedycyny molekularnej Akronim: CEMBM
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK6-CT-2002-90363
620 000 224 000 152 000 - 996 000
6 Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej Centrum trwałości i niezawodności materiałów i konstrukcji
Akronim: CESTI
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1MA-CT-2002-04058
322 980 316 000 293 000 - 931 980
7 Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie Zjawiska i reakcje powierzchniowe
Akronim: SURPHARE
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G5MA-CT-2002-04034
158 500 83 210 38 500 - 280 210
8 Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka“ w Warszawie Pediatryczne Centrum Badawcze – Efektywność Leczenia Dzieci
Akronim: PERFECT
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLG1-CT-2002-90358
295 000 301 000 244 000 - 840 000
9 Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu Przemysłowe odpady z mleczarń jako źródło produkcji zrównoważonych materiałów polimerowych
Akronim: WHEYPOL
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G5RD-CT-2001-00591
99 200 40 100 - - 139 300
10 Instytut Geofizyki PAN w Warszawie Centrum metod i obserwacji geofizycznych dla zrównoważonego rozwoju
Akronim: GEODEV
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-2002-80005
391 440 242 760 241 920 - 876 120
11 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików koło Błonia Ulepszone nawożenie organiczne w systemach upraw rolniczych dla uzyskania wysokiej efektywności nawożenia azotem i nawadniania przy ograniczaniu zanieczyszczenia środowiska
Akronim: FertOrgaNic
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2002-01799
60 914 44 506 47 838 20 516 173 774
12 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Wapń, fundamentalne znaczenie w hodowli ryb: formowanie szkieletu, reprodukcja i fizjologia. Melatonina, PTHrP i równowaga wapnia
Akronim: FISHCAL
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: Q5RS-2001-01465
165 750 117 750 - - 283 500
13 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego Centrum doskonałości wieloskalowego modelowania biomolekularnego, bioinformatyki i zastosowań
Akronim: MAMBA
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLRI-CT-2002-90383
384 300 216 300 236 600 - 837 200
14 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Ekologia mszywiołów z wód Svalbardu
5. PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt:
HPRI-CT-1999-00021
HPRI-CT-1999-00062
HPRI-CT-2001-00176
73 500 - - - 73 500
15 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu Centrum doskonałości niskotemperaturowych badań materiałów perspektywicznych dla zastosowań
Akronim: CELTAM
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G5MA-CT-2002-04032
156 504 149 369 144 180 - 450 053
16 Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie Europejskie badania i technika pomiaru opływów okrętów w pełnej skali
Akronim: EFFORT
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G3RD-CT-2002-00810
313 979 51 957 - - 365 936
17 Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie Precyzyjna technologia elektrochemiczna uwzględniająca odzysk materiałów użytecznych
Akronim: NAS-SPECTRUM
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RD-CT-2000-00421
195 000 85 000 - - 280 000
18 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Poprawianie dokładności procesów przeróbki plastycznej przez jednoczesne modelowanie deformacji w układzie odkuwka-matryca-prasa
Akronim: IMPRESS
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RD-CT-2000-02002
125 160 119 280 - - 244 440
19 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Architektura źródła i drenu dla zaawansowanej technologii MOS
Akronim: SODAMOS
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2002-26475
245 280 - - - 245 280
20 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Centrum doskonałości laserowego przetwarzania i zaawansowanych badań materiałów
Akronim: LAPROMAT
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G5MA-CT-2002-04054
74 480 64 960 68 110 - 207 550
21 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Badania strumieni w Morzach Arktycznych-Subarktycznych dla klimatu Europy: północ
Akronim: ASOF-N
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-2002-00139
130 000 130 000 135 000 - 395 000
22 Centrum Techniki Okrętowej Zakład Badawczo-Rozwojowy w Gdańsku Centrum kompetencji w zakresie badań stosowanych w technice morskiej
Akronim: CEMTAR
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G3MA-CT-2002-01028
276 350 339 121 224 543 - 840 014
23 Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi Centrum kompetencji: Wysokozaawansowane tekstylia
Akronim: HTT
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1MA-CT-2002-04022
338 000 210 000 160 600 - 708 600
24 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie Centrum doskonałości: Rozpowszechnianie osiągnięć nauk neurobiologicznych w społeczeństwie
Akronim: BRAINS
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLG3-CT-2002-90368 #
482 000 261 000 261 000 - 1 004 000
25 Zakład Gerontologii Klinicznej i Społecznej Akademii Medycznej w Białymstoku Usługi wspierające opiekunów rodzinnych osób starszych w Europie
Akronim: EUROFAMCARE
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK6-CT-2002-02647
220 220 262 360 140 700 - 623 280
26 Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Centrum kompetencji: Bezpieczeństwo urządzeń ciśnieniowych
Akronim: PRESAFE
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1MA-CT-2002-04018
83 785 71 110 67 600 - 222 495
27 Instytut Energetyki w Warszawie Badania właściwości mieszanek paliwowych w kotłach i symulatorach w celu zwiększania wykorzystania biomasy i bio-odpadów do współspalania z węglem w kotłach pyłowych
Akronim: POWERFLAM2
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2001/907
166 730 193 190 87 618 - 447 538
28 Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej Zespół dla koordynacji europejskiego i narodowych (krajów kandydujących) programów RTD słonecznej energii
Akronim: PV-NAS-NET
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK5-CT-2002-80646
230 700 98 800 - - 329 500
29 Morski Instytut Rybacki w Gdyni Reakcja ekosystemu Bałtyku na zmiany koncentracji krzemianów
Akronim: SIBER
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK3-CT-2002-0069
54 100 43 700 39 900 - 137 700
30 Instytut Fizyki PAN w Warszawie Wstrzykiwanie nośników spolaryzowanych spinowo w nanostrukturach i przyrządach
Akronim: SPINOSA
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-33334
282 000 188 000 - - 470 000
31 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach Odmiany jabłoni o wysokiej jakości owoców i odporności na choroby, przydatne dla zrównoważonego rolnictwa
Akronim: HiDRAS
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2002-01492
105 000 120 000 110 000 36 000 371 000
32 Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach dla Oddziału Metali Lekkich w Skawinie Centrum kompetencji: nowoczesne technologie i integracja badań w obszarze aluminium
Akronim: Centr-Al
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt: G1MA-CT-2002-04053
189 150 193 600 198 600 - 581 350
33 Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku Zintegrowane strategie zarządzania wodami transgranicznymi wschodniego krańca Europy – badania pilotażowe Jeziora Peipsi oraz jego zlewni.
Akronim: MANTRA-East
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2000-00076
346 500 - - - 346 500
34 Instytut Oceanografii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego Centrum doskonałości: Bałtyckie centrum badań, edukacji i rozwoju
Akronim: BALTDER
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK3-CT-2002-80005
634 338 500 378 465 743 - 1 600 459
35 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Operacyjne metody zarządzania zagrożeniem powodziowym w społeczeństwie informacyjnym
Akronim: OSIRIS
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-1999-11598
49 692 - - - 49 692
36 Dział Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Akcja informacyjno-szkoleniowa Wspólna Europa
Akronim: PENCE
5.PR – I Program Horyzontalny
Kontrakt: ICA1-CT-2002-60038
41 000 - - - 41 000
37 Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Centrum kompetencji: Centrum fotowoltaiki w Polsce
Akronim: Centrum PV
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK5-CT-2002-80665
152 900 203 800 152 900 - 509 600
38 Instytut Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Nowatorskie oprzyrządowanie do precyzyjnych eksperymentów jądrowych w pułapce
Akronim: NIPNET
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt:HPRI-CT-2001-50034
58 000 48 000 - - 106 000
39 Morski Instytut Rybacki w Gdyni Polskie centrum nauk rybackich
Akronim: POLMARF
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: Q5AM-2002-00413
349 580 367 400 165 860 - 882 840
40 Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie Działalność Centrum Przekazu Innowacji we wschodniej Polsce
5.PR – II Program Horyzontalny
Kontrakt: IRC 4.63
425 250 181 908 - - 607 158
41 Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie Centrum doskonałości: Termodynamiczne laboratorium dla ochrony środowiska
Akronim: TALES
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1MA-CT-2002-04059
194 000 175 000 177 000 - 546 000
42 Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Działalność centrum przekazu innowacji w Polsce zachodniej
5.PR – II Program Horyzontalny
Kontrakt: IRC 4.64 ADD2
430 245 107 550 - - 537 795
43 ComputerLand S.A. w Warszawie Bezpieczeństwo cywilne wielkim wyzwaniem dla technologii teleinformatycznych
Akronim: CSGCT
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-92571
71 769 - - - 71 769
44 Przedsiębiorstwo Badań i Doradztwa GEOMOR Sp. z o.o. w Gdańsku Zintegrowane strategie zarządzania wodami transgranicznymi wschodniego krańca Europy – badania pilotażowe Jeziora Peipsi oraz jego zlewni.
Akronim: MANTRA-East
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2000-00076
277 320 - - - 277 320
5.PR- "Sieci"
45 Instytut Morski w Gdańsku Europejskie zasoby piasków morskich i żwirów: szacowanie i określanie oddziaływania ich eksploatacji na stan środowiska
Akronim: Eumarsand
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRN-CT-2002-00222
53 700 24 800 21 500 - 100 000
46 Instytut Morski w Gdańsku Program dla sieci bałtyckiej w celu oceny i poprawy operacyjnego systemu obserwacji i prognoz w regionie
Akronim: PAPA
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVR1-CT-2002-20012
42 100 25 400 27 000 - 94 500
47 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Umacnianie potencjału naukowego oraz wiedzy społeczno-ekonomicznej
Akronim: SMART SYSTEMS
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRN-CT-2002-00284
40 000 30 000 20 000 10 000 100 000
48 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie dla oddziału w Krakowie Polarna elektroceramika
Akronim: POLECER
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt:G5RT-C2001-05024
14 940 4 980 - - 19 920
49 Zakład Chemii Instytutu Chemii i Obrony Przeciwchemicznej Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Synkliniczne i antykliniczne mezofazy dla zastosowań w fotonice
Akronim: SAMPA
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRN-CT-2002-00202
99 970 - - - 99 970
50 Katedra Telekomunikacji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Sieć doskonałości w zakresie wchodzących technologii budowania sieci
Akronim: E-NET
5.PR- II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-37814
22 692 - - - 22 692
51 Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego Analiza harmoniczna i zagadnienia pokrewne
Akronim: HARP
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRN-CT-2001-00273
24 900 24 400 25 800 24 900 100 000
52 Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie Fauna europejska
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVR1-CT-1999-20001
75 000 25 000 - - 100 000
5.PR - CRAFT
53 POL-PASZ Sp. z o.o. w Siedlcach Produkcja i stosowanie wartościowych produktów włókna pokarmowego z pulpy owocowej i warzywnej
Akronim: PROFIBRE
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1ST-CT-2002-50196
22 000 9 522 - - 31 522
54 Kooperacja POLKO Sp. z o.o. w Mikołowie Innowacyjna obróbka spalin złożonych pochodzących ze spalania odpadów komunalnych
Akronim: CO-FGT
5.PR – II Program Horyzontalny
Kontrakt: GRAFT-1999-70808
2 400 2 400 - - 4 800
MSN
55 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Pozarządowa Międzynarodowa Sieć Naukowa: Centrum Radonowe 161 000 165 000 175 000 181 000 682 000
56 Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie Sieć naukowa: Materiały Węglowe w Ochronie Środowiska 42 000 40 000 41 000 - 123 000
57 Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach dla Oddziału Metali Lekkich w Skawinie Sieć naukowa: Aluminium w Transporcie 71 400 70 000 72 800 - 214 200
58 Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach Znaczenie i użytkowanie grzybów trujących w tym halucynogennych rosnących na terenie Polski i krajów ościennych 85 000 77 000 51 000 - 213 000
COST

59

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego COST D19 - Systemy molekularne w nanoskali – parametry energetyczne i uwarunkowania strukturalne powstawania i funkcjonalności układów złożonych. 82 800 72 800 - - 155 600
CERN
60 Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Budowa aparatury detekcyjnej i przygotowanie programu fizycznego eksperymentu ATLAS przy LHC w CERN-ie. 200 000 200 000 200 000 - 600 000
61 Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Eksperyment LHCb w celu przeprowadzenia precyzyjnych pomiarów niezachowania kombinowanej parzystości CP i badania rzadkich rozpadów mezonów B. 30 000 35 000 35 000 - 100 000
62 Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie Budowa aparatury detekcyjnej i przygotowanie programu fizycznego eksperymentu ATLAS przy LHC w CERN-ie. 400 000 400 000 400 000 - 1 200 000
63 Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie Eksperyment LHCb dla precyzyjnych pomiarów niezachowania parzystości CP i rzadkich rozpadów mezonów B. 140 000 130 000 130 000 - 400 000
64 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie CERN RD50 - Opracowanie odpornych na radiację przyrządów półprzewodniko-wych dla akceleratorów zderzeniowych o bardzo dużej gęstości cząstek. 200 000 150 000 150 000 - 500 000
EUREKA
65 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej E! 2968 ECOLOGICAL DOCK
Przyjazne środowiskowo doki pływające
1 250 000 1 300 000 1 200 000 - 3 750 000
66 Instytut Systemów Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej E! 2968 ECOLOGICAL DOCK
Przyjazne środowiskowo doki pływające
1 076 000 674 000 - - 1 750 000
67 Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie E! 2822 MINE SAFETY
System bezpieczeństwa do kompleksowego monitorowania zagrożeń naturalnych w kopalniach węgla kamiennego
692 000 358 000 - - 1 050 000
DESY
68 Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Badanie oddziaływań elektronów z protonami w eksperymencie ZEUS na akceleratorze HERA w Hamburgu 50 000 50 000 50 000 - 150 000
69 Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie Badanie oddziaływań elektronów z protonami w eksperymencie ZEUS na akceleratorze HERA w Hamburgu (kontynuacja) 50 000 50 000 50 000 - 150 000
70 Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie Badanie oddziaływań elektronów z protonami w eksperymencie H1 na akceleratorze HERA – etap II 30 000 30 000 30 000 - 90 000
71 Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Transformacje fazowe w tlenkach spinelowych 88 000 39 000 - - 127 000
ESA
72 Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie Analiza sygnałów satelitarnych Systemu EGNOS pozyskiwanych na stacji sieci RIMS instalowanej w CBK PAN 200 000 - - - 200 000


10

ZARZĄDZENIE Nr 3/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 lutego 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie § 5 ust. 2 Statutu urzędu Komitetu Badań Naukowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 47, poz. 294, z 2001 r. Nr 30, poz. 342 i z 2002 r. Nr 163, poz. 1343) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie organizacyjnym urzędu Komitetu Badań Naukowych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 16/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 24 października 2002 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 11, poz. 50), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 23 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8-9 w brzmieniu:
„8) zapewnienie funkcjonowania lokalnej sieci komputerowej urzędu Komitetu (LAN-KBN), w tym:
a) systemów poczty elektronicznej,
b) sieciowych baz danych,
c) usług programistycznych,
d) standardowego oprogramowania funkcjonującego w sieci,
9) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i aktualizacją elektronicznych baz słownikowych oraz z ochroną danych osobowych w urzędzie Komitetu.”;

2) w § 25 ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących zawierania i wykonywania umów offsetowych w zakresie właściwości urzędu Komitetu.”;
3) w § 27 skreśla się pkt 4 i pkt 6;

4) w załączniku do Regulaminu organizacyjnego urzędu Komitetu Badań Naukowych:
a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej (DIA):
1) Wydział Obsługi LAN-KBN,
2) Stanowisko Pracy do Spraw Baz Słownikowych oraz Ochrony Danych Osobowych  (w tym Administrator Bezpieczeństwa Informacji),
3) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DIA.”,

b) w ust. 13 skreśla się pkt 3 i pkt 6.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber11

ZARZĄDZENIE Nr 4/2003 
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Środki finansowe w łącznej wysokości 1 291 426 000,00 zł dzieli się pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych, zwane dalej "zespołami", z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2003 r. działalności statutowej jednostek naukowych, w tym także współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych.
2. Szczegółowy podział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, pomiędzy poszczególne zespoły określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

1. Środki finansowe w łącznej wysokości 453 106 866,66 zł dzieli się pomiędzy zespoły, z przeznaczeniem na finansowanie w 2003 r. projektów badawczych.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznacza się do rozdysponowania pomiędzy zespoły działające w dziedzinie:
1) nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych - w wysokości
    51 833 938,66 zł,
2) nauk przyrodniczych - w wysokości 177 759 300,00 zł,
3) nauk technicznych - w wysokości 223 513 628,00 zł.
3. Szczegółowy podział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, pomiędzy poszczególne zespoły określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

1. Środki finansowe w łącznej wysokości 213 676 033,34 zł dzieli się pomiędzy zespoły, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2003 r. projektów celowych.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznacza się do rozdysponowania pomiędzy zespoły działające w dziedzinie:
1) nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych - w wysokości
    351 061,34 zł,
2) nauk przyrodniczych - w wysokości 10 740 700,00 zł,
3) nauk technicznych - w wysokości 202 584 272,00 zł.
3. Szczegółowy podział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, pomiędzy poszczególne zespoły określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Środki finansowe w łącznej wysokości 18 000 000,00 zł przydziela się Zespołowi do Spraw Działalności Wspomagającej Badania, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2003 r. działalności wspomagającej badania podmiotów działających na rzecz nauki.

§ 5.

W ramach środków, o których mowa w § 1, ujmuje się środki finansowe podzielone pomiędzy zespoły w załączniku do zarządzenia Nr 2/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 3).

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr 2/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu
Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 3).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZałącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4 /2003
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 20 lutego 2003 r

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2003 r. działalności statutowej jednostek naukowych

Lp. Zespół Komitetu Środki finansowe w zł
1 2 3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 79 903 000
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 34 822 900
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) 106 509 300
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4) 123 841 200
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5) 194 416 000
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 185 872 900
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 108 106 600
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 53 721 700
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9) 135 590 200
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 58 295 400
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 78 769 700
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 83 175 500
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13) 48 401 600Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 4 /2003
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 20 lutego 2003 r

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie w 2003 r. projektów badawczych

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe na projekty badawcze w zł
zamawiane          własne i promotorskie

Zobowiązania z lat poprzednich w zł
Razem kolumny 3, 4 i 5 w zł
1 2 3 4 5 6
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 1 300 000,00
5 691 601,00
8 708 399
15 700 000,00
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 1 800 000,00 3 710 888,66 8 138 050 13 648 938,66
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) 800 000 5 986 566,00 15 698 434 22 485 000,00
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4) 4 000 000,00 20 746 555,00 24 954 945 49 701 500,00
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5) 12 000 000,00 16 792 787,00 58 384 713 87 177 500,00
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 4 000 000,00 12 925 434,00 23 954 866 40 880 300,00
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 700 000,00 9 441 111,00 15 945 839,00 26 086 950,00
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 8 200 000,00 21 399 164,00 31 990 176,00 61 589 340,00
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9) 1 000 000,00 10 089 650,00 25 401 050,00 36 490 700,00
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 200 000,00 6 550 849,00 12 857 782,00 19 608 631,00
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 2 500 000,00 12 599 426,00 14 258 604,00 29 358 030,00
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 500 000,00 9 995 673,00 24 876 319,00 35 371 992,00
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13) 400 000,00 3 164 446,00 5 845 649,00 9 410 095,00
14 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych (I-15) 0,00 0,00 5 597 890,00 5 597 890,00Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 4 /2003
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 20 lutego 2003 r

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie w 2003 r. projektów celowych

Lp. Zespół Komitetu Środki na projekty celowe w zł Zobowiązania z lat poprzednich w zł Razem kolumna 3 i 4 w zł
1 2 3 4 5
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 0,00 0,00 0,00
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 0,00 351 061,34 351 061,34
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) 0,00 0,00 0,00
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4) 200 000,00 98 500,00 298 500,00
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5) 500 000,00 4 822 500,00 5 322 500,00
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 3 000 000,00 2 119 700,00 5 119 700,00
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 6 000 000,00 3 913 050,00 9 913 050,00
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 11 000 000,00 31 410 660,00 42 410 660,00
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9) 8 100 000,00 8 409 310,00 16 509 310,00
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 4 650 000,00 4 741 369,00 9 391 369,00
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 9 000 000,00 15 641 970,00 24 641 970,00
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 7 450 000,00 19 178 008,00 26 628 008,00
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13) 18 100 000,00 52 489 905,00 70 589 905,00
14 Zespół ds. Regionalnych Strategii Innowacji 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00

Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 2,00 zł (VAT 0,0%)


BACK