GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 10 kwietnia 2001 r.
Nr 6


TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 7/2001 z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r.
  2. Nr 8/2001 z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2001 r.

23

ZARZĄDZENIE Nr 7/2001
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 27 marca 2001 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych
środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 5/2001 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Ba-dań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 3, poz. 13 i Nr 4, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:
 

1) w § 1 w ust. 1 kwotę "1 210 000 000 zł" zastępuje się kwotą "1 365 537 300 zł",
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5. Środki finansowe w wysokości 630 014 zł przeznaczone na finansowanie w 2001 r. składek do organizacji międzynarodowych, dzieli się pomiędzy zespoły Komitetu, a mianowicie:
1) Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 14 275 zł,
2) Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4) 456 072 zł,
3) Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9) 153 519 zł,
4) Zespół Elektrotechniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 6 148 zł.",
3) załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski

Załącznik
do zarządzenia Nr 7/2001
Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 27 marca 2001 r.

Załącznik nr 1

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł
1
2
3
1. Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
80 227 680
2. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
38 450 930
3. Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych (P-3)
113 317 870
4.  Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
129 544 040
5. Zespół Nauk Medycznych (P-5)
194 368 860
6. Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
195 702 120
7. Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
124 113 930
8.  Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
54 714 950
9. Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej  oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
 140 051 420
10. Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
54 480 380
11. Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
90 747 880
12. Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
96 687 760
13. Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
53 129 480
14. Razem
1 365 537 30024

ZARZĄDZENIE Nr 8/2001
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 27 marca 2001 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie
lub dofinansowanie określonych zadań w 2001 r.


Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 1/2001 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2001 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 3) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) wyrazy "678.141.000 zł" zastępuje się wyrazami "623.733.686 zł",
2) w pkt 3 wyrazy "242.927.000 zł" zastępuje się wyrazami "188.695.086 zł",
3) w pkt 5 wyrazy "65.475.000 zł" zastępuje się wyrazami "65.299.600 zł".


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK