GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 20 września 1999 r.
Nr 5
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  1. Nr 23/99 z dnia 15 września 1999 r. w sprawie regulaminu wyborów do zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji
  2. Nr 24/99 z dnia 15 września 1999 r. w sprawie podziału komisji Komitetu Badań Naukowych na zespoły oraz dziedzin i dyscyplin nauki należących do właściwości poszczególnych zespołów w czwartej kadencji Komitetu

23

UCHWAŁA Nr 23/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 15 września 1999 r.
w sprawie regulaminu wyborów do zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin wyborów do zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik
do uchwały Nr 23/99
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 września 1999 r.

REGULAMIN WYBORÓW DO ZESPOŁÓW KOMISJI KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH CZWARTEJ KADENCJI

§ 1.

Wybory członków zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych, zwanego dalej "Komitetem", przeprowadza się na podstawie przepisów art. 18-21 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej "ustawą".

§ 2.

Wybory, o których mowa w § 1, przeprowadzają:

§ 3.

Do zadań Komisji Wyborczej należy:

§ 4.

Przewodniczący Komitetu, po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, może zlecić Ośrodkowi Przetwarzania Informacji wykonywanie czynności o charakterze administracyjno-technicznym w zakresie zadań określonych w § 3, a w szczególności:

§ 5.

1. Ustala się następujący terminarz prac wyborczych: 2. Przewodniczący Komitetu w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany terminów określonych w ust.1.

§ 6.

1. Kierownik jednostki naukowej lub jednostki badawczo-rozwojowej powołuje na okres wyborów miejscową komisję wyborczą w składzie od trzech do pięciu osób oraz organizuje pracę tej komisji.
2. Miejscowa komisja wyborcza nadzoruje sporządzenie listy wyborców oraz przekazuje wyborcom karty zgłoszenia kandydatów, karty wyborcze oraz inne materiały dotyczące wyborów.
3.Wyborca potwierdza podpisem otrzymanie dokumentów, o których mowa w ust. 2.
4.Miejscowa komisja wyborcza zwraca Komisji Wyborczej niewykorzystane karty zgłoszenia kandydatów i karty wyborcze.
5.Posiedzenia miejscowej komisji wyborczej są protokołowane.
6. Kierownik jednostki naukowej lub jednostki badawczo-rozwojowej przechowuje dokumenty miejscowej komisji wyborczej zgodnie z obowiązującymi w jednostce przepisami o dokumentacji archiwalnej, jednak nie krócej niż do zakończenia czwartej kadencji Komitetu.

§ 7.

1. Miejscowe komisje wyborcze ustalają miejscowe listy wyborców na podstawie stanu zatrudnienia w dniu 1 października 1999 r. i przesyłają je do Komisji Wyborczej.
2. Miejscowe komisje wyborcze udzielają wyborcom informacji dotyczących regulaminu wyborów.

§ 8.

1. Wybory odbywają się korespondencyjnie w dwóch etapach: 2. Każdy wyborca otrzymuje:

§ 9.

1. Warunkiem korzystania z biernego prawa wyborczego jest: 2. W przypadku, gdy ten sam kandydat został zgłoszony na kartach zgłoszenia kandydatów do więcej niż jednego zespołu, zgłoszenia sumuje się, a Komisja Wyborcza umieszcza jego nazwisko na karcie wyborczej tego zespołu, który kandydat sam wskazał.

§ 10.

Głos uznaje się za ważny, jeżeli został oddany w terminie, zgodnie z przepisami ustawy i regulaminu.

§ 11.

1. Posiedzenia Komisji Wyborczej są protokołowane.
2. Przewodniczący Komitetu przechowuje protokoły i sprawozdanie Komisji Wyborczej, karty zgłoszenia kandydatów i karty wyborcze, w tym również uznane przez Komisję Wyborczą za nieważne oraz pozostałą dokumentację wyborów, zgodnie z przepisami o dokumentacji archiwalnej.

§ 12.

Koszty przeprowadzenia wyborów oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Wyborczej pokrywa się ze środków ustalonych w budżecie państwa, z części będącej w dyspozycji Przewodniczącego Komitetu (z działu 91 - Administracja państwowa).24

UCHWAŁA Nr 24/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 15 września 1999 r.
w sprawie podziału komisji Komitetu Badań Naukowych na zespoły oraz dziedzin i dyscyplin nauki należących do właściwości poszczególnych zespołów w czwartej kadencji Komitetu.

Na podstawie art. 8 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dyscyplinami nauki w rozumieniu art. 21 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) są grupy pól badawczych określone w § 6 w zakresach właściwości poszczególnych zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych i oznaczone odpowiednim symbolem.

§ 2.

Ustala się, że komisje Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji dzielą się łącznie na 12 zespołów.

§ 3.

W skład Komisji Badań Podstawowych wchodzą zespoły:

§ 4.

W skład Komisji Badań Stosowanych wchodzą zespoły:

§ 5.

W skład każdego zespołu komisji Komitetu Badań Naukowych wchodzi 5 członków pochodzących z wyboru.

§ 6.

Do właściwości zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych należą następujące dyscypliny nauki:

1/ Zespół Nauk Humanistycznych (H-1):

2/ Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2): 3/ Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3): 4/ Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony środowiska (P-4): 5/ Zespół Nauk Medycznych (P-5): 6/ Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6): 7/ Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7): 8/ Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8): 9/ Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony środowiska (T-9): 10/ Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10): 11/ Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11): 12/ Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12):

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  


KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK