GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 21 czerwca 1999 r.
Nr 4
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  1. Nr 17/99 z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 1999 roku.
  2. Nr 18/99 z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1999 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych.
  3. Nr 19/99 z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych XVII konkursu między komisje i zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych.
  4. Nr 20/99 z dnia 16 czerwca 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku.
  5. Nr 21/99 z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1999 r. rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych.
  6. Nr 22/99 z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie zakupów licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe w 1999 r.

17

UCHWAŁA Nr 17/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 16 czerwca 1999 r.
w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 1999 roku.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96 poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych - w formie dotacji podmiotowej - ustala się środki w łącznej wysokości 1.259.157.426 zł, przeznaczone do dyspozycji komisji Komitetu Badań Naukowych.

§ 2.

Kwota ustalona w § 1 obejmuje środki przeznaczone: 1) do rozdysponowania przez komisje Komitetu Badań Naukowych pomiędzy zespoły tych komisji
- w wysokości 1.166.106.968 zł,
2) na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą, w szczególności wynikającą z umów międzyrządowych, dotyczącą: a) wymiany osobowej - w wysokości 23.502.510 zł,
b) organizacji w kraju międzynarodowych konferencji naukowych - w wysokości 8.591.697 zł,
3) na łączność komputerową krajową i zagraniczną - w wysokości 11.825.970 zł,
4) na import czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej - w wysokości 49.130.281 zł.

§ 3.

1. Środki ustalone w § 2 pkt 1 przeznacza się do dyspozycji: 2. Komisja Badań Stosowanych, z kwoty ustalonej w ust. 1 pkt 2, wykorzysta kwotę 53.381.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie prac z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych w ramach działalności statutowej właściwych jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych.
3. Szczegółowy podział środków, o których mowa w ust. 1, pomiędzy zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, określa załącznik do uchwały.
4. Środki, o których mowa w § 2 pkt 2, 3 i 4, nie podlegają podziałowi pomiędzy zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i ma zastosowanie do środków przekazywanych jednostkom naukowym i jednostkom badawczo-rozwojowym przez Komitet Badań Naukowych od dnia 1 stycznia 1999 r.
Załącznik
do uchwały Nr 17/99
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 16 czerwca 1999 r.

Podział między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 1999 r.

Lp.
Komisja Komitetu, Zespół komisji
Środki finansowe w zł 
1
2
3
   Komisja Badań Podstawowych 
646.513.800
1.  Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 
64.791.160
2. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 
27.205.470
3. Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych (P-3) 
86.719.160
4.  Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4) 
113.875.000
5.  Zespół Nauk Medycznych (P-5)
172.446.870
6.  Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 
181.476.140
   Komisja Badań Stosowanych 
519.593.168
7.  Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 
102.796.000
8.  Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 
49.391.000
9.  Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska (T-9) 
113.606.080
10.  Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 
47.023.000
11.  Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 
72.774.088
12.  Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 
80.622.000
 

18

UCHWAŁA Nr 18/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 16 czerwca 1999 r.
w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1999 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75 poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Na dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych prowadzonych w 1999 r. przez jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe ustala się ogółem kwotę 140 949 000 zł.
2. Z kwoty określonej w ust.1 przeznacza się do dyspozycji: 3. Komisja Badań Stosowanych, z kwoty określonej w ust. 2 pkt 2, wykorzysta 6 492 500 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych służących rozwojowi badań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych przez właściwe jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe.
4. Szczegółowy podział kwot, o których mowa w ust. 2, między zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, określa załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Na dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie w 1999 r. inwestycji aparaturowych jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych ustala się ogółem kwotę 125 000 000 zł.
2. Z kwoty określonej w ust.1 przeznacza się do dyspozycji: 3. Komisja Badań Podstawowych, z kwoty określonej w ust. 2 pkt. 1, wykorzysta 3 500 000 zł na dofinansowanie inwestycji wspólnych, podejmowanych przez grupę jednostek naukowych lub jednostek badawczo-rozwojowych.
4. Komisja Badań Stosowanych, z kwoty określonej w ust. 1 pkt 2, wykorzysta 7 818 900 zł na finansowanie lub dofinansowanie zakupów aparatury naukowo-badawczej służącej potrzebom badań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych przez właściwe jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe.
5. Szczegółowy podział kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, między zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i ma zastosowanie do środków przekazywanych jednostkom naukowym i jednostkom badawczo-rozwojowym przez Komitet Badań Naukowych od dnia 1 stycznia 1999 r.
Załącznik
do uchwały Nr 18/99
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 16 czerwca 1999 r.

Podział między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na Finansowanie lub dofinansowanie w 1999 r. inwestycji budowalnych i aparaturowych

Lp.
Komisja Komitetu, Zespół komisji
Środki finansowe w zł
Inwestycje budowlane
Inwestycje aparaturowe
1
2
3
4
   Komisja Badań Podstawowych 
76 319 277
64 058 300
1.  Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 
16 606 717
3 792 800
2.  Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 
9 659 373
2 457 670
3.  Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych (P-3) 
7 671 058
8 845 960
4.  Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
13 409 387
14 545 850
5.  Zespół Nauk Medycznych (P-5) 
9 442 00
19 557 980
6.  Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 
19 530 741
14 858 040
   Komisja Badań Stosowanych 
64 629 723
60 941 700
7.  Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 
10 477 500
11 522 600
8.  Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 
4 314 900
6 693 000
9.  Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
16 797 785
15 042 000
10.  Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 
6 863 000
4 800 000
11.  Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 
6 301 800
7 637 100
12.  Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 
13 382 238
7 428 100
 

19

UCHWAŁA Nr 19/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 16 czerwca 1999 r.
w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych XVII konkursu między komisje i zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że w XVII konkursie w 1999 r. będzie wykorzystane łącznie 38 302 538 zł na finansowanie projektów badawczych.

§ 2.

Komisja Badań Podstawowych wykorzysta kwotę 17 073 943 zł, którą podzieli między zespoły, a mianowicie:
 
Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
- 1 157 022 zł,
Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
- 1 329 928 zł,
Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
- 2 093 743 zł,
Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
- 3 144 650 zł,
Zespół Nauk Medycznych (P-5)
- 5 798 020 zł,
Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
 - 3 550 580 zł.

§ 3.

Komisja Badań Stosowanych wykorzysta kwotę 16 878 035 zł, którą - po wydzieleniu kwoty 1 326 190 zł na finansowanie projektów badawczych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa - podzieli między zespoły, a mianowicie:
 
Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
- 2 463 420 zł, 
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
- 2 520 000 zł, 
Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
- 3 031 000 zł, 
Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
- 1 548 590 zł, 
Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
- 2 558 835 zł, 
Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
- 3 430 000 zł. 
 

§ 4.

Z kwoty określonej w § 1 wyodrębnia się kwotę 4 350 560 zł na finansowanie projektów badawczych osób rozpoczynających pracę naukową oraz projektów badawczych zgłoszonych przez promotorów prac doktorskich, którą dzieli się między zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, a mianowicie:
 
Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
- 386 403 zł, 
Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 
- 148 932 zł, 
Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) 
- 194 050 zł, 
Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
- 518 350 zł, 
Zespół Nauk Medycznych (P-5) 
- 834 980 zł, 
Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 
- 430 920 zł, 
Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 
- 409 580 zł, 
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 
- 406 920 zł, 
- w tym na finansowanie projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa 
- 117 920 zł, 
Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
- 360 000 zł, 
Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 
- 234 410 zł, 
Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
- 258 165 zł, 
Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 
- 167 850 zł. 
 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

20

UCHWAŁA Nr 20/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 16 czerwca 1999 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku.
 
Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240 i z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118 Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz.590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 5/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 5 i Nr 2, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 kwotę "42.847.100 zł" zastępuje się kwotą "42.861.100 zł",
2) w załączniku do uchwały Lp. 21 otrzymuje brzmienie: "21. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
....................................................572.500".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

21

UCHWAŁA NR 21/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 16 czerwca 1999 r.
w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1999 r. rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 31/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na rozbudowę i udostępnianie baz danych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym w sieciach komputerowych, dofinansowywanych w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przydziela się środki finansowe w wysokości 125 000 zł na dofinansowanie w 1999 r. rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych utrzymywanych przez jednostki wymienione w załączniku do uchwały.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane na podstawie umów zawieranych przez Komitet Badań Naukowych z zainteresowanymi jednostkami.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 
Załącznik
do uchwały Nr 21/99
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 16 czerwca 1999 r.
 
Lp.
NAZWA JEDNOSTKI 
NAZWA BAZY DANYCH 
KWOTA DOFINANSOWANIA ZŁ
1
 2
4
1.  POLITECHNIKA GDAŃSKA  "Infobaza - Krajowy Informator o Bazach Danych i Oprogramowaniu" 
25 000
2.  OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 
 
"Instytucje Naukowe", "Ludzie Nauki", "Społeczny ruch naukowy", "Instytucje decyzyjne i doradcze", "Polish Research Directory" 
100 000
 
 

22

UCHWAŁA NR 22/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 16 czerwca 1999 r.
w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie zakupów licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe w 1999 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 496, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121 poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 30/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na zakup licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe, dofinansowywany w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 32 i z 1998 r. Nr 4, poz. 19) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przydziela się środki finansowe w łącznej wysokości 4 200 000 zł na dofinansowanie w 1999 r. zakupów licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe dla jednostek wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane na podstawie umów zawieranych przez Komitet Badań Naukowych z zainteresowanymi jednostkami.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Załącznik
do uchwały Nr 22/99
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 16 czerwca 1999 r.
 
Lp.
Jednostki objęte dofinansowaniem
Rodzaj oprogramowania
Kwota dofinansowania (w zł)
1
1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  MAPLE MATHEMATICA MATLAB 
32 000
266 000
242 000
2. 
 
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN W POZNANIU ABAOUS 
NAG 
ORACLE
155 000
231 000
782 000
3. 
 
POLITECHNIKA GDAŃSKA ARC/INFO 
LSF 
IRIS YARSITY 
MSC
70 000
61 000
144 000
200 000
4. 

 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

ANSYS 
SCHOLAR PACK 
SAS
70 000
50 000
224 000
5. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ERDAS
102 000
6. UNIWERSYTET WARSZAWSKI 

 

BIOSYM / MSI FIDAP / FLUENT TRIPOS
1 100 000
189 000
282 000
 

Razem: 4 200 000 złKOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK