GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 28 marca 2002 r.
Nr 5


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 11/2002 z dnia 21 maca 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych oraz prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych
  2. Nr 12/2002 z dnia 21 maca 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
  3. Nr 13/2002 z dnia 21 maca 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie udziału w 2002 r. w specjalnym programie badawczym pod nazwą "eContent"
  4. Nr 14/2002 z dnia 21 maca 2002 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2002 r.

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 4/2002 z dnia 22 maca 2002 r. w sprawie powołania pełnomocnika Ministra Nauki pełniącego obowiązki Zarządu fundacji - Zakłady Kórnickie
  2. Nr 5/2002 z dnia 25 maca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.

14

UCHWAŁA Nr 11/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych oraz prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 32 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 9 871 300 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2002-2005 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", Międzynarodowych Sieci Naukowych, zwanych dalej "MSN", Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, zwanego dalej "COST" i Inicjatywy EUREKA, zwanej dalej "EUREKA". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
- w 2002 r. - 5 072 400 zł,
- w 2003 r. - 3 289 200 zł,
- w 2004 r. - 1 494 200 zł,
- w 2005 r. - 15 500 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych 5.PR, MSN, COST i EUREKA określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 90 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się:

1) Katedrze Genetyki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
2) Instytutowi Elektroniki Politechniki Łódzkiej,
3) Instytutowi Uprawy, Nawożenia i Glebo-znawstwa.

§ 3.

1. Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 105 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współ-pracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł przyznaje się jednostkom naukowym wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 3 175 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie 2002 r. prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych, w szczególności Programów Ramowych Unii Europejskiej:
1) Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, pełniącemu funkcję krajowego punktu kontaktowego w ramach koordynowania działań związanych z uczestnictwem w 5.PR - w wysokości 2 200 000 zł,
2) jednostkom naukowym wymienionym w załączniku Nr 3 do uchwały - w łącznej wysokości 975 000 zł.

§ 5.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 4, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 11/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 marca 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
     
2002
2003
2004
2005
2002-2005
1
2
3
4
5
6
7
8
5.PR              
1
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Geodezji Wyższej w Krakowie Wizualizacja informacji dla potrzeb planistycznych Akronim: INVISIP5. PR - II Program Tematyczny Kontrakt nr: ist-2000-29640
323 400
223 600
-
-
547 000
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład Biochemii Klinicznej w Krakowie Lipidy diety regulatorami ekspresji genów różnicowania się komórek. Akronim: DLARFID

5.PR - I Program TematycznyKontrakt nr: QLK1-CT-2001-00183

811 400
528 000
408 000
-
1 747 400
3
Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego w Warszawie Integracja gridów europejskich dla obliczeń komputerowych dużej skali. Akronim: GRID 5.PR - II Program Tematyczny Kontrakt nr: IST-2001-32257
174 000
185 300
-
-
359 300
4
Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki w Łodzi Rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej z dużym udziałem źródeł odnawialnych Akronim: DISPOWER

5.PR - IV Program Tematyczny Kontrakt nr: ENK5-CT-2001-00522

134 600
90 000
69 600
15 500
309 700
5
Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku Ocena zagrożeń osuwiskowych i przeciwdziałanie ich skutkom w obszarach górskich Akronim: ALARM 5.PR - IV Program Tematyczny Kontrakt nr: EVG1-CT-2001-00038
48 000
18 000
21 200
-
87 200
6
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawie Lasery z arsenku galu w drugim oknie kropki kwantowej Akronim: GSQ 5.PR - II Program Tematyczny Kontrakt nr: IST-1999-10450
155 900
-
-
-
155 900
7
Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Ultraszybkie krzemowe kamery do pomiarów źródeł promieniowania <beta> i <gama> dla zastosowań medycznych Akronim: SUCIMA 5.PR - III Program Tematyczny Kontrakt nr: G1RD-CT-2001-00561
388 300
252 500
109 400
-
750 200
8
Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Lasery z GaAs z obszarem czynnym zawierającym kropki kwantowe Akronim: GSQ 5. PR - II Program Tematyczny Kontrakt nr: IST-1999-10450
138 900
21 500
-
-
160 400
9
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie Ocena finansowania leśnictwa w Europie. Akronim: EFFE

5.PR - IV Program Tematyczny Kontrakt nr: QLK5-CT-2000-01228

33 400
47 400
47 400
-
128 200
10
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Promocja współpracy w dziedzinie e-biznesu w Europie Centralnej Akronim: CeeB 5.PR - II Program Tematyczny Kontrakt: IST-2000-31059
124 200
-
-
-
124 200
11
Morski Instytut Rybacki w Gdyni Charakterystyka ekosystemu Morza Bałtyckiego: dynamika i funkcjonowanie strefy przybrzeżnej Akronim: CHARM 5. PR - IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK3-CT-2001-00065
74 100
73 600
58 400
-
206 100
12
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Inteligentna diagnostyka konstrukcji przy wykorzystaniu fal sprężystych generowanych przez piezoelektryki Akronim: PIEZODIAGNOSTICS Kontrakt: G1RD-CT-2001-00659
217 600
204 600
200 100
-
622 300
13
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich Akronim: MARKETOWNS 5.PR - I Program Tematyczny Kontrakt nr: QLK5-CT-2001-01923
311 000
56 000
-
-
367 000
14
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Innowacyjne metody zarządzania zasobami wód podziemnych Akronim: IMAGE-TRAIN 5.PR - IV Program Tematyczny Kontrakt nr: EVK1-CT-2001-80002
151 300
48 700
55 100
-
255 100
15
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Redukcja emisji CO przez magazynowanie w pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w Polsce (Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych) Akronim: RECOPOL 5.PR - IV Program Tematyczny Kontrakt nr: enk5-ct-2001-00539
910 000
910 000
455 000
-
2 275 000
16
Rodan Systems S.A. w Warszawie System inteligentnego zarządzania zawartością Akronim: ICONS 5.PR - II Program Tematyczny Kontrakt: IST-2001-32429
608 000
560 000
-
-
1 168 000
5.PR "Sieci"              
17
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Informatyzacji Systemów Produkcyjnych w Poznaniu Rozszerzenie europejskiej grupy dyskusyjnej użytkowników COTS Akronim: WG-ECUA+ 5.PR - II Program Tematyczny Kontrakt nr:
28 900
-
-
-
28 900
18
Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii w Warszawie Ocena i walidacja nowych bioczujników w rzeczywistych próbkach środowiskowych i spożywczych 5.PR - I Program Tematyczny Kontrakt nr: QLK3-2000-01311
25 000
-
-
-
25 000
19
Uniwersytet im. M.Kopernika Wydział Chemii w Toruniu Recykling i biodegradowalność tworzyw sztucznych jako ekologiczne rozwiązania w przemyśle opakowań żywności Akronim: ECOPAC 5.PR - I Program Tematyczny Kontrakt nr: QLK1-CT-2001-01823
27 800
-
-
-
27 800
MSN              
20
Uniwersytet Gdański Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Stacja Badania Wędrówek Ptaków w Gdańsku Międzynarodowa Sieć Badawcza Działalność koordynacyjna polskiej sieci naukowej w ramach programu - SE European Bird Migration Network (SEEN)
70 000
70 000
70 000
-
210 000
COST              
21
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach COST 834 - Zakażenia lentiwirusami owiec i kóz - patogeneza, diagnostyka i zapobieganie.
35 000
-
-
-
35 000
22
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach COST 833 - Opracowanie metod diagnozowania i zwalczania inwazji Dermanyssus gallinae w hodowli drobiu.
100 000
-
-
-
100 000
23
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach COST 833 - Określenie wybranych właściwości anty-genowych, enzymatycznych, immunogennych i immunomo-dulacyjnych białek z larw L1 Hypoderma bovis.
70 000
-
-
-
70 000
24
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie COST E16 - Kambiofagi, ksylofagi i szeliniaki żerujące na żywych drzewach.
11 600
-
-
-
11 600
EUREKA              
25
Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie E! 2353 RAIL GAUGE CHANGE Studium ekonomiczne na temat inwestowania w korytarzu PAN-1 w systemie automatycznej zmiany rozstawu kół.
100 000
-
-
-
100 000


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 11/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 marca 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym oraz kosztów ponownego przygotowania wniosków.

Lp.
Nazwa jednostki
Nazwa programu
Tytuł projektu
1
2
3
4
1 Politechnika Gdańska Katedra Zastosowań Informatyki w Gdańsku  II Program Tematyczny IST Sieć partnerska dla współpracy Wschód-Zachód w zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, modelowania i symulacji w odniesieniu do technologii komunikacyjnych i informatycznych w sektorze ubezpieczeń w krajach stowarzyszonych. Akronim: INSURNET 
2 Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie I Program Tematyczny QUALITY OF LIFE Zwiększanie stężeń wtórnych metabolitów w roślinach leczniczych Akronim: ENCON
3 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w Poznaniu

II Program Tematyczny IST GRAPES: Srodowiska testowe dla aplikacji typu GRID Akronim: GRAPES
4 Morski Instytut Rybacki w Gdyni I Program Tematyczny QUALITY OF LIFE Połączenie probabilistycznej meta-analizy i modelowania decyzyjnego dla zarządzania bałtyckim rybołówstwem łososiowym
5 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach I Program Tematyczny QUALITY OF LIFE Optymalizacja wykorzystania azotu i wody w uprawie ziemniaka jako podstawowej rośliny w płodozmianie w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym zrównoważonego gospodarowania Akronim: FARMOPT
6 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach I Program Tematyczny QUALITY OF LIFE Narzędzia dla oszacowania i kontroli wpływu przepisów rolnych na procesy degradacji gleby włączając aspekty rolno-środowiskowe i socjalno-ekonomiczne Akronim: TACAPS
7 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach I Program Tematyczny QUALITY OF LIFE Saponiny Medicago sativa i Medicago arabica: charakterystyka chemiczna

i ich potencjalne wykorzystanie w ochronie przed grzybami fitopatogenicznymi Akronim: MESARSAPZałącznik Nr 3
do uchwały Nr 11/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 marca 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie prac wspomagających przystępowanie do Programów Ramowych Unii Europejskiej w 2002 r.

Lp.
Nazwa jednostki naukowej
Wysokość dofinansowania

w złotych

1
2
3
1
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
w Lublinie
50 000
2
Politechnika Rzeszowska
w Rzeszowie
20 000
3
Politechnika Opolska
w Opolu
15 000
4
Politechnika Gdańska
w Gdańsku
120 000
5
Uniwersytet M. Kopernika
w Toruniu
15 000
6
Uniwersytet Warszawski
w Warszawie
30 000
7
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
30 000
8
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
40 000
9
Centrum Techniki Okrętowej
Zakład Badawczo-Rozwojowy w Gdańsku
20 000
10
Akademia Medyczna
w Łodzi
20 000
11
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach
20 000
12
Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii
w Krakowie
140 000
13
Politechnika Śląska
w Gliwicach
50 000
14
Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
we Wrocławiu
130 000
15
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
w Katowicach
10 000
16 Politechnika Koszalińska
w Koszalinie
15 000
17
Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN
w Warszawie
15 000
18
Politechnika Warszawska
w Warszawie
30 000
19
Politechnika Szczecińska
w Szczecinie
50 000
20
Politechnika Poznańska Centrum Transferu Technologii
w Poznaniu
20 000
21
Akademia Medyczna
w Gdańsku
10 000
22
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
30 000
23
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (Dział Integracji Europejskiej)
w Krakowie
15 000
24
Instytut Odlewnictwa
w Krakowie
10 000
25
Uniwersytet Łódzki
Biuro Współpracy z Zagranicą/LPK
w Łodzi
10 000
26
Instytut Metali Nieżelaznych
w Gliwicach
10 000
27
Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa
w Warszawie
10 000
28
Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie
30 000
29
Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
10 000


15

UCHWAŁA Nr 12/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) i § 2 pkt 3 lit. b zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 325 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2002 r. prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych, w szczególności Programów Ramowych Unii Europejskiej.

2. Wysokość środków finansowych przyznanych podmiotom działającym na rzecz nauki, na wykonanie prac, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Podmiotom działającym na rzecz nauki, występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 60 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.

2. Środki finansowe w wysokości po 30 000 zł dla każdego z podmiotów działających na rzecz nauki, o których mowa w ust. 1, przyznaje się:

1) Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacji Naukowej w Warszawie,
2) Ośrodkowi Produkcyjno-Wdrożeniowemu "Doskomp" Sp. z o.o.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 i 2, będą przekazywane właściwym podmiotom działającym na rzecz nauki na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


Załącznik
do uchwały Nr 12/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 marca 2002 r.

Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie prac wspomagających przystępowanie do projektów realizowanych w ramach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w 2002 r.

Lp.
Nazwa podmiotu
Wysokość dofinansowania w złotych
1
2
3
1. Centrum Transferu Technologii
10 000
2. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
40 000
3. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A
10 000
4. Hi-Tech Sp. z o.o.
40 000
5. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
130 000
6. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
80 000
7. Fundacja Inkubator
15 00016

Uchwała Nr 13/2002
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie udziału w 2002 r. w specjalnym programie badawczym pod nazwą "eContent".

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie środki finansowe w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2002 r. udziału w specjalnym programie badawczym pod nazwą "eContent", dotyczącym rozwoju zasobów informacyjnych w postaci cyfrowej w sieciach globalnych oraz promowania różnorodności językowej w społeczeństwie informacyjnym, a także prowadzenia prac wspomagających przystępowanie do tego programu.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przekazane Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber

17

Uchwała Nr 14/2002
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 21 marca 2002 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy w dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1044, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 6/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 4, poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wyrazy "181.245.000 zł" zastępuje się wyrazami "214.570.000 zł",
2) w załączniku do uchwały po Lp. 93 dodaje się wyrazy "Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Zdrowia" oraz Lp. 94 - 105 w brzmieniu:
 
1
2
3
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Zdrowia
 
"94 Akademia Medyczna w Białymstoku
1 655 000
95 Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
1 767 000
96 Akademia Medyczna w Gdańsku
2 841 000
97 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
3 700 000
98 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
3 772 000
99 Akademia Medyczna w Lublinie
2 646 000
100 Akademia Medyczna w Łodzi
2 857 000
101 Akademia Medyczna w Poznaniu
3 217 000
102 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
1 914 000
103 Akademia Medyczna w Warszawie
4 267 000
104 Akademia Medyczna we Wrocławiu
2 766 000
105 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
1 923 000"

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


18

ZARZĄDZENIE Nr 4/2002
MINISTRA NAUKI

z dnia 22 marca 2002 r.

w sprawie powołania pełnomocnika Ministra Nauki pełniącego obowiązki Zarządu fundacji - Zakłady Kórnickie.

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie (Dz. U. Nr 130, poz. 1451) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Pełnienie obowiązków Zarządu fundacji - Zakłady Kórnickie, do czasu powołania Zarządu tej fundacji, powierza się pełnomocnikowi Ministra Nauki Panu Jerzemu Wisłockiemu, zwanemu dalej "Pełnomocnikiem".

§ 2.

1. Pełnomocnikowi, w związku z pełnieniem obowiązków Zarządu fundacji - Zakłady Kórnickie, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na zasadach określonych w przepisach w sprawie ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

2. Inne koszty związane z pełnieniem obowiązków Zarządu fundacji - Zakłady Kórnickie, niewymienione w ust. 1, mogą być zwracane Pełnomocnikowi na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber

19

ZARZĄDZENIE Nr 5/2002
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 25 marca 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 2/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1 wyrazy "525.875.852 zł" zastępuje się wyrazami "588.322.000 zł",
b) w ust. 2 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:
"1) nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych - w wysokości 49.700.000 zł,
"2) nauk przyrodniczych - w wysokości 167.522.000 zł,
"3) nauk technicznych - w wysokości 371.100.000 zł.",
2) załącznik Nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZałącznik
do zarządzenia Nr 5/2002
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 21 marca 2002 r.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 2/2002

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. projektów badawczych i projektów celowych

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł, w tym zobowiązania z lat poprzednich
1
2
3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
15 554 861
10 484 861
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
12 385 934
8 575 934
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
21 759 205
15 982 433
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
44 829 332
27 902 740
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5)
74 944 633
49 554 135
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
47 748 035
28 248 035
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
35 815 712
27 917 712
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
88 817 921
63 827 921
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
45 969 499
34 000 210
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
26 199 794
18 852 794
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
48 267 954
39 242 454
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
61 805 578
44 305 078
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
61 723 542
35 815 542
14 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych (I-15)
2 500 000
----------Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK