GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 22 czerwca 1998 r.
Nr 4
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
 1. Nr 17/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych XV konkursu między komisje i zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych.
 2. Nr 18/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1998 roku.
 3. Nr 19/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na zakup licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe, dofinansowywany w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania.
 4. Nr 20/98 z dnia 17 czerwca 1998 r.w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie zakupów licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe w 1998 r.
 5. Nr 21/98 z dnia 17 czerwca 1998 r.w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1998 r. rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych.
 

17

UCHWAŁA Nr 17/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 17 czerwca 1998 r.
w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych XV konkursu między komisje i zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że w XV konkursie w 1998 r. będzie wykorzystane łącznie 43 905 022 zł na finansowanie projektów badawczych.

§ 2.

Komisja Badań Podstawowych wykorzysta kwotę 18 514 075 zł, którą podzieli między zespoły, a mianowicie:
 
Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) - 1 536 000 zł,
Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) - 1 413 240 zł,
Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) - 2 300 035 zł,
Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony środowiska (P-4) - 3 496 620 zł,
Zespół Nauk Medycznych (P-5) - 6 218 575 zł,
Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) - 3 549 605 zł. 

§ 3.

Komisja Badań Stosowanych wykorzysta kwotę 19 967 973 zł, którą - po wydzieleniu kwoty 925 500 zł na finansowanie projektów badawczych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa - podzieli między zespoły, a mianowicie:
 
Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) - 2 727 839 zł, 
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) - 3 474 480 zł,
Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony środowiska (T-9) - 3 155 650 zł,
Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)  - 2 090 307 zł,
Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) - 3 199 197 zł,
Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) - 4 395 000 zł.

§ 4.

Z kwoty określonej w § 1 wyodrębnia się kwotę 5 422 974 zł na finansowanie projektów badawczych osób rozpoczynających pracę naukową oraz projektów badawczych zgłoszonych przez promotorów prac doktorskich, którą dzieli się między zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, a mianowicie:
 
Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) - 268 000 zł, 
Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) - 157 730 zł,
Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) - 229 260 zł, 
Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony środowiska (P-4)  - 696 380 zł,
Zespół Nauk Medycznych (P-5) - 983 425 zł,
Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) - 495 335 zł,
Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) - 420 161 zł,
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) - 482 490 zł,
           w tym na finansowanie projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa - 89 500 zł,
Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony środowiska (T-9) - 421 700 zł,
Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) - 420 690 zł,
Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) - 408 803 zł,
Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) -439 000 zł. 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

UP


18

UCHWAŁA Nr 18/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 17 czerwca 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1998 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. Nr 8, poz.28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240 i z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118 Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770) oraz w związku z ust. 9 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 10/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1998 roku (Dz. Urz. KBN Nr 2, poz. 10 i Nr 3, poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 1 kwotę "37.240.000 zł" zastępuje się kwotą "40.199.504 zł",
 2. w załączniku do uchwały:
  1. Lp. 4 otrzymuje brzmienie:

  2. "4. Minister Kultury i Sztuki    945.323",
  3. Lp. 6 otrzymuje brzmienie:

  4. "6. Minister Obrony Narodowej    404.130",
  5. Lp. 8 otrzymuje brzmienie:

  6. "8. Minister Pracy i Polityki Socjalnej    274.170",
  7. Lp. 9 otrzymuje brzmienie:

  8. "9. Minister Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej    2.823.000",
  9. Lp. 12 otrzymuje brzmienie:

  10. "12. Minister Spraw Zagranicznych    116.197",
  11. Lp. 14 otrzymuje brzmienie:

  12. "14. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej    376.820",
  13. Lp. 15 otrzymuje brzmienie:

  14. "15. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej    4.509.042",
  15. Lp. 19 otrzymuje brzmienie:

  16. "19. Prezes Polskiej Akademii Nauk    8.362.900",
  17. Lp. 20 otrzymuje brzmienie:

  18. "20. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego    143.370",
  19. Lp. 21 otrzymuje brzmienie:

  20. "21. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki    490.252",
  21. Lp. 23 otrzymuje brzmienie:

  22. "23. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej    251.250",
  23. Lp. 24 otrzymuje brzmienie:

  24. "24. Prezes Głównego Urzędu Miar    57.960",

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UP

19

UCHWAŁA Nr 19/98
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 czerwca 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na zakup licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe, dofinansowywany w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 30/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na zakup licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe, dofinansowywany w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 3 otrzymuje brzmienie :

 2. "§ 3. W sprawach nie uregulowanych w załączniku do niniejszej uchwały stosuje się przepisy ustalone w załączniku do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu państwa na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30),
 3. w załączniku do uchwały:
  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  2. "Komitet Badań Naukowych, zwany dalej "Komitetem", dofinansowuje zakupy licencji na oprogramowanie komputerowe ze środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań wyodrębnionych przez Komitet w rozumieniu ust. 8 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu państwa na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30)",
  3. w ust. 14 skreśla się zdanie drugie,
  4. po ust. 14 dodaje się ust. 15 i 16 w brzmieniu:

  5. "15. Przewodniczący Komitetu na podstawie uchwały Komitetu, o której mowa w ust. 14, w drodze decyzji, przyznaje środki na dofinansowanie realizacji zadania określonego w ust. 1. 16. Jednostki naukowe lub jednostki badawczo-rozwojowe otrzymują środki na dofinansowanie realizacji zadania określonego w ust. 1 na podstawie umów zawieranych przez Komitet z tymi jednostkami."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UP

20

UCHWAŁA NR 20/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 17 czerwca 1998 r.
w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie zakupów licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe w 1998 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121 poz. 770) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 30/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na zakup licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe, dofinansowywany w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 32 i z 1998 r. Nr 4, poz. 19) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przydziela się środki finansowe w łącznej wysokości 3 000 000 zł na dofinansowanie w 1998 r. zakupów licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe dla jednostek wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 2.

środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane na podstawie umów zawieranych przez Komitet Badań Naukowych z jednostkami objętymi dofinansowaniem.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Załącznik
do uchwały Nr 20/98
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 czerwca 1998 r.
 
Lp. Jednostki objęte dofinansowaniem Rodzaj oprogramowania
Kwota dofinansowania
(w zł)
1
2
3
4
1. INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN W POZNANIU ABAQUES 
NAG 
ORACLE
206 000
200 000
292 000
2. POLITECHNIKA GDAŃSKA ARC/INFO 
FORGE DMP 
LSF 
IRIS VARSITY
77 000
23 000
58 000
204 000
3. POLITECHNIKA WARSZAWSKA ADAMS 
ANSYS 
SCHOLAR PACK 
SAS
40 000
120 000
111 000
243 000
4. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ERDAS
34 000
5. UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOSYM/MSI 
FIDAP 
FLUENT 
GAUSSIAN 
HPF
1 000 000
21 000
95 000
240 000
36 000
   
Razem:
3 000 000
 
UP

21

UCHWAŁA NR 21/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 17 czerwca 1998 r.
w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1998 r. rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 31/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 grudnia

1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na rozbudowę i udostępnianie baz danych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym w sieciach komputerowych, dofinansowywanych w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przydziela się środki finansowe w łącznej wysokości 3 534 075, 86 zł na dofinansowanie w 1998 r. rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym w sieciach komputerowych utrzymywanych przez jednostki wymienione w załączniku do uchwały.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane na podstawie umów zawieranych przez Komitet Badań Naukowych z jednostkami objętymi dofniansowaniem.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Załącznik
do uchwały Nr 21/98
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 czerwca 1998 r.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PRZYZNANEGO NA ROZBUDOWĘ I UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH W 1998 ROKU

Lp.
JEDNOSTKA OBJĘTA DOFINANSOWANIEM
NAZWA BAZY DANYCH
KWOTA DOFINANSOWANIA ZŁ
1
2
3
4
BAZY SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH - SI
1 AKADEMIA MUZYCZNA IM. ST. MONIUSZKI W GDAŃSKU Multimedialna baza danych "Muzyka"
50 000,00
2 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Twórcy, dzieła, wydarzenia
8 000,00
3 POLITECHNIKA GDAŃSKA INFOBAZA - Krajowy Informator o Bazach Danych dla Nauki
25 000,00
4 INSTYTUT ODLEWNICTWA W KRAKOWIE INFOCAST - Zasilanie i rozbudowa baz udostępnianych w sieci INTERNET informacjami związanymi z adaptacją krajowego odlewnictwa do wymagań rynku europejskiego
20 000,00
5 INSTYTUT MEDYCYNY WSI W LUBLINIE Multimedialna Baza Medycyny Ogólnej MBMO
20 000,00 
6 INSTYTUT METALURGII ŻELAZA W GLIWICACH Baza danych naukowo-technicznych IMŻ
50 000,00 
7 INSTYTUT GOSPODARKI ODPADAMI W KATOWICACH, Bibliografia i regulacje prawne w gospodarce odpadami w kraju i Unii Europejskiej
25 000,00
8 INSTYTUT GOSPODARKI ODPADAMI W KATOWICACH  Technologie wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów
25 000,00
AKADEMIA MUZYCZNA IM. I. PADEREWSKIEGO W POZNANIU  System informacyjny wyższego szkolnictwa artystycznego w Polsce
30 000,00
10  UNIWERSYTET WARSZAWSKI  Polski generalny sondaż społeczny
15 000,00
11  INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI W WARSZAWIE Baza dokumentacyjno-informacyjna dokumentów ITU-T, ETSI i IEC
20 000,00
12  INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Baza danych o obszarach chronionych w Polsce
20 000,00
13  UNIWERSYTET WARSZAWSKI Bazy danych nauki polskiej
16 000,00
14  INSTYTUT BUDOWNICTWA, MECHANIZACJI I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA W WARSZAWIE System informacji o technice rolniczej: 
1) Bibliograficzny system informacji o technice rolniczej i ochronie środowiska wiejskiego-ITER, 
2)Baza danych faktograficznych-Maszyny rolnicze
50 000,00
15 OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI W WARSZAWIE DRHAB - doktoraty i habilitacje
20 000,00
16 OśRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI W WARSZAWIE Placówki informacji naukowej i technicznej w Polsce
10 000,00
BAZY ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH - ZB
17 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Elektroniczny katalog podstawowy druków zwartych Biblioteki Jagiellońskiej wydanych do 1949 r.
133 000,00
18 POLITECHNIKA LUBELSKA Normy Polskie, Europejskie, PN-ISO i PN-IEC dostępne w Oddziale Informacji Naukowej Politechniki Lubelskiej
20 000,00
19 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Sport
20 000,00
20 INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN W WARSZAWIE Bibliografia geografii polskiej
10 000,00
21 UNIWERSYTET WARSZAWSKI POLANKA - zintegrowany katalog anglistyczny
50 000,00
22 AKADEMIA TEOLOGII KATOLICKIEJ W WARSZAWIE Bibliografia nauk kościelnych 1940-1996 - kontynuacja
10 000,00
23 AKADEMIA MUZYCZNA W WARSZAWIE Muzykalia
20 000,00
24 AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE System SOKRATES-SOWA dla bibliotek naukowych (wersja sieciowa)
13 000,00
25 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Kultura książki na śląsku
7 000,00
26 OŚRODEK BADAŃ NAUKOWYCH IM. W. KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE Zintegrowany system biblioteczny "HORIZON", oparty na architekturze klient-serwer, interfejs Z39.50, serwer SQL, serwer Internetu NetPublisher
15 000,00
27 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Centralny katalog Porozumienia "Biblioteka z horyzontem" (obejmujący środowiska Poznania, Łodzi, Bydgoszczy, Olsztyna i Torunia)
100 000,00
28 AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA W BYDGOSZCZY Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
80 000,00
29 POLITECHNIKA GDAŃSKA Katalog komputerowy VTLS środowiska Trójmiasto
100 000,00
30 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI W LUBLINIE Katalog zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
50 000,00
31 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Baza bibliograficzna książek naukowych bibliotek UMCS, AR i PL
50 000,00
32 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Centralny Katalog on-line bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego działający w zintegrowanym systemie bibliotecznym VTLS
50 000,00
33 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI VTLS
23 000,00
NAUKOWE BAZY DANYCH - BN
34 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Cyfrowa mapa topograficzna jako baza regionalnego systemu informacji przestrzennej - kontynuacja
30 000,00
35 INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO PAN W KRAKOWIE Leksykalna baza języka polskiego
30 000,00
36 ŚLĄSKA AKADEMIA MEDYCZNA W KATOWICACH Baza danych medycznych obrazów diagnostycznych
80 000,00
37 INSTYTUT-POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W WARSZAWIE Ogólnopolska baza danych operacji wad wrodzonych serca u dzieci
40 000,00
BAZY LICENCYJNE
38 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Cambridge Structural Database
39 000,00
39 AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU Bibliograficzna baza danych Current Contents LS/CM wersja sieciowa ERL
30 000,00
40 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN W POZNANIU,  1) Science Citation Index, 
2) Current Contents, 
3) Arts and Humanities Citation Index, 
4) Social Science Citation, 
5) Chemical Abstracts
270 000,00
41 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Podstawowe światowe bazy danych obejmujące nauki techniczne, przyrodnicze i medyczne - system dostępu sieciowego
1 592 000,00
42 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Current Contents 50 000,00
43 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA CA on CD (Chemical Abstracts on Compact Disc) 40 000,00
44 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Science Citation Index (SCI) z abstraktami 70 000,00
45 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Baza danych AMS - Mathematical Reviews 108 075,86
UP

KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-25-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-25-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-25-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK