GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, dnia 20 lutego 2004 r.
Nr 3


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 5/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie w 2004 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rowojowych w zakresie infrastruktury informatycznej
 2. Nr 6/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2004 r.
 3. Nr 7/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2004 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych
 4. Nr 8/2004 z dnia 29 lutego 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów międzynarodowych
 5. Nr 9/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 5/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.


8


UCHWAŁA Nr 5/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2004 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej


Na podstawie art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr. 39, poz. 335), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk środki finansowe w wysokości 47 600 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2004 r. inwestycji służącej potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej, dotyczącej budowy ogólnopolskiej sieci optycznej.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji celowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber


9


UCHWAŁA Nr 6/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 19 lutego 2004 r.


w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2004 r.


Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się ministrom i kierownikom centralnych organów administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk środki finansowe na finansowanie lub dofinansowywanie w 2004 r. działalności wspomagającej badania, w łącznej wysokości 30.000.000 zł.

§ 2.

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym ministrom i kierownikom centralnych organów administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber


Załącznik
do uchwały Nr 6/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 19 lutego 2004 r.


Wysokość środków finansowych przyznanych ministrom i kierownikom centralnych organów administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2004 r.

Lp. N a z w a środki finansowe w złotych
1 2 3
1 Minister Edukacji Narodowej i Sportu 6.400.000
2 Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 2.000.000
3 Minister Infrastruktury 400.000
4 Minister Kultury 1.050.000
5 Minister Obrony Narodowej 100.000
6 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1.350.000
7 Minister Skarbu Państwa 90.000
8 Minister Sprawiedliwości 100.000
9 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 90.000
10 Minister Spraw Zagranicznych 80.000
11 Minister Środowiska 250.000
12 Minister Zdrowia 2.900.000
13 Prezes Polskiej Akademii Nauk 7.018.800
14 Prezes Głównego Urzędu Miar 24.000
15 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 100.000
16 Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 90.000
17 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 40.000
18 Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych 7.917.200
10


UCHWAŁA Nr 7/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2004 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe, będące równowartością w złotych 321 296 EUR i 302 250 USD, na opłacenie w 2004 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych przez podmioty krajowe zobowiązane do opłacania składek na podstawie umów międzyrządowych.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przyznaje się na opłacenie składki:
1) Komitetowi Badań Naukowych:
 1. 40 149 EUR - do Inicjatywy EUREKA,
 2. 275 147 EUR - do Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (EMBC),
 3. 4 000 EUR - do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – Global Science Forum,
 4. 2 000 EUR - do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – Grupa Ekspertów do Spraw Harmonizacji Prawa w Biotechnologii,
 5. 300 000 USD – do Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej – II rata zaległej składki członkowskiej za rok 1998,
2) Instytutowi Chemii Przemysłowej:
750 USD - do Światowej Federacji Przemysłowych i Technologicznych
Organizacji Badawczych (WAITRO),

3) Ośrodkowi Przetwarzania Informacji:
1500 USD - do Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowo –
Technicznej (MCINT).

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 w ust. 2, będą przekazywane właściwym podmiotom krajowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, po dokonaniu przeliczenia według aktualnego kursu walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber


11


UCHWAŁA Nr 8/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 6 753 200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2004 – 2007 badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w ramach Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST), Inicjatywy EUREKA (EUREKA) i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2004 r. – 3 177 400 zł,
w 2005 r. – 1 857 100 zł,
w 2006 r. – 1 351 700 zł,
w 2007 r. – 367 000 zł.

2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

Załącznik
do uchwały Nr 8/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 19 lutego 2004 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów międzynarodowych


Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
1
2
3
2004
4
2005
5
2006
6
2007
7
2004-2007
8
MSN
1 Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie Nauka, gospodarka i samorząd terytorialny w procesie transferu technologii i działalności innowacyjne 68 000 28 000 0 - 96 000
2 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Nanomateriały jako katalizatory nowych, przyjaznych dla środowiska procesów 172 000 177 600 166 200 - 515 800
COST
3 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN w Warszawie COST D30 – Wysokociśnieniowa synteza i spiekanie proszków nanokrystalicznych 530 000 380 000 150 000 140 000 1 200 000
4 Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie COST 348 – Wzmocnienie nawierzchni siatkami stalowymi i geosyntetykami 109 800 - - - 109 800
EUREKA
5 Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi E! 3169 LINTEX
Opracowanie struktury przędz technicznych i ich zastosowanie
130 000 250 000 120 000 - 500 000
6 Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich „TRICOTEXTIL” w Łodzi E! 3169 LINTEX
Opracowanie struktury przędz technicznych i ich zastosowanie
140 000 220 000 120 000 - 480 000
7 ATM S. A. w Warszawie E! 3196 CSI
Wspomaganie decyzji odnośnie systemów klienckich
918 000 - - - 918 000
8 Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi E! 2607 TULIAT
Komputerowy system do projektowania struktury płaskich wyrobów włókienniczych – kontynuacja
51 600 - - - 51 600
9 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach E! 2430 EUROSTIR
Opracowanie technologii zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny oraz przygotowanie do jej wdrożenia w przemyśle polskim – kontynuacja
32 000 32 000 - - 64 000
10 Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie E! 3234 BIOWASTEFUL
Rozwój technologii przetwarzania odpadów tłuszczowych w MSP dla celów energetycznych
343 000 216 000 261 000 80 000 900 000
11 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie - Koźlu E! 3234 BIOWASTEFUL
Rozwój technologii przetwarzania odpadów tłuszczowych w MSP dla celów energetycznych
504 000 245 000 245 000 96 000 1 090 000
12 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej E! 3234 BIOWASTEFUL
Rozwój technologii przetwarzania odpadów tłuszczowych w MSP dla celów energetycznych
79 000 208 500 189 500 51 000 528 000
IAEA
13 Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Otwocku-Świerku Porównawcze badania nowych materiałów scyntylacyjnych w zastosowaniu do kontrolnej aparatury detekcyjnej na granicy 100 000 100 000 100 000 - 300 00012


UCHWAŁA Nr 9/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 2 851 289 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2004 – 2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego i Szóstego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.
Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
w 2004 r. – 1 671 033 zł,
w 2005 r. –    660 256 zł,
w 2006 r. –    520 000 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1.    Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej, zwanego dalej „6.PR”, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 630 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.
2.    Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1.    Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR i 6.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 330 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
2.    Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 9/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 19 lutego 2004 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej


Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
1
2
3
2004
4
2005
5
2006
6
2004-2006
7
5.PR
1 Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Walidacja i transfer do 5 regionów krajów akcesyjnych regionalnych programów wpierających powstawanie i rozwój firm typu „start-up” we współpracy europejskiej Akronim: PROMOTOR+ 5. PR – II Program Horyzontalny Kontrakt: IPS-2001-41103 235 830 117 950 - 353 780
2 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Nabieganie fal na plaże i związane z tym zmiany poziomu wód gruntowych 5. PR – III Program Horyzontalny Kontrakt: HPRI-CT-2001-00157 404 570 - - 404 570
3 Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie Arytmogenna kardiomiopatia/dysplazja prawej komory: rejestr kliniczny i baza danych, ocena terapii, rejestr patologii, bank DNA 5. PR – I Program Tematyczny Kontrakt: QLG1-CT-2000-01091 (kontynuacja) 70 500 - - 70 500
4 Wydział Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Innowacyjne systemy pchane na płytkie wody śródlądowe Akronim: INBAT 5. PR – III Program Tematyczny Kontrakt: G3RD-CT-2001-00458 (kontynuacja) 110 700 - - 110 700
5 Instytut Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Sektor rolny w krajach Unii Europejskiej oraz krajach kandydujących. Modelowanie ekonometryczne w celu dokonania prognoz i analizy polityki Unii Europejskiej dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska Akronim: AG-MEMOD 5 PR – I Program Tematyczny Kontrakt: QLK5-CT-2000-00473 229 000 - - 229 000
6.PR
6 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN w Warszawie Nowa generacja szybkich i niezawodnych sensorów na bazie GaN do zastosowania w biomedycznych systemach laboratoryjnych testujących substancje płynne w objętościach nano- i picolitrów Akronim: GANANO 6.PR – Priorytet 3 Kontrakt: NMP3-CT-2003-505641 258 600 258 600 258 600 775 800
7 TOP-GAN Sp. z o.o. w Warszawie Nowa generacja szybkich i niezawodnych sensorów na bazie GaN do zastosowania w biomedycznych systemach laboratoryjnych testujących substancje płynne w objętościach nano- i picolitrów Akronim: GANANO 6.PR – Priorytet 3 Kontrakt: NMP3-CT-2003-505641 266 500 261 400 261 400 789 300
8 Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Warszawie Strategia elektroenergetyki w XXI wieku – opcja energii odnawialnych Akronim: EPS 2003 – PES 6. PR – ERA-SSA Kontrakt: SES6-CT-2003-500865 24 000 - - 24 000
5.PR Sieć - NETWORKS
9 Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie (dla Filii we Wrocławiu) Inżynieria trwałości budynków i konstrukcji inżynierskich Akronim: LIFETIME 5 PR – III Program Tematyczny Kontrakt: G1RT-CT-2002-05082 5 628 - - 5 628
10 Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie Powstawanie układów planetarnych Akronim: PLANETS 5.PR – III Program Horyzontalny Kontrakt: HPRN-CT-2002-00308 53 000 - - 53 000
11 Katedra Socjologii Kolegium Ekonomiczno – Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Zatrudnienie w sektorze publicznym: analiza transnarodowa i europejska Akronim: EFPE 5.PR – III Program Horyzontalny Kontrakt: HPSE-CT-2002-50032 12 705 22 306 - 35 011


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 9 /2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 19 lutego 2004 r

Wykaz jednostek naukowych występujących w charakterze koordynatora zadań w projekcie w ramach 6.PR, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30.000 zł,  z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.


Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1 2 3 4
1 Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN w Warszawie Priorytet VII – 6. Program Ramowy Scenariusze włączania się nowych członków UE i nowe wyzwania: między elastycznością, rozwiniętą kooperacja i harmonizacją
Akronim: ELIGN-NM
2 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Priorytet VI – 6. Program Ramowy Kierownicy projektów dla przyszłych kierowników projektów
Akronim: LEADERS
3 Instytut Matematyczny PAN w Warszawie Priorytet II – 6. Program Ramowy Zarządzanie ryzykiem w złożonych losowych systemach
Akronim: BANACH RANDOM SYSNET
4 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Priorytet II – 6. Program Ramowy Przegląd jednostek badawczych i produkcyjnych w krajach kandydujących w zakresie monitorowania i promowania wysokiej jakościowo produkcji mięsa w łańcuchu „od gospodarstwa do stołu” dla mięsa drobiowego i wieprzowego
Akronim: QUALITYMEAT
5 Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Mobility – 6. Program Ramowy (Bio)makrocząsteczki – struktura i funkcja
Akronim: BIOMACRO
6 Instytut Matematyczny PAN w Warszawie Mobility – 6. Program Ramowy Struktury konforemne i dynamika
Akronim: CODY
7 Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego Mobility – 6. Program Ramowy Stabilność w atmosferze nad Europą
Akronim: STATME
8 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie dla Oddziału w Poznaniu Mobility – 6. Program Ramowy Uzupełniający transfer wiedzy w i automatyzacja systemu doju
Akronim: MOLIBU&UMILSY
9 Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Mobility – 6. Program Ramowy Saba – bank danych o leczonych zaburzeniach schizofrenicznych
Akronim: SABA
10 Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie dla Oddziału Pomorskiego w Szczecinie Mobility – 6. Program Ramowy Mapa morfotektoniczna dla Niziny Europejskiej
Akronim: MELA
11 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego Priorytet VII – 6. Program Tematyczny Polityka społeczna wobec międzygeneracyjnej transmisji nierówności
Akronim: PROFIT
12 Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewaldzkiego PAN w Gdańsku Mobility – 6. Program Ramowy Wdrożenie w IMP PAN metody pomiaru ciśnienia przez zastosowanie farb czułych na ciśnienie
Akronim: IMP PAM
13 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Prioryet VI – 6. Program Ramowy Zastosowanie biomasy dla kogeneracji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Wschodnia Polska, Węgry i Słowacja)
Akronim: ECE-BIO
14 Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej Innovation – 6. Program Ramowy Centrum Przekazu Innowacji – Polska Południowa
Akronim: IRC South Poland
15 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach Priorytet 6 – VI Program Ramowy Wspieranie tworzenia sieci w zakresie “Zmiany globalne i ekosystemy” - od pomysłu przez złożenie projektu i zarządzanie nim, po zakończenie prac i pozytywny audyt
Akronim: ECOMPLETE
16 Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Priorytet VI – 6. Program Ramowy Szacowanie długoterminowego ryzyka środowiskowego z równoległym ryzykiem zdrowotnym
Akronim: LERA
17 Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego Priorytet 7 – 6. Program Ramowy Ponadregionalny transfer informacji jako czynnik kształtujący modele społeczno-ekonomiczne w pradziejach i we wczesnym średniowieczu w Europie Środkowej
Akronim: SINTRA
18 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN w Warszawie Priorytet II – 6. Program Ramowy Ultrafioletowe emitery na bazie struktur kwantowych AIGaInN do zastosowań w bio-optyce
Akronim: UVEGaN
19 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Priorytet II – 6. Program Ramowy Usprawnienie i wzmocnienie współpracy organizacji sektora IT z krajów kandydackich
Akronim: ECIT_NAS
20 Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego Mobility – 6. Program Ramowy Transfer wiedzy o prawie komunikacji elektronicznej
Akronim: ECLET
21 Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego Mobility – 6. Program Ramowy Seminarium chemii metaloorganicznej i letnia szkoła chemii koordynacyjnej dla doktorantów
Akronim: PHD-SCHOOLZałącznik Nr 3
do uchwały Nr 9/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 19 lutego 2004 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15.000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej


Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1 2 3 4
1 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Priorytet III – 6. Program Ramowy Integracja systemowa wysokiej klasy materiałów nadprzewodzących otrzymanych z wykorzystaniem nanotechnologii
Akronim: SUPERSYSTEMAT
2 Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN w Warszawie II Program Horyzontalny – 5 Program Ramowy Rozbudowa instytucjonalnych możliwości poprzez bliźniaczą współpracę – wnioski dla rozwoju instytucji w aspekcie rozszerzenia UE
Akronim: ENLARGE TWINNING
3 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Priorytet VI – 6. Program Ramowy Wsparcie dla utworzenia sieci instytucji wspierających uczestnictwo w Programie Tematycznym 6.PR „Zmiany globalne i ekosystemy” – od pomysłu do złożenia projektu łącznie z jego zarządzaniem aż do etapu audytu
Akronim: ECOMPLETE
4 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Priorytet VI – 6. Program Ramowy Działania na rzecz udziału małych i średnich przedsiębiorstw w rozwiązywaniu problemów środowiskowych w krajach kandydujących
Akronim: SAFE
5 Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej Priorytet II i III – 6. Program Ramowy Diagnostyka uszkodzeń i ocena resztkowego życia dla systemów w ruchu
Akronim: DIASYS
6 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Priorytet VI – 6. Program Ramowy Kierownicy projektów dla przyszłych kierowników projektów
7 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Mobility – 6. Program Ramowy Badanie i wykorzystanie różnorodności grupy mikroorganizmów Archaea w ekosystemach lądowych
Akronim: ARCHETERRA
8 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Priorytet III – 6. Program Ramowy Materiały dla detekcji i monitoringu promieniowania jonizującego i cząstek elementarnych
Akronim: MARDEP
9 Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie Priorytet III – 6. Program Ramowy Wysokowydajne procesy obróbki skrawaniem
Akronim: HIPERMAC
10 Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie Priorytet III – 6. Program Ramowy Wysokowydajne procesy obróbki skrawaniem
Akronim: HIPERMAP
11 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Priorytet VI – 6. Program Ramowy Modelowanie szkodliwych zakwitów alg w morskich wodach europejskich (STREP)
Akronim: HAREM
12 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Priorytet IV – 6. Program Ramowy Zagadnienia obniżenia kosztów, bezpieczeństwa struktur oraz procedur chroniących przed terroryzmem odniesione do samolotów pasażerskich oraz samolotów do przewozów cargo
Akronim: ESSAVNET
13 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Mobility – 6. Program Ramowy Układy złożone od makro do mikroskali
Akronim: COSMICS
14 Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego Mobility – 6. Program Ramowy Zastosowanie fizyki statystycznej do modelowania
Akronim: AGENTX
15 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Priorytet VI – 6. Program Ramowy Oddziaływanie ekosystemów morskich na nadzwyczajne zjawiska ekologiczne
Akronim: MEREE
16 Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Gdyni Mobility – 6. Program Ramowy Nowe tendencje w niekonwencjonalnych systemach smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych dla nienewtonowskich olejów
Akronim: NEW TENDENCIES
17 Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie Priorytet VI – 6. Program Ramowy Skuteczność kontroli i certyfikacji ulepszonych metod remediacji i monitoringu systemów gruntowo-wodnych
Akronim: PROMOTE
18 Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu Mobility – 6. Program Ramowy Przepływ wiedzy o zaawansowanych materiałach i technologiach wyrobu materiałów
Akronim: ToK-INOP-Materials
19 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Mobility – 6. Program Tematyczny Nowe nano-laminatowe metalo-ceramiki o wysokiej anizotropii strukturalnej. Opanowanie syntez i zbadanie charakterystycznych własności fizycznych dla modelowania zadanych własności tych materiałów
Akronim: MAX-φ
20 Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie Mobility – 6. Program Ramowy Mobilność europejskich naukowców w naukach społecznych i humanistycznych
Akronim: EUMISSH
21 Biuro Europejskich Programów Ramowych Politechniki Gdańskiej Priorytet VI – 6. Program Ramowy Wspieranie tworzenia sieci w zakresie “Zmiany globalne i ekosystemy” - od pomysłu, przez złożenie projektu i zarządzanie nim, po zakończenie prac i pozytywny audyt
Akronim: ECOMPLETE
22 Instytut Technologii Mechanicznej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej Priorytet III – 6. Program Ramowy Technologia i zastosowania wielofunkcyjnych zaawansowanych materiałów
Akrom: TAAMM13


ZARZĄDZENIE Nr 5/2004
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 22 stycznia 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.


Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) i § 80 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) oraz art. 85 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 1/2004 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r. (Dz. Urz. MNiKBN Nr 1, poz.   ) wprowadza się następujące zmiany w § 2:
 1. w pkt 1 w lit. a wyrazy „57.454.000 zł” zastępuje się wyrazami „57.354.000 zł”;
 2. w pkt 1 w lit. c wyrazy „88.411.500 zł” zastępuje się wyrazami „88.511.500 zł”.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


Michał KleiberZbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 42,00 zł + VAT, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 2,00 zł (VAT 0,0%)


BACK