GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 21 lutego 2001 r.
Nr 4


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 9/2001 z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2001 r.
  2. Nr 10/2001 z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 roku kosztów realizacji inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
  3. Nr 11/2001 z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2001 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 6/2001 z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r.

14

Uchwała Nr 9 / 2001
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 15 lutego 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie
działalności statutowej jednostek naukowych w 2001 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 1.209.550.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2001 r.

§ 2.

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej w 2001 r., w formie dotacji podmiotowej, określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Wysokość dotacji podmiotowej ustalona w załączniku do uchwały w odniesieniu do placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk obejmuje środki finansowe przyznane tym placówkom naukowym na podstawie § 1 uchwały Nr 3/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk (Dz.Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 6).

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 3/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk (Dz.Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 6).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr 9 / 2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 lutego 2001 r.
Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie działalności statutowej w 2001 r.

--- ze względu na dużą objętość załącznik znajduje się w oddzielnym pliku (264 KB) ---15

UCHWAŁA Nr 10/200
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 lutego 2001 r.

w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie
lub dofinansowanie w 2001 roku kosztów realizacji inwestycji budowlanych
służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Na podstawie art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550 Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrze-bom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących inwestycji budowlanych, których finansowanie lub dofinansowywanie przez Komitet Badań Naukowych rozpoczyna się w 2001 r. przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 100 000 000 zł.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1, przekazywane będą właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji celowej.

3. Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących inwestycji budowlanych, finansowanych lub dofinansowywanych przez Komitet Badań Naukowych od 2001 r., a także nazwę inwestycji oraz wysokość dotacji celowej w 2001 r. i w latach następnych, określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


Załącznik
do Uchwały Nr 10/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 lutego 2001 r.
Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących inwestycji budowlanych, finansowanych lub dofinansowywanych przez Komitet Badań Naukowych od 2001 r.

--- ze względu na dużą objętość załącznik znajduje się w oddzielnym pliku  (76 KB) ---


16

UCHWAŁA Nr 11/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 lutego 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2001 r. inwestycji
służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej.

Na podstawie art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30 poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) i z § 1 pkt 4 zarządzenia Nr 1/2001 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 3) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 10 000 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2001 r. inwestycji służących potrze-bom badań naukowych i prac rozwojowych, w zakresie infrastruktury informatycznej, dotyczących lokalnych sieci komputerowych LAN.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji celowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych, w zakresie infrastruktury informatycznej, dotyczących lokalnych sieci komputerowych LAN określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski

Załącznik
do uchwały Nr 11/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 lutego 2001 r.
Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie lokalnych sieci komputerowych LAN.
 
Lp.
Nazwa jednostki
Tytuł wniosku
Wysokość dofinansowania (w zł)
1
2
3
4
1 AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIEC-KIEGO W KATOWICACH Dalsza modyfikacja i rozbudowa sieci CAN-AENET
100 000
2 AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU Modernizacja szkieletowej sieci komputerowej. Rozbudowa sieci komputerowej na Wydz. Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze
50 000
3 AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE Doposażenie i modyfikacja uczelnianej sieci komputerowej
66 000
4 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Rozbudowa Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH
297 000
5 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, ACK Cyfronet Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w ACK CYFRONET AGH
200 000
6 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATE-RÓW WESTERPLATTE Rozbudowa Uczelnianej Sieci Komputerowej pod kątem podniesienia poziomu bezpieczeństwa i wydajności
120 000
7 AKADEMIA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU Wyposażenie węzłów sieci LAN w urządzenia aktywne - przełączniki ATM
30 000
8 AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI Rozbudowa sieci komputerowej na Wydz. Farmaceutycz-nym AM
60 000
9 AKADEMIA MEDYCZNA W POZNANIU Dołączenie jednostek naukowych AM do POZMAN
170 000
10 AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE Budowa i rozbudowa sieci lokalnych w jednostkach orga-nizacyjnych AM, przyłączenie ich do WARMAN. Budowa sieci energetycznej zabezpieczającą lokalną sieć komputerową
450 000
11 AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU Uczelniana sieć komputerowa AM we Wrocławiu
150 000
12 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Budowa dużej lokalnej sieci komputerowej
30 000
13 AKADEMIA ROLNICZA IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, Filia w Rzeszowie Uczelniana Sieć Komputerowa Akademii Rolniczej
50 000
14 AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE Rozbudowa i modernizacja uczelnianych sieci LAN
130 000
15 AKADEMIA ROLNICZA W POZNANIU Poprawa niezawodności i bezpieczeństwa sieci uczelnianej AUNET oraz rozbudowa połączeń z siecią miejską POZMAN
250 000
16 AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Modernizacja sieci komputerowej w Bibliotece Głównej Akademii Rolniczej
50 000
17 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozbudowa sieci LAN
40 000
18 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM.JANA MATEJKI W KRAKOWIE, Filia w Katowicach Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Filii w Katowicach
40 000
19 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Rozbudowa sieci LAN
50 000
20 AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY Rozbudowa lokalnych sieci komputerowych LAN
118 800
21 CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Rozszerzenie funkcjonalne sieci LAN
28 300
22 CENTRUM ASTRONOMICZNE PAN IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w CA PAN
68 800
23 CENTRUM ASTRONOMICZNE PAN IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA, Zakład Astrofizyki Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej
36 000
24 CENTRUM BADAŃ WYSOKOCIŚNIENIOWYCH PAN Połączenie sieci komputerowej w gł. budynku CBW PAN z siecią w Hali Zaawans. Technologii i z siecią Polpak-T oraz rozbudowa przełącznika ES-3810
41 200
25 INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w warszawskich siedzibach IAE PAN
34 400
26 INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN Rozbudowa i modernizacja LAN w IBS PAN
68 800
27 INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOME-DYCZNEJ PAN Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci komputerowej w IBIB PAN
61 900
28 INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPO-ŻYWCZEGO Rozbudowa LAN
17 900
29 INSTYTUT BOTANIKI PAN IM. WŁ. SZAFERA Zakup serwera UNIX'owego
15 000
30 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN W POZ-NANIU, PCSS Rozbudowa lokalnej sieci PCSS do współpracy z siecią miejską i obsługi użytkowników
100 000
31 INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN Sieć strukturalna
41 200
32 INSTYTUT DENDROLOGII PAN W KÓRNIKU Modernizacja sieci lokalnej LAN
15 000
33 INSTYTUT EKOLOGII PAN Budowa sieci komputerowej LAN w IE PAN
27 500
34 INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Rozbudowa sieci komputerowej LAN w IEL w Warszawie i Oddziale we Wrocławiu
63 800
35 INSTYTUT ENERGETYKI Instalacja sieci komputerowej w IE wraz z przyłączeniem do Ogólnopolskiej Energet. Sieci Transmisji Danych
55 000
36 INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ Rozbudowa i zabezpieczenie działania LAN w IEA
34 400
37 INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci komputerowej IF PAN
20 000
38 INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ PAN Dofinansowanie rozwoju komputerowej sieci lokalnej
35 000
39 INSTYTUT FIZYKI PAN Modyfikacja LAN w IF PAN (etap III)
68 800
40 INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w IGiHZ PAN
34 400
41 INSTYTUT GEOFIZYKI PAN Okablowanie strukturalne w budynku IG PAN
55 000
42 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN Przyłączenie lokalnej sieci komputerowej do MAN
100 000
43 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN Budowa centralnego węzła sieci lokalnej IHAR oraz podłączenie Działu Informacji Naukowej i Wydawnictw do lokalnej sieci komputerowej
55 000
44 INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZAL-NEJ IM. L. HIRSZFELDA PAN Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej
80 000
45 INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ I STOSO-WANEJ PAN Rozwój LAN dla realizacji międzyśrodowiskowych usług multimedialnych w sieci ATM
50 000
46 INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ PAN Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej o serwer sieciowy
20 000
47 INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI PAN W KRAKOWIE Rozwój sieci komputerowej w Instytucie
40 000
48 INSTYTUT LOTNICTWA Rozbudowa sieci komputerowej LAN
55 000
49 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI Modernizacja sieci komputerowej IŁ
55 000
50 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN Rozbudowa sieci LAN
100 000
51 INSTYTUT MATKI I DZIECKA, Zakład Zdrowia Publicz-nego Ogólnokrajowy system informatyczny dla nadzoru meryto-rycznego w ochronie zdrowia matki i dziecka
61 900
52 INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU PAN Rozbudowa Lokalnej Sieci Komputerowej - kontynuacja
22 000
53 INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN IM. A. KRUPKOWSKIEGO Rozbudowa i modernizacja LAN
24 000
54 INSTYTUT MORSKI, Oddział w Szczecinie Przeniesienie sieci LAN
56 000
55 INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN Modernizacja LAN w bud. Twarda 51/55 oraz w Ośr. Badawczym w Krakowie
61 900
56 INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH Zabezpieczenie sieci LAN w INS, podłączenie Zakładu Półtechnik INS do sieci MAN
10 000
57 INSTYTUT OBRÓBKI SKRAWANIEM W KRAKOWIE Zakończenie II etapu rozbudowy lokalnej sieci komputerowej LAN
80 000
58 INSTYTUT OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE Rozbudowa sieci LAN
50 000
59 INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY PAN Połączenie nowego budynku IOP PAN w Krakowie z siecią MAN
40 000
60 INSTYTUT ODLEWNICTWA W KRAKOWIE Rozbudowa sieci LAN
50 000
61 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN Modernizacja sieci lokalnej IPI PAN
55 000
62 INSTYTUT SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA, Oddział Pszczelnictwa w Puławach Modernizacja LAN'u w Instytucie i usprawnienie połączenia z MAN'em
10 000
63 INSTYTUT SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT PAN W KRAKOWIE Rozbudowa sieci LAN
15 000
64 INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej ITE
50 000
65 INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRO-NICZNYCH Modernizacja sieci komputerowej LAN w ITME
27 500
66 INSTYTUT ZOOTECHNIKI Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w IZ
65 000
67 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI Rozbudowa i modernizacja kampusowej sieci komputero-wej KUL
100 000
68 MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w MiIZ PAN
34 400
69 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA TELE-WIZYJNA I TEATRALNA IM. LEONA SCHILLERA Dofinansowanie rozbudowy lokalnej sieci komputerowej
50 000
70 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W JELENIEJ GÓRZE Jeleniogórska międzyuczelniana sieć komputerowa w Jeleniej Górze
50 000
71 PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PUŁAWY Modernizacja połączeń lokalnej sieci komputerowej
10 000
72 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Rozbudowa Sieci Komputerowej Politechniki Białostockiej oraz rozbudowa Serwera Sieciowego SUN Enterprise 5000
40 000
73 POLITECHNIKA GDAŃSKA Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej lokalnych sieci komputerowych PG
300 000
74 POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚ-CIUSZKI Zakup serwera i rozbudowa uczelnianej sieci komputerowej
120 000
75 POLITECHNIKA LUBELSKA Zbiorczy wniosek o dofinansowanie budowy i rozbudowy lokalnych sieci komputerowych LAN
50 000
76 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Rozbudowa Uczelnianej Sieci Komputerowej PŁ
170 000
77 POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Filia w Bielsku Białej Modernizacja i rozbudowa sieci kampusowej Politechniki
50 000
78 POLITECHNIKA OPOLSKA Rozbudowa sieci LAN w obiektach PO
210 000
79 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Modernizacja i bezpieczeństwo Uczelnianej Sieci Kompu-terowej PP we współdziałaniu z siecią miejską POZMAN
350 000
80 POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Rozbudowa Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Szczecińskiej
314 000
81 POLITECHNIKA ŚLĄSKA Rozbudowa i modernizacja uczelnianej sieci PŚ
400 000
82 POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Politechniki Świętokrzyskiej
80 000
83 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rozbudowa uczelnianej sieci komputerowej LAN PW
177 200
84 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WCSS Rozbudowa serwera SUN Enterprise 4500 ...
107 000
85 POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej
30 000
86 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Projektowanie i budowa infrastruktury teleinformatycznej pod realizowane nowe budynki w campusie Ursynów
319 000
87 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Podniesienie parametrów sieci kampusowej SGH, serwer do obsługi aplikacji SAP/R3
313 600
88 UNIWERSYTET GDAŃSKI Rozbudowa i udostępnianie usług sieciowych w UG
50 000
89 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Rozbudowa sieci kampusowych i centrum komputerowo-sieciowego UJ
50 000
90 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Collegium Medicum Kontynuacja budowy dużej sieci lokalnej LAN
200 000
91 UNIWERSYTET ŁÓDZKI Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej UŁ pod kątem przyłączenia ich do MSK
210 000
92 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rozbudowa lokalnych sieci komputerowych LAN
50 000
93 UNIWERSYTET ŚLĄSKI Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej UŚ z uwzględnie-niem multimedialnego dostępu do Internetu
400 000
94 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Rozbudowa Sieci LAN Uniwersytetu w Białymstoku
40 000
95 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej o odc. światłowo-du pomiędzy WH a WT.
60 000
96 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej
177 300
97 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Modernizacja sieci Uniwersytetu Wrocławskiego.Zakup ser-wera uczelnianego. Zakup serwera dla Wydziału Fizyki i Astronomii.
250 000
98 WYŻSZA SZKOŁA MORSKA W GDYNI Rozbudowa Uczelnianej Sieci Komputerowej
160 000
99 WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W TORUNIU Rozbudowa sieci LAN
50 000
100 WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W BYDGOSZCZY Rozbudowa lokalnych sieci komputerowych LAN
90 000
101 WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE Rozbudowa lokalnych struktur sieciowych WSzP w Częstochowie
80 000
102 WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE Uczelniana sieć komputerowa - rozbudowa i modernizacja
100 000
103 WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Uczelniana sieć komputerowa - etap II
50 000
104 ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Rozbudowa i przyłączenie sieci LAN do MSK BIAMAN
100 000


17

ZARZĄDZENIE Nr 6/2001
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 lutego 2001 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły
Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 5/2001 z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 3 poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: " 3. Środki finansowe w wysokości

100 000 000 zł dzieli się pomiędzy zespoły, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących inwestycji budowlanych, których finansowanie lub dofinansowywanie przez Komitet Badań Naukowych rozpoczyna się w 2001 r.

" 4. Szczegółowy podział środków finansowych, o których mowa w ust. 3, pomiędzy poszczególne zespoły określa załącznik Nr 5 do zarządzenia.";

2) załącznik Nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


Załącznik
do zarządzenia Nr 6/2001
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 15 lutego 2001 r.

Załącznik Nr 5

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. kosztów realizacji inwestycji budowlanych, rozpoczynanych w 2001 r.
 
Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł
1
2
3
1. Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
8 082 000
2. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
5 007 809
3. Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych (P-3)
5 458 400
4.  Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
9 365 641
5. Zespół Nauk Medycznych (P-5)
9 355 617
6. Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
12 083 033 
7. Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
14 085 000
8.  Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
3 649 000
9. Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej  oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
 8 708 500
10. Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
7 340 000
11. Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
7 950 000
12. Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
3 780 000
13. Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
5 135 000
14. Razem
100 000 000
Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK