GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 25 kwietnia 2002 r.
Nr 6


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 15/2002 z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.
  2. Nr 16/2002 z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej
  3. Nr 17/2002 z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2002 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej
  4. Nr 18/2002 z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH:

  1. Nr 7/2002 z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.
  2. Nr 8/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych

20

UCHWALA Nr 15/2002 KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 1 201 785 200 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej, ustalona dla tych jednostek kategorię oraz wysokość przyznanej dotacji podmiotowej, określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Wysokość dotacji podmiotowej dla jednostek naukowych wymienionych w załączniku do uchwały obejmuje środki finansowe przyznane tym jednostkom naukowym na podstawie uchwały Nr 1/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 2 i Nr 4, poz. 12).

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 1/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 2 i Nr 4, poz. 12).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber

ZAŁĄCZN I K
do uchwały Nr 15/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 kwietnia 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej, ustalona dla tych jednostek kategoria oraz wysokość przyznanej dotacji podmiotowej w 2002 r.

ze względu na dużą objętość załącznik znajduje się w oddzielnym pliku21

UCHWAŁA Nr 16/2002 KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie finansowania lub dofinansowania koszłów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz § 27 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) uchwala się, co następuje:

§1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 56 499 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej w 2002 r.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym, będącym jednostkami wiodącymi miejskich sieci komputerowych i centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej, na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej w 2002 r., określa załącznik do uchwały.

§ 4.

1. Komitet Badań Naukowych wyraża zgodę na finansowanie lub dofinansowanie w latach 20032006 kosztów utrzymania przez jednostki naukowe wymienione w załączniku do uchwały specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej, a mianowicie:

1) tuczności zagranicznej z siecią GEANT,
2) utrzymania i użytkowania miejskich sieci komputerowych oraz połączeń krajowych i międzynarodowych,
3) utrzymania i eksploatacji centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej.
2. Wysokość corocznej dotacji podmiotowej w latach 2003-2006 na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych, o których mowa w ust. 1, będzie określana przez Komitet Badań Naukowych w drodze odrębnej uchwały.

§ 5.

Wysokość dotacji podmiotowej ustalona w załączniku do uchwały obejmuje środki finansowe przyznane jednostkom naukowym na podstawie § 1 uchwały Nr 2/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2002 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 3).

§ 6.

Traci moc uchwała Nr 2/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2002 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 3).

§ 7.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


ZAŁĄCZN I K
do uchwały Nr 16/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 kwietnia 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej w 2002 r.

Lp.
Nazwa jednostki naukowej
Wysokość 
dofinansowania 
w zł
1
2
3
I.
Koszty łączności zagranicznej z siecią GÉANT
1.
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
16 000 000
II
Koszty utrzymania i użytkowania miejskich sieci komputerowych oraz połączeń krajowych 
i międzynarodowych
2
Politechnika Białostocka
360 000
3
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy 
200 000
4
Politechnika Częstochowska
139 000
5
Politechnika Gdańska 
1 169 000
6
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
119 000
7
Politechnika Koszalińska
49 000
8
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
1 760 000
9
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
463 000
10
Politechnika Łódzka
926 000
11
Uniwersytet Opolski
178 000
12
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
1 721 000
13
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 
79 000
14
Politechnika Radomska
72 000
15
Politechnika Rzeszowska
232 000
16
Politechnika Szczecińska
595 000
17
Politechnika Śląska w Gliwicach
1 118 000
18
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
800 000
19
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie
2 781 000
20
Politechnika Wrocławska
1 277 000
21
Uniwersytet Zielonogórski
207 000 
III.
Koszty utrzymania i eksploatacji centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej 
22
Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania 
Matematycznego i Komputerowego 
12 994 000
23
Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 
2 260 000
24
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet 
3 637 000
25
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe 
4 767 000
26
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe 
2 596 000


22

UCHWAŁA Nr 17/2002 KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2002 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej.

Na podstawie art. 15 ust. 3 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§1.

Przyznaje się Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk środki finansowe w wysokości do 75 000 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2002 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej, dotyczących kontynuacji budowy ogólnopolskiej sieci optycznej.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji celowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber

23

UCHWAŁA Nr 18/2002 KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 32 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 11 825 300 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2002-2005 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", Piątego Programu Ramowego Badań i Szkolenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanego dalej "5.PR-E", Międzynarodowych Sieci Naukowych, zwanych dalej "MSN", Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo Technicznych COST, zwanego dalej "COST", Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, zwanej dalej "CERN" i Inicjatywy EUREKA, zwanej dalej "EUREKA". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2002 r. - 5136100 zł,
w 2003 r. - 5186 900 zł,
w 2004 r. -1 341 800 zł,
w 2005 r. - 160 500 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych 5.PR, 5.PR-E, MSN, COST, CERN i EUREKA określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR przyznaje się środki finansowe w tucznej wysokości 60 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejska.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się:

1) Katedrze Genetyki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
2) Akademickiemu Centrum Komputerowemu CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej.
§ 3.

1. Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejska jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 135 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł przyznaje się jednostkom naukowym, wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr 18/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 kwietnia 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących części programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

ze względu na dużą objętość załącznik znajduje się w oddzielnym plikuZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr 18/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 kwietnia 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym oraz kosztów ponownego przygotowania wniosków.

Lp.
Nazwa jednostki
Nazwa
programu
Tytuł projektu
1
2
3
4
1 Przemysłowy Instytut Elektroniki
w Warszawie
II Program Tematyczny Opracowanie i walidacja symulatora jazdy 
samochodem z wykorzystaniem biosprzężenia 
w celu wykrywania stanu podwyższonej senności 
kierowców
Akronim: SLEEP DRIVER
2 Katedra Zastosowań Informatyki
Wydział Elektroniki Telekomunikacji
i Informatyki
Politechnika Gdańska w Gdańsku
II Program Tematyczny Infrastruktura informatyczna dla wspomagania 
obiegu leków
Akronim: DRIVE
3 Główny Instytut Górnictwa 
w Katowicach
II Program Tematyczny Identyfikacja i pomiary deformacji powierzchni ziemioraz użyteczność zastosowania geoinformacji
Akronim: EDIMU
4 Zakład Biotechnologii
i Cytogenetyki Roślin
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin w Radzikowie
III Program Horyzontalny Zwiększenie efektywności wykorzystania energii 
i produkcji biomasy u roślin
uprawnych poprzez redukcję fotooddychania
Akronim: IMPROVE
5 Katedra Automatyki Okrętowej
Wydział Elektryczny
Akademia Morska w Gdyni
III Program Tematyczny Zaawansowane, inteligentne systemy sterowania 
i monitoringu bezpieczeństwem statku
Akronim: ADISMOS
6 Centrum Techniki Okrętowej Zakład Badawczo-Rozwojowy 
w Gdańsku
III Program Tematyczny Europejski system hydromechanicznych danych
dotyczących zachowania się statku na potrzeby 
projektowania oraz zastosowania najlepszych 
dostępnych narzędzi w skali europejskiej
Akronim: ESHiPPS
7 Centrum Techniki Okrętowej Zakład Badawczo-Rozwojowy
w Gdańsku
III Program Tematyczny Bezpieczna ewakuacja z udoskonalonych statków 
przy zastosowaniu obecnych systemów ratowania 
życia
Akronim: SAFECRAFTS
8 Centrum Techniki Okrętowej Zakład Badawczo-Rozwojowy
w Gdańsku
III Program Tematyczny Zaawansowane, inteligentne systemy sterowania 
i monitoringu bezpieczeństwem statku
Akronim: ADISMOS
9 Centrum Techniki Okrętowej Zakład Badawczo-Rozwojowy
w Gdańsku
IV Program Tematyczny Zrozumienie oraz zarządzanie danymi dotyczącymi 
katastrof morskich
Akronim: UMMA24

ZARZĄDZENIE Nr 7/2002 PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 18 kwietnia 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 2/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 5 i Nr 5, poz. 19) wprowadza się następującą zmianę:
załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


ZAŁĄCZNIK
do zarządzenia Nr 7/2002
Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 kwietnia 2002 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2/2002

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. działalności statutowej jednostek naukowych

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe
w zł
1
2
3
1
Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
72 720 800
2
Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
32 413 800
3
Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
98 787 500
4
Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
116 327 000
5
Zespół Nauk Medycznych (P-5)
178 427 900
6
Zespół Nauk Rolniczych i Lenych (P-6)
173 556 900
7
Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
97 239 900
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
48 391 900
9
Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska (T-9)
127 292 300
10
Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
52 581 700
11
Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
80 503 100 
12
Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
79 871 500
13
Zespół Badań na Rzecz Obronnoci i Bezpieczeństwa (O-13)
43 885 70025

ZARZĄDZENIE Nr 8/2002 PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 22 kwietnia 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie § 5 ust. 2 Statutu urzędu Komitetu Badań Naukowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 47, poz. 294 i z 2001 r. Nr 30, poz. 342) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie organizacyjnym urzędu Komitetu Badań Naukowych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 10/2001 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 8, poz. 28), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15:

1) w § 15: urzędu Komitetu Badań Naukowych w ust. 1
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działalności kontrolnej Komitetu, a także audytu wewnętrznego w urzędzie Komitetu,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Zadania wymienione w ust. 1 pkt 3 Gabinet Przewodniczącego wykonuje poprzez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, który - pod względem merytorycznym - podlega bezpośrednio:
1) w zakresie działalności kontrolnej - Przewodniczącemu Komitetu,
2) w zakresie audytu wewnętrznego - Dyrektorowi Generalnemu.";

2) w § 18 w pkt 12 dodaje się na końcu wyrazy:
"a także prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem Biuletynu Komitetu Badań Naukowych i >>Sprawy Nauki<<,";
3) w § 22 skreśla się pkt 3;

4) w załączniku do Regulaminu organizacyjnego urzędu Komitetu Badań Naukowych w ust. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,".
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK