GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, dnia 26 marca 2004 r.
Nr 4


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 10/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań włąsnych szkół wyższych w 2004 r.
 2. Nr 11/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
 3. Nr 12/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Programów Ramowych Unii Europejskiej
 4. Nr 13/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej
 5. Nr 14/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej
 6. Nr 15/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów międzynarodowych
 7. Nr 16/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie w 2004 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej
 8. Nr 17/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie w 2004 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w zakresie infrastruktury informatycznej
 9. Nr 18/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2004 r.

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 9/2004 z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.
 2. Nr 10/2004 z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2004 r.


14


UCHWAŁA Nr 10/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2004 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 157 140 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2004 r.

§ 2.

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym szkołom wyższym na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych w 2004 r., w formie dotacji podmiotowej, określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Michał Kleiber

Załącznik
do uchwały Nr 10/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 marca 2004 r.Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym szkołom wyższym na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych w 2004 r.

Lp. Nazwa szkoły wyższej Wysokość dotacji podmiotowej w zł
1 2 3
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Akademie Ekonomiczne
1 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 719 000
2 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu 977 000
3 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 953 000
4 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 915 000
5 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 292 000
. Akademie Rolnicze
6 Akademia Podlaska w Siedlcach 686 000
7 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2 909 000
8 Akademia Rolnicza w Lublinie 3 241 000
9 Akademia Rolnicza im Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 2 870 000
10 Akademia Rolnicza w Szczecinie 1 670 000
11 Akademia Rolnicza we Wrocławiu 2 552 000
12 Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 1 216 000
13 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 3 800 000
. Akademie Wychowania Fizycznego
14 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 169 000
15 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 163 000
16 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 177 000
17 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 348 000
18 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 226 000
19 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 333 000
. Wyższe Szkoły Pedagogiczne
20 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 619 000
21 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1 029 000
22 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 118 000
23 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 678 000
24 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku 283 000
25 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 412 000
. Politechniki
26 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 5 566 000
27 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej 285 000
28 Politechnika Białostocka 923 000
29 Politechnika Częstochowska 1 360 000
30 Politechnika Gdańska 3 497 000
31 Politechnika Koszalińska 424 000
32 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2 833 000
33 Politechnika Lubelska 806 000
34 Politechnika Łódzka 4 074 000
35 Politechnika Opolska 440 000
36 Politechnika Poznańska 2 806 000
37 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 557 000
38 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 851 000
39 Politechnika Szczecińska 1 476 000
40 Politechnika Śląska w Gliwicach 4 598 000
41 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 495 000
42 Politechnika Warszawska 6 772 000
43 Politechnika Wrocławska 5 755 000
. Uniwersytety
44 Katolicki Uniwersytet Lubelski 1 478 000
45 Uniwersytet Gdański 3 100 000
46 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 936 000
47 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 5 839 000
48 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 752 000
49 Uniwersytet Łódzki 4 474 000
50 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 3 097 000
51 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 3 393 000
52 Uniwersytet Opolski 1 111 000
53 Uniwersytet Rzeszowski 636 000
54 Uniwersytet Szczeciński 1 233 000
55 Uniwersytet Śląski w Katowicach 4 020 000
56 Uniwersytet w Białymstoku 861 000
57 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 3 821 000
58 Uniwersytet Warszawski 6 464 000
59 Uniwersytet Wrocławski 4 903 000
60 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze 1 029 000
. Uczelnie Teologiczne
61 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 98 000
62 Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 408 000
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Kultury
. Akademie Muzyczne
63 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 60 000
64 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 50 000
65 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 65 000
66 Akademia Muzyczna w Krakowie 85 000
67 Akademia Muzyczna im.Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 55 000
68 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 60 000
69 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie 85 000
70 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 50 000
. Akademie Sztuk Pięknych
71 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 60 000
72 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 45 000
73 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 80 000
74 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi 60 000
75 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 85 000
76 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 85 000
77 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 55 000
. Wyższe Szkoły Teatralne
78 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 60 000
79 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 60 000
80 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 60 000
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej
81 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 850 000
82 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2 556 000
83 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 770 000
84 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu 460 000
85 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 260 000
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
86 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 270 900
87 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 75 100
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Infrastruktury
88 Akademia Morska w Gdyni 518 100
89 Akademia Morska w Szczecinie 423 900
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Zdrowia
90 Akademia Medyczna w Białymstoku 1 263 800
91 Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 1 131 200
92 Akademia Medyczna w Gdańsku 2 241 900
93 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 2 987 500
94 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 905 500
95 Akademia Medyczna im. Profesora Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie 2 237 200
96 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 596 800
97 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 498 100
98 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 1 417 800
99 Akademia Medyczna w Warszawie 2 957 300
100 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2 036 200
101 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 996 70015


UCHWAŁA Nr 11/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.


Na podstawie art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się jednostkom naukowym środki finansowe w łącznej wysokości 256.832.950 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w latach 2004-2006 kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
2. Ze środków finansowych, o których mowa w ust. 1:
1) kwotę 105.135.450 zł przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie w latach 2004-2006 kosztów realizacji inwestycji budowlanych; finansowanie lub dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
 1. w 2004 r. – 70.536.800 zł,
 2. w 2005 r. – 33.411.650 zł,
 3. w 2006 r. - 1.187.000 zł;
2) kwotę 151.697.500 zł przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie w 2004 r. kosztów realizacji inwestycji aparaturowych.
3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przekazywane będą jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji celowej.

§ 2.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, nazwę inwestycji oraz wysokość dotacji celowej w latach 2004-2006, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji aparaturowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz wysokość dotacji celowej w 2004 r., określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 11/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 marca 2004 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych w latach 2004-2006

Lp.
NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ
NAZWA INWESTYCJI
Wysokość dotacji celowej w zł.

2004 r.
2005 r.
2006 r.
1 Uniwersytet Warszawski,Wydział Historyczny Adaptacja i modernizacja Szkoły Głównej na potrzeby Wydziału 4 422 500 0 0
2 Instytut Sztuki PAN w Warszawie Wymiana pokrycia dachu i pokrycia okien poddaszowych w budynkach Długa 28 i Długa 28A 211 000 0 0
3 Instytut Historii PAN w Warszawie Modernizacja dachu i adaptacja strychu na pracownie naukowe 650 000 0 0
4 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Przebudowa budynku przy ul. Lea 27-29 1 500 000 500 000 0
5 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Adaptacja i wyposażenie 2 sal o pow. 200 m2 na II i III kondygnacji w siedzibie Akademii na pracownie naukowo-badawcze 69 500 0 0
6 Akademia Muzyczna w Krakowie Budowa sali kameralnej 500 000 0 0
7 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Europejskie Centrum Muzyczne – rozbudowa Uczelni 2 000 000 0
8 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji Laboratorium kryminalistyczne w budowanej siedzibie Wydziału 2 000 000 0 0
9 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie Zakup siedziby Instytutu 1 500 000 0 0
10 Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki Laboratorium Nowych Technologii Materiałowych 146 600 979 100 0
11 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie Wymiana centralnego ogrzewania i kabli 15kV w budynku Nr 1 224 200 0 0
12 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie Modernizacja budynku nr 2 na cele naukowe 200 000 945 000 0
13 Instytut Matematyczny PAN w Warszawie Modernizacja agronomówki, wykończenie pomieszczeń w piwnicach budynku B 1 280 000 0 0
14 Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Wykonanie elewacji z dociepleniem na części A i B budynku ŚLCJ 300 000 0 0
15 Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Ogród Botaniczny Nowa palmiarnia z łącznikiem dla kolekcji ginących i zagrożonych gatunków świata 1 300 000 0 0
16 Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie Termomodernizacja budynku Instytutu wraz z kompleksową modernizacją i adaptacją pomieszczeń na pracownie laboratoryjno-badawcze i hodowlane oraz magazyny zielnikowe 950 000 561 850 0
17 Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Modernizacja pomieszczeń Laboratorium Geoekologicznego do standardu wymaganego przez ICP-MS Elan 6100 DRC 120 000 0 0
18 Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii Fitotron 285 000 0 0
19 Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie Przebudowa klatki schodowej 274 000 0 0
20 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie Kontenerowe laboratorium radioizotopowe i magnetyczne na stacji badawczej HOMERKA we Frycowej 245 000 0 0
21 Akademia Medyczna w Białystoku, Wydział Farmaceutyczny Akademicka Zwierzętarnia Hodowlano -Eksperymentalna, Konwencjonalna CV-1 675 700 2 214 700 0
22 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski Modernizacja zwierzętarni Zakładu Neurochemii Klinicznej 211 600 0 0
23 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Lekarski Adaptacja pomieszczeń budynku głównego I Katedry Chirurgii Ogólnej na Centrum Badawczo-Laboratoryjne dla potrzeb genoterapii i immunoterapii nowotworów 1 000 000 1 900 000 0
24 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na 6 pracowni naukowych Katedry i Kliniki Psychiatrii 870 000 0 0
25 Państwowy Zakład Higieny - Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla Krajowego Ośrodka ds. Grypy 334 400 0 0
26 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Rozbudowa bazy laboratoryjnej Zakładu Ochron Osobistych w Łodzi 1 700 000 0 0
27 Instytut Reumatologii im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher w Warszawie Modernizacja pomieszczeń Zakładu Patofizjologii i Immunologii Instytutu 849 900 0 0
28 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Adaptacja oddziału Klinika Terapii Płodu 540 000 0 0
29 Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Farmaceutyczny Pracownia Biologii Molekularnej i Fitochemii 600 000 0 0
30 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J.Kielanowskiego PAN w Jabłonnej Modernizacja laboratorium mikrobiologii dla potrzeb techniki molekularnej 253 100 0 0
31 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Katedry Fizjologii i Biochemii Zwierząt. 1 000 000 1 909 000 0
32 Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie Zakup i ciąg dalszy modernizacji budynku laboratoryjnego przy ul. Niezapominajek 21- siedzibie Zakładu 606 000 1 000 000 0
33 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziały: Rolniczy, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Modernizacja Ośrodka Szklarniowego 2 000 000 0 0
34 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Szklarnia doświadczalna gruntowo-parapetowa na terenie "Górnego Ogrodu" 2 000 000 0 0
35 Alademia Rolnicza we Wrocławiu Centrum Dydaktyczno-Naukowe wraz z infrastrukturą techniczną dla Wydziału Rolniczego i Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 1 500 000 4 200 000 0
36 Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu Modernizacja siedziby Zakładu. oraz stacji badawczej w Turwii 168 300 0 0
37 Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wiwarium 950 000 2 400 000 1 187 000
38 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Rozbudowa i modernizacja hali laboratoryjnej Wydziału dla potrzeb laboratoriów nb. z zakresu badań mechatronicznych 906 900 741 000 0
39 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Międzyuczelniane Wielofunkcyjne Laboratorium Lotnicze - inwestycja środowiskowa z Politechniką Warszawską 970 000 0 0
40 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu Modernizacja infrastruktury technicznej laboratoriów badawczych Instytutu. 750 000 0 0
41 Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Środowiskowe Laboratorium Biotechnologii Wody i Ścieków - modernizacja 581 000 0 0
42 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu Modernizacja instytutowej sieci cieplnej 150 000 0 0
43 Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury Adaptacja pomieszczeń wysokich piwnic budynku IAiPP na laboratoria komputerowe 467 500 0 0
44 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej Laboratorium Instytutu Konstrukcji Budowlanych 390 000 116 000 0
45 Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Modernizacja Budynku dydaktycznego H3 Instytutu Inżynierii Lądowej 750 000 2 750 000 0
46 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Budowa głównego obiektu laboratoryjno-dydaktycznego Instytutu Budownictwa 2 000 000 3 000 000 0
47 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny Laboratorium Silników Spalinowych 1 171 700 0 0
48 Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi Adaptacja obiektów i pomieszczeń służących potrzebom badań i prac badawczo-rozwojowych zlokalizowanych w budynkach laboratoryjno-biurowych 700 000 815 000 0
49 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Modernizacja pomieszczeń i budynków laboratoriów badawczych Instytutu 500 000 650 000 0
50 Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Instalacja klimatyzacyjna w piwnicy budynku W4 dla potrzeb laboratorium metrologicznego Katedry K-44 146 000 0 0
51 Instytut Odlewnictwa w Krakowie Wymiana pokrycia dachowego Budynku Techniki 133 000 0 0
52 Instytut Technologii Drewna w Poznaniu Wymiana i modernizacja instalacji c.o. w Instytucie 130 500 0 0
53 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie Modernizacja Laboratorium Badań Opakowań Transportowych 521 000 0 0
54 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach Pierwsze wyposażenie laboratorium chemicznego w Instytucie Fizyki i Chemii Metali 1 100 000 0 0
55 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie Instalacja kotła co o przyłącze do sieci elektroenergetycznej 81 000 0 0
56 Instytut Odlewnictwa w Krakowie Laboratorium Badań Stosowanych 95 000 0 0
57 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny Biochemiczne laboratorium naukowo-badawcze 920 000 1 000 000 0
58 Politechnika Szczecińska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Modernizacja laboratoriów w Instytucie Technologii Chemicznej Organicznej i doposażenie podstawowej bazy lokalowej Wydziału 817 500 0 0
59 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Adaptacja laboratoriów badawczych nr 138 i 148 500 000 853 600 0
60 Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach Adaptacja poddasza budynku laboratoryjno-biurowego na pracownie i zaplecze naukowo-badawcze (inwestycja wspólna z Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach) 260 000 0 0
61 Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny Modernizacja hali technologicznej w budynku C-6 1 128 000 0 0
62 Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przebudowa i modernizacja Inkubatora Technologii Chemicznych 700 000 0 0
63 Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie Modernizacja Instytutu Chemii Fizycznej 1 000 000 1 358 800 0
64 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii Międzywydziałowe audytorium Uniwersytetu 200 000 0 0
65 Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych i strychu w budynku "Stara Chemia " na laboratoria badawcze i pomieszczenia seminaryjne 607 000 0 0
66 Politechnika Lubelska, Wydział Elektryczny Centrum Doskonałości Zastosowań Technologii Nadprzewodnikowych i Plazmowych w Energetyce ASPECT i laboratorium Energii Słonecznej 600 000 500 000 0
67 Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Modernizacja i przystosowanie pomieszczenień laboratoryjnych do celów organicznej analityki śladowej 960 000 0 0
68 Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Przebudowa i modernizacja budynku laboratoryjnego "C" 500 000 0 0
69 Przemysłowy Instytut Elektroniki w Warszawie Prace adaptacyjno-modernizacyjne w obiektach Instytutu 870 000 0 0
70 Instytut Energetyki w Warszawie Modernizacja budynków laboratoryjnych Instytutu, ul. Mory 8 650 000 450 000 0
71 Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania Centrum wykładowe wraz z laboratoriami badawczymi i siedzibą Instytutu Informatyki 8 800 000 0 0
72 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Inwestycja w pawilonie A1 wraz z przebudową pomieszczeń laboratoryjnych 2 166 300 3 833 700 0
73 Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie Wymiana okien, instalacji i urządzeń w siedzibie Centrum i w Obserwatorium w Borowcu 411 300 0 0
74 Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Laboratorium Naukowo-Badawcze Systemów Telematyki Transportu 1 700 000 0 0
75 Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Transportu Zespół laboratoriów badawczych homologacyjnych, budowy i dynamiki pojazdów 382 300 403 900 0
76 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Budowa bunkra strzałowego na terenie doswiadczalnej Kopalni Doświadczalnej "Barbara" 800 000 0 0
77 Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG” w Gliwicach Termorenowacja hal badawczych "B2" i "D" 637 000 0 0
78 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Instytut Optoelektroniki Adaptacja i modernizacja zaplecza n.b. w Laboratorium Detekcji i Metrologii Promieniowania Optycznego 340 000 180 000 0
79 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Mechaniczno-Elektryczny Laboratorium Okrętowych Układów Elektromaszynowych IEiEO 150 000 0 0
80 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie Adaptacja substancji budowlanej, dla rozszerzenia i modernizacji posiadanego potencjału badawczego Ośrodka 457 000 150 000 0
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 11/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 marca 2004 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji aparaturowych w 2004 r.


Lp. Nazwa jednostki naukowej Wysokość dotacji celowej w zł.
1 2 3
1 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 150 000
2 Akademia Muzyczna w Krakowie 179 100
3 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 1 314 000
4 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 483 800
4.1 Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa 145 000
4.2 Wydział Malarstwa 40 000
4.3 Wydział Rzeźby 48 800
4.4 Wydział Komunikacji Multimedialnej 250 000
5 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 300 000
5.1. Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 300 000
6 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 291 500
6.1 Pracownia Rekonstrukcji i Restauracji Ceramiki 191 500
6.2 Wydział Grafiki 100 000
7 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 100 000
8 Akademia Medyczna w Białymstoku 600 000
8.1 Wydział Lekarski 600 000
9 Akademia Medyczna w Gdańsku 850 000
9.1 Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 850 000
10 Akademia Medyczna im. Profesora Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie 1 640 000
10.1 Wydział Lekarski 1 640 000
11 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1 400 000
11.1 Wydział Lekarski I 1 200 000
11.2 Wydział Lekarski II 200 000
12 Akademia Medyczna w Warszawie 1 100 000
12.1 I Wydział Lekarski 700 000
12.2 II Wydział Lekarski 400 000
13 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 1 950 000
13.1 Wydział Lekarski 800 000
13.2 Wydział Farmaceutyczny 1 150 000
14 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 600 000
15 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 950 000
16 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 449 700
16.1 Wydział Lekarski 2 449 700
17 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 1 200 000
17.1 Wydział Lekarski 1 200 000
18 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 1 236 000
18.1 Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu 586 000
18.2 Wydział Lekarski w Katowicach 650 000
19 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 1 400 000
19.1 Wydział Lekarski 1 400 000
20 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 150 000
20.1 Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych 100 000
20.2 Wydział Pedagogiki i Psychologii 50 000
21 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 122 000
21.1 Wydział Towaroznawstwa 122 000
22 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 124 000
22.1 Wydział Towaroznawstwa 124 000
23 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 3 622 000
23.1 Wydział Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 646 000
23.2 Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 880 000
23.3 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 500 000
23.4 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 108 000
23.5 Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 150 000
23.6 Wydział Metali Nieżelaznych 1 040 000
23.7 Wydział Odlewnictwa 130 000
23.8 Wydział Paliw i Energii 168 000
24 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 112 200
24.1 Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 112 200
25 Akademia Morska w Gdyni 97 000
25.1 Wydział Nawigacyjny 97 000
26 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 240 000
26.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 240 000
27 Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej 30 000
27.1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki 30 000
28 Politechnika Białostocka 750 000
28.1 Wydział Mechaniczny 750 000
29 Politechnika Częstochowska 568 500
29.1 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 122 000
29.2 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 101 500
29.3 Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 345 000
30 Politechnika Gdańska 2 616 000
30.1 Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska 210 000
30.2 Wydział Chemiczny 616 000
30.3 Wydział Inżynierii Lądowej 140 000
30.4 Wydział Elektrotechniki i Automatyki 340 000
30.5 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 720 000
30.6 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 590 000
31 Politechnika Koszalińska 280 000
31.1 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 90 000
31.2 Wydział Mechaniczny 190 000
32 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 1 164 000
32.1 Wydział Architektury 150 000
32.2 Wydział Mechaniczny 350 000
32.3 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 244 000
32.4 Wydział Inżynierii Lądowej 420 000
33 Politechnika Lubelska 770 000
33.1 Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej 240 000
33.2 Wydział Elektryczny 250 000
33.3 Wydział Mechaniczny 280 000
34 Politechnika Łódzka 4 665 000
34.1 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 350 000
34.2 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 860 000
34.3 Wydział Chemiczny 1 500 000
34.4 Wydział Elektrotechniki i Elektroniki 1 000 000
34.5 Wydział Mechaniczny 300 000
34.6 Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów 350 000
34.7 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 257 000
34.8 Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 48 000
35 Politechnika Opolska 120 000
35.1 Wydział Budownictwa 120 000
36 Politechnika Poznańska 2 143 700
36.1 Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania 590 000
36.2 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 260 000
36.3 Wydział Elektryczny 260 000
36.4 Wydział Informatyki i Zarządzania 944 700
36.5 Wydział Technologii Chemicznej 89 000
37 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 500 000
37.1 Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 250 000
37.2 Wydział Chemiczny 250 000
38 Politechnika Szczecińska 1 610 000
38.1 Wydział Mechaniczny 695 000
38.2 Wydział Techniki Morskiej 715 000
38.3 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 200 000
39 Politechnika Śląska w Gliwicach 6 907 700
39.1 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 1 950 000
39.2 Wydział Chemiczny 400 000
39.3 Wydział Elektryczny 1 000 000
39.4 Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 812 700
39.5 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 2 000 000
39.6 Wydział Mechaniczny Technologiczny 540 000
39.7 Wydział Transportu 205 000
40 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 75 000
40.1 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn 75 000
41 Politechnika Warszawska 4 446 000
41.1 Biblioteka Główna 40 000
41.2 Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 200 000
41.3 Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 230 000
41.4 Wydział Elektryczny 500 000
41.5 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 158 000
41.6 Wydział Geodezji i Kartografii 1 350 000
41.7 Wydział Inżynierii Lądowej 170 000
41.8 Wydział Inżynierii Produkcji 290 000
41.9 Wydział Inżynierii Środowiska 165 000
41.10 Wydział Mechatroniki 400 000
41.11 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 320 000
41.12 Wydział Inżynierii Materiałowej 420 000
41.13 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 203 000
42 Politechnika Wrocławska 1 650 000
42.1 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 400 000
42.2 Wydział Elektryczny 450 000
42.3 Wydział Mechaniczo-Energetyczny 350 000
42.4 Wydział Mechaniczny 450 000
43 Akademia Podlaska w Siedlcach 430 000
43.1 Wydział Rolniczy 430 000
44 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 248 000
44.1 Wydział Ogrodniczy 238 000
44.2 Wydział Technologii Żywności 580 000
44.3 Wydział Rolniczo- Ekonomiczny 430 000
45 Akademia Rolnicza w Lublinie 1 190 000
45.1 Centralne Laboratorium Aparaturowe 390 000
45.2 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 600 000
45.3 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 200 000
46 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 251 000
46.1 Wydział Leśny 163 000
46.2 Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska 580 000
46.3 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 280 000
46.4 Wydział Technologii Drewna 108 000
46.5 Wydział Technologii Żywności 120 000
47 Akademia Rolnicza w Szczecinie 733 000
47.1 Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 60 000
47.2 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa 123 000
47.3 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 550 000
48 Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1 352 000
48.1 Wydział Nauk o Żywności 550 000
48.2 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 117 000
48.3 Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 390 000
48.4 Wydział Rolniczy 295 000
49 Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 953 200
49.1 Wydział Mechaniczny 450 000
49.2 Wydział Rolniczy 256 200
49.3 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 97 000
49.4 Wydział Zootechniczny 150 000
50 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2 057 300
50.1 Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska 137 000
50.2 Wydział Rolniczy 852 300
50.3 Wydział Inżynierii Produkcji 40 000
50.4 Wydział Leśny 223 000
50.5 Wydział Nauk o Zwierzętach 50 000
50.6 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 150 000
50.7 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 192 000
50.8 Wydział Technologii Drewna 180 000
50.9 Wydział Technologii Żywności 233 000
51 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 280 000
52 Katolicki Uniwersytet Lubelski 333 000
52.1 Wydział Nauk Humanistycznych 260 000
52.2 Wydział Nauk Społecznych 73 000
53 Uniwersytet Gdański 3 126 000
53.1 Biblioteka Główna 60 000
53.2 Wydział Filozoficzno -Historyczny 127 000
53.3 Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii 777 000
53.4 Wydział Matematyki i Fizyki 1 477 000
53.5 Wydział Chemii 185 000
53.6 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii AMG i UG 500 000
54 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 4 514 600
54.1 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 300 000
54.2 Wydział Biologii 800 000
54.3 Wydział Chemii 800 000
54.4 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 100 000
54.5 Wydział Fizyki 1 040 000
54.6 Wydział Historyczny 193 200
54.7 Wydział Matematyki i Informatyki 640 000
54.8 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 200 000
54.9 Wydział Nauk Społecznych 250 000
54.10 Wydział Neofilologii 41 400
54.11 Wydział Studiów Edukacyjnych 150 000
55 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 4 056 500
55.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 756 000
55.2 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 2 510 500
55.3 Biblioteka Jagiellońska 210 000
55.4 Wydział Filozoficzny 100 000
55.5 Wydział Biotechnologii 480 000
56 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 300 000
56.1 Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 300 000
57 Uniwersytet Łódzki 3 948 200
57.1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 582 000
57.2 Wydział Filozoficzno -Historyczny 85 300
57.3 Wydział Fizyki i Chemii 3 183 000
57.4 Wydział Nauk Geograficznych 67 900
57.5 Wydział Nauk o Wychowaniu 30 000
58 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 818 000
58.1 Wydział Artystyczny 100 000
58.2 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 260 000
58.3 Wydział Chemii 398 000
58.4 Wydział Pedagogiki i Psychologii 60 000
59 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 084 000
59.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 444 000
59.2 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 290 000
59.3 Wydział Nauk Historycznych 150 000
59.4 Wydział Chemii 200 000
60 Uniwersytet Opolski 182 000
60.1 Wydział Filologiczny 150 000
60.2 Wydział Przyrodniczo -Techniczny 32 000
61 Uniwersytet Rzeszowski 200 000
61.1 Wydział Socjologiczno - Historyczny 25 000
61.2 Wydział Matematyczno - Przyrodniczy 175 000
62 Uniwersytet Śląski w Katowicach 1 128 400
62.1 Wydział Nauk o Ziemi 320 000
62.2 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 150 000
62.3 Wydział Filologiczny 68 000
62.4 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 400 000
62.5 Wydział Radia i Telewizji 100 000
62.6 Wydział Pedagogiki i Psychologii 50 000
62.7 Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 40 400
63 Uniwersytet Szczeciński 300 000
63.1 Wydział Nauk Przyrodniczych 300 000
64 Uniwersytet w Białymstoku 438 000
64.1 Biblioteka Uniwersytecka 50 000
64.2 Wydział Biologiczno - Chemiczny 388 000
65 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 982 700
65.1 Wydział Bioinżynierii Zwierząt 200 000
65.2 Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 200 000
65.3 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 116 700
65.4 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 170 000
65.5 Wydział Biologii 100 000
65.6 Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa 196 000
66 Uniwersytet Warszawski 3 985 000
66.1 Wydział Biologii 577 000
66.2 Wydział Chemii 439 000
66.3 Wydział Fizyki 1 972 000
66.4 Wydział Geologii 500 000
66.5 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 247 000
66.6 Wydział Historyczy 150 000
66.7 Wydział Pedagogiczny 100 000
67 Uniwersytet Wrocławski 2 543 000
67.1 Biblioteka Uniwersytecka 500 000
67.2 Wydział Chemii 260 000
67.3 Wydział Filologiczny 150 000
67.4 Wydział Fizyki i Astronomii 683 000
67.5 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 80 000
67.6 Wydział Nauk Przyrodniczych 870 000
68 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze 515 500
68.1 Wydział Nauk Ścislych 105 500
68.2 Wydział Mechaniczny 410 000
69 Akademia Morska w Szczecinie 55 000
69.1 Wydział Nawigacyjny 55 000
70 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 102 000
70.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 102 000
71 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku 67 000
71.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 67 000
72 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 1 548 900
72.1 Instytut Optoelektroniki 187 900
72.2 Wydział Cybernetyki 260 000
72.3 Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej 331 000
72.4 Wydział Mechaniczny 770 000
73 Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym 75 000
74 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi 500 000
75 Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu 110 000
76 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie 190 000
77 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie 539 000
78 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie 1 706 800
79 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie 868 000
80 Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Lublinie 350 000
81 Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku 210 000
82 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie 1 100 000
83 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 500 000
84 Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie 350 000
85 Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie 350 000
86 Instytut Dendrologii PAN w Kórniku 152 000
87 Instytut Farmakologii PAN w Krakowie 820 000
88 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN w Jabłonnie 50 000
89 Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu 690 000
90 Instytut Fizyki PAN w Warszawie 1 480 000
91 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 150 000
92 Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu 550 000
93 Instytut Geofizyki PAN w Warszawie 789 000
94 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S.Leszczyckiego PAN w Warszawie 292 000
95 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie 24 000
96 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu 980 000
97 Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach 350 000
98 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 4 170 000
99 Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku 500 000
100 Instytut Matematyczny PAN w Warszawie 160 000
101 Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie 441 000
102 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie 7 245 000
103 Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie 1 290 000
104 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierz Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu 288 000
105 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie 190 000
106 Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 150 000
107 Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie 165 000
108 Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie 130 000
109 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 460 000
110 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie 400 000
111 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie 214 000
112 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 2 770 000
113 Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie 421 000
114 Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży 150 000
115 Zakład Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu 500 000
116 Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu 81 000
117 Zakład Karbochemii PAN w Gliwicach 270 000
118 Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku 60 000
119 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie 300 000
120 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 326 000
121 Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie 1 500 000
122 Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie 300 000
123 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie 380 000
124 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 790 000
125 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie 262 000
126 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie 250 000
127 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA w Kędzieżynie - Koźlu 150 000
128 Instytut Elektrotechniki w Warszawie 400 000
129 Instytut Farmaceutyczny w Warszawie 450 000
130 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie 1 559 200
131 Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie 106 000
132 Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR –INSTYTUT we Wrocławiu 45 000
133 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 670 000
134 Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 510 000
135 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie 200 000
136 Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi 200 000
137 Instytut Kardiologii w Warszawie 1 200 000
138 Instytut Lotnictwa w Warszawie 185 000
139 Instytut Łączności w Warszawie 470 000
140 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie 170 000
141 Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi 755 000
142 Instytut Morski w Gdańsku 690 000
143 Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie 750 000
144 Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu 362 000
145 Instytut Odlewnictwa w Krakowie 900 000
146 Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Otwocku - Świerku 1 163 600
147 Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie 230 000
148 Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METALCHEM w Toruniu 120 000
149 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 254 200
150 Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie 400 500
151 Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu 203 000
152 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 135 000
153 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 550 000
154 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie 195 000
155 Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych MORATEX w Łodzi 655 000
156 Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL w Łodzi 200 000
157 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 450 000
158 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 450 000
159 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie 634 500
160 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie 1 500 000
161 Instytut Technologii Nafty w Krakowie 100 000
162 Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie 800 000
163 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 400 000
164 Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach 500 000
165 Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi 100 000
166 Instytut Włókiennictwa w Łodzi 60 000
167 Instytut Zootechniki w Krakowie 500 000
168 Morski Instytut Rybacki w Gdyni 53 200
169 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku 450 000
170 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie 350 000
171 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach 159 000
172 Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie 384 000
173 Polska Akademia Umiejętności w Krakowie 400 000
174 Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce 180 000
175 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu 400 000
176 Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie 230 000
177 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie 460 000
178 Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu 275 000
179 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 480 000
180 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce 120 000
181 Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu 230 000
182 Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku 135 00016


UCHWAŁA Nr 12/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Programów Ramowych Unii Europejskiej

Na podstawie art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Podmiotom działającym na rzecz nauki, występującym w charakterze koordynatora projektu Szóstego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 120 000 zł, z przeznaczeniem na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł dla każdego podmiotu, przyznaje się podmiotom wymienionym w załączniku Nr 1.

§ 2.

 1. Podmiotom działającym na rzecz nauki, które w ramach Szóstego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 90 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdego podmiotu, przyznaje się podmiotom wymienionym w załączniku Nr 2.
§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 i 2, będą przekazywane właściwym podmiotom działającym na rzecz nauki na podstawie umowy zawartej z Ministrem Nauki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

ZAŁĄCZNIK 1
Do Uchwały Nr 12/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 marca 2004Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, występujących jako koordynator projektu w ramach 6.PR, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską


Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1 2 3 4
1 Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o. w Warszawie 6.PR Priorytet VI Narzędzia edukacyjne i wspomagające proces decyzyjny w zakresie rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym w krajach Europy Centralnej i Wschodniej
Akronim: SUSTAINER-CEEC
2 Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych w Warszawie 6.PR Priorytet VI Metody charakterystyki ekologicznej obszarów skażeń wód gruntowych i gruntu produktami ropopochodnymi a zarządzanie ryzykiem przez społeczności lokalne
Akronim: ECO-COMM
3 Ecofys Polska Sp. z o.o. w Poznaniu 6.PR Priorytet VI Integracja na dużą skalę OZE-E i skojarzonej produkcji do systemów zaopatrzenia w energię w stowarzyszonych krajach kandydujących
Akronim: CEERES
4 Ecofys Polska Sp. z o.o. w Poznaniu 6.PR Priorytet VI Stowarzyszone kraje kandydujące a Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca wydajności energetycznej
Akronim: ACCpEEDZAŁĄCZNIK 2
Do Uchwały Nr /2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 marca 2004

Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerami zagranicznymi lub kosztów ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej (projekty ocenione przez Komisję Europejską na minimum 3,0 = „dobry”)


Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1 2 3 4
1 Informatyczna Firma Konsultingowa Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach 6.PR Priorytet VI Zrównoważony rozwój nowych i zaawansowanych technologii energetycznych w Europie Centralnej i Wschodniej oraz w krajach bałkańskich
Akronim: SUDET
2 TopGaN Sp. z o.o. w Warszawie 6.PR Priorytet II Ultrafioletowe emitery na bazie struktur kwantowych AlGalnN do zastosowań w biooptyce
Akronim: UVEGaN
3 Rodan Systems S.A. w Warszawie 6.PR Priorytet II Metody, analizy, kontrole i transformacje modeli UML
Akronim: MARS
4 Rodan Systems S.A. w Warszawie 6.PR Priorytet II Podejście inżynierskie w rozwoju przyszłego oprogramowania i systemów wbudowanych
Akronim: EMBEAST
5 Rodan Systems S.A. w Warszawie 6.PR Priorytet II Europejskie podstawy rozwoju oprogramowania
Akronim: EUFOS
6 Rodan Systems S.A. w Warszawie 6.PR Priorytet II Konfiguracje konceptualnych obiektowych modeli informacyjnych
Akronim: Co2

17


UCHWAŁA Nr 13/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Na podstawie art. 15 ust. 2 i ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych  (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 6 151 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2004 r. prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych, w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, przyznaje się:
 1. Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, pełniącemu funkcję krajowego punktu kontaktowego w ramach koordynowania działań związanych z uczestnictwem w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej  –  w wysokości 3 820 000 zł, w tym 200 000 zł na prowadzenie Centrum Informacji dla Naukowców;
 2. jednostkom naukowym wymienionym w załączniku Nr 1 do uchwały, pełniącym funkcję regionalnych lub branżowych punktów kontaktowych – w łącznej wysokości 2 140 000 zł;
 3. podmiotom działającym na rzecz nauki wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały, pełniącym funkcję regionalnych lub branżowych punktów kontaktowych – w łącznej wysokości 191 000 zł.

§ 3.

 1. Środki finansowe, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.
 2. Środki finansowe, o których mowa w § 2 pkt 3, będą przekazywane właściwym podmiotom działającym na rzecz nauki na podstawie umowy zawartej z Ministrem Nauki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

Załącznik Nr  1
do Uchwały Nr 13/ 2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 marca 2004 r.Wykaz jednostek naukowych, pełniących funkcję regionalnych lub branżowych punktów kontaktowych,  którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej w 2004 r.


Lp. Nazwa jednostki naukowej B-branż
R-region
Wysokość dofinansowania w złotych
/CIN – Centrum Inf. dla Naukowców/
1 2
3
1 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach B 28 000
2 Uniwersytet Medyczny w Łodzi B 23 000
3 Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie R 133 000,
w tym CIN 40 000
4 Akademia Medyczna w Gdańsku B 13 000
5 Politechnika Opolska B 18 000
6 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie B 20 000
7 Politechnika Gdańska R 183 000,
w tym CIN 45 000
8 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu B 23 000
9 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie R 122 000,
w tym CIN 40 000
10 Politechnika Szczecińska R 129 000,
w tym CIN 36 000
11 Uniwersytet Warszawski B 35 000
12 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach B 18 000
13 Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie B 28 000
14 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu R 50 000
15 Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku /Zakład Badawczo – Rozwojowy/ B 10 000
16 Centrum Naukowo – Techniczne Kolejnictwa w Warszawie B 12000
17 Politechnika Koszalińska B 23 000
18 Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii R 219 000,
w tym CIN 46 000
19 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie B 35 000
20 Instytut Odlewnictwa w Krakowie B 12 000
21 Akademia Techniczno – Rolnicza im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy B 14 000
22 Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii R 218 000,
w tym CIN 45 000
23 Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach B 12 000
24 Politechnika Śląska w Gliwicach R 138 000,
w tym CIN 45 000
25 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie B 22 000
26 Uniwersytet Łódzki R 100 000,
w tym CIN 40 000
27 Politechnika Warszawska B 35 000
28 Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN w Warszawie B 15 000
29 Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie B 12 000
30 Uniwersytet Gdański B 13 000
31 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu B 12 000
32 Uniwersytet Jagielloński /Biuro Współpracy Międzynarodowej/ w Krakowie B 15 000
33 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy B 12 000
34 Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie B 12 000
35 Politechnika Białostocka /Wydział Zarządzania, Centrum Innowacji i Transferu Technologii/ B 23 000
36 Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Poznański Park Naukowo - Technologiczny R 203 000,
w tym CIN 30 000
37 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu B 12 000
38 Instytut Elektrotechniki w Warszawie B 12 000
39 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach B 12 000
40 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie B 12 000
41 Politechnika Łódzka /Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych/ B 18 000
42 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu B 12 000
43. Uniwersytet w Białymstoku /Wschodni Ośrodek Transferu Technologii/ B 12 000
44 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie B 10 000
45 Politechnika Lubelska B 10 000
46. Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie B 10 000
47. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie B 10 000
48 Uniwersytet Szczeciński /Centrum Europejskie/ B 10 000
49. Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze B 10 000


Załącznik  Nr 2
do Uchwały Nr 13/ 2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 marca 2004 r.

Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki pełniących funkcję regionalnych lub branżowych punktów kontaktowych,  którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej w 2004 r.


Lp. Nazwa podmiotu B-branż.
R-region.
Wysokość dofinansowania w złotych
1. Centrum Transferu Technologii w Gdańsku B 13 000
2. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w Tarnowie B 40 000
3. Fundacja Inkubator w Łodzi B 18 000
4. Polskie Towarzystwo Informatyczne w Warszawie B 10 000
5. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi R 75 000
6. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w Kielcach B 25 000
7. LfC Sp. z o. o. w Zielonej Górze B 10 000

18


UCHWAŁA Nr 14/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 3 234 055 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2004 – 2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego i Szóstego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, Programu Unii Europejskiej INTERREG III B CADSES.
Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2004 r. – 1 707 423 zł,
w 2005 r. –    997 043 zł,
w 2006 r. –    529 589 zł.

2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1.    Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej, zwanego dalej „6.PR”, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 420 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.
2.    Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR i 6.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 405 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

W uchwale Nr 9/2004 Komitetu Badań Naukowych z dnia 19 lutego 2004 r w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej ( Dz. Urz. MN i KBN Nr 3, poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:
1)    w § 1: - wyrazy „2 851 289 zł” zastępuje się wyrazami „ 2 740 589 zł”, a wyrazy „1 671 033 zł” zastępuje się wyrazami „ 1 560 333 zł”;
2)    w załączniku Nr 1 do uchwały skreśla się Lp 4,

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 14/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 marca 2004 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej


Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
1
2
3
2004
4
2005
5
2006
6
2004-2006
7
5.PR
1
Katedra Psychologii Emocji i Motywacji Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie Polityka i innowacja w przedsiębiorstwach o prostych technologiach. Wkład tradycyjnej ekonomii w wiedzę, przygotowanie zawodowe, zatrudnienie i rozwój
Akronim: PILOT
5. PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPSE-CT-2002-00112
105 800 37 300
143 100
2
Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Europejski system monitorowania wody
Akronim: SEWING
5. PR – II Program Tematyczny

Kontrakt: IST-2000-28084
Kontynuacja
142 000

142 000
3
Wydział Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej Innowacyjne systemy pchane na płytkie wody śródlądowe
Akronim: INBAT
5. PR – III Program Tematyczny

Kontrakt: G3RD-CT-2001-00458
Kontynuacja
103 880

103 880
4
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej Czynniki prorozwojowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie integracji europejskiej. Determinanty luki produktywnościowej
5. PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPSE-CT-2001-00065
Kontynuacja
41 000

41 000
5
Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Szczegółowe metody przewidywania hałasu dla Dyrektywy UE dotyczącej oceny i kontroli hałasu w środowisku
Akronim: HARMONOISE
5. PR – II Program Tematyczny

Kontrakt: IST-2000-28419
Kontynuacja
27 418

27 418
5.PR Sieć - NETWORKS
6
Instytut Elektrotechniki w Warszawie dla Oddziału w Gdańsku Forum laboratoriów wdrażających unijną dyrektywę na temat kompatybilności elektromagnetycznej
Akronim: FOR-EMC
5. PR – III Program Tematyczny

Kontrakt: G7RT-CT-2002-05107
10 389

10 389
6. PR
7
Instytut Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Naziemny system łączności bezprzewodowej zintegrowany z satelitarnym systemem telekomunikacyjnym dla aplikacji wykorzystywanych na terenach wiejskich
Akronim: TWISTER
6. PR – Priorytet 4

Kontrakt: SIP3-CT-2003-502928
253 494 240 311 75 389 569 194
8
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Mechanizmy integracji i ekspresji transgenów w plastycydach roślin uprawnych: w kierunku poprawy ludzkiego zdrowia
Akronim: PLASTOMICS
6. PR – Priorytet 1

Kontrakt: LSHG-CT-2003-503238
233 000 114 000 130 000 477 000
9
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Nieprawidłowe białka w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych
Akronim: APOPIS
6. PR – Priorytet 1

Kontrakt: LSHM-CT-2003-503330
213 800 122 000 122 000 457 800
10
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK w Warszawie Biometria i bezpieczeństwo
Akronim: BIOSEC
6. PR – Priorytet 2

Kontrakt: IST-2002-001766
271 062 271 062
542 124
11
Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej Badania i innowacje w technologiach żywności – promowanie partnerstwa europejskiego i transferu wiedzy do Polski poprzez serie praktycznych warsztatów
Akronim: POLFOOD
6. PR – Priorytet 5

Kontrakt: FOOD-CT-2003-001669
65 580 4 800
70 380
6. PR - EURATOM
12
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Europejski program badawczy nad wydzielaniem aktynowców z wysokoaktywnych odpadów pochodzących z obróbki wypalonych paliw jądrowych
Akronim: EUROPART
6. PR EURATOM

Kontrakt: FI6W-CT-2003-508854
229 200 201 600 202 200 633 000
INTERREG III B CADSES UE
13
Zakład Żywności Ekologicznej Katedra Techniki i Technologii Gastronomicznej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ustalanie i wdrażanie zrównoważonego i wielofunkcyjnego modelu rozwoju wsi opartego na rolnictwie ekologicznym i konkurencyjnym
Akronim: SIMOCA
Program INTERREG IIIB CADSES UE

Kontrakt: Subsidy contract
10 800 5 970
16 770


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 14/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 marca 2004 r

Wykaz jednostek naukowych występujących w charakterze koordynatora zadań w projekcie w ramach 6.PR, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30.000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.


Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1 2 3 4
1. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 6.PR – Mobility Transfer wiedzy w zakresie projektowania katalizatorów porowatych
Akronim: TOK-CATA
2. Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN w Warszawie 6.PR – Priorytet II Wpływ deformacji na działanie diod laserowych
Akronim: STRAINLADI
3. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie 6.PR – Priorytet I Udział białka RCAS1 w złośliwości procesu nowotworowego i jego możliwe wykorzystanie w terapii komórkowej oraz diagnostyce molekularnej
Akronim: RCAS 1 MOLECULAR MARKER
4. Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej w Warszawie 6.PR – Priorytet II Poszukiwanie, optymalizacja i integracja struktur materiałowych do zaawansowanych zastosowań fotonicznych
Akronim: SEAMAP
5. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 6.PR – SSA Stymulowanie uczestnictwa Centralnej Europy w Sektorze Rolno-Spożywczym w 6.PR
Akronim: CEAF
6. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 6.PR – SSA Przyszłe technologie energetyczne dla rozszerzenia Zjednoczonej Europy
Akronim: FET-EEU
7. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 6.PR – SSA Wspieranie sieci nadbałtyckich krajów kandydujących
Akronim: NBCC
8. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 6.PR – SSA Tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej w Centralnej Europie
Akronim: CERA
9. Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku 6. PR – Mobility Dozymetria promieniowania mieszanego i planowanie terapii przy TBN (terapii wykorzystującej zjawisko wychwytu neuronów)
Akronim: MIXPLAN
10. Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu 6.PR – Mobility Biodegradowalne materiały polimerowe dla zdrowia i środowiska
Akronim: BIOMAHE
11. Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej w Szczecinie 6.PR – Priorytet II Nowe funkcjonalne polimery do wykorzystania w komponentach optoelektronicznych
Akronim: PI-OPTO
12. Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki w Łodzi 6.PR – Mobility Badania w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju MSP służące przygotowywaniu odpowiednich instrumentów wsparcia
Akronim: POR
13. Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej w Łodzi 6.PR – SSA Integracja i wzmocnienie intelektualnego, przemysłowego i ekonomicznego potencjału regionu łódzkiego
Akronim: LODOSK
14. Instytut Energetyki w Warszawie 6.PR – Mobility Rozwój technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych dla zastosowań stacjonarnych, opartych o gazyfikację biomasy i gaz ziemny
Akronim: BIOFUCELZałącznik Nr 3
do uchwały Nr 14/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 marca 2004 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15.000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej


Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1
2
3
4
1
Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie IV Tematyczny ESD – 5. Program Ramowy Motyle z rodzaju Maculinea z Dyrektywy Habitatowej i Europejskiej Czerwonej Listy jako wskaźniki i narzędzia w ochronie i gospodarowaniu środowiskiem. Rozszerzenie istniejącego projektu o partnerów z Państw Nowo Stowarzyszonych.
Akronim: MacMan
2
Instytut Lotnictwa w Warszawie Priorytet 4 – 6. Program Ramowy Wspieranie partnerstwa i wymiany międzynarodowej pomiędzy lotniczymi organizacjami badawczymi w rozszerzającej się Unii Europejskiej
Akronim: SEARENE
3
Instytut Lotnictwa w Warszawie Priorytet 4 – 6. Program Ramowy Warsztaty naukowe dotyczące zagadnień ekonomicznych, bezpieczeństwa i ochrony samolotu transportowego
Akronim: ESSAVNET
4
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie Mobility – 6. Program Ramowy Nowe technologie informatyczne w zastosowaniach biznesowych i dla społeczeństwa
Akronim: SOFTEST
5
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Innovation – 6. Program Ramowy Euro-zarzadzanie dla 6 PR
Akronim: EMFP6
6
Instytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej Priorytet 3 – 6. Program Ramowy Formowanie i Montaż Mikroelementów
Akronim: MIPASHA
7
Instytut Systemów Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Priorytet 6 – 6. Program Ramowy Zmienność, tendencje i przewidywalność składu atmosfery
Akronim: VATICAN
8
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Priorytet 2 – 6. Program Ramowy Partnerstwo otwartych platform oprogramowania i usług w Europie Centralnej
Akronim: OPP-CE
9
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Innovation – 6. Program Ramowy Dni technologii dla MŚP w 5PR i 6PR
Akronim: SMETDAYS
10
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Innovation – 6. Program Ramowy Wsparcie innowacyjne dla produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw poprzez uczestnictwo w projektach 6PR.
Akronim: PRODUCTION SME
11
Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego Mobility – 6. Program Ramowy Obiekty geometryczne, równania i czasoprzestrzeń
Akronim: GO EAST
12
Zakład Chemii Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Priorytet 3 – 6. Program Ramowy Polimery do funkcjonalnych nanostruktur i inżynierii powierzchni w mezoskali
Akronim: POLYFUNCTION
13
Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie Priorytet 2 – 6. Program Ramowy Rozwój demokracji na poziomie europejskim przy pomocy innowacyjnych zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Akronim: e-Politics
14
Katedra Procesów Polimerowych Politechniki Lubelskiej SME – 6. Program Ramowy Recyrkulacja plastyfikowanego PVC do produkcji cienkich jednowarstwowych pokryć dachowych
Akronim: RECOVER
15
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego Priorytet 3 – 6. Program Ramowy Nanotechnologia w innowacyjnych kompozytach polimerowych w materiałach powłokowych, klejach i szczeliwach
Akronim: NANOCAS
16
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Priorytet 2 – 6. Program Ramowy Laboratoria integracji multimedialnej
Akronim: CML
17
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Priorytet 3 – 6. Program Ramowy Ekologiczne uzyskiwanie ołowiu z koncentratów siarczku ołowiu
Akronim: PRIMALEAD
18
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Priorytet 2 – 6. Program Ramowy Aktywne przystosowanie konstrukcji do obciążeń środowiskowych
Akronim: CAST
19
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Mobility – 6. Program Ramowy Enzymatyczne i biomimetyczne reakcje redoksowe: zastosowania w syntezie, wygląd mechanistyczny, reaktywne indywidua przejściowe, biosensory
Akronim: ENZYMOX
20 Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej Priorytet 2 – 6. Program Ramowy Tworzenie platformy dla aplikacji i usług sterowanych przez symulacje w obszarze wirtualnej rzeczywistości (VR)
Akronim: VR Backbone
21 Zakład Materiałów Ceramicznych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej Mobility – 6. Program Ramowy Szkolenie w zakresie technologii oraz charakteryzacji materiałów ceramicznych stosowanych w elektronice
Akronim: TACMEA
22 Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym Priorytet 6 – 6. Program Ramowy Degradacja środowisk lądowych spowodowana erozją wietrzną. Kompleksowe podejście do oceny procesu pustynnienia gleb w Europie
Akronim: LAWINE
23 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Priorytet 3 – 6. Program Ramowy Nie-inwazyjna diagnostyka prenatalna i wczesna diagnostyka onkologiczna - podejście nanomolekularne
Akronim: NIPPER
24 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Priorytet 3 – 6. Program Ramowy Inteligentne nano-roboty dla automatycznego, opartego na sensorach manipulowania obiektem dla zastosowań w różnych obszarach
Akronim: NANOSMART
25 Zakład Biomechaniki Katedra Motorycznosci Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach Priorytet 6 – 6. Program Ramowy Wirtualna Rzeczywistość do Symulacji prowadzenia pojazdów mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach
Akronim: ROSAI
26 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Priorytet 3 – 6. Program Ramowy Miniaturowe przetworniki ultradźwiękowe zbudowane z nowych materiałów piezo i LTCC dla akustyki, cieczy, optyki i robotyki
Akronim: MINUET
27 Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego Mobility – 6. Program Ramowy Europa - Społeczność Narodów, Wielokulturowej Edukacji w okresie od 19 do 21 wieku
Akronim: MULTICULTURE-CONF

19


UCHWAŁA Nr 15/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 1 124 210 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2004 – 2007 badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w ramach Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST), Inicjatywy EUREKA (EUREKA) i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
w 2004 r. – 542 930 zł,
w 2005 r. – 292 280 zł,
w 2006 r. – 215 000 zł,
w 2007 r. –   74 000 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

Załącznik
do Uchwały Nr 15/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 marca 2004 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów międzynarodowych

Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
1
2
3
2004
4
2005
5
2006
6
2007
7
2004-2007
8
MSN
1 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach Fizjologiczne i praktyczne aspekty poprawy plonu i jakości nasion metodami ekologicznymi 73 500 73 500 69 000 - 216 000
COST
2 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie COST C11 - Zieleń w mieście europejskim - projekt pilotażowy bazy danych. 26 970 - - - 26 970
3 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie COST D15 - Stałe katalizatory na bazie złota: preparatyka, charakteryzacja i aktywność katalityczna - kontynuacja 76 500 - - - 76 500
4 Instytut Łączności w Warszawie COST 274 – Teoria i zastosowania struktur relacyjnych jako instrumentów wiedzy - kontynuacja 83 460 78 780 - - 162 240
EUREKA
5 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie E! 2606 EUROTEST
Metody badań ochrony towarów podczas ich dystrybucji na terenie Europy - kontynuacja
64 500 - - - 64 500
6 Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich „TRICOTEXTIL” w Łodzi E! 3191 MULFUNC
Wielofunkcyjne tkaniny i dzianiny z przeznaczeniem na nowoczesne, wysokiej jakości, barierowe materiały tekstylne oraz odzież roboczą
100 000 140 000 146 000 74 000 460 000
IAEA
7 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM w Otwocku-Świerku Rozwój radiommunometrycznych metod oznaczeń i przygotowanie zestawów do zastosowań niemedycznych 118 000 - - - 118 000

20


UCHWAŁA Nr 16/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2004 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej.


Na podstawie art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.    Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 29 500 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2004 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych, w zakresie infrastruktury informatycznej.
2.    Ze środków finansowych, o których mowa w ust.1:
 1. kwotę 13 500 000 zł przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy lokalnych sieci komputerowych LAN;
 2. kwotę 16 000 000 zł przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wyposażenia sieciowego i komputerowego centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej.
3.    Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji celowej.

§ 2.

1.    Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na inwestycje w zakresie infrastruktury informatycznej, dotyczące budowy lub rozbudowy lokalnych sieci komputerowych LAN, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2.    Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na inwestycje w zakresie infrastruktury informatycznej, dotyczące wyposażenia sieciowego i komputerowego centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 16/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 marca 2004 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na inwestycje w zakresie infrastruktury informatycznej, dotyczące budowy lub rozbudowy lokalnych sieci komputerowych LAN.


Lp. Numer wniosku Nazwa jednostki Tytuł wniosku Wysokość dofinansowania
1 DI/IA-2004/116 AKADEMIA BYDGOSKA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO Rozbudowa lokalnych sieci komputerowych LAN w Akademii Bydgoskiej. 40 000 zł
2 DI/IA-2004/090 AKADEMIA EKONOMICZNA IM.KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH Dalsza modyfikacja i rozbudowa sieci kampusowej CAN-AENET w AE im.K.Adamieckiego w Katowicach. 128 000 zł
3 DI/IA-2004/167 AKADEMIA EKONOMICZNA IM.OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU Rozbudowa sieci komputerowej na Wydz. Gospodarki Reg. i Turystyki w Jeleniej Górze.
20 000 zł
4 DI/IA-2004/056 AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE Rozbudowa uczelnianej sieci komputerowej LAN AE. 42 000 zł
5 DI/IA-2004/039 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Rozbudowa USK AGH. 265 000 zł
6 DI/IA-2004/035 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE - ACK Cyfronet Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w ACK CYFRONET AGH. 272 000 zł
7 DI/IA-2004/124 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE Modernizacja USK AMW w kierunku podniesienia prędkości transmisji oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. 30 000 zł
8 DI/IA-2004/145 AKADEMIA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU Modernizacja sieci LAN. 110 000 zł
9 DI/IA-2004/117 AKADEMIA MEDYCZNA W BYDGOSZCZY Podłączenie do sieci MAN. 60 000 zł
10 DI/IA-2004/127 AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci komputerowej w budynkach mieszczących jednostki organizacyjne Akademii Medycznej w Gdańsku. 35 000 zł
11 DI/IA-2004/119 AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU
Akademickie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Rozbudowa sieci LAN.
20 000 zł
12 DI/IA-2004/159 AKADEMIA MEDYCZNA W LUBLINIE Wykonanie nowych punktów dostepu do sieci LAN AM w Lublinie powiązanej z siecią MAN. 50 000 zł
13 DI/IA-2004/064 AKADEMIA MEDYCZNA W POZNANIU Dołączenie jednostek naukowych AM do MSK POZMAN. 170 000 zł
14 DI/IA-2004/028 AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE Budowa i rozbudowa lokalnych sieci komputerowych w jednostkach organizacyjnych Akademii Medycznej. 380 000 zł
15 DI/IA-2004/175 AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU Rozbudowa uczelnianej sieci komputerowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. 250 000 zł
16 DI/IA-2004/130 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Rozbudowa USK Akademii Morskiej. 50 000 zł
17 DI/IA-2004/140 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Lokalne sieci komputerowe AM w Szczecinie. 40 000 zł
18 DI/IA-2004/079 AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH Rozbudowa sieci LAN. 64 000 zł
19 DI/IA-2004/126 AKADEMIA MUZYCZNA IM.STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU Rzobudowa wewnętrznej sieci komputerowej w Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. 20 000 zł
20 DI/IA-2004/058 AKADEMIA PEDAGOGICZNA IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Kontynuacja budowy i modernizacja sieci lok. we wszystkich bud. uczelni. Zakup nowego serwera internetowego zaspokajającego potrzeby Uczelni. 42 000 zł
21 DI/IA-2004/048 AKADEMIA ROLNICZA IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Budowa dużej lokalnej sieci komputerowej ... 112 000 zł
22 DI/IA-2004/156 AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE Rozbudowa i modernizacja uczelnianych sieci LAN. 35 000 zł
23 DI/IA-2004/065 AKADEMIA ROLNICZA W POZNANIU Poprawa niezawodności i bezpieczeństwa sieci uczelnianej AUNET oraz rozbudowa połączeń z siecią miejską POZMAN. 160 000 zł
24 DI/IA-2004/168 AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Rozbudowa szkieletowej sieci komputerowej w rejonie kampusu Pl.Grunwaldzkiego oraz wymiana serwera. 115 000 zł
25 DI/IA-2004/045 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM.JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozbudowa sieci komputerowej w centralnym kompleksie budynków ASP (...). Podłączenie do sieci MAN 2 kolejnych budynków ASP (...). Przebudowa sieci komput. (odtw. strukt. zniszcz. przez wył. atmosf.) budynku przy Smoleńsk 9. 56 000 zł
26 DI/IA-2004/125 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Rozbudowa sieci komputerowej ASP w Gdańsku. 20 000 zł
27 DI/IA-2004/077 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej ASP w Katowicach w budynku przy ul.Raciborskiej 37 i budynku przy ul.Koszarowej 17. 64 000 zł
28 DI/IA-2004/103 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W ŁODZI Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci komputerowej ASP w Łodzi w celu współpracy z siecią miejską LODMAN w realizacji środowiskowych projektów z wykorzystaniem Internetu. 20 000 zł
29 DI/IA-2004/176 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH WE WROCŁAWIU Sieć LAN w modernizowanym i nowopozyskanym obiekcie ASP we Wrocławiu. 45 000 zł
30 DI/IA-2004/133 AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA Kontynuacja rozbudowy szkieletu USK AŚ w technologii Gigabit Ethernet - włączenie w węzła Wydz.Pedag. i Nauk o Zdr. Do struktury MSK KielMAN. 40 000 zł
31 DI/IA-2004/098 AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA Rozbudowa i modernizacja sieci kampusowej ATH. 140 000 zł
32 DI/IA-2004/118 AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM.JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY Urzadzenia sieciowe do sieci lokalnych. 150 000 zł
33 DI/IA-2004/131 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU Rozbudowa Uczelnianej Sieci Komputerowej. 30 000 zł
34 DI/IA-2004/089 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH Rozbudowa sieci komputerowej AWF w Katowicach. 64 000 zł
35 DI/IA-2004/061 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Uruchomienie sieci LAN w 2 budynkach Uczelni, połączenie ich w zsiecią POZMAN oraz zainstalowanie urządzeń zabezpieczających. 45 000 zł
36 DI/IA-2004/030 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE Rozbudowa sieci informatycznej AWF w Warszawie. 120 000 zł
37 DI/IA-2004/169 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCLAWIU Uczelniana sieć komputerowa AWF we Wrocławiu - Rozbudowa i modernizacja. 55 000 zł
38 DI/IA-2004/179 BIBLIOTEKA KÓRNICKA PAN Rozbudowa LAN Biblioteki Kórnickiej PAN - Oddział w Poznaniu. 20 000 zł
39 DI/IA-2004/161 CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Rozbudowa sieci LAN w siedzibach CIOP w Warszawie i Łodzi. 25 000 zł
40 DI/IA-2004/018 CENTRUM ASTRONOMICZNE PAN IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA Modernizacja sieci komputerowej w Centrum Astronomicznym PAN w Warszawie, ul. Bartycka 18. 25 000 zł
41 DI/IA-2004/027 CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN Modernizacja lokalnej sieci komputerowej w CBK PAN w Warszawie, ul. Bartycka 18a. 25 000 zł
42 DI/IA-2004/072 CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN - Obserwatorium w Borowcu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej Obserwatorium Astrogeodynamicznego w Borowcu. 20 000 zł
43 DI/IA-2004/111 CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej LAN. 50 000 zł
44 DI/IA-2004/097 CENTRUM ELEKTRYFIKACJI I AUTOMATYZACJI GÓRNICTWA"EMAG" Rozbudowa sieci lokalnej LAN - EMAG. 25 000 zł
45 DI/IA-2004/085 CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - Oddział Gliwice Rozbudowa sieci LAN. 25 000 zł
46 DI/IA-2004/094 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH Modernizacja lokalnej sieci komputerowej na terenie GIG w Katowicach i w Kopalni Doświadczalnej "Barbara". 20 000 zł
47 DI/IA-2004/100 INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" W ŁODZI Rozbudowa Sieci Komputerowej ICZMP. 100 000 zł
48 DI/IA-2004/160 INSTYTUT AGROFIZYKI PAN Doposażenie sieci lokalnej IA PAN w Lublinie. 75 000 zł
49 DI/IA-2004/014 INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN Modernizacja i rozbudowa sieci LAN Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. 25 000 zł
50 DI/IA-2004/177 INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH Rozbudowa sieci lokalnej IASE. 30 000 zł
51 DI/IA-2004/019 INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN Rozbudowa i modernizacja loklanej sieci komputerowej (LAN) w IBS PAN. 45 000 zł
52 DI/IA-2004/021 INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN IM.M.NENCKIEGO Rozbudowa i modernizacja sieci Lan Instytutu. 30 000 zł
53 DI/IA-2004/055 INSTYTUT BOTANIKI PAN IM. WŁ.SZAFERA Budowa nowej sieci LAN dla Instytutu Botaniki w Krakowie i Szarowie. 21 000 zł
54 DI/IA-2004/083 INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ZABRZE Modernizacja serwera oraz infrastruktury sieci komputerowej IChPW. 20 000 zł
55 DI/IA-2004/068 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN W POZNANIU Modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci konputerowej IChB PAN w Poznaniu. 100 000 zł
56 DI/IA-2004/067 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN W POZNANIU - PCSS Rozbudowa lokalnej sieci PCSS do współpracy z siecią miejską oraz obsługi użytkowników sieci lokalnych.
57 DI/IA-2004/015 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN Restrukturyzacja okablowania strukturalnego w IChF PAN (etap II). 50 000 zł
58 DI/IA-2004/017 INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN Sieć strukturalna - część 3. 25 000 zł
59 DI/IA-2004/182 INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM.PROF.IGNACEGO MOŚCICKIEGO Modernizacja sieci komputerowej i zasilaczy awaryjnych. 50 000 zł
60 DI/IA-2004/136 INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA Modernizacja systemu informatycznego qspomagania badań i sieciowych usług teleinformatycznych w ICSO "Blachownia". 50 000 zł
61 DI/IA-2004/080 INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Zakup sprzętu dla poprawy standardu i bezpieczeństwa lokalnej sieci komputerowej IETU. 20 000 zł
62 DI/IA-2004/038 INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH Zabezpieczenie dostępu z zewnątrz do zasobów lokalnej sieci komputerowej IES. 20 000 zł
63 DI/IA-2004/005 INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ Modernizacja Szkieletowej Kampusowej Sieci Komputerowej IEA. 60 000 zł
64 DI/IA-2004/026 INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM.J.KIELANOWSKIEGO PAN Rozbudowa radiowej sieci LAN. 25 000 zł
65 DI/IA-2004/037 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM.HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO W KRAKOWIE PAN Rozbudowa połączenia z MAN i zakup serwera baz danych Oracle. 40 000 zł
66 DI/IA-2004/066 INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ PAN Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci komputerowej LAN w IFM PAN w Poznaniu. 65 000 zł
67 DI/IA-2004/025 INSTYTUT FIZYKI PAN Modernizacja LAN w IF PAN - etap V. 45 000 zł
68 DI/IA-2004/076 INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci komputerowej w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. 20 000 zł
69 DI/IA-2004/016 INSTYTUT GEOFIZYKI PAN Modernzacja i rozbudowa sieci LAN Instytutu Geofizyki PAN. 40 000 zł
70 DI/IA-2004/046 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej IGSMiE PAN w 2004 r. 21 000 zł
71 DI/IA-2004/041 INSTYTUT GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA Rozbudowa i modernizacja sieci LAN IGNiG - realizacja przyłączenia Zamiejscowych Oddziałów Instytutu. 25 000 zł
72 DI/IA-2004/171 INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO POLTEGOR Modernizacja lokalnej sieci komputerowej w budynku IGO. 20 000 zł
73 DI/IA-2004/174 INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM.L.HIRSZFELDA PAN Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci komputerowej. 20 000 zł
74 DI/IA-2004/086 INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ PAN Rozbudowa sieci LAN. 25 000 zł
75 DI/IA-2004/091 INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ PAN Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej LAN i zwiększenie bezpieczeństwa zasobów w sieci LAN. 25 000 zł
76 DI/IA-2004/040 INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI PAN W KRAKOWIE Rozwój sieci komputerowej LAN w Instytucie Katalizy PAN. 20 000 zł
77 DI/IA-2004/009 INSTYTUT LOTNICTWA Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej LAN Instytutu Lotnictwa. 25 000 zł
78 DI/IA-2004/004 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI Modernizacja sieci komputerowej Instytutu Łączności. 60 000 zł
79 DI/IA-2004/123 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN Rozbudowa loklanej sieci komputerowej LAN w 2004 r. 20 000 zł
80 DI/IA-2004/095 INSTYTUT MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH Rozbudowa i zabezpieczenie lokalnej sieci komputerowej LAN i IMO. 25 000 zł
81 DI/IA-2004/052 INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU PAN Modernizacja sieci lokalnej IMG-PAN w lokalizacji Kraków ul. Reymonta 27. 42 000 zł
82 DI/IA-2004/099 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO Rozbudowa infrastruktury komputerowej i wyposażenia audiowizualnego w IMBiGS. 20 000 zł
83 DI/IA-2004/078 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO Projekt rozbudowy sieci LAN w budynku IMPiZŚ w Sosnowcu. 20 000 zł
84 DI/IA-2004/104 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM.PROF.DR MED.JERZEGO NOFERA W ŁODZI Modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci komputerowej. 30 000 zł
85 DI/IA-2004/043 INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN IM.A. KRUPKOWSKIEGO Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej w IMiIM PAN w Krakowie. 20 000 zł
86 DI/IA-2004/082 INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IM.STANISŁAWA STASZICA Rzobudowa i modernizacja sieci LAN w IMŻ. 25 000 zł
87 DI/IA-2004/020 INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN Dokończenie inwestycji wykonania przyłącza światłowodowego budynku PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55, do akademickiej sieci szkieletowej, wraz z wyposażeniem stacji końcowej. 35 000 zł
88 DI/IA-2004/172 INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN Modernizacja lokalnej sieci komputerowej INTiBS PAN we Wrocławiu. 20 000 zł
89 DI/IA-2004/047 INSTYTUT OBRÓBKI SKRAWANIEM W KRAKOWIE Modernizacja i rozbudowa sieci LAN w IOS - kontynuacja realizacji wniosków z lat 1999-2002. 38 000 zł
90 DI/IA-2004/120 INSTYTUT OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE Rozbudowa sieci LAN w Instytucie Oceanologii i na statku badawczym Oceania. 20 000 zł
91 DI/IA-2004/050 INSTYTUT ODLEWNICTWA W KRAKOWIE Zabezpieczenie sieci LAN i serwera pocztowego w IO. 25 000 zł
92 DI/IA-2004/022 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN Modernizacja sieci lokalnej IPI PAN. 35 000 zł
93 DI/IA-2004/013 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN Modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci komputerowej w IPPT PAN. 50 000 zł
94 DI/IA-2004/008 INSTYTUT PROBLEMÓW JĄDROWYCH IM.A.SOŁTANA Rozbudowa sieci LAN w IPJ Świerk, IPJ Hoża, IPJ Łódź. 35 000 zł
95 DI/IA-2004/012 INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO Budowa lokalnej sieci komputerowej, wdrożenie zintegrowanego systemu kierowania Instytutem. 25 000 zł
96 DI/IA-2004/074 INSTYTUT ROŚLIN I PRZETWORÓW ZIELARSKICH Modernizacja sieci LAN. 20 000 zł
97 DI/IA-2004/084 INSTYTUT SPAWALNICTWA Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci komputerowej IS - LANIS. 20 000 zł
98 DI/IA-2004/049 INSTYTUT SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT PAN W KRAKOWIE Modernizacja i rozbudowa urządzeń aktywnych w sieciach lokalnych 7 jednostek PAN (ul. Sławkowska 17, Kraków). 25 000 zł
99 DI/IA-2004/081 INSTYTUT SYSTEMÓW STEROWANIA Rozbudowa sieci LAN. 25 000 zł
100 DI/IA-2004/093 INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM W ZABRZU Modernizacja serwera sieci LAN w ITAM w Zabrzu. 25 000 zł
101 DI/IA-2004/135 INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI Modernizacja zasobów lokalnej sieci komputerowej ITE w Radomiu. 20 000 zł
102 DI/IA-2004/002 INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ Modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci komputerowej (LAN) w ITE. 25 000 zł
103 DI/IA-2004/001 INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH Modernizacja sieci LAN w ITME. 25 000 zł
104 DI/IA-2004/150 INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA Modernizacja lokalnej sieci komputerowej LAN-IUNG w Puławach. 30 000 zł
105 DI/IA-2004/071 INSTYTUT ZACHODNI IM.ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO-INSTYTUT NAUKOWO BADAWCZY Rozbudowa systemu bibliotecznego Horizon. 20 000 zł
106 DI/IA-2004/044 INSTYTUT ZOOTECHNIKI Połączenie światłowodowe między budynkami LAN oraz budowa struktury baz. 42 000 zł
107 DI/IA-2004/157 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI Rozbudowa sieci lokalnej KUL. 120 000 zł
108 DI/IA-2004/173 MIĘDZYNARODOWE LABORATORIUM SILNYCH PÓL MAGNETYCZNYCH I NISKICH TEMPERATUR WROCŁAW PAN Rozbudowa sieci LAN. 20 000 zł
109 DI/IA-2004/024 MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ Rozbudowa sieci lokalnej MIBMiK w Warszawie. 25 000 zł
110 DI/IA-2004/053 OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY SPRZĘTU MECHANICZNEGO TARNÓW Rozbudowa i unowocześnienie sieci komputerowej Ośrodka. 34 000 zł
111 DI/IA-2004/003 PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY Modernizacja lokalnej sieci komputerowej w Centrali i Oddziałach Regionalnych PIG. 50 000 zł
112 DI/IA-2004/147 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Rozbudowa sieci LAN Politechniki Białostockiej. 25 000 zł
113 DI/IA-2004/164 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wniosek zbiorczy - Utrzymanie właściwego poziomu niezawodności uczelnianej sieci LAN - połączenie z Klastrem oraz biblioteką wydziałową. 70 000 zł
114 DI/IA-2004/129 POLITECHNIKA GDAŃSKA Rozbudowa i modernizacja zasobów infr. inf. Uczelnianej i wydziałowych sieci komputerowych PG oraz sieci LAN CI TASK. 700 000 zł
115 DI/IA-2004/143 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Sieć LAN w nowym budynku Wydziału Elektroniki Politechniki Koszalińskiej. 60 000 zł
116 DI/IA-2004/051 POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI Rozbudowa uczelnianej sieci komputerowej w PK. 225 000 zł
117 DI/IA-2004/155 POLITECHNIKA LUBELSKA Zbiorczy wniosek inwestycyjny PL o dofinansowanie lokalnych sieci komputerowych w 2004 r. 100 000 zł
118 DI/IA-2004/109 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Rozbudowa USK Politechniki Łódzkiej. 150 000 zł
119 DI/IA-2004/138 POLITECHNIKA OPOLSKA Wniosek zbiorczy - Rozbudowa sieci lokalnych LAN w obiektach Politechniki Opolskiej. 100 000 zł
120 DI/IA-2004/063 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Bezpieczeństwo USK Politechniki Poznańskiej we współdziałaniu z MSK POZMAN. 340 000 zł
121 DI/IA-2004/153 POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Rozbudowa sieci LAN. 40 000 zł
122 DI/IA-2004/141 POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Rozbudowa USK Politechniki Szczecińskiej. 225 000 zł
123 DI/IA-2004/092 POLITECHNIKA ŚLĄSKA Rozbudowa i modernizacja uczelnianej sieci komputerowej PŚ. 195 000 zł
124 DI/IA-2004/132 POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA Rozbudowa sieci lokalnej Politechniki Świętokrzyskiej - zakup routera brzegowego. 105 000 zł
125 DI/IA-2004/187 POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA Rozbudowa struktury światłowodowej MSK w Kielcach – budowa traktu światłowodowego do budynku Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu.
126 DI/IA-2004/034 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Przebudowa szkieletu sieci Politechniki Warszawskiej. 750 000 zł
127 DI/IA-2004/165 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej sieci komputerowej PW. 170 000 zł
128 DI/IA-2004/154 POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W SZCZECINIE Rozbudowa i modernizacja szkieletu komunikacyjnego w Pomorskiej Akademii Medycznej. 45 000 zł
129 DI/IA-2004/144 POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU Modyfikacja i rozbudowa sieci komputerowej w celu zwiększenia jej bezpieczeństwa, przepustowości i elastyczności na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. 25 000 zł
130 DI/IA-2004/031 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Rozbudowa i modernizacja "Ogólnouczelnianej Sieci Komputerowej - OSK SGGW". 250 000 zł
131 DI/IA-2004/032 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Rozbudowa sieci kampusowej SGH. 260 000 zł
132 DI/IA-2004/088 ŚLĄSKA AKADEMIA MEDYCZNA W KATOWICACH Kontynuacja modyfikacji i rozbudowy sieci SLAM-NET w ŚAM w Katowicach. 205 000 zł
133 DI/IA-2004/128 UNIWERSYTET GDAŃSKI Rozbudowa i modernizacja sieci lokalnych i usług sieciowych w UG. 230 000 zł
134 DI/IA-2004/062 UNIWERSYTET IM.A.MICKIEWICZA W POZNANIU Modernizacja infrastruktury informatycznej UAM. 210 000 zł
135 DI/IA-2004/042 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Rozbudowa sieci kampusowych UJ. 305 000 zł
136 DI/IA-2004/036 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - Collegium Medicum Kontynuacja budowy dużej sieci lokalnej LAN CM UJ. 178 000 zł
137 DI/IA-2004/105 UNIWERSYTET ŁÓDZKI Modernizacja sieci LAN w UŁ. 250 000 zł
138 DI/IA-2004/158 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Zakup routera i switchy. 70 000 zł
139 DI/IA-2004/115 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Modernizacja Sieci LAN UMK pod kątem nowych usług i technologii sieciowych. 270 000 zł
140 DI/IA-2004/137 UNIWERSYTET OPOLSKI Rozbudowa sieci LAN - wniosek zbiorczy. 100 000 zł
141 DI/IA-2004/152 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Uczelniana Sieć Komputerowa Uniwersytetu Rzeszowskiego. 90 000 zł
142 DI/IA-2004/139 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Rozbudowa i modernizacja sieci LAN US. 170 000 zł
143 DI/IA-2004/087 UNIWERSYTET ŚLĄSKI Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej UŚ z uwzględnieniem multimedialnego dostępu do Internetu. 195 000 zł
144 DI/IA-2004/146 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej Uniwersytetu w Białymstoku. 110 000 zł
145 DI/IA-2004/186 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Modernizacja szkieletu światłowodowego USK, rozbudowa i modernizacja sieci lokalnej w budynku Rektoratu UW-M w Olsztynie. 50 000 zł
146 DI/IA-2004/033 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Modernizacja i rozbudowa sieci LAN Uniwersytetu Warszawskiego. 800 000 zł
147 DI/IA-2004/166 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 130 000 zł
148 DI/IA-2004/134 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Rozbudowa USK Uniwersytetu Zielonogórskiego. 190 000 zł
149 DI/IA-2004/110 UNIWERYSTET MEDYCZNY W ŁODZI Rozbudowa i modernizacja Uczelnianej sieci komputerowej UM w Łodzi. 50 000 zł
150 DI/IA-2004/029 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE Modernizacja szkieletu Akademickiej Sieci Komputerowej WAT. 75 000 zł
151 DI/IA-2004/170 WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ WROCŁAW Modernizacja i rozbudowa węzła sieci lokalnej WITI. 75 000 zł
152 DI/IA-2004/163 WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE Rozbudowa i modernizacja lokalnych struktur sieciowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. 50 000 zł
152 DI/IA-2004/148 ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Doposażenie sieci LAN w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży. 35 000 zł
153 DI/IA-2004/096 ZAKŁAD KARBOCHEMII PAN Rozbudowa lokalnej sieci LAN Zakładu. 25 000 złZałącznik Nr 2
do uchwały Nr 16/2004
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 marca 2004 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na inwestycje w zakresie infrastruktury informatycznej, dotyczące wyposażenia sieciowego i komputerowego centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej.

Lp.
Nazwa jednostki
Zakres dofinansowania
Wysokość dofinansowania
Całkowita wysokość dofinansowania
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie -  Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET
Wyposażenie sieciowe i komputerowe centrum KDM.
2 480 000 zł
3 680 000 zł


Budowa (rozbudowa) klastra lokalnego na potrzeby współpracy z projektem EGEE.
1 200 000 zł

2
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
Wyposażenie sieciowe i komputerowe centrum KDM.
2 480 000 zł
3 680 000 zł


Budowa klastra lokalnego na potrzeby współpracy z projektem EGEE.
1 200 000 zł

3
Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK)
Wyposażenie sieciowe i komputerowe centrum KDM.
2 480 000 zł
2 480 000 zł
4
Politechnika Wrocławska -  Wrocławskie Centrum Sieciowo- Superkomputerowe
Wyposażenie sieciowe i komputerowe centrum KDM.
2 480 000 zł
2 480 000 zł
5
Uniwersytet Warszawski -Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW)
Wyposażenie sieciowe i komputerowe centrum KDM.
2 480 000 zł
3 680 000 zł


Budowa klastra obliczeniowego, zlokalizowanego w ICM, dedykowanego na potrzeby realizacji projektu EGEE.
1 200 000 zł


22


UCHWAŁA Nr 17/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 18 marca 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2004 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 3/2004 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2004 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 1 wyrazy „41 000 000 zł” zastępuje się wyrazami „48 632 000 zł”,
 2. w załączniku do uchwały po Lp. 27 dodaje się dział IV. w brzmieniu:
„IV.
Koszty utrzymania i rozwoju biblioteki wirtualnej
28
Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
7 632 000”


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber
 

22


UCHWAŁA Nr 18/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 18 marca 2004 r.

zmieniająca  uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2004 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się   co następuje:

§  1.

W uchwale  Nr 1/2004 KBN z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2004 r. (Dz.Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1/  w § 1 wyrazy „1 355 670 200 zł” zastępuje się wyrazami „1 358 158 000 zł”;
2/  w załączniku do uchwały:
a)  w Lp. 41 w kolumnie 2  wyrazy „Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie” zastępuje się wyrazami  „Akademia Morska w Szczecinie”,
b)  w Lp. 57  w kolumnie  4  wyrazy „2 255 004” zastępuje się wyrazami „2 255 000”,
c)  w Lp. 57.1 w kolumnie 2  wyrazy „Wydział Elektryczny”  zastępuje się wyrazami „Wydział Elektrotechniki i Informatyki”,
d)  w Lp. 76.9 w kolumnie 2  wyrazy „Wydział Techniki” zastępuje się wyrazami „Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach”,
e)   w Lp. 77.12 w kolumnie 3 wpisuje się cyfrę „1”,
f)   w Lp. 81.6 w kolumnie 2  wyrazy „Wydział Zarządzania” zastępuje się wyrazami „Wydział Nauk Ekonomicznych”,
g)  w Lp. 89 w kolumnie 4  wyrazy „11 225 600”  zastępuje się wyrazami „11 424 500”,
h)  w Lp. 89.5 w kolumnie 4  wyrazy „22 100” zastępuje się wyrazami „221 000”,
i)  w Lp. 92.3 w  kolumnie 2  wyrazy „Instytut Dowódczo-Sztabowy” zastępuje się  wyrazami „Wydział Zarządzania i Dowodzenia”,
j)   w Lp. 122 w kolumnie 4  wyrazy „1 391 400”  zastępuje się wyrazami    „1 479 400”,
k)  w Lp. 124 w kolumnie 4  wyrazy „16 423 100”  zastępuje się wyrazami  „17 694 000”,
l)  w Lp. 183 w kolumnie 4  wyrazy „4 358 400” zastępuje się wyrazami  „4 728 400”,
ł)  w Lp. 346  w  kolumnie 2  wyrazy  „Instytut  Górnictwa  Naftowego i Gazownictwa w Krakowie ” zastępuje się wyrazami  „Instytut Nafty i Gazu w Krakowie”,
m)  po  Lp. 373 dodaje się  Lp. 374  w brzmieniu:
„374 Zakład Badań Narodowościowych PAN w Poznaniu M 560 000”

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
        
Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber
 


23

ZARZĄDZENIE Nr 9/2004
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 17 marca 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389  oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335)  i  § 80 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642)  zarządza się, co następuje:

§  1.

W zarządzeniu  Nr 1/2004  Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia  5 stycznia 2004 r.  w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 5  oraz  Nr 3, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:
1/    w  §  1  wyrazy  „698.882.500 zł” zastępuje się wyrazami „798.982.500 zł”;
2/   w  §  2:
a/  w pkt 1 w lit. a   wyrazy   „57.354.000 zł”  zastępuje się wyrazami        „157.454.000 zł”,
b/  w pkt 1 w lit. b   wyrazy  „181.277.000 zł”  zastępuje się wyrazami         „81.277.000 zł”,
c/  w pkt 1 w lit. d   wyrazy  „1.936.900 zł”  zastępuje się wyrazami         „2.692.900 zł”,
d/ w pkt 2 wyrazy „287.600.000 zł” zastępuje się wyrazami         „387.600.000 zł”.

§  2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber


24

ZARZĄDZENIE Nr 10/2004
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 17 marca 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2004 r.


Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389  oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335)  zarządza się, co następuje:

§  1.

W zarządzeniu  Nr 2/2004  Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia  15 stycznia 2004 r.  w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2004 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 6)  wprowadza się następujące zmiany:
1/   w  §  1 ust. 1   wyrazy  „1 356 715 000 zł”  zastępuje się wyrazami „1 358 876 100 zł”;
2/  w  § 4    wyrazy  „17 390 000 zł”  zastępuje się  wyrazami „18 390 000 zł”,  a wyrazy „1.063.000” zastępuje się wyrazami „2 063 000”;
3/  w   załączniku Nr 1 do zarządzenia:
a)  w Lp.1 w kolumnie 3 wyrazy „84 870 500 zł” zastępuje się wyrazami  „85 672 700 zł”,
b)  w Lp. 3 w kolumnie 3 wyrazy „112 725 700 zastępuje się wyrazami  „114 084 600 zł”.

§  2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 42,00 zł + VAT, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 4,50 zł (VAT 0,0%)


BACK