GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa,  dnia 5 czerwca 2000 r.
Nr 4
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  1. Nr 12/2000 z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie podziału środków finansowych na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą prowadzoną przez Polską Akademię Nauk w 2000 r.
  2. Nr 13/2000 z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Etyki w Nauce
  3. Nr 14/2000 z dnia 1 czerwca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 r.
  4. Nr 15/2000 z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2000 r. inwestycji budowlanychi aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych

13

UCHWAŁA Nr 12/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 12 maja 2000 r.

w sprawie podziału środków finansowych na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą prowadzoną przez Polską Akademię Nauk w 2000 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przydziela się środki finansowe w łącznej wysokości 3.836.000 zł na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą określoną w umowach i porozumieniach zawartych przez Polską Akademię Nauk - po uprzednim porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych - z zagranicznymi narodowymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi, z przeznaczeniem na wymianę osobową i konferencje międzynarodowe organizowane w kraju.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, nie mogą być przeznaczane na dofinansowywanie realizacji przez placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk zadań dotyczących wymiany osobowej i konferencji międzynarodowych organizowanych w kraju, objętych finansowaniem lub dofinansowaniem w ramach dotacji podmiotowej przyznanej przez Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.

§ 3.

środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane Polskiej Akademii Nauk na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

14

UCHWAŁA Nr 13/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Etyki w Nauce.

Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na okres czwartej kadencji członków komisji Komitetu Badań Naukowych opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Etyki w Nauce, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący:

WITOLD KARCZEWSKI, Członkowie: KORNEL GIBIŃSKI,
ANDRZEJ GÓRSKI,
MACIEJ GRABSKI,
HENRYK SAMSONOWICZ,
JERZY SZACKI,
STANISŁAW WIELGUS,
ANDRZEJ ZOLL,
sekretarz Zespołu: ZDZISŁAW ZAWOJSKI 2. Upoważnia się Ministra Nauki - Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do zwiększenia w razie potrzeby składu Zespołu określonego w ust. 1 o innych członków oraz do odwoływania członków Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:
 

§ 4.

1. Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie w drodze uzgodnienia, a w razie potrzeby większością głosów.
 
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
 
3. Zespół ustala własny tryb pracy.

§ 5.

Zespół przedstawia swoje opinie i wnioski w sprawach, o których mowa w § 3, odpowiednio Komitetowi Badań Naukowych lub Ministrowi Nauki - Przewodniczącemu Komitetu, w celu podjęcia stosownych działań.

§ 6.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Biuro Administracyjno-Gospodarcze urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

15

UCHWAŁA Nr 14/2000
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 1 czerwca 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 1 i Nr 2, poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

16

UCHWAŁA Nr 15/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 1 czerwca 2000 r.

w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2000 r. inwestycji budowlanychi aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75 poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Na dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych prowadzonych w 2000 r. przez jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe ustala się ogółem kwotę 189 470 008 zł.
 
2. Z kwoty określonej w ust. 1 przeznacza się do dyspozycji: 3. Komisja Badań Stosowanych, z kwoty określonej w ust. 2 pkt 2, wykorzysta 5 068 600 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych służących rozwojowi badań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych przez właściwe jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe.

4. Szczegółowy podział kwot, o których mowa w ust. 2, między zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, określa załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Na dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie w 2000 r. inwestycji aparaturowych jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych ustala się ogółem kwotę 218 180 109 zł.

2. Z kwoty określonej w ust. 1 przeznacza się do dyspozycji:

3. Komisja Badań Podstawowych, z kwoty określonej w ust. 2 pkt 1, wykorzysta 8 080 000 zł na dofinansowanie inwestycji wspólnych, podejmowanych przez grupę jednostek naukowych lub jednostek badawczo-rozwojowych.

4. Komisja Badań Stosowanych, z kwoty określonej w ust. 2 pkt 2, wykorzysta 6 485 000 zł na dofinansowanie inwestycji wspólnych, podejmowanych przez grupę jednostek naukowych lub jednostek badawczo-rozwojowych.

5. Komisja Badań Stosowanych, z kwoty określonej w ust. 1 pkt 2, wykorzysta 12 213 300 zł na finansowanie lub dofinansowanie zakupów aparatury naukowo-badawczej służącej potrzebom badań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych przez właściwe jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe.

6. Szczegółowy podział kwot, o których mowa w ust. 2, między zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i ma zastosowanie do środków przekazywanych jednostkom naukowym i jednostkom badawczo-rozwojowym przez Komitet Badań Naukowych od dnia 1 stycznia 2000 r.
 

KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK