GODŁO RP Dziennik Urzędowy
Komitetu Badań Naukowych
Warszawa,  dnia 24 października 2000 r.
Nr 6
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
     
  1. Nr 26/2000 z dnia 10 sierpnia 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku
  2. Nr 27/2000 z dnia 4 października 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku
  3. Nr 28/2000 z dnia 21 września 2000 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Działalności Statutowej i Inwestycji
  4. Nr 29/2000 z dnia 19 października 2000 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Projektów Badawczych
  5. Nr 30/2000 z dnia 19 października 2000 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Projektów Celowych

ZARZĄDZENIE 
MINISTRA NAUKI - PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 1/00 z dnia 12 października 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych

27

UCHWAŁA Nr 26/2000
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 10 sierpnia 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku.


Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 1, Nr 2, poz. 5 i Nr 4, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 kwotę 45.731.100 zł zastępuje się kwotą 45.786.600 zł;
2) w załączniku do uchwały:
a) Lp. 31 otrzymuje brzmienie:
31. Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych .............. 6.260.000 zł,
b) dodaje się Lp. 32 w brzmieniu:
32. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów .................138.500 zł.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

MINISTER NAUKI
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

w z. Zastępca Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
JANINA JÓŹWIAK
28

UCHWAŁA Nr 27/2000
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 4 października 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku.


Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz.

668 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 1, Nr 2, poz. 5, Nr 4, poz. 15 i Nr 6, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 kwotę 45.786.600 zł zastępuje się kwotą 47.119.976 zł;
2) w załączniku do uchwały:
a) Lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Minister Edukacji Narodowej ... 9.903.000 zł,
b) Lp. 18 otrzymuje brzmienie:
18. Prezes Polskiej Akademii Nauk.......... 10.920.000 zł,
c) Lp. 26 otrzymuje brzmienie:
26. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ...............157.888 zł,
d) Lp. 31 otrzymuje brzmienie:
31. Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych .. 7.115.488 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 
MINISTER NAUKI
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

ANDRZEJ WISZNIEWSKI
29

UCHWAŁA Nr 28/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 września 2000 r.

w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Działalności Statutowej i Inwestycji.


Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się na okres czwartej kadencji członków zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Działalności Statutowej i Inwestycji, zwany dalej Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
Przewodniczący
- Marian Kaźmierkowski,
Członkowie:
- Jerzy Brzeziński,
- Danuta Koradecka,
- Elżbieta Sarnowska-Temeriusz,
- January Weiner,
- Karol I. Wysokiński,
- Krzysztof Zieliński.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do zwiększenia w razie potrzeby składu Zespołu określonego w ust. 1 o innych członków oraz do odwoływania członków Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy przedstawianie propozycji i opiniowanie spraw dotyczących polityki finansowania działalności statutowej i inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, a w szczególności:
1) formułowanie wniosków dotyczących wieloletnich tendencji udziału dotacji podmiotowej i dotacji celowej w ramach środków budżetowych przeznaczonych na naukę,
2) formułowanie propozycji założeń polityki finansowania działalności statutowej oraz kryteriów oceny jednostek i przyznawania środków,
3) formułowanie propozycji założeń polityki inwestycyjnej Komitetu Badań Naukowych,
4) opracowywanie propozycji podziału środków na finansowanie działalności statutowej pomiędzy zespoły Komitetu.

§ 4.

1. Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie i wnioski większością głosów.
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
3. Zespół ustala własny tryb pracy, stosując odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 5.

Zespół przedstawia swoje wnioski i opinie w sprawach określonych w § 3, odpowiednio, Przewodniczącemu Komitetu Badań Naukowych lub Komitetowi.

§ 6.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Badań urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 
MINISTER NAUKI
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

Andrzej WISZNIEWSKI30

UCHWAŁA Nr 29/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 19 października 2000 r.

w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Projektów Badawczych.


Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się na okres czwartej kadencji członków zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Projektów Badawczych, zwany dalej Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
Przewodniczący
- Marcin Kamiński,
Członkowie:
- Andrzej Birula-Białynicki,
- Jan Machowski,
- Wojciech Majewski,
- Stefan Malepszy,
- Aldona Kamela Sowińska,
- Andrzej Szczepański.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do zwiększenia w razie potrzeby składu Zespołu określonego w ust. 1 o innych członków oraz do odwoływania członków Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy przedstawianie propozycji i opiniowanie spraw dotyczących finansowania projektów badawczych i projektów badawczych zamawianych przez Komitet, a w szczególności:
1) formułowanie wniosków dotyczących wieloletnich tendencji udziału środków przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych i projektów badawczych zamawianych w ramach środków budżetowych przeznaczonych na naukę,
2) formułowanie propozycji szczególnie ważnych kierunków badań naukowych jako tematów projektów badawczych zamawianych przez Komitet,
3) opracowywanie propozycji podziału środków na finansowanie projektów badawczych pomiędzy zespoły Komitetu,
4) opracowywanie projektów wytycznych dla zespołów Komitetu i sekcji specjalistycznych dotyczących oceny wniosków w sprawie finansowania projektów badawczych i projektów badawczych zamawianych przez Komitet oraz sposobu rozliczania uzyskanych wyników.

§ 4.

1. Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie i wnioski większością głosów.
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
3. Zespół ustala własny tryb pracy, stosując odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 5.


Zespół przedstawia swoje wnioski i opinie w sprawach określonych w § 3, odpowiednio, Przewodniczącemu Komitetu Badań Naukowych lub Komitetowi.

§ 6.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Badań urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

MINISTER NAUKI
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Andrzej WISZNIEWSKI
31

UCHWAŁA Nr 30/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 19 października 2000 r.

w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Projektów Celowych.

Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się na okres czwartej kadencji członków zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Projektów Celowych, zwany dalej Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
Przewodniczący
- Henryk Górecki,
Członkowie:
- Tadeusz Bołd,
- Piotr Bykowski,
- Monika Hardygóra,
- Krzysztof Jajuga,
- Jan Koch,
- Zbigniew Śmieszek.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych do zwiększenia w razie potrzeby składu Zespołu określonego w ust. 1 o innych członków oraz do odwoływania członków Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy przedstawianie propozycji i opiniowanie spraw dotyczących finansowania projektów celowych i projektów celowych zamawianych, a w szczególności:
1) formułowanie wniosków dotyczących wieloletnich tendencji udziału środków przeznaczonych na finansowanie projektów celowych i projektów celowych zamawianych w ramach środków budżetowych przeznaczonych na naukę,
2) formułowanie propozycji szczególnie ważnych kierunków badań stosowanych i prac rozwojowych jako tematów projektów celowych zamawianych,
3) opracowywanie propozycji kryteriów przyznawania środków na dofinansowywanie projektów celowych i projektów celowych zamawianych,
4) opracowywanie projektów wytycznych dla zespołów Komitetu i sekcji specjalistycznych dotyczących oceny wniosków w sprawie dofinansowania projektów celowych i projektów celowych zamawianych oraz sposobu rozliczania uzyskanych wyników.

§ 4.

1. Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie i wnioski większością głosów.
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
3. Zespół ustala własny tryb pracy, stosując odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 5.

Zespół przedstawia swoje wnioski i opinie w sprawach określonych w § 3, odpowiednio, Przewodniczącemu Komitetu Badań Naukowych lub Komitetowi.

§ 6.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Badań urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

MINISTER NAUKI
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

Andrzej WISZNIEWSKI
32

ZARZĄDZENIE Nr 1/00
MINISTRA NAUKI - PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 12 października 2000 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie § 5 ust. 2 statutu urzędu Komitetu Badań Naukowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 47, poz. 294) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym urzędu Komitetu Badań Naukowych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 1/98 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN Nr 5, poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 18 skreśla się pkt 7-9;
2) w § 21 po pkt 3 dodaje się pkt 3a-3c w brzmieniu:
3a) zapewnienie funkcjonowania lokalnej sieci komputerowej urzędu Komitetu (LAN-KBN), w tym:
a) systemów poczty elektronicznej,
b) sieciowych baz danych,
c) usług programistycznych,
d) standardowego oprogramowania funkcjonującego w sieci,
3b) koordynacja planowania i realizacji wydatków na zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych i prac związanych z informatyzacją urzędu Komitetu,
3c) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i aktualizacją elektronicznych baz słownikowych oraz z ochroną danych osobowych w urzędzie Komitetu,";
3) załącznik do regulaminu organizacyjnego urzędu Komitetu
Badań Naukowych otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 16 października 2000 r.

MINISTER NAUKI
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

Andrzej Wiszniewski


Załącznik do zarządzenia Nr 1/00
Ministra Nauki - Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 12 października 2000 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DEPARTAMENTÓW
URZĘDU KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

1. Gabinet Przewodniczącego (GP):
1) Sekretariat Komitetu,
2) Wydział Prezydialny,
3) Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji,
4) Wydział Kontroli,
5) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora GP.
2. Departament Prawny (DP):
stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DP.
3. Departament Badań (DB):
1) I Wydział Działalności Statutowej w Naukach Humanistycznych, Ekonomicznych i Ścisłych,
2) II Wydział Działalności Statutowej w Naukach Biologicznych, Medycznych i Rolniczych,
3) III Wydział Działalności Statutowej w Naukach Technicznych,
4) IV Wydział Inwestycji,
5) V Wydział Projektów Badawczych w Naukach Humanistycznych, Ekonomicznych i Ścisłych,
6) VI Wydział Projektów Badawczych w Naukach Biologicznych, Medycznych i Rolniczych,
7) VII Wydział Projektów Badawczych w Naukach Technicznych (obsługujący zespoły T-08, T-09 i T-11),
8) VIII Wydział Projektów Badawczych w Naukach Technicznych (obsługujący zespoły T-07, T-10 i T-12),
9) IX Wydział Projektów Celowych (obsługujący zespoły P-05 i P-06),
10) X Wydział Projektów Celowych (obsługujący zespoły nie wymienione w pkt 9),
11) XI Wydział Analiz i Obsługi Informatycznej,
12) stanowisko pracy pod nazwą Sekretariat Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach,
13) stanowisko pracy pod nazwą Kancelaria Departamentu,
14) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DB.
4. Departament Studiów i Polityki Naukowej (DS):
1) Wydział Rozwiązań Systemowych i Polityki Innowacyjnej,
2) Wydział Współpracy ze Społecznymi Instytucjami Nauki,
3) Wydział Upowszechniania Nauki,
4) Wydział Statystyki i Analiz (w tym Biblioteka),
5) Stanowisko Pracy do Spraw Archiwizacji (w tym Archiwum Zakładowe),
6) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DS.
5. Departament Ekonomiczny (DE):
1) Wydział Koordynacji i Planowania,
2) Wydział Finansowania Działalności Statutowej,
3) Wydział Finansowania Inwestycji,
4) Wydział Finansowania Projektów Badawczych,
5) Wydział Finansowania Projektów Celowych,
6) Wydział Finansowania Działalności Ogólnotechnicznej,
7) Wydział Księgowości,
8) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DE.
6. Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej (DZ):
1) Wydział Integracji Europejskiej,
2) Wydział Planowania, Koordynacji i Finansowania,
3) stanowisko pracy pod nazwą Biuro EUREKI,
4) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DZ.
7. Departament Systemów Informatycznych (DI):
1) Wydział Infrastruktury Informatycznej,
2) Stanowisko Pracy do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego,
3) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DI.
8. Departament Informacji i Promocji (DIP):
stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DIP.
9. Biuro Spraw Obronnych (BO):
1) Zespół Badań,
2) Zespół Ogólnoobronny,
3) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
4) stanowisko pracy pod nazwą Kancelaria Tajna,
5) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora BO.
10. Biuro Administracyjno-Gospodarcze (BA):
1) Wydział Gospodarczy,
2) Wydział Finansowo-Księgowy,
3) Wydział Obsługi LAN-KBN,
4) Wydział Transportu,
5) Wydział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
6) Stanowisko Pracy do Spraw Baz Słownikowych oraz Ochrony Danych Osobowych (w tym Administrator Bezpieczeństwa Informacji),
7) Stanowisko Pracy do Spraw Socjalnych,
8) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora BA.
KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


BACK