GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 23 marca 2001 r.
Nr 5


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 12/2001 z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 roku kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących aparatury naukowo-badawczej
 2. Nr 13/2001 z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2001 r.
 3. Nr 14/2001 z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2001 r.
 4. Nr 15/2001 z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
 5. Nr 16/2001 z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych


 

18

UCHWAŁA Nr 12/2001
KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 marca 2001 r.

w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 roku kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących aparatury naukowo-badawczej.

Na podstawie art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91,0 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących aparatury naukowo-badawczej, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 245 147 000 zł.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przekazywane będą właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji celowej.
 3. Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących aparatury naukowo-badawczej oraz wysokości dotacji celowej w 2001 r., określa załącznik do uchwały.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych

Andrzej Wiszniewski
 


ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr 12/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 marca 2001 r.
Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących aparatury naukowo-badawczej.

Uwaga: Ze względu na dużą objętość dokument znajduje się w oddzielnym pliku - du_05_01_zal18.html19

UCHWAŁA Nr 13/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 marca 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2001 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z1996 r. nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) uchwala się, co następuje:

§1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 240.597.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2001 r.

§2.

Wysokość środków finansowych przyznano poszczególnym szkołom wyższym na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych w 2001 r., w formie dotacji podmiotowej, określa załącznik do uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań
Naukowych:
Andrzej WiszniewskiZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr 13/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 marca 2001 r.


Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym szkołom wyższym na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych w 2001 r.
 
Lp.
Nazwa szkoły wyższej
Wysokość dotacji podmiotowej w zł
1
2
3
 
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Edukacji Narodowej
 
     
  Akademie Ekonomiczne  
1 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
777 000
2 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
1 377 000
3 Akademia Ekonomiczna w Krakowie
951 000
4 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
1 001 000
5 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1 159 000
     
  Akademie Rolnicze  
6 Akademia Podlaska w Siedlcach
1 051 000
7 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
4 568 000
8 Akademia Rolnicza w Lublinie
5 325 000
9 Akademia Rolnicza w Poznaniu
4 532 000
10 Akademia Rolnicza w Szczecinie
2 532 000
11 Akademia Rolnicza we Wrocławiu
4 084 000
12 Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
2 193 000
13 Szkoła Główna gospodarstwa wiejskiego w Warszawie
6 142 000
     
  Akademie Wychowania Fizycznego  
14 Akademia wychowania Fizycznego im. Br. Czecha w Krakowie
146 000
15 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
92 000
16 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
91 000
17 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
177 000
18 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
180 000
19 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
150 000
     
  Wyższe Szkoły Pedagogiczne  
20 Akademia Bydgoska
416 000
21 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
948 000
22 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 
84 000
23 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
764 000
24 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
275 000
25 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
462 000
26 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
498 000
27 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
391 000
     
  Politechniki  
28 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
11 435 000
29 Politechnika Białostocka
1 863 000
30 Politechnika Częstochowska
2 430 000
31 Politechnika Gdańska
6 833 000
32 Politechnika Koszalińska
811 000
33 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
5 266 000
34 Politechnika Lubelska
1 318 000
35 Politechnika Łódzka
8 286 000
36 Politechnika Opolska
864 000
37 Politechnika Poznańska
5 505 000
38 Politechnika Radomska
960 000
39 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
1 774 000
40 Politechnika Szczecińska
3 210 000
41 Politechnika Śląska w Gliwicach
8 808 000
42 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
865 000
43 Politechnika Warszawska
14 087 000
44 Politechnika Wrocławska
11 661 000
45 Politechnika Zielonogórska
754 000
     
  Uniwersytety  
46 Katolicki Uniwersytet Lubelski
1 769 000
47 Uniwersytet Gdański 
3 570 000
48 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
7 468 000
49 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
7 248 000
50 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
616 000
51 Uniwersytet Łódzki
5 759 000
52 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
4 197 000
53 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
4 161 000
54 Uniwersytet Opolski
1 133 000
55 Uniwersytet Szczeciński
1 056 000
56 Uniwersytet Śląski w Katowicach
4 312 000
57 Uniwersytet w Białymstoku
945 000
58 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
5 426 000
59 Uniwersytet Warszawski
7 844 000
60 Uniwersytet Wrocławski
7 337 000
     
  Uczelnie Teologiczne  
61 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
84 000
62 Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
343 000
     
 
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
     
  Akademie Muzyczne  
63 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
47 000
64 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
37 000
65 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
122 000
66 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
49 000
67 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
49 000
68 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
47 000
69 Akademia Muzyczna w Krakowie
78 000
70 Akademia Muzyczna w Łodzi
48 000
     
  Akademie Sztuk Pięknych  
71 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
110 000
72 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
31 000
73 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
44 000
74 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
47 000
75 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
80 000
76 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
39 000
     
  Wyższe Szkoły Teatralne  
77 Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
25 000
78 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
25 000
79 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie
23 000
     
  Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej  
80 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
1 200 000
81 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
1 715 000
82 Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
1 300 000
83 Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi
1 500 000
84 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
3 100 000
85 Wyższa Szkoła Oficerska im. Gen. Józefa Bema w Toruniu
300 000
86 Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
360 000
87 Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
500 000
88 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
300 000
     
  Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
89 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
174 000
90 Wyższa szkoła Policji w Szczytnie
100 000
     
  Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
91 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
283 800
92 Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
189 200
     
  Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Zdrowia  
93 Akademia Medyczna w Białymstoku
1 908 000
94 Akademia Medyczna w Bydgoszczy
2 031 900
95 Akademia Medyczna w Gdańsku
3 266 400
96 Akademia Medyczna w Lublinie
3 041 200
97 Akademia Medyczna w Łodzi
3 284 600
98 Akademia Medyczna w Poznaniu
3 698 100
99 Akademia Medyczna w Warszawie
4 904 800
100 Akademia Medyczna we Wrocławiu
3 180 300
101 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
2 210 100
102 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagillońskiego w Krakowie
4 336 400
103 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
2 200 000
104 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
4 253 200


20

UCHWAŁA Nr 14/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 marca 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2001 r.


Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się naczelnym i centralnym organom administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności środki finansowe na dofinansowanie w 2001 r. działalności wspomagającej badania w łącznej wysokości 43.794.400 zł.

§ 2.

Wysokość środków przyznanych poszczególnym organom administracji rządowej, Polskiej Akademii nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, na dofinansowanie w 2001 r. działalności wspomagającej badania, określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Wysokość środków finansowych określona w załączniku do uchwały obejmuje środki finansowe przyznane naczelnym i centralnym organom administracji rządowej, Polskiej Akademii nauk i Polskiej Akademii umiejętności na podstawie § 1 i § 2 uchwały Nr 26/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2001 roku (Dz. Urz. KBN Nr 8, poz. 38).

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 36/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2001 roku (Dz. Urz. KBN Nr 8, poz. 38).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:

Andrzej Wiszniewski


ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr 14/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 marca 2001 r.


Wysokość środków przyznanych naczelnym i centralnym organom administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności na działalność wspomagającą badania w 2001 roku.
 
Lp.
Nazwa organu
Kwota w złotych
1
2
3
1. Minister Edukacji Narodowej
9.000.000
2. Minister Finansów
42.000
3. Minister Gospodarki
4.004.438
4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1.414.000
5. Minister Łączności
144.000
6. Minister Obrony Narodowej
499.000
7. Minister Pracy i Polityki Społecznej
345.000
8. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3.100.000
9. Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
190.000
10. Minister Skarbu Państwa
40.000
11. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
148.000
12. Minister Spraw zagranicznych
170.000
13. Minister Sprawiedliwości
91.960
14. Minister Środowiska
490.000
15. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
404.000
16. Minister Zdrowia
5.045.000
17. Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej
10.948
18. Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
48.000
19. Prezes Polskiej Akademii Nauk
10.340.000
20. Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
342.000
21. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
166.420
22. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
640.000
23. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu
43.000
24. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
240.000
25. Prezes Głównego Urzędu Miar
55.000
26. Prezes Wyższego Urzędu Górnictwa
32.000
27. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
127.000
28. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
113.860
29. Główny Geodeta Kraju
43.000
30. Szef Służby Cywilnej
30.000
31. Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
6.435.77421

UCHWAŁA Nr 15/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 marca 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.


Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z § 1 i § 3 uchwały Nr 25/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 1999 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002 (Dz. Urz. KBN Nr 6, poz. 25, z 2000 r. Nr 5, poz. 26 i Nr 7, poz. 37) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 3 125 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2001 r. realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", a mianowicie na:

 1. prace organizacyjno informacyjne wspomagające przygotowanie polskich zespołów do uczestnictwa w 5.PR, prowadzone przez:
  1. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, pełniący funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego - w wysokości 2 090 000 zł,
  2. Regionalne i branżowe punkty kontaktowe, wymienione w załączniku Nr 1 do uchwały - w wysokości 1 020 000 zł,
 2. koszty kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym i ponowne przygotowanie wniosku do 5.PR przez Przedsiębiorstwo Badań i Doradztwa "GEOMOR" Sp. z o.o. - w wysokości 15 000 zł.
§ 2.
 1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 1 357 400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2001-2002 uczestnictwa krajowych podmiotów działających na rzecz nauki, wykonujących prace w ramach projektów 5.PR, z tym że dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
  1. w 2001 roku - 903 800 zł,
  2. w 2002 roku - 453 600 zł.
 2. Krajowe podmioty działające na rzecz nauki, którym przyznano środki finansowe na wykonanie prac w ramach projektów 5.PR oraz wysokość przyznanego im dofinansowania, określa załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 i 2, będą przekazywane właściwym jednostkom organizacyjnym na podstawie umowy zawartej przez Komitet Badań Naukowych z tymi jednostkami.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr 15/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 marca 2001 r.


Wykaz regionalnych i branżowych punktów kontaktowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie prac wspomagających przygotowanie polskich zespołów do uczestnictwa w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
 
Lp.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Wysokość dofinansowania w złotych
1
2
3
1 Politechnika Śląska
40 000
2 Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii
90 000
3 Politechnika Szczecińska
40 000
4 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
20 000
5 Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" w Tarnowie
40 000
6 Centrum Transferu Technologii w Gdańsku
20 000
7 Hi-Tech sp. z o.o. w Warszawie
80 000
8 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
40 000
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
20 000
10 Politechnika Gdańska
70 000
11 Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
40 000
12 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
80 000
13 Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN
20 000
14 Politechnika Koszalińska
20 000
15 Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku
20 000
16 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
30 000
17 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
25 000
18 Akademia Medyczna w Łodzi
25 000
19 Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
80 000
20 Politechnika Opolska
20 000
21 Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska
80 000
22 Politechnika Warszawska
20 000
23 Uniwersytet Warszawski
20 000
24 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych w Poznaniu
20 000
25 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
20 000
26 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
20 000
27 Polskie Towarzystwo Informatyczne
20 000

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr 15/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 marca 2001 r.

Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, którym przyznano środki finansowe na wykonanie prac w ramach projektów Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.
 
Lp.
Nazwa podmiotu
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
2001
2002
2001-2002
1
2
3
4
5
7
1 Fundacja Inkubator - Centrum Transferu Technologii Łódź Ośrodek Przekazu Innowacji - Polska Południowa

5.PR - II Program Horyzontalny Kontrakt nr IRC 4.62

DZ/3437/2000

 

317700

 

158900

 

476600

2 Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań Działalność Centrum Przekazu Innowacji w Polsce Zachodniej (Operation of an Innovation Relay Center in West Poland) 5.PR - II Program Horyzontalny Kontrakt nr IRC 4.64

DZ/3686/2000

 
 
 

257400

 
 
 

79800

 
 
 

337200

3 GOLBEMA Sp. z o.o.

Warszawa

Europejski projekt rozwoju technik indeksowania dla baz danych z wielowymiarowymi herarchiami (European development of indexing techniques for databases with multidimensional hierarchies) 5.PR - II Program Tematyczny Kontrakt nr IST-1999-20722

DZ/3816/2000

 
 
 
 
 

230400

 
 
 
 
 

172800

 
 
 
 
 

403200

4 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Rzeszów Ośrodek Przekazu Innowacji - Polska Południowa (Innovation Relay Center - South Poland) 5.PR - II Program Horyzontalny Kontrakt nr 4.62

DZ/152/2001

 

98300

 

42100

 

14040022

UCHWAŁA Nr 16/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 marca 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.


Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z § 8, § 13 oraz § 16 uchwały Nr 34/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie wybranych międzynarodowych specjalnych programów w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 36) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 23 719 400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2001-2003 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych: Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", Piątego Programu Ramowego Badań i szkolenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanego dalej "5.PR-E", Czwartego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "4.PR", Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, zwanego dalej "COST", Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, zwanej dalej "CERN" oraz Inicjatywy EUREKA, zwanej dalej "EUREKA". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
  1. - w 2001 roku - 9 567 500 zł,
   - w 2002 roku - 8 468 700 zł,
   - w 2003 roku - 5 683 200 zł.
    
 2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów międzynarodowych: 5.PR, 5.PR-E, 4.PR, COST, CERN i EUREKA, określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2.
 1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 195 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania przez jednostki naukowe współpracy z partnerami zagranicznymi oraz kosztów ponownego przygotowania wniosku, w celu uczestnictwa polskich zespołów naukowych w projektach 5.PR.
 2. Jednostki naukowe, którym przyznaje się dofinansowanie w wysokości po 15 000 zł dla każdej z nich, określa załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3.

Przyznaje się Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu, będącemu koordynatorem projektów 5.PR, środki w łącznej wysokości 60 000 zł, z przeznaczeniem na prace przygotowawcze do tych projektów, a w szczególności na przygotowanie wniosków wymaganych przez Komisję Europejską.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, § 2 i § 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr 16/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 marca 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr 16/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 marca 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerami zagranicznymi oraz kosztów ponownego przygotowania wniosków.

Uwaga: Ze względu na dużą objętość obydwa załączniki znajdują się w oddzielnym pliku - du_05_01_zal22.html
 
  Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK