GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 25 maja 1998 r.
Nr 3
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
 1. Nr 11/98 z dnia 15 kwietnia 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie zakupów licencji krajowych na oprogramowanie Maple, Matlab i ScholarPack.
 2. Nr 12/98 z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1998 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych.
 3. Nr 13/98 z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie dofinansowywania prenumeraty czasopism popularnonaukowych dla bibliotek szkół podstawowych i średnich.
 4. Nr 14/98 z dnia 20 maja 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1998 roku.
 5. Nr 15/98 z dnia 20 maja 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie prenumeraty czasopism popularnonaukowych dla bibliotek szkół podstawowych i średnich.
 6. Nr 16/98 z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 1998 r.

 11

UCHWAŁA NR 11/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 15 kwietnia 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie zakupów licencji krajowych na oprogramowanie Maple, Matlab i ScholarPack.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 496, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121 poz. 770) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 30/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na zakup licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe, dofinansowywany w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 32) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 35/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 19 listopada 1997 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie zakupów licencji krajowych na oprogramowanie Maple, Matlab i ScholarPack (Dz. Urz. KBN Nr 11, poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

 2. "§ 1. Na dofinansowanie w 1998 r. zakupów licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe Maple, Matlab i ScholarPack dla jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych określonych w załączniku do uchwały przeznacza się łącznie kwotę w wysokości 509 073,14 zł.",
 3. załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 
Załącznik do uchwały Nr 11/98
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 kwietnia 1998 r.

WYKAZ LICENCJI KRAJOWYCH NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE DLA JEDNOSTEK NAUKOWYCH I JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Lp. Rodzaj oprogramowania Nazwa producenta lub dystrybutora Wysokość dofinansowania przez KBN w zł Jednostki objęte dofinansowaniem
1
2
3
4
5
1. MAPLE ControlSoft 38 022,33
 1. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET 
 2. Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie 
 3. Politechnika Gdańska 
 4. Politechnika Zielonogórska 
 5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 6. Uniwersytet śląski
2. MATLAB ControlSoft 277 787,07
 1. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET 
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Robotyki 
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Uczelniane Centrum Informatyki 
 4. Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie 
 5. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 
 6. Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie 
 7. Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie 
 8. Politechnika Białostocka 
 9. Politechnika Gdańska 
 10. Politechnika Koszalińska 
 11. Politechnika Opolska 
 12. Politechnika Warszawska 
 13. Politechnika Wrocławska 
 14. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 16. Uniwersytet Jagielloński 
 17. Uniwersytet Wrocławski 
 18. Uniwersytet Warszawski 
3. SCHOLARPACK SUN Microsystems 193 263,74
 1. Centrum Astronomiczne PAN w Warszawie 
 2. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 
 3. Politechnika Gdańska 
 4. Politechnika Warszawska 
 5. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
 
UP

12

UCHWAŁA Nr 12/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 20 maja 1998 r.
w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1998 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 24, poz. 118, Nr 75 poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych prowadzonych w 1998 r. przez jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe ustala się ogółem kwotę 90 500 000 zł, z której przeznacza się do dyspozycji:
  1.     Komisji Badań Podstawowych - 52 521 374 zł,
  2.     Komisji Badań Stosowanych - 37 978 626 zł.
 2. Komisja Badań Stosowanych, z kwoty określonej w ust. 1 pkt 2, wykorzysta 3 586 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych służących rozwojowi badań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych przez właściwe jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe.
 3. Szczegółowy podział kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, między zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, określa załącznik do uchwały.

§ 2.

 1. Na finansowanie lub dofinansowanie w 1998 r. inwestycji aparaturowych jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych ustala się ogółem kwotę 74 508 000 zł, z której przeznacza się do dyspozycji:
  1. Komisji Badań Podstawowych - 37 050 380 zł,
  2. Komisji Badań Stosowanych - 37 434 540 zł.
 2. Komisja Badań Stosowanych, z kwoty określonej w ust. 1 pkt 2, wykorzysta 4 554 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zakupów aparatury naukowo-badawczej służącej potrzebom badań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych przez właściwe jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe.
 3. Szczegółowy podział kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, między zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i ma zastosowanie do środków przekazywanych przez Komitet Badań Naukowych od dnia 1 stycznia 1998 r.
Załącznik do uchwały Nr 12/98
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 maja 1998 r.

Podział między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1998 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych

 
  Lp.  Komisja Komitetu 
Zespół komisji
Środki finansowe w zł
1 2 3 4
Komisja Badań Podstawowych 52 521 374 37 050 380
1. Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 15 462 710 2 287 570
2. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 2 000 000 1 464 300
3.  Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) 8 380 918  480 350
4. Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony środowiska (P-4) 11 662 000 7 045 700
5. Zespół Nauk Medycznych (P-5) 6 463 746 12 029 550
6. Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 8 552 000 8 742 910 
Komisja Badań Stosowanych 37 978 626 37 434 540
7.  Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 8 773 200 7 085 000
8. Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 3 620 000 4 145 000
9. Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony środowiska (T-9) 9 554 500 9 226 100
10.  Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 2 460 000 3 020 560
11. Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 3 525 000 4 886 880
12. Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 6 459 926 4 517 000 
UP

13

UCHWAŁA Nr 13/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 20 maja 1998 r.
w sprawie dofinansowywania prenumeraty czasopism popularnonaukowych dla bibliotek szkół podstawowych i średnich.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121 poz. 770) oraz w związku z § 2 ust. 1 uchwały Nr 6/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie prenumeraty czasopism popularnonaukowych dla bibliotek szkół podstawowych i średnich (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Komitet Badań Naukowych w latach 1999-2001 będzie dofinansowywał prenumeratę dla bibliotek szkół podstawowych i średnich następujących tytułów czasopism popularnonaukowych:
 1. Świat Nauki,
 2. Wiedza i życie,
 3. Młody Technik,
 4. Mówią Wieki.

§ 2.

 1. Dofinansowaniem dla poszczególnych szkół może być objęta prenumerata każdego z czasopism wymienionych w § 1, pod warunkiem opłacenia przez szkołę 20% ceny prenumeraty w 1999 r., 25% ceny prenumeraty w 2000 r. i 30% ceny prenumeraty w 2001 r.
 2. Komitet Badań Naukowych będzie dofinansowywał prenumeratę w liczbie nie większej niż 25 000 egzemplarzy każdego z czasopism wymienionych w § 1.

§ 3.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność dokonania wpłaty przez zainteresowane szkoły.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UP

14

UCHWAŁA Nr 14/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 20 maja 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1998 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240 i z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770) oraz w związku z ust. 9 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 10/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1998 roku (Dz. Urz. KBN Nr 2, poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:
 1. Lp. 1 otrzymuje brzmienie:

 2. "1. Minister Edukacji Narodowej 7.062.700",
 3. Lp. 18 otrzymuje brzmienie:

 4. "18. Minister-Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 31.800",
 5. Lp. 30 otrzymuje brzmienie:

 6. "30. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych 8.583.975".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UP

15

UCHWAŁA Nr 15/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 20 maja 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie prenumeraty czasopism popularnonaukowych dla bibliotek szkół podstawowych i średnich.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r., Nr 106, poz. 496, z 1997 r., Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770) oraz w związku z ust. 8 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 6/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie prenumeraty czasopism popularnonaukowych dla bibliotek szkół podstawowych i średnich (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 6) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Do przyznawania środków finansowych na realizację zadania określonego w § 1 dotyczącego prenumeraty czasopism na 1998 r. nie stosuje się przepisów § 4 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UP

16

Uchwała Nr 16/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 20 maja 1998 r.
w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 1998 r.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96 poz. 590 i Nr 121, poz. 770) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 1998 r. ustala się ogółem kwotę 1.144.182.000.00 zł, z której przeznacza się do dyspozycji:
 1. Komisji Badań Podstawowych - 592.381.000 zł,
 2. Komisji Badań Stosowanych - 465.968.000 zł.

§ 2.

Komisja Badań Stosowanych, z kwoty określonej w § 1 pkt 2, wykorzysta kwotę 51.990.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie prac z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych w ramach działalności statutowej właściwych jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych.

§ 3.

Szczegółowy podział kwot, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, między zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i ma zastosowanie do środków przekazywanych przez Komitet Badań Naukowych od dnia 1 stycznia 1998 r.
Załącznik do uchwały Nr 16/98
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 maja 1998 r.

Podział między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 1998 r.

Lp.
Komisja Komitetu
Zespół komisji
środki finansowe w zł
1
2
3
Komisja Badań Podstawowych
592 381 000
1. Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
57 932 000
2. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
24 512 000
3. Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych (P-3)
79 168 000
4. Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony środowiska (P-4)
103 927 000
5. Zespół Nauk Medycznych (P-5)
154 660 000
6. Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
172 182 000
Komisja Badań Stosowanych
465 968 000
7. Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
92 571 000
8. Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
43 464 000
9. Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony środowiska (T-9)
99 324 000
10. Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
41 001 000
11. Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
65 648 000
12. Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
71 970 000
 UP

KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-25-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-25-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-25-08-09
 ISSN 0867-8936


BACK