GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 28 maja 1999 r.
Nr 3
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  1. Nr 13/99 z dnia 21 kwietnia 1999 r  zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu państwa na dofinansowywanie ważnych ze względów społeczno-gospodarczych prac badawczo-rozwojowych realizowanych na zlecenie organów administracji rządowej, podejmowanych w formie projektów celowych zamawianych.
  2. Nr 14/99 z dnia 21 kwietnia 1999 r zmieniająca uchwałę w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Etyki Badań Naukowych.
  3. Nr 15/99 z dnia 19 maja 1999 r zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów naukowych w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002.
  4. Nr 16/99 z dnia 27 maja 1999 r zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą prowadzoną przez Polską Akademię Nauk w 1999 roku.

13

UCHWAŁA Nr 13/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 21 kwietnia 1999 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu państwa na dofinansowywanie ważnych ze względów społeczno-gospodarczych prac badawczo-rozwojowych realizowanych na zlecenie organów administracji rządowej, podejmowanych w formie projektów celowych zamawianych.

Na podstawie art. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 13/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu państwa na dofinansowywanie ważnych ze względów społeczno-gospodarczych prac badawczo-rozwojowych realizowanych na zlecenie organów administracji rządowej, podejmowanych w formie projektów celowych zamawianych (Dz. Urz. KBN Nr 5, poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.

1. Zobowiązuje się urząd Komitetu Badań Naukowych do przeprowadzenia uzgodnień z następcami prawnymi wojewodów, którzy złożyli wnioski o ustanowienie projektów celowych zamawianych przed dniem wejścia w życie uchwały, a także z właściwymi organami samorządów województw, w celu dostosowania tych wniosków do przepisów dotyczących podziału terytorialnego państwa oraz o kompetencjach organów administracji rządowej w województwie i o samorządzie województwa, obowiązujących od dnia 1 stycznia 1999 r.
2. W przypadku braku odpowiedzi na wystąpienie urzędu Komitetu Badań Naukowych w sprawie przeprowadzenia uzgodnień, o których mowa w ust. 1, po upływie 3 miesięcy od dnia zawiadomienia właściwego organu wniosek pozostawia się bez dalszego biegu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 1999 r.


14

UCHWAŁA Nr 14/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 21 kwietnia 1999 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego
Zespołu do Spraw Etyki Badań Naukowych.
Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 stycznia 1998 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Etyki Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz.1) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

15

UCHWAŁA Nr 15/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 19 maja 1999 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów naukowych w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002.
Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań <%ł3>Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 8 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 3/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów naukowych w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002 (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

16

UCHWAŁA Nr 16/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 27 maja 1999 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą prowadzoną przez Polską Akademię Nauk w 1999 roku.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240 z 1995 r. Nr 30 poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz.118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 2/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie podziału środków finansowych na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą prowadzoną przez Polską Akademię Nauk w 1999 roku (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 2 ) w § 1 kwotę "3.330.000 zł" zastępuje się kwotą "3.424.907 zł".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK