GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 7 marca 2003 r.
Nr 4


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 8/2003 z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2003 r.8

UCHWAŁA Nr 8/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 4 marca 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2003 r. 


    Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o  Komitecie  Badań  Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

    Przyznaje się ministrom i kierownikom centralnych organów administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności środki finansowe na finansowanie lub dofinansowywanie w  2003 r. działalności wspomagającej badania, w łącznej wysokości  28.327.000 zł.

§ 2.

    Wysokość  środków finansowych przyznanych poszczególnym ministrom i kierownikom centralnych organów administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał KleiberZałącznik
do uchwały Nr 8/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 4 marca 2003 r.

Wysokość środków finansowych przyznanych ministrom i kierownikom centralnych organów administracji  rządowej, Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2003 r.

Lp. Nazwa środki finansowe w złotych
1
2
3
1 Minister Edukacji Narodowej i Sportu 6.350.000
2 Minister Finansów 500.000
3 Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 2.030.000
4 Minister Kultury 1.080.000
5 Minister Obrony Narodowej 97.000
6 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1.380.000
7 Minister Skarbu Państwa 87.000
8 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 51.000
9 Minister Spraw Zagranicznych 41.000
10 Minister Środowiska 255.000
11 Minister Zdrowia 2.900.000
12 Prezes Polskiej Akademii Nauk 6.920.000
13 Prezes Polskiej Akademii Umiejętności 300.000
14 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 102.000
15 Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 82.000
16 Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych 6.152.000


Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 1,00 zł (VAT 0,0%)


BACK