GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 27 lutego 2002 r.
Nr 4


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 5/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2002 r.
  2. Nr 6/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2002 r.
  3. Nr 7/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2002 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych
  4. Nr 8/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
  5. Nr 9/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
  6. Nr 10/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 3/2002 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych.

7

Uchwała Nr 5/2002
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 21 lutego 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1044, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 45, poz. 1623) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 22.142.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania przez jednostki naukowe specjalnych urządzeń badawczych w 2002 r.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych, określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


Załącznik
do uchwały Nr 5/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 lutego 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2002 r.

Lp.
Nazwa jednostki naukowej
Tytuł dofinansowania
Wysokość dofinansowania w zł
1
2
3
4
1 Uniwersytet Warszawski
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
koszty badań archeologicznych i prac rekonstrukcyjno-konserwatorskich 
prowadzonych w pięciu krajach Bliskiego Wschodu
1 247 700
2 Uniwersytet Warszawski
Ośrodek Badań Archeologicznych NOVAE
koszty utrzymania bazy archeologicznej
w Novae (Bułgaria)
97 000
3 Uniwersytet Warszawski
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
koszty utrzymania Warszawskiego Cyklotronu Ciężkich Jonów
1 060 000
4 Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
koszty utrzymania polskiego teleskopu fotometrycznego w Obserwatorium Las 
Campanas, Chile
224 800
5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Fizyki i Astronomii
koszty utrzymania Toruńskiej Stacji VLBI i EPN. Radioteleskopy 32m i 15m 
459 800
6 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
koszty utrzymania Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze
91 600
7 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN w Warszawie koszty utrzymania Laboratorium Krystalizacji
312 000
8 Uniwersytet Gdański
Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
koszty eksploatacji K/H "OCEANOGRAF 2"
koszty utrzymania Stacji Morskiej w Helu
180 000
9 Uniwersytet Gdański
Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
 
160 000
10 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
koszty utrzymania Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego
215 000
11 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii koszty utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego
215 000
12 Uniwersytet Warszawski 
Wydział Biologii
koszty utrzymania Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego
215 000
13 Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Przyrodniczych
koszty utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego
215 000
14 Instytut Geofizyki PAN w Warszawie koszty utrzymania Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie
1 790 400
15 Instytut Dendrologii PAN w Kórniku koszty utrzymania kolekcji dendrologicznych w Arboretum Kórnickim
200 000
16 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie "koszty utrzymania i eksploatacji statku badawczego "Oceania"
2 370 000
17 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie koszty utrzymania naukowej kolekcji zoologicznej
171 000
18 Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie koszty utrzymania naukowej kolekcji zoologicznej
209 000
19 Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży koszty utrzymania naukowej kolekcji zoologicznej
92 000
20 Zakład Biologii Antarktyki PAN w Warszawie koszty utrzymania stacji badawczej im.H.Arctowskiego w Antarktyce
2 370 000
21 Ogród Botaniczny PAN w Warszawie koszty utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego
850 000
22 Akademia Rolnicza w Poznaniu 

Wydział Leśny

koszty utrzymania i rozwoju kolekcji dendrologicznych w Arboretum Leśnym w Zielonce
150 000
23 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Leśny koszty utrzymania Arboretum w Rogowie koszty utrzymania Centralnego Laboratorium Jakości
150 000
24 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi  
50 000
25 Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie koszty ochrony zasobów genetycznych konika polskiego bytującego w stanie wolnym wraz z ekosystemem leśnym będącym naturalnym siedliskiem konika
160 000
26 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie koszty utrzymania kolekcji kultur drobnoustrojów przemysłowych i drożdży jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu
220 000
27 Morski Instytut Rybacki w Gdyni koszty utrzymania statku naukowo-badawczego Baltica
1 900 000
28 Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Chybiu koszty utrzymania unikatowego urządzenia badawczego - Ośrodka kierowanego rozrodu i chowu ryb ciepłolubnych
179 500
29 Instytut Metalurgii Żelaza im Stanisława Staszica w Gliwicach koszty utrzymania urządzenia Gleeble 3800 symulującego procesy odlewania oraz obróbki cieplno-chemicznej stali i stopów metali nieżelaznych
485 000
30 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach koszty utrzymania stanowiska badawczego wyposażonego w spawalniczy laser gazowy dużej mocy
388 000
31 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych

koszty utrzymania zestawu spektrometrów do analizy powierzchni Centrum Badań Powierzchni ŚLAFiBS UJ
194 000
32 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie  koszty utrzymania zespołu akceleratorów i napromienników gamma służących badaniom z zakresu chemii i fizyki radiacyjnej
991 000
33 Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku  koszty utrzymania Laboratorium Badań Materiałów Aktywnych (Komory Gorące) w Laboratorium Badań Materiałowych Instytutu Energii Atomowej
771 500
34 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie koszty utrzymania unikatowego kompleksu badawczego Plasma-Focus PF-1000
202 800
35 Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Górniczy koszty utrzymania Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych
242 500
36 Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii koszty udziału Astrogeodezyjnego Obserwatorium Międzynarodowej Służby IGS w Józefosławiu w europejskich i globalnych programach badawczych
372 500
37 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych koszty utrzymania Środowiskowego Centrum Komputerowego Wspomagania Projektowania Maszyn
254 100
38 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej koszty utrzymania Obsewatorium Satelitarnego w Lemkówku na potrzeby udziału w programach badań geodynamicznych
193 100
39 Instytut Morski w Gdańsku koszty eksploatacji statku badawczego "Doktor Lubecki" i kutra hydrograficznego "Imoros"
494 700
40 Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT we Wrocławiu koszty utrzymania środowiskowego, terenowego labolatorium pomiarowego maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
101 300
41 Zakład Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Okretowej w Gdańsku koszty utrzymania basenu badań modelowych Ośrodka Hydromechaniki Okrętu 
1 433 700
42 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku koszty utrzymania Laboratorium do badań modelowych urządzeń demagnetyzacyjnych okrętów oraz badań wibroakustycznych
463 000


8

Uchwała Nr 6/2002
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 21 lutego 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych 
szkół wyższych w 2002 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy w dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1044, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 181.245.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2002 r.

§ 2.

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym szkołom wyższym na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych w 2002 r., w formie dotacji podmiotowej, określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


Załącznik
do uchwały Nr 6/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 lutego 2002 r.

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym szkołom wyższym na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych w 2002 r.

Lp.
Nazwa szkoły wyższej
Wysokość dotacji podmiotowej w zł
1
2
3
  Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
. . .
  Akademie Ekonomiczne  
1
Akademia Ekonimiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
696 000
2
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
1 204 000
3
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
852 000
4
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
897 000
5
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1 069 000
 .
 .  .
 .
Akademie Rolnicze  .
6
Akademia Podlaska w Siedlcach
935 000
7
Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
3 790 000
8
Akademia Rolnicza w Lublinie
4 730 000
9
Akademia Rolnicza w Poznaniu
4 020 000
10
Akademia Rolnicza w Szczecinie
2 250 000
11
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
3 630 000
12
Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
1 950 000
13
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
5 430 000
 .
 .
.
. Akademie Wychowania Fizycznego  
14
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
131 000
15
Akademia Wychowania Fizycznego i Spostu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
82 000
16
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
82 000
17
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
159 000
18
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
161 000
19
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
134 000
 .
 . .
. Wyższe Szkoły Pedagogiczne  .
20
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
373 000
21
Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
850 000
22
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
75 000
23
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
685 000
24
Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupska
246 000
25
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
414 000
 .
.
.
 .
Politechniki  .
26
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
10 135 000
27
Politechnika Białostocka
1 640 000
28
Politechnika Częstochowska
2 140 000
29
Politechnika Gdańska
6 080 000
30
Politechnika Koszalińska
700 000
31
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
4 675 000
32
Politechnika Lubelska
1 150 000
33
Politechnika Łódzka
7 000 000
34
Politechnika Opolska
750 000
35
Politechnika Poznańska
4 884 000
36
Politechnika Radomska
845 000
37
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
1 554 000
38
Politechnika Szczecińska
2 850 000
39
Politechnika Śląska w Gliwicach
7 800 000
40
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
750 000
41
Politechnika Warszawska
12 502 000
42
Politechnika Wrocławska
10 350 000
43
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
500 000
 .
.
.
 .
Uniwersytety  .
44
Katolicki Uniwersytet Lubelski
1 600 000
45
Uniwersytet Gdański
3 258 000
46
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
6 810 000
47
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
6 650 000
48
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
552 000
49
Uniwersytet Łódzki
5 250 000
50
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3 400 000
51
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3 841 000
52
Uniwersytet Opolski
1 050 000
53
Uniwersytet Rzeszowski
900 000
54
Uniwersytet Szczeciński
980 000
55
Uniwersytet Śląski w Katowicach
3 950 000
56
Uniwersytet w Białymstoku
900 000
57
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4 950 000
58
Uniwersytet Warszawski
7 178 000
59
Uniwersytet Wrocławski
6 680 000
60
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
1 150 000
 .
. .
 .
Uczelnie Teologiczne  .
61
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
75 000
62
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
300 000
 
 
 .
  Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Kultury  .
 . .  .
 . Akademie Muzyczne  
63
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
30 000
64
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
40 000
65
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
40 000
66
Akademia Muzyczna w Krakowie
60 000
67
Akademia Muzyczna w Łodzi
40 000
68
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
40 000
69
Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
75 000
70
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
40 000
 . . .
 . Akademie Sztuk Pięknych  .
71
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
30 000
72
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
35 000
73
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
80 000
74
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
40 000
75
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
40 000
76
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
80 000
77
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
35 000
 .
. .
 .
Wyższe Szkoły Teatralne  .
78
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiegow Krakowie
30 000
79
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
30 000
80
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
30 000
. .  .
.
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej  .
81
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
1 609 000
82
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
3 000 000
83
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
1 050 000
84
Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi
1 300 000
85
Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
1 150 000
86
Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
450 000
87
Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
200 000
88
Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu
150 000
89
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
250 000
 .
. .
. Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .
91
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
162 000
92
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
75 000
 .
. .
 .
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Infrastruktury  .
93
Akademia Morska w Gdyni
258 000
94
Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
172 000


9

UCHWAŁA Nr 7/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 lutego 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2002 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych.


Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 84 ust. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe, będące równo-wartością w złotych 171 873 EUR i 2 250 USD, na opłacenie w 2002 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych przez podmioty krajowe zobowiązane do opłacania składek na podstawie umów międzyrządowych.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przyznaje się na opłacenie składki:

1) Komitetowi Badań Naukowych:
a) 44 941 EUR - do Inicjatywy EUREKA,
b) 122 876 EUR - do Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (EMBC),
c) 2 531 EUR - do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - Global Science Forum,
d) 1 525 EUR - do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - Grupa Ekspertów do Spraw Harmonizacji Prawa w Biotechnologii,
2) Instytutowi Chemii Przemysłowej:
750 USD - do Światowej Federacji Przemysłowych i Technologicznych Organizacji Badawczych (WAITRO),

3) Ośrodkowi Przetwarzania Informacji:
1500 USD - do Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowo-Technicznej (MCINT).


§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 2, będą przekazywane właściwym podmiotom krajowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, po dokonaniu prze-liczenia według aktualnego kursu walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber

10

UCHWAŁA Nr 8/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 lutego 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 32 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 7 744 600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2002-2004 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR" i Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, zwanego dalej "COST". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

- w 2002 r. 3 678 800 zł,
- w 2003 r. 2 305 000 zł,
- w 2004 r. 1 760 800 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych 5.PR i COST określa załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 60 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się Instytutowi Obróbki Skrawaniem i Instytutowi Katalizy i Fizyko-chemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk.

§ 3.

1. Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 45 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się:

1) Instytutowi Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej,
2) Morskiemu Instytutowi Rybackiemu,
3) Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.
§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


Załącznik
do uchwały Nr 8/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 lutego 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

 
Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych

w latach:

     
2002
2003
2004
2002-2004
1
2
3
4
5
6
7
5.PR
1
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego
w Krakowie
Ultraszybkie krzemowe kamery do 
pomiarów źródeł promieniowania b i g dla zastosowań medycznych
Akronim: SUCIMA
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt nr: G1RD-CT-2001-00561
275 000
137 000
92 000
504 000
2
Katedra Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Elektroniki
Akademia 
Górniczo-Hutnicza
w Krakowie
Ultraszybkie krzemowe kamery do 
pomiarów źródeł promieniowania b i g dla zastosowań medycznych
Akronim: SUCIMA
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt nr: G1RD-CT-2001-00561
236 300
146 200
85 500
468 000
3
Instytut Technologii 
Drewna
w Poznaniu
Metody badania odporności użytkowej 
i trwałości powierzchni mebli.
5.PR – II Program tematyczny
Kontrakt nr: G6RD-CT-2001-00524
83 400
72 800
43 000
199 200
4
Zakład Chemii 
Metaloorganicznej
Wydział Chemii
Uniwersytet
im. A. Mickiewicza
w Poznaniu
4 szkoła katalizy molekularnej "Chemia 
organiczna metali przejściowych 
i kataliza"
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt nr: HPCF-CT-2001-00010
115 000
-
-
115 000
5
Instytut Metali 
Nieżelaznych
w Gliwicach
Nanomateriały magnetycznie miękkie do wysokotemperaturowych 
i wysokoczęstotliwościowych 
zastosowań w energo-elekronice.
Akronim: Hit-F core
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt nr: G5RD-CT-2001-03009
299 500
179 400
179 500
658 400
6
Instytut Parazytologii 
im. W. Stefańskiego PAN w Warszawie
Ocena ryzyka i profilaktyka alveolarnej (wielojamowej) echinokokozy
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt nr: QLKZ-CT-2001- 1995
50 900
36 800
27 700
115 400
7
Instytut Biochemii
i Biofizyki PAN
w Warszawie
Rozwój ultraczułych metod dla 
proteomu: zastosowanie 
w mukowiscytozie
Akronim: EUROPROCF
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt nr QLG2-CT-2001-01335
234 900
167 900
102 600
505 400
8
Instytut Immunologii
i Terapii Doświadczalnej
im. L. Hirszfelda PAN 
we Wrocławiu
Technologie informatyczne dla
budowania sieci rejestrów komórek 
macierzystych
Akronim: STEMNET
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt nr: IS-2000-26117
33 000
18 400
-
51 400
9
Katedra Technologii 
Informacyjnych 
Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu
Reprezentacja dzieł sztuki w wirtualnej rzeczywistości
Akronim: ARCO
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt nr: IST-2000-22336
344 100
262 600
226 500
833 200
10
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
w Poznaniu
Usługi, narzędzia i środowisko 
testowe dla aplikacji gridowych
Akronim: GRIDLAB
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt nr: IST-2001-32133
1 334 100
921 800
921 800
3 177 700
11
Dział Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
Długoterminowa ocena przebiegu 
klinicznego i biomarkerów w ciężkich przewlekłych chorobach układu 
oddechowego.
Akronim: BIOAIR
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt nr: QLG1-CT-2000-01185
52 800
16 100
-
68 900
5.PR "Sieci"
12
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
Zdyskretyzowane powierzchnie 
przypadkowe – od fizyki ciała stałego do kwantowej grawitacji
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt nr: HPRN-CT-1999-00161
22 600
-
-
22 600
13
Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie
Sieć instytutów demograficznych, 
które wspólnie prowadzą badania 
dotyczące trzech grup tematycznych, uznanych za podstawowe dla rozwoju demograficznego Europy:
1. rodzina, praca zawodowa
i płeć kulturowa,
2. skutki starzenia się ludności,
3. integracja imigrantów
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt nr: HPSE-CT-1999-00005
9 500
-
-
9 500
COST
14
Instytut Łączności
w Warszawie
COST 274 - Teoria i zastosowania 
struktur relacyjnych jako i
nstrumentów wiedzy.
129 100
82 800
-
211 900
15
Instytut Technologii 
Eksploatacji
w Radomiu
COST A17 - Narzędzia wspierające 
kształtowanie regionalnej polityki 
stymulowania rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw.
138 600
109 200
40 200
288 000
16
Instytut Technologii 
Eksploatacji 
w Radomiu
COST A17 - Procedury wspomagania sektora MSP wynikami prac R&D.
144 000
114 000
42 000
300 000
17
Instytut Sadownictwa
i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach
COST 836 - Ocena morfologiczna, 
fizjologiczna i molekularna klonów 
truskawki o podwyższonej odporności
na porażenie przez Verticilium dahliae,
uzyskanych poprzez selekcję wariantów somaklonalnych w kulturach in vitro
50 000
40 000
-
90 000
18
Instytut Elektroniki 
Wydział Elektrotechniki
i Elektroniki 
Politechnika Łódzka
COST B11 - Analiza ilościowa tekstury obrazów 
tomograficznych MRI.
126 000
-
-
126 000


11

UCHWAŁA Nr 9/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 lutego 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.


Na podstawie art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) i § 2 pkt 3 lit. b zarządzenia Nr 1/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.(Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 627 900 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2002-2004 prac wykonywanych w ramach projektów Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2002 r. - 288 000 zł,
w 2003 r. - 272 600 zł,
w 2004 r. - 67 300 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych podmiotom działającym na rzecz nauki, na wykonanie prac w ramach 5.PR, określa załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Podmiotom działającym na rzecz nauki, występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 90 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.

2. Środki finansowe w wysokości po 30 000 zł dla każdego z podmiotów działających na rzecz nauki, o których mowa w ust. 1, przyznaje się:

1) Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A,
2) Com Arch S.A.,
3) Poznańskiemu Parkowi Narodowo-Technologicznemu Fundacji im. Adama Mickiewicza.


§ 3.

Przyznaje się środki finansowe w wysokości 15 000 zł MSC. Software Sp. z o.o. w związku ze zgłoszeniem w ramach 5.PR projektu, który Komisja Europejska oceniła jako co najmniej dobry, lecz nie przyjęła go do realizacji, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kontynuacji współ-pracy z partnerami zagranicznymi lub kosztów ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane właściwym podmiotom działającym na rzecz nauki na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


Załącznik
do uchwały Nr 9/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 lutego 2002 r.

Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, którym przyznano środki finansowe na wykonanie prac w ramach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej

Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych
w latach:
     
2002
2003
2004
2002-2004
1
2
3
4
5
6
7
1
Fundacja Studiów Europejskich Instytutu Europejskiego w Łodzi Rozszerzenie Unii Europejskiej oraz wielopoziomowe zarządzanie Europejską Politykę Regionalną i Ochroną Środowiska: wzory uczenia się, adaptacja i europeizacja w Krajach Spójności (Grecja, Irlandia, Portugalia) i wnioski dla nowych krajów członkowskich (Węgry, Polska)
Akronim: ADAPT
5.PR – III Program Horyzontalny Kontrakt nr: HPSE-CT-2001-00097
67 000
47 000
-
114 000
2
Zakład Konstrukcji Elektronicznych MERAWEX 
Sp. z o.o.w Gliwicach
Nanomateriały magnetycznie miękkie do wysokotemperaturowych i wysokoczęstotliwościowych zastosowań w energo-elekronice.
Akronim: Hit-F core
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt nr: G5RD-CT-2001-03009
172 000
176 600
58 900
407 500
3
Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji
sp. z o.o. w Kartuzach
Inteligentne sterowanie systemami ściekowymi 
Akronim: SMAC
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt nr: EVK1-CT-2000-00056
49 000
49 000
8 400
106 400


12

Uchwała Nr 10/2002
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 21 lutego 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1044, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wyrazy "101.021.000 zł" zastępuje się wyrazami "389.674.700 zł",
2) w załączniku do uchwały po Lp. 82 dodaje się Lp. 83 - 380 w brzmieniu:

ze względu na dużą objętość pliku (262 KB) tabela znajduje się w oddzielnym pliku
 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber

13

Zarządzenie Nr 3/2002
Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych

z dnia 25 lutego 2002 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych.

Na podstawie art. 8 a ust. 6 ustawy dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33 poz. 389) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na okres od dnia 1 kwietnia 2002 r. do dnia 31 października 2005 r. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) rozpatrzenie i dokonanie oceny oraz kwalifikacji ofert na wykonanie projektów badawczych za-mawianych pod tytułem:
a) "Metodyczne podstawy narodowego planu zintegrowanego rozwoju gospodarki wodnej w Polsce",
b) "Badanie i opracowanie systemu satelitarnej kontroli ekosystemu Bałtyku",
zwanych dalej "projektami zamawianymi",
2) dokonanie wyboru oferty lub ofert na wykonanie projektów zamawianych,

3) podejmowanie uchwał w sprawie finansowania projektów zamawianych,

4) dokonywanie oceny raportów rocznych i raportów końcowych oraz rozliczenia środków finansowych przyznanych na realizację projektów zamawianych,

5) przedstawianie Przewodniczącemu Komitetu Badań Naukowych opinii o realizacji projektów.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący - Piotr Wolański,
Członkowie:
- Kazimierz K. Furmańczyk,
- Andrzej Kostrzewski,
- Kazimierz Szefler,
- Tomasz Walczykiewicz,
- Stanisław Wroński,
- Janusz Zaleski.


§ 4.

1. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz wykaz osób zaproszonych na posiedzenie.

2. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić termin określony w ust. 2.

§ 5.

Posiedzenia Zespołu, zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad, prowadzi Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 6.

1. Zespół ustala opinie i podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach proceduralnych zwykłą większością głosów.

2. Zespół podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

§ 7.

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu. W protokole zamieszcza się treść uchwał powziętych przez Zespół.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 9.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Badań urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK