GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa,  dnia 5 lipca 2000 r.
Nr 5
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
   
 1. Nr 16/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Obronności i Bezpieczeństwa Państwa.
 2. Nr 17/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Rozwoju i Promocji Nauki.
 3. Nr 18/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Polityki Wydawniczej.
 4. Nr 19/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Upowszechniania Nauki i Informacji Naukowej.
 5. Nr 20/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Projektów Celowych Zamawianych.
 6. Nr 21/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą.
 7. Nr 22/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Infrastruktury Informatycznej.
 8. Nr 23/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych XIX konkursu między komisje i zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych.
 9. Nr 24/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w 2000 r. na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.
 10. Nr 25/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach PiątegoProgramu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002.

17

Uchwała Nr 16/2000
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Obronności i Bezpieczeństwa Państwa.

Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2000 r. opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Obronności i Bezpieczeństwa Państwa, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
.
Przewodniczący Wiceprzewodniczący Członkowie: 2. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do zwiększenia w razie potrzeby składu Zespołu określonego w ust. 1 o innych członków oraz do odwoływania członków Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy rozpatrywanie spraw dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa, formułowanie i opiniowanie wniosków o finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa - w zakresie określonym w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

§ 4.

1. Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie w drodze uzgodnienia, a w razie potrzeby większością głosów.
2. Posiedzenie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu lub działający z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący Zespołu.
3. Zespół ustala własny tryb pracy, stosując odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 5.

Zespół przedstawia swoje wnioski i opinie w sprawach określonych w § 3 odpowiednio Komitetowi Badań Naukowych, komisjom Komitetu lub zespołom komisji Komitetu.

§ 6.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Biuro Spraw Obronnych urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

18

UCHWAŁA Nr 17/2000
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Rozwoju i Promocji Nauki.

Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2000 r. opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Rozwoju i Promocji Nauki, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
.
Przewodniczący: Członkowie: 2. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do zwiększenia w razie potrzeby składu Zespołu określonego w ust. 1 o innych członków oraz do odwoływania członków Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

§ 4.

1. Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie większością głosów.
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
3. Zespół ustala własny tryb pracy, stosując odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 5.

Zespół przedstawia swoje wnioski i opinie w sprawach, o których mowa w § 3, odpowiednio Komitetowi Badań Naukowych, komisjom Komitetu lub zespołom komisji Komitetu.

§ 6.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Studiów i Polityki Naukowej urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§  7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

19

UCHWAŁA Nr 18/2000
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Polityki Wydawniczej.

Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2000 r. opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Polityki Wydawniczej, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
.
Przewodniczący: Członkowie: 2. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do zwiększenia w razie potrzeby składu Zespołu określonego w ust. 1 o innych członków oraz do odwoływania członków Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków dotyczących dofinansowania działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania z zakresu działalności wydawniczej, a także formułowanie wniosków i opinii dotyczących polityki wydawniczej.

§ 4.

1. Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie większością głosów.
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
3. Zespół ustala własny tryb pracy, stosując odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 5.

Zespół przedstawia swoje wnioski i opinie w sprawach, o których mowa w § 3, odpowiednio Komitetowi Badań Naukowych, komisjom Komitetu lub zespołom komisji Komitetu.

§ 6.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Studiów i Polityki Naukowej urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

20

UCHWAŁA Nr 19/2000
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Upowszechniania Nauki i Informacji Naukowej.

Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2000 r. opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Upowszechniania Nauki i Informacji Naukowej, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
.
Przewodniczący: Członkowie: 2. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do zwiększenia w razie potrzeby składu Zespołu określonego w ust. 1 o innych członków oraz do odwoływania członków Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

§ 4.

1. Zespół może działać w grupach roboczych, których skład ustala przewodniczący Zespołu, odpowiednio do tematyki rozpatrywanych spraw.
2. Opinie i oceny Zespołu oraz grup roboczych są ustalane na posiedzeniu, większością głosów.
3. Posiedzenie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu lub osoba przez niego wyznaczona.
4. Zespół ustala własny tryb pracy, stosując odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 5.

Zespół przedstawia swoje wnioski i opinie w sprawach, o których mowa w § 3, odpowiednio Komitetowi Badań Naukowych, komisjom Komitetu lub zespołom komisji Komitetu.

§ 6.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Studiów i Polityki Naukowej urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

21

UCHWAŁA Nr 20/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Projektów Celowych Zamawianych.

Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2000 r. opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Projektów Celowych Zamawianych, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący

Członkowie: 2. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do zwiększenia w razie potrzeby składu Zespołu określonego w ust. 1 o innych członków oraz do odwoływania członków Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

§ 4.

1. Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie większością głosów.
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
3. Zespół ustala własny tryb pracy, stosując odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 5.

Zespół przedstawia Komitetowi Badań Naukowych swoje wnioski, opinie i materiały analityczne w sprawach określonych w § 3.

§ 6.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Badań urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

22

UCHWAŁA Nr 21/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą.

Na podstawie art. 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2000 r. opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
.
Przewodniczący Członkowie: 2. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do zwiększenia w razie potrzeby składu Zespołu określonego w ust. 1 o innych członków oraz do odwoływania członków Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy opiniowanie spraw z zakresu współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, określonej w umowach międzyrządowych albo w programach lub protokółach wykonawczych do tych umów oraz uczestnictwa polskich zespołów naukowych w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999 - 2002, zwanego dalej "5PR'', a także współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a w szczególności:

§ 4.

1. Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie większością głosów.
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
3. Zespół ustala własny tryb pracy, stosując odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 5.

Zespół przedstawia swoje wnioski i opinie w sprawach, o których mowa w § 3, odpowiednio Komitetowi Badań Naukowych, Przewodniczącemu Komitetu, komisjom Komitetu lub zespołom komisji Komitetu.

§ 6.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

23

UCHWAŁA Nr 22/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Infrastruktury Informatycznej.

Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2000 r. opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Infrastruktury Informatycznej, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
.
Przewodniczący Członkowie: 2. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do zwiększenia w razie potrzeby składu Zespołu określonego w ust. 1 o innych członków oraz do odwoływania członków Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy przedstawianie propozycji rozwiązań i opiniowanie spraw z zakresu rozwoju infrastruktury informatycznej dla środowiska naukowego, a w szczególności:

§ 4.

1. Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie większością głosów.
2. Posiedzenie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
3. Zespół ustala własny tryb pracy, stosując odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 5.

Zespół przedstawia swoje wnioski i opinie w sprawach określonych w § 3, odpowiednio Przewodniczącemu Komitetu Badań Naukowych, Komitetowi, komisjom Komitetu oraz zespołom komisji Komitetu.

§ 6.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Systemów Informatycznych urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 


 

24

UCHWAŁA Nr 23/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych XIX konkursu między komisje i zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że w XIX konkursie w 2000 r. będzie wykorzystane łącznie 52 394 314 zł na finansowanie projektów badawczych.

§ 2.

Komisja Badań Podstawowych wykorzysta kwotę 19 230 580 zł, którą dzieli się pomiędzy zespoły, a mianowicie:

§ 3.

Komisja Badań Stosowanych wykorzysta kwotę 20 <%4>114 023 zł, którą - po wydzieleniu kwoty 1 961 000 zł na finansowanie projektów badawczych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa - dzieli się pomiędzy zespoły, a mianowicie:

§ 4.

Z kwoty określonej w § 1 wyodrębnia się kwotę 13 049 711 zł na finansowanie projektów badawczych osób rozpoczynających pracę naukową oraz projektów badawczych zgłoszonych przez promotorów prac doktorskich, którą dzieli się pomiędzy zespoły komisji Komitetu Badań Naukowych, a mianowicie:

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

25

UCHWAŁA Nr 24/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w 2000 r. na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240 z 1995 r. Nr 30 poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z § 1, § 2 ust. 2 i § 3 ust. 4 pkt 2 uchwały Nr 25/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 1999 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002 (Dz. Urz. KBN Nr 6, poz. 25) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przydziela się środki finansowe w łącznej wysokości 596.900 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2000 r.:

§ 2.

Podmioty działające na rzecz nauki wykonujące prace w ramach 5.PR objęte dofinansowaniem, o którym mowa w § 1 pkt 1, oraz wysokość przyznanego dofinansowania określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom organizacyjnym na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 
Załącznik
do uchwały Nr 24/2000
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 29 czerwca 2000 r.

WYKAZ PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ NAUKI WYKONUJĄCYCH PRACE W RAMACH PIĄTEGO PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNICZNEGO I PREZENTACJI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WYSOKOŚĆ PRZYZNANEGO IM DOFINANSOWANIA

  .
...L.p...............  ..NAZWA PODMIOTU........................                 ...WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
   
2000
2001
2002
2000-2002
1. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe ''Czyste Powietrze" Sp. z o.o. Wrocław
38 200
48 000
22 300
108 500
2. Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi ''CUPRUM'' Wrocław
86 700
57 800
86 700
231 200
3. PONT INFO Ltd. Warszawa
75 500
162 200
50 200
287 900
4. Stocznia Szczecińska PORTA HOLDING S.A.
150 000
345 300
-
495 300
5. Huta Częstochowa
50 400
68 400
104 500
223 300
6. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa
100 700
-
-
100 700
7. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Gdańsk
50 400
-
-
50 400
OGÓŁEM
551 900
681 700
263 700
1 497 300
 


26

UCHWAŁA Nr 25/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 29 czerwca 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz . 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 8 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 25/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 1999 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002 (Dz. Urz. KBN Nr 6, poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK