GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, dnia 28 marca 2003 r.
Nr 5


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 9/2003 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
 2. Nr 10/2003 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
 3. Nr 11/2003 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej
 4. Nr 12/2003 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie udziału w 2003 r. w specjalnym programie badawczym pod nazwą "eContent"

ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI - PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


 1. Nr 5/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie gospodarstwa pomocniczego pod nazwą "Zakład Obsługi Ministerstwa Nauki i Informatyzacji"


13

UCHWAŁA Nr 9/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych


Na podstawie art. 15 ust. 3 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz.335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Przyznaje się jednostkom naukowym środki finansowe w łącznej wysokości 203 229 346 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w latach 2003 - 2005 kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
 2. Ze środków finansowych, o których mowa w ust. 1:
  1. kwotę 131 492 170 zł przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie w latach 2003 – 2005 kosztów realizacji inwestycji budowlanych; finansowanie lub dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
   1. w 2003 r. – 47 689 624 zł,
   2. w 2004 r. – 66 185 800 zł,
   3. w 2005 r. – 37 551 376 zł,
  2. kwotę 51 802 546 zł przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie w 2003 r. kosztów realizacji inwestycji aparaturowych.
 3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przekazywane będą jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji celowej.
§ 2.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, nazwę inwestycji oraz wysokość dotacji celowej w latach 2003 - 2005, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji aparaturowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz wysokość dotacji celowej w 2003 r., określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych:


Michał Kleiber

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 9/2003
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 20 marca 2003 r.Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych w latach 2003-2005Lp. NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ NAZWA INWESTYCJI Wysokość dotacji celowej w zł
1
2
3
2003 r.
4
2004 r.
5
2005 r.
6
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań, Wydział Neofilologii, Filologii Polskiej i Klasycznej Biblioteka filologiczna "Novum" 2 000 000 4 500 000 2 000 000
2 Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Historyczny Remont generalny gmachu pomuzealnego dla potrzeb Instytutu 900 000 0 0
3 Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Historyczny Zakończenie adaptacji pomieszczeń Pracowni Źródłoznawstwa Archeologicznego w Collegium Minus 154 000 0 0
4 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Ośrodek Archeologii Uniwersytetu 1 000 000 0 0
5 Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny Adaptacja kompleksu budynków D,E,F,G dla Wydziału 500 000 2 500 000 0
6 Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Budowa budynku M 2 000 000 6 000 000 0
7 Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej Adaptacja części warsztatów mechanicznych na Pracownię Fizyki Wzrostu Kryształów - etap II 246 000 0 0
8 Instytut Matematyczny PAN, Warszawa Kompleksowe zagospodarowanie terenu, adaptacja piętra stajni i strychu "B" oraz zbudowanie stacji trafo w Ośrodku Konferencyjnym w Będlewie 600 000 0 0
9 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN, Warszawa Infrastruktura ultraczystych pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Instytutu przy al.. Prymasa Tysiąclecia 98: zasilanie energetyczne, instalacje wentylacyjne i oczyszczania powietrza. 980 000 700 000 1 200 000
10 Centrum Astronomiczne PAN, Warszawa Termorenowacja budynków Centrum 1 250 000 1 150 000 0
11 Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Rozbudowa i modernizacja pracowni naukowych Wydziału - etap III 1 150 000 0 0
12 Instytut Fizyki PAN, Warszawa Modernizacja zaplecza badawczego Instytutu 780 000 0 0
13 Uniwersytet Śląski, Katowice, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Rozbudowa i modernizacja ogólnowydziałowych laboratoriów naukowych Wydziału 960 000 4 750 000 5 200 000
14 Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii, Instytut Oceanografii Rozbudowa Instytutu Oceanografii 1 000 000 11 000 000 11 028 000
15 Instytut Botaniki PAN , Kraków Wymiana dźwigu osobowego w budynku Instytutu 156 000 0 0
16 Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków Wymiana dachu i orynnowania oraz konserwacja ścian drewnianych w Tatrzańskiej Stacji Terenowej w Zakopanem 124 000 0 0
17 Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa Kompleksowa modernizacja budynku Instytutu 750 000 750 000 0
18 Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Wydział Biologii i Nauk o Ziemii Budowa budynku dla Wydziału z przeznaczeniem dla biotechnologii, ochrony i kształtowania środowiska oraz geografii 500 000 3 500 000 4 000 000
19 Instytut Farmakologii PAN, Kraków Modernizacja pomieszczeń po starej kotłowni węglowej w budynku głównym Instytutu dla celów naukowych 510 000 0 0
20 Śląska Akademia Medyczna, Katowice, Wydział Lekarski Modernizacja organizowanego laboratorium do badań analitycznych i immunologicznych 749 000 0 0
21 Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Lekarski i Farmaceutyczny Budynek Zakładów Teoretycznych 500 000 0 0
22 Akademia Medyczna Białystok, Wydział Lekarski Modernizacja Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej 452 000 0 0
23 Collegium Medicum UJ., Kraków, Wydział Lekarski Rozbudowa i modernizacja bloku operacyjnego Katedry Ginekologii i Onkologii 800 000 0 0
24 Akademia Medyczna Gdańsk Pierwsze wyposażenie Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej 700 000 0 0
25 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
Modernizacja Zakładu Mikrobiologii
600 000
0
0
26 Instytut Medycyny Pracy Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Alergii Zawodowej i Środowiskowej 500 000 0 0
27 Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Lekarski Remont pawilonu z przeznaczeniem na Środowiskowy Ośrodek Medycyny Molekularnej 600 000 0 0
28 Instytut Rybactwa Śródlądowego Modernizacja zaplecza laboratoryjnego Instytutu 600 000 554 000 0
29 Ogród Botaniczny PAN w Warszawie Wyposażenie szklarni doświadczalno-ekspozycyjnej w sprzęt do kontroli i regulacji warunków uprawy roślin. 384 000 0 0
30 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach Rozbudowa zwierzętarni 500 000 0 0
31 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Modernizacja chłodni doświadczalnej, termomodernizacja budynku i adaptacja pomieszczeń na pracownie naukowe i laboratoryjne pracowni przechowalnictwa. 400 000 200 000 0
32 Instytut Warzywnictwa, Skierniewice Kontenerowa stacja wodociągowa, przyłącze ze studni głębinowej i sieć wody technologicznej dla obiektów Instytutu 319 000 0 0
33 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Laboratorium badawczo-doświadczalne mechanizacji obór udojowych 384 000 117 000 0
34 Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN Wymiana okien w Zakładzie 124 000 0 0
35 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Centrum Biotechnologii Środowiska 2 745 624 5 063 800 2 354 376
36 Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny Modernizacja laboratoriów Wydziału 800 000 300 000 0
37 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny Modernizacja i rozbudowa hali laboratoryjnej Wydziału Mechanicznego na Centrum Naukowo-Badawcze 1 100 000 3 600 000 0
38 Instytut Technologii Eksploatacji Modernizacja infrastruktury technicznej laboratoriów badawczych Instytutu. 620 000 0 0
39 Instytut Techniki Budowlanej Rozbudowa laboratorium Przegród Lekkich i Przeszkleń 650 000 2 350 000 0
40 Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Podest aparaturowy w hali nr 6 Instytutu M-5 52 000 145 000 0
41 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej Laboratorium Technologii Betonów, Laboratorium Kompozytów Polimerowych 110 000 0 0
42 Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Modernizacja infrastruktury Laboratoriów i pracowni naukowo-badawczych Wydziału
500 000
0
0
43 Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Budowa Pracowni Nadzoru i Badań Narzędzi Pomiarowych w Laboratorium Skomputeryzowanych Pomiarów Wielkości Geometrycznych 176 000 0 0
44 Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Remont kapitalny budynków laboratoryjnych oraz wybranych pomieszczeń lab. w budynku głównym Instytutu Techniki Cieplnej 600 000 2 066 000 1 746 000
45 Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny Pierwsze wyposażenie obiektów w ramach zadania: "Adaptacja budynków pofabrycznych i rozbudowa obiektu dla potrzeb laboratoriów maszyn wodnych, mechaniki płynów i metrologii " 400 000 0 0
46 Instytut Metali Nieżelaznych Termorenowacja budynku głównego IMN II etap 500 000 0 0
47 Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny Przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb magazynu centralnego chemikaliów 297 000 0 0
48 Instytut Chemii Fizycznej PAN Modernizacja obiektów Instytutu - biblioteka, wymiana centrali telefonicznej. 500 000 0 0
49 Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny Modernizacja laboratoriów biotechnologii - I etap 698 000 0 0
50 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii Modernizacja laboratoriów chemicznych w budynku Collegium Chemicum UAM 950 000 950 000 0
51 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Modernizacja laboratoriów w budynku laboratoryjnym Centrum 671 000 757 000 0
52 Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut chemii Pierwsze wyposażenie budynku Instytutu 650 000 0 0
53 Instytut Włókien Chemicznych Modernizacja laboratoriów Instytutu IV etap 500 000 350 000 0
54 Instytut Maszyn Przepływowych PAN Przebudowa i modernizacja głównego laboratorium - II etap 712 000 0 0
55 Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny Budowa Centrum Naukowo-Badawczego 2 000 000 9 000 000 9 000 000
56 Instytut Energetyki Modernizacja budynku Zakładów Cieplno-Mechanicznych Instytutu 640 000 620 000 0
57 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Modernizacja systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 1 118 000 933 000 933 000
58 Instytut Technologii Elektronowej Modernizacja budynków laboratoriów badawczych Instytutu 470 000 360 000 0
59 Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Adaptacja pomieszczenia i realizacja stanowiska do wodorowania włókien optycznych 100 000 0 0
60 Instytut Łączności Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb telekomunikacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Instytutu 700 000 300 000 0
61 Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Przebudowa laboratorium badawczego Zakładu Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów 971 000 0 0
62 Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Wykonanie prac izolacyjnych i modernizacja budynków laboratoryjnych Centrum 890 000 0 0
63 Instytut Pojazdów Szynowych Kompleks torowych stanowisk badawczych do oceny bezpieczeństwa jazdy 1 123 000 0 0
64 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Laboratorium Analiz Geotechnicznych 885 000 590 000 0
65 Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii Adaptacja pomieszczeń w Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym w Józefosławiu dla potrzeb laboratorium metrologii i instrumentoznawstwa gedezyjnego 79 000 0 0
66 Główny Instytut Górnictwa Modernizacja sieci wysokiego i niskiego napięcia w budynkach Instytutu. 150 000 0 0
67 Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki Adaptacja i modernizacja zaplecza n.b. w Instytucie: laboratoria: technologii specjalnych, systemów ochrony, sceny termalnej, symulacji komputerowych, oddziaływania promieniowania laserowego z materią, systemów detekcyjnych dla zakresu UV 520 000 1 400 000 0
68 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Modernizacja laboratorium Syntezy organicznej w tym syntezy ciekłych kryształów 160 000 0 0
69 Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych "Moratex Modernizacja obiektu Instytutu 400 000 0 0
70 Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów Stanowisko do badań filtrów do paliw lotniczych
1 080 000
1 680 000
90 000
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 9/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 marca 2003 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji aparaturowych w 2003 r.Lp. Nazwa jednostki naukowej Wysokość dotacji celowej w zł
1 2 3
1 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 100 000
2 Akademia Muzyczna w Krakowie 100 000
3 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 200 000
3.1 Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 200 000
4 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 100 000
4.1 Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby 100 000
5 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 200 000
5.1 Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 200 000
6 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 100 000
7 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie 150 000
8 Akademia Medyczna w Białymstoku 700 000
8.1 Wydział Lekarski 700 000
9 Akademia Medyczna w Gdańsku 672 060
9.1 Wydział Farmaceutyczny 672 060
10 Akademia Medyczna w Lublinie 540 000
10.1 Wydział Lekarski 540 000
11 Akademia Medyczna w Poznaniu 400 000
11.1 Wydział Lekarski II 400 000
12 Akademia Medyczna w Warszawie 240 000
12.1 I Wydział Lekarski 240 000
13 Akademia Medyczna we Wrocławiu 600 000
13.1 Wydział Lekarski 600 000
14 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 600 000
15 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 550 000
15.1 Wydział Lekarski 550 000
16 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 450 000
16.1 Wydział Stomatologii 450 000
17 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 700 000
17.1 Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu 700 000
18 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 500 000
18.1 Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych 500 000
19 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 1 560 000
19.1 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 350 000
19.2 Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 410 000
19.3 Wydział Metali Nieżelaznych 800 000
20 Politechnika Białostocka 150 000
20.1 Wydział Mechaniczny 150 000
21 Politechnika Częstochowska 405 000
21.1 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 155 000
21.2 Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 250 000
22 Politechnika Gdańska 792 770
22.1 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 792 770
23 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 183 000
23.1 Wydział Mechaniczny 97 000
23.2 Wydział Inżynierii Lądowej 86 000
24 Politechnika Łódzka 1 010 600
24.1 Wydział Chemiczny 1 010 600
25 Politechnika Poznańska 894 780
25.1 Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania 200 000
25.2 Wydział Elektryczny 58 000
25.3 Wydział Informatyki i Zarządzania 123 780
25.4 Wydział Maszyn Roboczych i Transportu 513 000
26 Politechnika Szczecińska 200 000
26.1 Wydział Mechaniczny 200 000
27 Politechnika Śląska w Gliwicach 410 000
27.1 Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu 230 000
27.2 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 180 000
28 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 149 000
28.1 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn 149 000
29 Politechnika Warszawska 1 190 000
29.1 Wydział Elektryczny 150 000
29.2 Wydział Inżynierii Materiałowej 800 000
29.3 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 240 000
30 Politechnika Wrocławska 850 000
30.1 Wydział Chemiczny 400 000
30.2 Wydział Mechaniczny 450 000
31 Akademia Podlaska w Siedlcach 150 000
31.1 Wydział Rolniczy 150 000
32 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 190 000
32.1 Wydział Technologii Żywności 190 000
33 Akademia Rolnicza w Lublinie 310 000
33.1 Wydział Rolniczy 140 000
33.2 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 170 000
34 Akademia Rolnicza w Poznaniu 384 459
34.1 Wydział Leśny 87 459
34.2 Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska 57 000
34.3 Wydział Rolniczy 240 000
35 Akademia Rolnicza w Szczecinie 290 000
35.1 Wydział Kształtowania Środowiska I Rolnictwa 290 000
36 Akademia Rolnicza we Wrocławiu 400 000
36.1 Wydział Nauk o Żywności 400 000
37 Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 650 000
37.1 Wydział Rolniczy 350 000
37.2 Wydział Zootechniczny 300 000
38 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 451 592
38.1 Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska 143 000
38.2 Wydział Rolniczy 148 592
38.3 Zakład Analiz Fizykochemicznych 160 000
39 Katolicki Uniwersytet Lubelski 50 000
39.1 Wydział Nauk Humanistycznych 50 000
40 Uniwersytet Gdański 410 000
40.1 Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii 250 000
40.2 Biblioteka Główna 50 000
40.3 Wydział Chemii 110 000
41 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 991 000
41.1 Wydział Biologii 600 000
41.2 Wydział Chemii 200 000
41.3 Wydział Historyczny 100 000
41.4 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 91 000
42 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1 382 000
42.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 649 000
42.2 Wydział Matematyki i Fizyki 100 000
42.3 Biblioteka Jagiellońska 200 000
42.4 Wydział Biotechnologii 433 000
43 Uniwersytet Łódzki 421 000
43.1 Wydział Biologii I Ochrony Środowiska 174 000
43.2 Wydział Nauk Geograficznych 247 000
44 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 525 000
44.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 300 000
44.2 Wydział Chemii 225 000
45 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 447 000
45.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 97 000
45.2 Wydział Sztuk Pięknych 200 000
45.3 Wydział Chemii 150 000
46 Uniwersytet Śląski w Katowicach 200 000
46.1 Wydział Nauk o Ziemi 200 000
47 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 215 800
47.1 Wydział Bioinżynierii Zwierząt 215 800
48 Uniwersytet Warszawski 1 928 900
48.1 Wydział Biologii 404 000
48.2 Wydział Chemii 97 400
48.3 Wydział Fizyki 1 206 000
48.4 Wydział Geologii 78 500
48.5 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 143 000
49 Uniwersytet Wrocławski 365 000
49.1 Wydział Nauk Przyrodniczych 365 000
50 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 570 000
50.1 Wydział Mechaniczny 220 000
50.2 Wydział Elektroniki 350 000
51 Instytut Fizyki PAN w Warszawie 1 110 000
52 Instytut Matematyczny PAN w Warszawie 170 000
53 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu 320 000
54 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie 340 000
55 Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie 325 000
56 Instytut Geofizyki PAN w Warszawie 309 950
57 Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie 70 000
58 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie 107 000
59 Instytut Dendrologii PAN w Kórniku 50 000
60 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie 185 000
61 Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie 95 000
62 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie 189 550
63 Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 50 000
64 Zakład Antropologii PAN we Wrocławiu 30 000
65 Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży 77 000
66 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 240 000
67 Instytut Farmakologii PAN w Krakowie 500 000
68 Zakład Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu 500 000
69 Instytut Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie 700 000
70 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu 250 000
71 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie 200 000
72 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 190 000
73 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie 220 000
74 Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu 44 000
75 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnej 300 000
76 Zakład Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie 102 000
77 Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku 210 000
78 Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku 180 000
79 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 490 000
80 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi 1 530 000
81 Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie 4 900 000
82 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 290 000
83 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie 1 310 000
1 2 3
84 Polska Akademia Umiejętności w Krakowie 100 000
85 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie 200 000
86 Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Otwocku-Świerku 100 000
87 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 135 000
88 Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 150 000
89 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 500 000
90 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 120 000
91 Instytut Kardiologii w Warszawie 104 000
92 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu 20 000
93 Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi 350 000
94 Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie 280 000
95 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie 563 000
96 Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie 32 000
97 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 65 000
98 Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie 120 000
99 Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu 200 000
100 Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie 150 000
101 Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu 200 000
102 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 120 000
103 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 260 000
104 Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach 366 435
105 Instytut Zootechniki w Krakowie 300 000
106 Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach 400 000
107 Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie 167 000
108 Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach 100 000
109 Morski Instytut Rybacki w Gdyni 38 200
110 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 455 000
111 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 480 000
112 Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach 170 000
113 Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach 150 000
114 Instytut Elektrotechniki w Warszawie 600 000
115 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie 385 450
116 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie 1 100 000
117 Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie 1 708 000
118 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie 350 000
119 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku 500 000
120 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych w Gliwicach 150 000
14

UCHWAŁA Nr 10/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 marca 2003 r.w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 35 739 869 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2003 – 2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej „5.PR”, Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST), Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), Inicjatywy EUREKA, Niemieckiego Synchrotronu Elektronowego (DESY), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) i eksperymentu ICARUS w podziemnym laboratorium Gran Sasso współfinansowanego z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi. Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
w 2003 r. – 16 194 282 zł,
w 2004 r. – 11 981 197 zł,
w 2005 r. –  7 058 120 zł,
w 2006 r. –  506 270 zł.

2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Zakładowi Genetyki Człowieka PAN występującemu w charakterze koordynatora projektu 5.PR, w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie na wsparcie centrów doskonałości, przyznaje się środki finansowe w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku.

§ 3.

1.    Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 45 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
2.    Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się:
 1. Instytutowi Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,
 2. Instytutowi Włókiennictwa w Łodzi,
 3. Instytutowi Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.
§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

ZAŁĄCZNIK
Do uchwały Nr 10/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 marca 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
1
2
3
2003
4
2004
5
2005
6
2006
7
2003-2006
8
5. PR
1 Katedra i Klinika Psychiatrii Wydziału Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu Ocena stosowania przymusu w psychiatrii w Europie oraz ujednolicenie standardów postępowania
Akronim: EUNOMIA
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLG4-CT-2002-01036
155 200
117 200
86 400
-
358 800
2 Morski Instytut Rybacki w Gdyni Zintegrowane strategie zarządzania wodami transgranicznymi wschodniego krańca Europy – badania pilotażowe Jeziora Peipsi oraz jego zlewni.
Akronim: MANTRA-East
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2000-00076
227 990 - - - 227 990
3 Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku Współoddziaływanie człowieka i wieloskalowej morfologicznej ewolucji wybrzeża
Akronim: HUMOR
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK3-CT-2000-00037
173 800 - - - 173 800
4 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczań-skiego w Krakowie Skóra jako bariera dla ultra-drobnych cząstek
Akronim: NANODERM
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK4-CT-2002-02678
124 000 90 000 69 500 - 283 500
5 Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Werticiliza gatunków drzew – opracowanie istotnych czynników dla integrowanej i innowacyjnej strategii postępowania.
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-1999-01523
30 600 - - - 30 600
6 Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej Przyjazne dla środowiska procesy chemiczne ze wspomaganymi komputerowo modelowaniem, projektowaniem i sterowaniem Akronim: COMODEC
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1MA-CT-2002-04057
174 000 217 000 99 000 - 490 000
7 Instytut Materiało-znawstwa i Mechaniki Technicznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej Materiały zol-żelowe i nanotechnologia
Akronim: SGM&N
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G5MA-CT-2002-04025
193 000 192 900 193 000 - 578 900
8 Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Opracowanie, udoskonalenie oraz praktyczne zastosowanie nowego, nieinwazyjnego systemu zbierania moczu
Akronim: NICMS
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK6-CT-2002-02576
44 400 97 200 107 400 - 249 000
9 Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Sucha zgnilizna kapustnych: metody molekularne i modelowanie matematyczne trwałej odporności Akronim: SECURE
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2002-01813
250 800
131 000
122 000
122 000
625 800
10 Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Zastosowanie metod obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) do przewidywania utraty kontroli termicznej w reaktorach chemicznych
Akronim: NAS-AWARD
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RD-CT-2001-00499
115 225 49 140 30660 - 195 025
11 Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie dla Działu Surowcowo-Inżynieryjnego w Poznaniu Standaryzacja i klasyfikacja świń w UE poprzez udoskonalenie procedur statystycznych oraz nowe rozwiązania technologiczne
Akronim: EUPIGCLASS
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt:G6RD-CT-1999-00127
34 200 - - - 34 200
12 Morski Instytut Rybacki w Gdyni Oszacowanie wpływu rybołówstwa dennego na bioróżnorodność i procesy zachodzące w ekosystemach morskich
Akronim: COST-IMPACT
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: Q5RS-2001-00993
210 500 68 800 - - 279 300
13 Instytut Fizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Fizyka i technologia materiałów półprzewodnikowych i struktur dla optoelektroniki i spintroniki
Akronim: CEMOS
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G5MA-CT-2002-04062
207 575
262 270
167 484
-
637 329
14 Zakład Chemii Organicznej Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku Globalny system monitorowania bilansu węgla
Akronim: TCOS Siberia
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-2001-00131
308 483 121 030 - - 429 513
15 Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej Bezpieczny i wydajny proces utleniania węglowodorów w wyniku oceny kinetyki i wybuchowości oraz rozwoju inżynierskich narzędzi komputerowych
Akronim: SAFEKINEX
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVG1-CT-2002-00072
146 000 81 000 77 000 51 000 355 000
16 Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego Zamknięte granice jako arena współpracy: przebudowa zewnętrznych granic Europy – polityka, praktyka, percepcja
Akronim: EXLINEA
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPSE-CT-2002-00141
63 000 115 800 56400 - 235 200
17 Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Centrum czystych i bezpiecznych technologii w energetyce
Akronim: CLEANERPAS
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2002/7
208 300 250 100 104 200 20 920 583 520
18 Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Polskie centrum kompetencji w logistyce
Akronim: POLLOCO
5.PR- III Program Tematyczny
Kontrakt: GMA1/2002-72093
390 000 350 000 330 000 - 1 070 000
19 Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Centrum doskonałości magnetycznych i molekularnych materiałów dla elektroniki przyszłości w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN
Akronim: MMMFE
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G5MA-CT-2002-04049
229 500 278 500 121 300 - 629 300
20 Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej Centrum doskonałości analityki i monitoringu środowiska
Akronim: CEEAM
5 PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2002-80010
334 749 431 000 355 730 - 1 121 479
21 Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie Planowanie transportowe i zagospodarowanie przestrzenne a rozwój zrównoważony
Akronim: TRANSPLUS
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK4-CT-1999-00009
69 189 - - - 69 189
22 Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej Centrum doskonałości w wytwarzanu, przesyle i rozdziale energii elektrycznej
Akronim: GETRADEE
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2002/15
229 064 404 752 26 113 - 659 929
23 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie Centrum doskonałości materiałów w skali nano i mikro oraz rozwoju nowych materiałów
Akronim: NAMAM
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G5MA-CT-2002-04048
176 600 274 500 142 500 - 593 600
24 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie Centrum doskonałości zastosowań plazmy oraz technik wielkiej mocy
Akronim: CE-AAP
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G4MA-CT-2002-04037
224 000 168 000 168 000 - 560 000
25 Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie Wsparcie dla integracji w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Centrum Doskonałości Państwowego Instytutu Geologicznego: Badania Środowiska Abiotycznego
Akronim: REA
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2002-80006
103 000 175 000 85000 - 363 000
26 Instytut Energetyki w Warszawie Centrum integracji badań nad zaopatrzeniem w energię Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem paliw kopalnych i źródeł odnawialnych
Akronim: CENERG
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2002/24
245 700 212 150 280 150 - 738 000
27 Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży Centrum doskonałości w ochronie bioróżnorodności i badaniach ssaków w europejskich systemach lądowych
Akronim: BIOTER
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-2002-80011
547 550 420 000 360 000 - 1 327 550
28 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Oddziału we Wrocławiu System wspomagania osłony przeciwpowodziowej integrujący w czasie rzeczywistym technologie hydrologiczne, meteorologiczne i badań przestrzennych (radarowe)
Akronim: FLOODRELIEF
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2002-00117
115 000 143 600 99 000 - 357 600
29 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN w Jabłonnej Orzęski jako wskaźnik bezpieczeństwa środowiskowego organizmów modyfikowanych genetycznie
Akronim: CIMES
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK3-CT-2002-02151
300 000 76 000 42 000 - 418 000
30 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Akusto i termofizyczna analiza skal
Akronim: ACUTHERM
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G6RD-CT-2002-00266
86 480 39 250 - - 125 730
31 Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej Centrum rewitalizacji budowli miejskich: transfer technologii, badania naukowe i edukacja
Akronim: CURE
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK4-CT-2002-80005
439 080 345 100 367 600 - 1 151 780
32 Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie Zintegrowana koncepcja remediacji wód podziemnych
Akronim: INCORE
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-1999-00017
273 238 - - - 273 238
33 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Środowisko symulacji i system doradczy wspomagania pracy na pokładzie statku oraz oceny jego osiągów manewrowych w czasie projektowania
Akronim: SEA-AHED
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: G3RD-CT-2000-00311
264 866 - - - 264 866
34 Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku Zarządzanie zagrożeniami dla zdrowia i środowiska
Akronim: MANHAZ
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVG1-CT-2002-80001
45 736 41 019 46 911 - 133 666
35 Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Materiały nanokrystaliczne: wytwarzanie, struktura, modelowanie, właściwości i zastosowania
Akronim: NanoCentre
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G5MA-CT-2002-04043
366 500 126 000 64 000 - 556 500
36 Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej Jakość życia seniorów w zależności od warunków mobilności
Akronim: SIZE
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK6-CT-2002-02399
122 000 78 000 74 000 - 274 000
37 Instytut Rozwoju Miast w Krakowie Czasowo zorientowany model zrównoważonej rewitalizacji miast
Akronim: SURE
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK4-CT-2002-00094
179 300 97 600 69 200 - 346 100
38 Katedra Ekologii Roślin Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego Dynamika bioróżnorodności drzew leśnych: połączenie danych genetycznych, paleogenetycznych i historii roślinności
Akronim: FOSSILVA
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-1999-00036
77 635 - - - 77 635
39 Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego Europejskie Stowarzyszone Konferencje Teorii i Praktyki Oprogramowania 2003, kongres międzynarodowy ETAPS 2003
5. PR – II Program Tematyczny,
III Program Horyzontalny
Kontrakt: IST-2001-92523
Kontrakt: HPCF-CT-2002-00088
Grant USAN00014-031-1002
52 800 - - - 52 800
40 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Tworzenie sieci w Centralnej i Wschodniej Europie
Akronim: NETCEE
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-38738
199 900 - - - 199 900
41 Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie Logiczne uwarunkowania etycznego postępowania w środowisku ekonomii informacyjnej uniwersalnego ekosystemu informacyjnego
Akronim: ALFEBIITE
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-1999-12098
231 184 - - - 231 184
42 Instytut Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej Ekologiczne i energooszczędne systemy i urządzenia elektromechanicznego przetwarzania energii
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2002/6
239 753 230 000 230 000 - 699 753
43 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Zintegrowane usługi na rzecz podwójnej diagnozy i pełnego powrotu z uzależnienia
Akronim: ISADORA
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLG4-CT-2002-00911
80 000 77 600 32 000 - 189 600
44 Instytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej Centrum doskonałości: Mikrosystemy, projektowanie i technologia
Akronim: COMBAT
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1MA-CT-2002-04045
353 000 342 600 346 000 - 1 041 600
45 Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu Otrzymywanie bioaktywnych włókien z dibutyrylochityny i regenerowanej chityny
Akronim: CHITOMED
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2002-01330
183 600 6 600 10 600 - 200 800
46 Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej Niezawodna diagnostyka wysokonapięciowego układu izolacyjnego transformatorów dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu energetycznego
Akronim: REDIATOOL
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2001/472
508 956 229 030 221 726 - 959 712
47 Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Rozpowszechnianie PV: Transfer technologii, demonstracja i wymiana naukowa dla ustanowienia mocnego europejskiego sektora fotowoltaiki
Akronim: PV Enlargement
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2001/736
84 000 88 400 120 000 269 100 561 500
48 Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej Centrum doskonałości: Energoelektronika i sterowanie inteligentne w oszczędzaniu energii
Akronim: PELINCEC
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK6-CT-2002-80669
202 982 202 982 202 982 - 608 946
49 Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi Biomedyczne tekstylia z dibutyrylochityny i chityny
Akronim: CHITOMED
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2002-01330
236 000 64 200 - - 300 200
50 Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego Badanie możliwości wsparcia instrumentami ekonomicznymi regulacji transportowych i działań uzupełniających w realizacji celów polityki transportowej
Akronim: SPECTRUM
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: GMA2/2000/32056 SI2.335673
42 664 57 223 58592 - 158 479
51 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Sieciowo-zorientowana ocena ryzyka na podstawie wstępnych badań in-situ terenów zanieczyszczonych
Akronim: NORISC
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK4-CT-2000-00026
160 600 - - - 160 600
52 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczań-skiego w Krakowie Monitoring skutków genetycznych u ludzi
Akronim: HUMOGEF
5.PR – I Program Horyzontalny
Kontrakt: ICA1-CT-2002-60003 (refundacja poniesionych kosztów)
20 000 - - - 20 000
53 Zakład Ergonomii Katedry Medycyny Pracy i Chorób Środowiskowych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 4 Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom starzenia się i pracy pt. „Promocja zdolności do pracy i zatrudnienia“ 12-15 czerwca 2002 roku, Kraków
Akronim: POWADE
5.PR – I program Horyzontalny
Kontrakt: ICA1-CT-2002-60011 (refundacja poniesionych kosztów)
17 640 - - - 17 640
54 Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku Wykrywanie i lokalizowanie procesu korozyjnego na statkach (tankowcach) metodą emisji akustycznej
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVG1-CT-2002-00067
68 000 54 000 159 000 32 000 313 000
55 ENERGETYKA-CZERWONAK S.A. Zakłady Produkcyjno-Remontowe Energetyki w Poznaniu Niezawodna diagnostyka wysokonapięciowego układu izolacyjnego transformatorów dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu energetycznego
Akronim: REDIATOOL
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2001/472
104 121 88 727 60 272 - 253 120
56 ABM SOLID S.A. w Tarnowie Osad na ciepło
Akronim: Sludge for heat
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2001/468
298 900 138 520 88040 - 525 460
57 NEUROSOFT Sp. z o.o. w Krakowie Nauczanie poprzez proces
Akronim: LIP
5.PR- II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-32518
252 900 252 900 - - 505 800
58 Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Walidacja i transfer do 5 regionów krajów akcesyjnych regionalnych programów wspierających powstawanie i rozwój firm typu start-up we współpracy europejskiej
Akronim: PARTNER+
5.PR – II Program Horyzontalny
Kontrakt: IPS-2001-41103
106900 101 600 52 200 - 260 700
59 Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych ITTI w Poznaniu Konfiguracja i dostarczanie usług użytkownikom końcowym w sieciach Premium IP
Akronim: CADENUS
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-1999-11017
67 000 - - - 67 000
60 Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa w Warszawie Zmiany w konkurencyjności przemysłu przetwórczego jako czynnik integracji: identyfikacja wyzwań Jednolitego Rynku rozszerzonej Unii Europejskiej Akronim: Competitiveness
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt:HPSE-CT-2002-00148
51 685 56 880 56 880 - 165 445
61 Centrum Transferu Technologii w Gdańsku Działalność Centrum Przekazu Innowacji we Wschodniej Polsce
5.PR – Kontrakt: IRC 4.63
(kontynuacja)
145 314 22 491 - - 167 805
5.PR - Sieci
62 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Ocena wytrzymałości, monitorowanie i sterowanie konstrukcji
Akronim: SAMCO
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RT-CT-2001-05040
19 600 19 600 19 100 - 58 300
63 Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM Sp. z o.o. we Wrocławiu Sieć europejskich przemysłów wydobywczych
Akronim: NESMI
5 PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RT-CT-2002-05078
8 515 8 515 - - 17 030
64 Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM Sp. z o.o. we Wrocławiu Inżynieria cyklu życia budowlanych struktur przemysłowych
Akronim: LIFETIME
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RT-CT-2002-05082
2 477 2 477 - - 4 954
65 Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej Sieć wibrometrii laserowej: systemy i zastosowania
Akronim: LAVINYA
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G6RT-CT-2002-05093
10 400 8 350 - - 18 750
66 Instytut Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego Roślinne transportery błonowe: od struktury do funkcji
Aktonim: Plant transporters
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRN-CT-2002-00269
100 000 - - - 100 000
67 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Budowa sieci zsynchronizowanych działań dla gospodarczej odnowy terenów uprzemysłowionych
Akronim: CABERNET
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK4-CT-2001-20004 (Membership Agreement No RH3044-CAB-004)
9 000 9 000 - - 18 000
68 Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi Środowisko a zdrowie dzieci opracowanie zasad polityki zdrowotnej Akronim: PINCHE
5.PR – I Program Tematyczny Kontrakt: QLK4-CT-2002-02395
14 420 12 270 6 280 - 32 970
69 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Europejska sieć zrównoważonego górnictwa i przemysłu przetwórstwa surowców mineralnych
Akronim: NESMI
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RT-CT-2002-05078
8 278 8 278 - - 16 556
70 Fundacja Inkubator w Łodzi Pokonywanie barier innowacyjności wśród małych i średnich przedsiębiorstw
Akronim: INNOBA-SME
5.PR – II Program Horyzontalny
Kontrakt: IPS-2000-01007
10 100 - - - 10 100
71 Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie dla filii we Wrocławiu Wyposażenie badawcze w dziedzinie komunikacji w Europie
Akronim: TREE
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G7RT-CT-2001-05057
31 680 15 840 - - 47 520
5.PR - CRAFT
72 ELDOS Sp. z o.o. we Wrocławiu Płytki drukowane z wysokolutowną powłoką cynową przeznaczone do lutowania bezołowiowego
Akronim: PRINT
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1ST-CT-2002-50254
100 163 150 243 - - 250 406
73 MERKAR Sp. z o.o. w Katowicach Płytki drukowane z wysokolutowną powłoką cynową przeznaczone do lutowania bezołowiowego
Akronim: PRINT
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1ST-CT-2002-50254
24 810 37 200 - - 62 010
MSN
74 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie Polska sieć biologii komórkowej i molekularnej UNESCO/PAN 450 000 500 000 550 000 - 1 500 000
75 Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Literatury słowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europą i światem. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy 48 050 73 350 140 350 - 261 750
COST
76 Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej COST 628 - Ocena możliwości minimalizacji odpadów w procesie technologicznym dziania. 80 000 80 000 20 000 - 180 000
77 Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej COST 282 – Eksploracja wiedzy w bazach danych z wykorzystaniem koncepcji bionicznych. 91 080 - - - 91 080
78 Instytut Łączności w Warszawie COST 270 - Badanie wpływu skrajnych temperatur i przyspieszonego starzenia na dyspersję polaryzacyjną (PMD) jednomodowych włókien światłowodowych (ITU-T G.652 i G.655) umieszczonych w pokryciach ochronnych o konstrukcji ścisłej. 402 000 400 000 400 000 - 1 202 000
79 Zakład Metali Nieżelaznych, Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie COST 531 - Własności fizyko-chemiczne trójskładnikowych stopów srebra stosowanych na luty bezołowiowe. 90 000 50 000 50 000 - 190 000
CERN
80 Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Otwocku-Świerku dla Zakładu Fizyki Wielkich Energii w Warszawie Eksperyment LHCb – budowa aparatury i przygotowanie oprogramowania (część warszawska). 140 000 130 000 130 000 - 400 000
EUREKA
81 Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej E! 2772 BALTECOLOGICALSHIP
 Przyjazne środowiskowo statki dla Morza Bałtyckiego
500 000 100 000 - - 600 000
82 Instytut Odlewnictwa w Krakowie E! 2930 RECY SAND
Przetworzenie zużytych mas formierskich
60 000 60 000 60 000 - 180 000
83 Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej E! 3023 MODLOC
Modernizacja spalinowych pojazdów trakcyjnych do obsługi przewozów tranzytowych Wschód-Zachód na linii Hutniczej Szerokotorowej (LHS)
1 300 000 800 000 - - 2 100 000
84 Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej E! 3023 MODLOC
Modernizacja spalinowych pojazdów trakcyjnych do obsługi przewozów tranzytowych Wschód-Zachód na linii Hutniczej Szerokotorowej (LHS)
300 000 1 100 000 - - 1 400 000
DESY
85 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie Badanie wydajności oraz rozkładu energetycznego promieniowania jonizującego z układu Plasma-Focus o energii 1,2 MJ 30 000 15 000 - - 45 000
86 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie Repetytywny generator typu Plasma-Focus jako źródło promieniowania jonizującego oraz strumieni plazmy do zastosowań w technologii materiałowej, biologii i medycynie 30 000 15 000 - - 45 000
IAEA
87 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Analiza mutacyjna cech systemu korzeniowego dotyczących agronomicznych cech jęczmienia jarego 38 000 42 000 - - 80 000
88 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Identyfikacja genów odpowiadających za rozwój włośników u jęczmienia i ryżu 60 000 50 000 - - 110 000
89 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Mutageneza i fizyczne mapowanie genów u gatunków roślin uprawnych z małymi chromosomami 11 250 11 250 11 250 11 250 45 000
ICARUS
90 Instytut Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego Udział w eksperymencie ICARUS w podziemnym laboratorium w Gran Sasso 151 800 130 000 68 000 - 349 800
91 Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Udział w eksperymencie ICARUS w podziemnym laboratorium w Gran Sasso 250 300 174 200 54 700 - 479 200
92 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczań-skiego w Krakowie Udział w eksperymencie ICARUS w podziemnym laboratorium w Gran Sasso 293 600 219 300 82 000 - 594 900
93 Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Otwocku-Świerku dla Zakładu Fizyki Wielkich Energii w Warszawie Udział w eksperymencie ICARUS w podziemnym laboratorium w Gran Sasso 334 600 291 660 83 600 - 709 86015

UCHWAŁA Nr 11/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 marca 2003 r.


w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej.Na podstawie art. 15 ust. 2 i ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 3 915 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2003 r. prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych, w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, przyznaje się:
1)    Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, pełniącemu funkcję krajowego punktu kontaktowego w ramach koordynowania działań związanych z uczestnictwem w Szóstym Programie Ramowym Unii Europejskiej - w wysokości 2 200 000 zł,
2)    jednostkom naukowym wymienionym w załączniku Nr 1 do uchwały, pełniącym funkcję regionalnych lub branżowych punktów kontaktowych – w łącznej wysokości 1 485 000 zł,
3)    podmiotom działającym na rzecz nauki wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały, pełniącym funkcję regionalnych lub branżowych punktów kontaktowych – w łącznej wysokości 230 000 zł.

§ 3.

1.    Środki finansowe, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.
2.    Środki finansowe, o których mowa w § 2 pkt 3, będą przekazywane właściwym podmiotom działającym na rzecz nauki na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych i umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 11/ 2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 marca 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych, pełniących funkcję regionalnych lub branżowych punktów kontaktowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej w 2003 r.

Lp.
Nazwa jednostki naukowej Wysokość dofinansowania w złotych
1 2 3
1 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 25 000
2 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 20 000
3 Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie 80 000
4 Akademia Medyczna w Gdańsku 10 000
5 Politechnika Opolska 15 000
6 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie 20 000
7 Politechnika Gdańska 120 000
8 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 20 000
9 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 70 000
10 Politechnika Szczecińska 80 000
11 Uniwersytet Warszawski 30 000
12 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 15 000
13 Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie 30 000
14 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 50 000
15 Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku /Zakład Badawczo-Rozwojowy/ 10 000
16 Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie 10 000
17 Politechnika Koszalińska 20 000
18 Politechnika Wrocławska
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
150 000
19 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 30 000
20 Instytut Odlewnictwa w Krakowie 10 000
21 Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy 10 000
22 Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii 150 000
23 Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach 10 000
24 Politechnika Śląska w Gliwicach 80 000
25 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie 20 000
26 Uniwersytet Łódzki 50 000
27 Politechnika Warszawska 30 000
28 Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN w Warszawie 15 000
29 Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie 10 000
30 Uniwersytet Gdański 10 000
31 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10 000
32 Uniwersytet Jagielloński /Biuro Współpracy Międzynarodowej/ w Krakowie 10 000
33 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 10 000
34 Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie 10 000
35 Politechnika Białostocka /Wydział Zarządzania, Centrum Innowacji i Transferu Technologii/ 20 000
36 Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Poznański Park Naukowo-Technologiczny 150 000
37 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 10 000
38 Akademia Morska w Gdyni 10 000
39 Instytut Elektrotechniki w Warszawie 10 000
40 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 10 000
41 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 10 000
42 Politechnika Łódzka /Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych/ 15 000
43 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 10 000Załącznik Nr  2
do uchwały Nr 11/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 marca 2003 r.

Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, pełniących funkcję regionalnych lub branżowych punktów kontaktowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej w 2003 r.


Lp. Nazwa podmiotu Wysokość dofinansowania w złotych
1 2 3
1 Centrum Transferu Technologii w Gdańsku 10 000
2 Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w Tarnowie 40 000
3 Hi –Tech sp. z o.o. w Warszawie 30 000
4 Fundacja Inkubator w Łodzi 15 000
5 Polskie Towarzystwo Informatyczne w Warszawie 10 000
6 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi 80 000
7 Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w Kielcach 25 000
8 LfC Sp. z o. o. w Zielonej Górze 10 000
9 Starostwo Powiatowe w Słupsku 10 00016

UCHWAŁA Nr 12/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 marca 2003 r.


w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie udziału w 2003 r. w specjalnym programie badawczym pod nazwą „eContent”.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie środki finansowe w wysokości 160.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2003 r. udziału w specjalnym programie badawczym pod nazwą „eContent”, dotyczącym rozwoju zasobów informacyjnych w postaci cyfrowej w sieciach globalnych oraz promowania różnorodności językowej w społeczeństwie informacyjnym, a także prowadzenia prac wspomagających przystępowanie do tego programu.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przekazane Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber


17

ZARZĄDZENIE Nr 5/2003
MINISTRA NAUKI

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie gospodarstwa pomocniczego pod nazwą  „Zakład Obsługi Ministerstwa Nauki i Informatyzacji”


Na podstawie art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389
i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) i § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i zniesienia urzędu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr    , poz.    ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Gospodarstwu pomocniczemu pod nazwą „Zakład Obsługi Komitetu Badań Naukowych” utworzonemu na podstawie decyzji Nr 2 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 7 maja 1991 r. nadaje się nazwę „Zakład Obsługi Ministerstwa Nauki i Informatyzacji”, zwany dalej „Zakładem”.

§ 2.

Siedzibą Zakładu jest siedziba Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3.

§ 3.

Przedmiotem działania Zakładu jest obsługa gospodarcza Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji.

§ 4.

Pracownicy Zakładu Obsługi Komitetu Badań Naukowych stają się pracownikami Zakładu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.Minister Nauki

Michał Kleiber
 


Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 3,00 zł (VAT 0,0%)


BACK