GODLO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 29 czerwca 1998 r.
Nr 5
TREŚĆ:
Poz.:
 1. Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych Nr 1/98 z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie  nadania regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

22

ZARZĄDZENIE Nr 1/98
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 26 czerwca 1998 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie § 5 ust. 2 statutu urzędu Komitetu Badań Naukowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 47, poz. 294) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Urzędowi Komitetu Badań Naukowych nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 1/95 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 28 września 1995 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 23 i z 1996 r. Nr 1, poz. 5).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do zarządzenia Nr 1/98
Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych
z dnia 26 czerwca 1998 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
URZĘDU KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, zwanego dalej "Komitetem", Sekretarz Komitetu, podsekretarze stanu i Dyrektor Generalny stanowią Kierownictwo urzędu Komitetu, zwane dalej "Kierownictwem".
 2. Przewodniczący Komitetu w razie potrzeby zwołuje posiedzenia Kierownictwa. Ustalenia podejmowane na posiedzeniach Kierownictwa podlegają zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Komitetu.

§ 2.

 1. Sekretarz Komitetu w szczególności:
  1. koordynuje opracowywanie projektów aktów normatywnych, opinii Komitetu oraz innych dokumentów, w szczególności dotyczących polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa,
  2. organizuje współdziałanie komisji Komitetu i ich zespołów z komórkami organizacyjnymi urzędu Komitetu,
  3. zastępuje Przewodniczącego Komitetu w kierowaniu urzędem Komitetu w czasie jego nieobecności.
 2. W razie nieobecności Sekretarza Komitetu jego obowiązki pełni podsekretarz stanu wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu.

§ 3.

Do podstawowych zadań komórek organizacyjnych urzędu Komitetu, zwanych dalej "departamentami", należy - w ramach zakresów ich działania - prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Komitetu, a w szczególności:
  1. obsługa prac Komitetu oraz jego komisji, zespołów komisji i sekcji specjalistycznych tych zespołów, a także zespołów opiniodawczo-doradczych oraz innych doradczych i opiniodawczych organów kolegialnych powołanych przez Komitet lub na podstawie uchwał Komitetu albo przez Przewodniczącego Komitetu,
  2. przygotowywanie wniosków, opinii i analiz oraz projektów dokumentów przedstawianych członkom Kierownictwa,
  3. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych i ich założeń, w tym dotyczących ustalania kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych przez Komitet,
  4. realizacja zadań zawartych w aktach normatywnych i dokumentach rządowych oraz poleceń i decyzji członków Kierownictwa, a także kontrola ich wykonania, w tym związanych ze sprawowaniem przez Przewodniczącego Komitetu nadzoru nad jednostkami badawczo-rozwojowymi,
  5. współudział w ocenie wykorzystania i nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych przyznawanych przez Komitet,
  6. opracowywanie projektów programów i planów oraz sprawozdań,
  7. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji,
  8. rozpatrywanie skarg i wniosków,
  9. wykonywanie innych zadań zgodnie z poleceniami członków Kierownictwa.

§ 4.

 1. Departamentem kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektorów. Dyrektor odpowiada za prowadzenie spraw przez departament, a zwłaszcza za prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań, organizację i wewnętrzny podział pracy (określanie zakresów czynności pracowników), zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej oraz zapewnienie koordynacji z działalnością innych departamentów.
 2. Dyrektor departamentu - w zakresie objętym właściwością departamentu - współpracuje z przedstawicielstwem pracowniczym w sprawach określonych w przepisach prawa pracy oraz o związkach zawodowych.
 3. Wicedyrektor departamentu kieruje pracami w przydzielonym mu zakresie, zastępuje dyrektora w razie jego nieobecności oraz odpowiada przed dyrektorem za realizację powierzonych mu zadań.
 4. Dyrektor departamentu może upoważnić wicedyrektora lub innego pracownika departamentu do prowadzenia określonych spraw w jego imieniu. Udzielenie upoważnienia o charakterze stałym należy wpisać do zakresu czynności pracownika.

§ 5.

 1. Dyrektorzy departamentów uprawnieni są - w ramach zakresów działania kierowanych przez nich departamentów - do:
  1. występowania do innych urzędów oraz instytucji i stowarzyszeń, a także ekspertów o dostarczanie materiałów, danych, informacji i opinii niezbędnych do wykonywania zadań,
  2. wydawania decyzji, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do decyzji członków Kierownictwa na podstawie regulaminu oraz innych przepisów i ustaleń,
  3. zawierania w imieniu Komitetu umów na realizację prac finansowanych przez Komitet,
  4. wyrażania zgody i zgłaszania wniosków o przyjęcia albo zwolnienia pracowników, zgłaszania wniosków w sprawach osobowych pracowników.
 2. Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera dyrektor departamentu wspólnie z dyrektorem Departamentu Ekonomicznego.
 3. Pełnomocnikiem Komitetu upoważnionym do występowania w jego imieniu przed sądami powszechnymi i innymi organami orzekającymi jest dyrektor Departamentu Prawnego lub upoważniony przez niego radca prawny.

§ 6.

 1. Departamenty mogą mieć strukturę:
  1. wydziałową (dzielić się na wydziały lub inne komórki równorzędne),
  2. bezwydziałową (dzielić się na wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy),
  3. mieszaną (dzielić się na wydziały lub inne komórki równorzędne oraz stanowiska pracy).
 2. Utworzenie i likwidacja wydziału wymaga akceptacji Dyrektora Generalnego i zgody Przewodniczącego Komitetu. W wydziale powinno być zatrudnionych co najmniej trzech pracowników.
 3. Stanowiska pracy są tworzone i likwidowane, w zależności od potrzeb, przez Dyrektora Generalnego lub dyrektorów departamentów.
 4. Dyrektor Generalny ustala plan etatów urzędu Komitetu, w tym limity etatów dla departamentów.
 5. Strukturę organizacyjną departamentów określa załącznik do regulaminu. Dyrektor Gabinetu Przewodniczącego aktualizuje załącznik stosownie do zachodzących zmian.

§ 7.

Przewodniczący Komitetu może powoływać swoich pełnomocników do określonych spraw, ustalając ich obowiązki i uprawnienia oraz wskazując - w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym - departament sprawujący obsługę prac pełnomocnika. Sprawowanie nadzoru nad działalnością pełnomocnika może być powierzone członkowi Kierownictwa.

§ 8.

 1. Jeżeli do wykonania określonego zadania konieczne jest współdziałanie kilku departamentów, właściwy członek Kierownictwa lub dyrektor Gabinetu Przewodniczącego wyznacza departament koordynujący.
 2. Członek Kierownictwa może powołać zespół międzydepartamentalny do rozwiązania określonego problemu.
 3. Projekt aktu normatywnego lub założeń aktu opracowuje departament właściwy merytorycznie, uzgadniając go z zainteresowanymi departamentami, w tym z Departamentem Prawnym oraz Departamentem Ekonomicznym, jeżeli akt powoduje skutki finansowe; po uzyskaniu aprobaty właściwego członka Kierownictwa przedstawia go Departamentowi Prawnemu do dalszego załatwiania.

§ 9.

Dyrektor Generalny - na wniosek innego członka Kierownictwa lub z własnej inicjatywy - może ustalić dla departamentu dodatkowe zadania nie wymienione w regulaminie.

§ 10.

 1. Dokumenty przedkładane do podpisu (decyzji) członkowi Kierownictwa powinny być parafowane przez dyrektora departamentu.
 2. Dokumenty przedkładane do podpisu (decyzji) Przewodniczącemu Komitetu powinny być parafowane przez właściwego członka Kierownictwa.
 3. Dokumenty, z których wynikają dla Komitetu skutki finansowe, parafuje:
  1. w zakresie finansowania nauki - dyrektor Departamentu Ekonomicznego lub upoważniony przez niego pracownik tego Departamentu oraz główny księgowy budżetu resortu,
  2. w zakresie obsługi urzędu Komitetu - główny księgowy w Biurze Administracyjno-Gospodarczym lub upoważniony przez niego pracownik tego Biura.
 4. Akty prawne oraz dokumenty zawierające opinię lub stanowisko prawne Komitetu parafuje dyrektor Departamentu Prawnego lub upoważniony przez niego pracownik tego Departamentu.

II. Postanowienia szczegółowe

§ 11.

W skład urzędu Komitetu wchodzą następujące komórki organizacyjne (oznaczone symbolami):
  1. Gabinet Przewodniczącego (GP),
  2. Departament Prawny (DP),
  3. Departament Badań (DB),
  4. Departament Studiów i Polityki Naukowej (DS),
  5. Departament Ekonomiczny (DE),
  6. Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej (DZ),
  7. Departament Systemów Informatycznych (DI),
  8. Departament Informacji i Promocji (DIP),
  9. Biuro Spraw Obronnych (BO),
  10. Biuro Administracyjno-Gospodarcze (BA).

§ 12.

 1. Do zakresu działania Gabinetu Przewodniczącego (GP) należy:
  1. koordynowanie spraw wynikających ze współpracy Przewodniczącego Komitetu i urzędu Komitetu z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi organami państwowymi, a także organami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, o ile sprawy te nie są objęte zakresem działania innych departamentów,
  2. koordynowanie i kontrolowanie realizacji zadań w urzędzie Komitetu, w tym decyzji i poleceń Przewodniczącego Komitetu; programowanie prac urzędu Komitetu oraz organizowanie toku pracy Przewodniczącego Komitetu,
  3. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działalności kontrolnej Komitetu,
  4. organizowanie posiedzeń Komitetu i jego komisji oraz Kolegium urzędu Komitetu i Kierownictwa,
  5. realizowanie polityki kadrowej i płacowej w urzędzie Komitetu i Zakładzie Obsługi Komitetu Badań Naukowych, ogólny nadzór nad przestrzeganiem prawa i dyscypliny pracy,
  6. koordynowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu Komitetu,
  7. koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz przyjmowania obywateli w tych sprawach,
  8. prowadzenie spraw dotyczących rozstrzygania sporów kompetencyjnych w urzędzie Komitetu,
  9. nadzór nad pracą sekretariatów członków Kierownictwa.
 2. Zadania wymienione w ust. 1 pkt 3 Gabinet Przewodniczącego wykonuje poprzez Wydział Kontroli, który - pod względem merytorycznym - podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komitetu.

§ 13.

Do zakresu działania Departamentu Prawnego (DP) należy:
  1. udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych dotyczących właściwości Komitetu; formułowanie opinii wstępnej o zgodności projektów aktów prawnych z prawem Unii Europejskiej,
  2. opiniowanie i udział w uzgadnianiu projektów aktów prawnych opracowywanych przez inne organy państwowe i jednostki organizacyjne,
  3. opiniowanie projektów umów międzynarodowych oraz udział w uzgadnianiu tych projektów,
  4. udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego oraz opinii i porad prawnych w sprawach z zakresu właściwości Komitetu,
  5. prowadzenie redakcji Dziennika Urzędowego Komitetu Badań Naukowych,
  6. prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych wydawanych przez Komitet,
  7. udział w opracowywaniu wzorcowych umów zawieranych przez urząd Komitetu,
  8. pomoc prawna w prowadzonych przez Komitet negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, dotyczącego spraw nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym,
  9. występowanie w charakterze pełnomocnika Komitetu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
  10. informowanie organów Komitetu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym ich działalności, uchybieniach prawnych w tej działalności i skutkach tych uchybień,
  11. wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej zgodnie z przepisami o radcach prawnych.

§ 14.

Do zakresu działania Departamentu Badań (DB) należy:
  1. obsługa merytoryczna prac komisji Komitetu oraz obsługa merytoryczna i organizacyjna prac zespołów komisji Komitetu i sekcji specjalistycznych tych zespołów,
  2. prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie statutowej działalności jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz badań własnych szkół wyższych,
  3. prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych (oprócz inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej nauki),
  4. prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie projektów badawczych (własnych i zamawianych), w tym także wynikających ze strategicznych programów rządowych,
  5. prowadzenie spraw dotyczących wniosków o dofinansowanie ważnych ze względów społeczno-gospodarczych prac badawczo-rozwojowych w formie projektów celowych i projektów celowych zamawianych,
  6. współudział w ocenie efektów badań naukowych finansowanych przez Komitet, w szczególności w ocenie wykonania zadań, o których mowa w pkt 2-5,
  7. prowadzenie spraw związanych z realizacją oraz z odbiorem zadań i przedsięwzięć finansowanych ze zniesionego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki.

§ 15.

Do zakresu działania Departamentu Studiów i Polityki Naukowej (DS) należy:
  1. przygotowywanie - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów rozwiązań systemowych i organizacyjno-prawnych dotyczących nauki i postępu naukowo-technicznego,
  2. przygotowywanie - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów założeń polityki naukowej i naukowo-technicznej oraz założeń polityki innowacyjnej państwa,
  3. przygotowywanie - we współpracy z właściwymi urzędami administracji rządowej, departamentami i zespołami - projektów preferowanych kierunków badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, wynikających z polityki naukowej inaukowo-technicznej państwa, w tym do realizacji w ramach współpracy z zagranicą,
  4. współpraca z organami administracji rządowej współrealizującymi politykę naukową i naukowo-techniczną oraz politykę innowacyjną państwa,
  5. prowadzenie spraw dotyczących organizacji i działalności jednostek badawczo-rozwojowych,
  6. współpraca ze społecznymi instytucjami nauki, innymi podmiotami działającymi na rzecz nauki i postępu naukowo-technicznego oraz ze związkami zawodowymi,
  7. prowadzenie spraw dotyczących wniosków o dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania, składanych przez organy administracji rządowej, PolskąAkademię Nauk i Polską Akademię Umiejętności oraz podmioty działające na rzecz nauki,
  8. koordynowanie i prowadzenie prac statystycznych i analitycznych dotyczących nauki, a także metodologii statystyki nauki i adaptacji metod statystycznych zgodnych ze standardami międzynarodowymi,
  9. przygotowywanie projektów rozwiązań i prowadzenie prac w zakresie informacji naukowej,
  10. prowadzenie Biblioteki i Archiwum Zakładowego,
  11. przygotowywanie projektów i realizacja przedsięwzięć promujących naukę i technikę podejmowanych na wniosek podmiotów działających w sferze nauki dofinansowywanych ze środków na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania,
  12. opracowywanie projektów corocznych sprawozdań z działalności Komitetu,
  13. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Przewodniczącego Komitetu nadzoru nad Ośrodkiem Przetwarzania Informacji,
  14. realizowanie zadań wynikających z przepisów o fundacjach w stosunku do fundacji, dla których ministrem właściwym jest Przewodniczący Komitetu.

§ 16.

 1. Do zakresu działania Departamentu Ekonomicznego (DE) należy:
  1. opracowywanie zbiorczego i szczegółowego projektu planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części dotyczącej Komitetu oraz sprawozdawczość budżetowa,
  2. przygotowywanie projektów instrumentów ekonomiczno-finansowych, w tym w szczególności rozwiązań podatkowych i innych wspomagających finansowanie nauki oraz służących realizacji budżetu - we współpracy z właściwymi departamentami,
  3. obsługa finansowania, na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu, oraz rozliczanie środków finansowych - w trybie określonym w odrębnych przepisach:
   1. działalności statutowej jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych oraz badań własnych szkół wyższych,
   2. inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych,
   3. projektów badawczych (własnych, zamawianych i objętych strategicznymi programami rządowymi),
   4. ważnych ze względów społeczno-gospodarczych prac badawczo-rozwojowych w formie projektów celowych i projektów celowych zamawianych,
   5. współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, określonej w umowach międzyrządowych albo w programach lub protokołach wykonawcych do tych umów, a także w umowach i porozumieniach zawartych przez Polską Akademię Nauk z zagranicznymi narodowymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi,
   6. działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania,
   7. recenzji naukowych oraz kontroli merytorycznych dotyczących wykonywania zadań, o których mowa w lit. a-f,
  4. prowadzenie ewidencji księgowej wydatkowanych środków,
  5. prowadzenie rozliczeń finansowych zadań i przedsięwzięć finansowanych ze zniesionego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki.
 2. W ramach Departamentu Ekonomicznego działa główny księgowy budżetu resortu, który sprawuje kontrolę funkcjonalną, wstępną i bieżąc. Do jego zadań należy:
  1. w zakresie kontroli funkcjonalnej:
   1. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową,
   2. dokonywanie kontroli prawidłowości gospodarki finansowej u dysponenta niższego szczebla,
   3. dokonywanie kontroli dokumentów dotyczących wykonania budżetu i jego zmian,
   4. weryfikacja dokumentów księgowych,
   5. akceptowanie poleceń księgowań,
  2. w zakresie kontroli wstępnej - parafowanie:
   1. dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych oraz ich zmian,
   2. dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian,
   3. projektów uchwał Komitetu i komisji Komitetu z punktu widzenia ich legalności oraz zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie tych uchwał,
   4. decyzji finansowych,
   5. wzorów umów, a w przypadku umów zawierających warunki szczególne (odstępstwa od wzorów umów) - każdej takiej umowy odrębnie,
  3. w zakresie kontroli bieżącej - podpisywanie po weryfikacji:
   1. zbiorczych sprawozdań finansowych,
   2. księgowych dokumentów finansowych,
   3. umów o dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania urzędu Komitetu,
   4. umów z osobami fizycznymi.

§ 17.

Do zakresu działania Departamentu Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej (DZ) należy:
  1. opracowywanie - we współdziałaniu z właściwymi departamentami - propozycji priorytetowych kierunków i tematów realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi,
  2. współpraca oraz obsługa współpracy z organizacjami, programami i inicjatywami międzynarodowymi w zakresie działalności naukowej i naukowo-technicznej,
  3. obsługa dwustronnych komisji międzyrządowych,
  4. koordynowanie realizacji umów i porozumień międzyrządowych w zakresie współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą oraz inicjowanie zawierania nowych lub weryfikacji obowiązujących umów i porozumień, a także programów iprotokołów wykonawczych do tych umów,
  5. prowadzenie spraw dotyczących tematów zgłaszanych do programów lub protokołów wykonawczych oraz wniosków o finansowanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, określonej w umowach międzyrządowych albo w programach lub protokołach wykonawczych do tych umów, a także w umowach i porozumieniach zawartych przez Polską Akademię Nauk z zagranicznymi narodowymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi,
  6. przygotowywanie projektów umów i programów lub protokołów wykonawczych dotyczących współpracy z zagranicą oraz opiniowanie projektów opracowywanych z inicjatywy innych organów państwowych,
  7. koordynowanie działań dotyczących integracji z Unią Europejską w zakresie właściwości Komitetu,
  8. współdziałanie z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w zakresie współpracy naukowej i naukowo-technicznej,
  9. obsługa spraw paszportowo-wizowych i protokolarnych w zakresie działalności urzędu Komitetu.

§ 18.

Do zakresu działania Departamentu Systemów Informatycznych (DI) należy:
  1. przygotowywanie projektów założeń rozwoju infrastruktury informatycznej dla nauki,
  2. prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie infrastruktury informatycznej dla nauki w zakresie:
   1. inwestycji,
   2. utrzymania sieci i urządzeń,
   3. tworzenia, rozbudowy i utrzymania baz danych,
   4. zakupu licencji krajowych na oprogramowanie,
   5. innych zadań,
  3. koordynowanie realizacji programu rozwoju infrastruktury informatycznej dla polskich środowisk naukowych,
  4. współpraca z organami państwowymi działającymi w sferze infrastruktury informatycznej oraz współudział w opiniowaniu przedsięwzięć i programów informatyzacji kraju,
  5. współudział w przedsięwzięciach promujących rozwój infrastruktury informatycznej dla nauki,
  6. współpraca z organizacjami, programami i sieciami międzynarodowymi w sprawach rozwoju infrastruktury informatycznej dla nauki,
  7. zapewnienie funkcjonowania lokalnej sieci komputerowej urzędu Komitetu (LAN-KBN), w tym:
   1. systemów poczty elektronicznej,
   2. sieciowych baz danych,
   3. usług programistycznych,
   4. standardowego oprogramowania funkcjonującego w sieci,
  8. koordynacja planowania i realizacji wydatków na zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych i prac związanych z informatyzacją urzędu Komitetu,
  9. koordynacja planowania szkoleń i prezentacji w zakresie informatyki w urzędzie Komitetu,
  10. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Przewodniczącego Komitetu nadzoru nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową.

§ 19.

Do zakresu działania Departamentu Informacji i Promocji (DIP) należy:
  1. opracowywanie strategii informacyjno-promocyjnej działań w sferze nauki,
  2. projektowanie, organizowanie, koordynowanie i realizowanie działalności informacyjno-promocyjnej urzędu Komitetu, w tym dotyczącej:
   1. prac rzecznika prasowego Komitetu,
   2. wewnętrznej promocji i wymiany informacji,
   3. przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania dotyczących promocji w środkach masowego przekazu,
   4. systemu jednolitej identyfikacji wizualnej urzędu Komitetu,
   5. wydawnictw informacyjno-promocyjnych,
   6. informacji i promocji adresowanej w szczególności do jednostek sfery nauki (szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe i inne),
  3. redagowanie i wydawanie Biuletynu Komitetu Badań Naukowych "Sprawy Nauki",
  4. redagowanie informacji udostępnianych przez urząd Komitetu w sieci Internet (serwis WWW urzędu Komitetu).

§ 20.

Do zakresu działania Biura Spraw Obronnych (BO) należy:
  1. prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie, o których mowa w § 14 pkt 2-5, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa,
  2. współudział w ocenie efektów badań naukowych finansowanych przez Komitet, w szczególności w ocenie wykonania zadań, o których mowa w pkt 1,
  3. koordynowanie i realizacja zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. koordynowanie i nadzór nad realizacją przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
  5. prowadzenie kancelarii tajnej urzędu Komitetu.

§ 21.

Do zakresu działania Biura Administracyjno-Gospodarczego (BA) należy:
  1. administrowanie środkami rzeczowymi, nadzór nad remontami i konserwacjami oraz organizacja i nadzór nad ochroną mienia,
  2. dysponowanie powierzchnią biurową w gmachu urzędu Komitetu poprzez zawieranie umów, rozliczanie obciążeń za czynsz oraz innch świadczeń z tytułu wynajmu powierzchni,
  3. prowadzenie działalności zaopatrzeniowej w materiały i sprzęt biurowy, sprzęt techniczny i gospodarczy, planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych oraz prowadzenie magazynów,
  4. nadzór nad działalnością Zakładu Obsługi Komitetu Badań Naukowych; prowadzenie wyodrębnionej gospodarki finansowej, obsługi księgowej i sprawozdawczości dla tego Zakładu,
  5. zapewnienie obsługi transportowej na rzecz Komitetu,
  6. opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych urzędu Komitetu zaliczanych do działu 91 - Administracja państwowa i działu 89 - Różna działalność,
  7. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych związanych z finansowaniem działalności urzędu Komitetu,
  8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń obciążających wydatki budżetowe działu 91 - Administracja państwowa i działu 89 - Różna działalność oraz realizacja płatności dla:
   1. pracowników urzędu Komitetu i Zakładu Obsługi Komitetu Badań Naukowych,
   2. pochodzących z wyboru członków komisji Komitetu,
   3. osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia,
  9. obsługa finansowo-rachunkowa wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych osób uczestniczących w pracach Komitetu oraz pracowników urzędu Komitetu,
  10. nadzorowanie i organizowanie - w porozumieniu z właściwymi departamentami - prac związanych z realizacją przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie dokumentacji merytorycznej przygotowywanej przez te departamenty,
  11. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników,
  12. prowadzenie ogólnej obsługi kancelaryjnej, małej poligrafii, hali maszyn oraz zapewnienie łączności telekomunikacyjnej,
  13. obsługa administracyjno-gospodarcza posiedzeń, narad i konferencji,
  14. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Załącznik do regulaminu organizacyjnego
urzędu Komitetu Badań Naukowych

Aktualna struktura departamentów

 1. Gabinet Przewodniczącego (GP):
  1. Sekretariat Komitetu,
  2. Wydział Prezydialny,
  3. Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji,
  4. Wydział Kontroli,
  5. stanowiska pracy utworzone przez dyrektora GP.
 2. Departament Prawny (DP):
 3. Departament Badań (DB):
  1. Wydział Nauk Humanistycznych,
  2. Wydział Nauk ścisłych,
  3. Wydział Nauk Chemicznych, Chemii Technicznej i Inżynierii Procesowej,
  4. Wydział Nauk Medycznych,
  5. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych,
  6. Wydział Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony środowiska,
  7. Wydział Mechaniki i Inżynierii Materiałów,
  8. Wydział Elektryki, Informatyki i Energetyki,
  9. Wydział Górnictwa, Geodezji i Transportu,
  10. Wydział Inwestycji,
  11. Wydział Analiz i Obsługi Informatycznej,
  12. stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DB.
 4. Departament Studiów i Polityki Naukowej (DS):
  1. Wydział Rozwiązań Systemowych i Polityki Innowacyjnej,
  2. Wydział Współpracy ze Społecznymi Instytucjami Nauki,
  3. Wydział Upowszechniania Nauki,
  4. Wydział Statystyki i Analiz (w tym Biblioteka),
  5. Stanowisko Pracy do Spraw Archiwizacji (w tym Archiwum Zakładowe),
  6. stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DS.
 5. Departament Ekonomiczny (DE):
  1. Wydział Koordynacji i Planowania,
  2. Wydział Finansowania Działalności Statutowej,
  3. Wydział Finansowania Inwestycji,
  4. Wydział Finansowania Projektów Badawczych,
  5. Wydział Finansowania Projektów Celowych,
  6. Wydział Finansowania Działalności Ogólnotechnicznej,
  7. Wydział Księgowości,
  8. stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DE.
 6. Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej (DZ):
  1. Wydział Integracji Europejskiej,
  2. Wydział Planowania, Koordynacji i Finansowania,
  3. stanowisko pracy pod nazwą Biuro EUREKI,
  4. stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DZ.
 7. Departament Systemów Informatycznych (DI):
  1. Wydział Infrastruktury Informatycznej,
  2. Wydział Obsługi LAN-KBN,
  3. Stanowisko Pracy do Spraw Baz Słownikowych,
  4. Stanowisko Pracy do Spraw Programów Infrastrukturalnych,
  5. Stanowisko Pracy do Spraw Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego,
  6. stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DI.
 8. Departament Informacji i Promocji (DIP):
 9. Biuro Spraw Obronnych (BO):
  1. Zespół Badań,
  2. Zespół Ogólnoobronny,
  3. stanowisko pracy pod nazwą Kancelaria Tajna,
  4. stanowiska pracy utworzone przez dyrektora BO.
 10. Biuro Administracyjno-Gospodarcze (BA):
  1. Wydział Gospodarczy,
  2. Wydział Finansowo-Księgowy,
  3. Wydział Transportu,
  4. Wydział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
  5. Stanowisko Pracy do Spraw Socjalnych,
  6. stanowiska pracy utworzone przez dyrektora BA.
 


KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-25-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-25-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-25-08-09
 ISSN 0867-8936


BACK