GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, dnia 10 kwietnia 2003 r.
Nr 6


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 13/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r.
 2. Nr 14/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu pod nazwą Wielki Teleskop Południowoafrykański SALT.


ZARZĄDZENIA MINISTRA NAUKI - PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 7/2003 z dnia 7 kwietnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r.
 2. Nr 8/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Wyższej Komisji Dyscyplinarnej oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego do udziału w postępowaniu przed tą Komisją18

UCHWAŁA Nr 13/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 1 290 857 400 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r.
 2. Ze środków finansowych, o których mowa w ust. 1, kwotę 890 000 zł przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do wykonania określonych zadań w ramach prowadzonej przez jednostki naukowe działalności statutowej.
 3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, przyznaje się następującym jednostkom naukowym:
  1. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wydział Zarządzania – w wysokości 60 000 zł,
  2. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu:
   1. Wydział Gospodarki Narodowej – w wysokości 80 000 zł,
   2. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki – w wysokości 60 000 zł,
   3. Wydział Zarządzania i Informatyki – w wysokości 80 000 zł,
  3. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydział Ekonomii – w wysokości 80 000 zł,
  4. Szkole Głównej Handlowej w Warszawie:
   1. Kolegium Analiz Ekonomicznych – w wysokości 70 000 zł,
   2. Kolegium Gospodarki Światowej – w wysokości 50 000 zł,
   3. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – w wysokości 60 000 zł,
  5. Uniwersytetowi Łódzkiemu Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – w wysokości 90 000 zł,
  6. Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji – w wysokości 50 000 zł,
  7. Uniwersytetowi Warszawskiemu Wydział Nauk Ekonomicznych – w wysokości 60 000 zł,
  8. Instytutowi Nauk Prawnych PAN w Warszawie - w wysokości 70 000 zł,
  9. Instytutowi Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie – w wysokości 10 000 zł,
  10. Instytutowi Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie – w wysokości 70 000 zł.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej, ustaloną dla tych jednostek kategorię oraz wysokość przyznanej dotacji podmiotowej, określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Wysokość dotacji podmiotowej dla jednostek naukowych wymienionych w załączniku do uchwały obejmuje środki finansowe przyznane tym jednostkom na podstawie uchwały Nr 1/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1).

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 1/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber

ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr 13/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 8 kwietnia 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej w 2003 r. ustalone dla tych jednostek kategorie oraz wysokość przyznanej dotacji podmiotowej


Lp. Nazwa jednostki naukowej Kategoria Kwota dotacji podmiotowej w zł
1 2 3 4
1 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 2 24 500
2 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie 1 256 900
3 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 2 29 900
4 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 2 42 400
5 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
10 000
5.1 Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii 3 10 000
6 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 2 32 900
7 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 2 33 100
8 Akademia Muzyczna w Krakowie 2 264 300
9 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
247 300
9.1 Wydział Architektury Wnętrz 3 85 900
9.2 Wydział Form Przemysłowych 3 89 800
9.3 Wydział Grafiki 3 11 400
9.4 Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 2 60 200
10 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
50 400
10.1 Wydział Architektury i Wzornictwa 3 50 400
11 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 3 30 000
12 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi 3 40 000
13 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
156 700
13.1 Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa 2 128 800
13.2 Wydział Edukacji Artystycznej 2 13 600
13.3 Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby 3 14 300
14 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
141 000
14.1 Wydział Architektury Wnętrz 3 62 500
14.2 Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 2 67 700
14.3 Wydział Wzornictwa Przemysłowego 4 10 800
15 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 3 10 000
16 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 3 17 800
17 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 2 29 800
18 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 4 275 500
19 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
40 700
19.1 Wydział Wychowania Fizycznego 5 40 700
20 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 258 100
21 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
605 400
21.1 Wydział Turystyki i Rekreacji 4 135 100
21.2 Wydział Wychowania Fizycznego 4 470 300
22 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
668 200
22.1 Wydział Rehabilitacji 3 177 400
22.2 Wydział Wychowania Fizycznego 4 490 800
23 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
749 100
23.1 Wydział Fizjoterapii 3 201 100
23.2 Wydział Wychowania Fizycznego 3 548 000
24 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
1 526 000
24.1 Wydział Ekonomii 2 551 700
24.2 Wydział Zarządzania 1 974 300
25 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
3 161 600
25.1 Wydział Gospodarki Narodowej 1 1 070 500
25.2 Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki 1 431 100
25.3 Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
545 200

Instytut Chemii i Technologii Żywności 3

Instytut Nauk Ekonomicznych M
25.4 Wydział Zarządzania i Informatyki 1 1 114 800
26 Akademia Ekonomiczna w Krakowie
1 795 100
26.1 Wydział Ekonomii 2 550 100
26.2 Wydział Finansów
120 000
26.3 Wydział Towaroznawstwa 3 237 100
26.4 Wydział Zarządzania 2 887 900
27 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
2 008 000
27.1 Wydział Ekonomii 1 821 100
27.2 Wydział Towaroznawstwa 2 471 500
27.3 Wydział Zarządzania 2 715 400
28 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
3 193 200
28.1 Kolegium Analiz Ekonomicznych 1 972 000
28.2 Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 2 362 400
28.3 Kolegium Gospodarki Światowej 1 668 300
28.4 Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 1 506 100
28.5 Kolegium Zarządzania i Finansów 2 672 400
28.6 Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych M 12 000
29 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
5 794 600
29.1 Wydział Farmaceutyczny 3 757 400
29.2 Wydział Lekarski I 1 2 963 000
29.3 Wydział Lekarski II 2 1 995 200
29.4 Wydział Nauk o Zdrowiu 3 79 000
30 Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
1 940 700
30.1 Wydział Farmaceutyczny 3 362 800
30.2 Wydział Lekarski 3 1 577 900
31 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
4 980 500
31.1 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 2 520 000
31.2 Wydział Lekarski 2 1 779 400
31.3 Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego 1 2 616 300
31.4 Wydział Zdrowia Publicznego 5 14 800
31.5 Wydział Lekarsko-Stomatologiczny M 50 000
32 Akademia Medyczna w Białymstoku
4 295 600
32.1 Wydział Farmaceutyczny 1 659 200
32.2 Wydział Lekarski 1 3 636 400
33 Akademia Medyczna w Gdańsku
4 154 300
33.1 Wydział Farmaceutyczny 2 637 200
33.2 Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 2 3 517 100
34 Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego
3 662 500
34.1 Wydział Farmaceutyczny 2 608 000
34.2 Wydział Lekarski 2 3 003 700
34.3 Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu 3 50 800
35 Akademia Medyczna w Warszawie
8 000 300
35.1 I Wydział Lekarski 1 6 391 000
35.2 II Wydział Lekarski 2 970 400
35.3 Wydział Farmacji 3 588 900
35.4 Wydział Nauk o Zdrowiu M 50 000
36 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 2 1 494 800
37 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
7 586 800
37.1 Wydział Farmaceutyczny 1 733 200
37.2 Wydział Lekarski 1 6 803 000
37.3 Wydział Ochrony Zdrowia 3 50 600
38 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
3 001 200
38.1 Wydział Lekarski 2 2 396 600
38.2 Wydział Pielęgniarski 5 12 400
38.3 Wydział Stomatologii 3 592 200
39 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
7 477 000
39.1 Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu 3 762 000
39.2 Wydział Lekarski 3 3 610 000
39.3 Wydział Lekarski w Zabrzu 2 3 105 000
40 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
5 281 800
40.1 Wydział Farmaceutyczny 3 606 900
40.2 Wydział Fizjoterapii M 40 000
40.3 Wydział Lekarski 2 4 494 900
40.4 Wydział Lekarsko-Dentystyczny M 50 000
40.5 Wydział Nauk o Zdrowiu M 40 000
40.6 Wydział Wojskowo-Lekarski M 50 000
41 Akademia Morska w Gdyni
1 116 900
41.1 Wydział Administracyjny 4 82 300
41.2 Wydział Elektryczny 3 385 100
41.3 Wydział Mechaniczny 3 358 300
41.4 Wydział Nawigacyjny 3 291 200
42 Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
652 400
42.1 Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu 3 100 000
42.2 Wydział Mechaniczny 3 276 100
42.3 Wydział Nawigacyjny 4 276 300
43 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
583 900
43.1 Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
20 000
43.2 Wydział Humanistyczny 3 88 000
43.3 Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
389 900

Instytut Matematyki 3

Instytut Techniki 4

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska 3

Katedra Fizyki 5

Instytut Geografii 4

Katedra Mechaniki Środowiska 3
43.4 Wydział Pedagogiki i Psychologii 2 86 000
44 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
870 400
44.1 Wydział Geograficzno-Biologiczny
214 800

Instytut Geografii 3

Instytut Biologii 4
44.2 Wydział Humanistyczny 3 196 100
44.3 Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny 4 393 100
44.4 Wydział Pedagogiczny 3 66 400
45 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
1 014 900
45.1 Wydział Humanistyczny 3 76 800
45.2 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
873 800

Instytut Biologii 3

Instytut Chemii 3

Instytut Fizyki 2

Instytut Geografii 2

Instytut Matematyki 4
45.3 Wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu 3 39 300
45.4 Wydział Zarządzania i Administracji
25 000
46 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
347 900
46.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
347 900

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska 3

Instytut Fizyki 4

Instytut Geografii 3

Instytut Matematyki 3
47 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
490 600
47.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
459 600

Instytut Chemii i Ochrony Środowiska 4

Instytut Fizyki 3

Instytut Matematyki i Informatyki 5

Instytut Edukacji Technicznej M
47.2 Wydział Pedagogiczny 3 31 000
48 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
23 891 900
48.1 Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 1 4 503 700
48.2 Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej 1 2 281 500
48.3 Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 2 932 000
48.4 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1 2 630 000
48.5 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 1 2 050 000
48.6 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 2 2 592 000
48.7 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 1 2 872 900
48.8 Wydział Matematyki Stosowanej 2 158 100
48.9 Wydział Metali Nieżelaznych 1 1 832 500
48.10 Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 2 2 089 300
48.11 Wydział Nauk Społecznych Stosowanych M 17 000
48.12 Wydział Odlewnictwa 2 793 700
48.13 Wydział Paliw i Energii 3 437 200
48.14 Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu 2 540 000
48.15 Wydział Zarządzania 5 162 000
49 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
917 300
49.1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki 2 487 800
49.2 Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska 3 404 500
49.3 Wydział Zarządzania i Informatyki
25 000
50 Politechnika Białostocka
1 743 200
50.1 Wydział Architektury 3 110 700
50.2 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3 466 900
50.3 Wydział Elektryczny 3 572 200
50.4 Wydział Informatyki 3 139 900
50.5 Wydział Mechaniczny 2 381 700
50.6 Wydział Zarządzania 4 71 800
51 Politechnika Częstochowska
4 548 100
51.1 Wydział Budownictwa 3 131 700
51.2 Wydział Elektryczny 3 524 600
51.3 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 1 1 542 100
51.4 Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 1 1 770 800
51.5 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 3 464 600
51.6 Wydział Zarządzania 4 114 300
52 Politechnika Gdańska
11 528 100
52.1 Wydział Architektury 3 327 500
52.2 Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska 2 414 200
52.3 Wydział Chemiczny 1 3 111 600
52.4 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 1 3 087 800
52.5 Wydział Elektrotechniki i Automatyki 2 1 444 600
52.6 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 2 529 400
52.7 Wydział Inżynierii Lądowej 2 440 700
52.8 Wydział Mechaniczny 2 1 307 400
52.9 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 3 734 600
52.10 Wydział Zarządzania i Ekonomii 4 130 300
53 Politechnika Koszalińska
1 154 900
53.1 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2 343 600
53.2 Wydział Elektroniki 3 122 800
53.3 Wydział Mechaniczny 2 666 500
53.4 Środowiskowe Laboratorium Techniki Próżniowej 3 22 000
54 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
8 290 200
54.1 Wydział Architektury 2 1 097 400
54.2 Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego
251 900

Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii M

Instytut Fizyki 4

Instytut Matematyki 3

Instytut Modelowania Komputerowego 3
54.3 Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 3 317 000
54.4 Wydział Inżynierii Lądowej 1 1 498 900
54.5 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 2 1 077 300
54.6 Wydział Inżynierii Środowiska 3 1 068 700
54.7 Wydział Mechaniczny 1 2 979 000
55 Politechnika Lubelska
2 157 100
55.1 Wydział Elektryczny 2 935 000
55.2 Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej 2 464 300
55.3 Wydział Mechaniczny 2 607 100
55.4 Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki
150 700

Instytut Fizyki 4

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką M

Katedra Ergonomii M

Katedra Matematyki Stosowanej 4

Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa M

Katedra Podstaw Techniki 3

Katedra Zarządzania M

Katedra Metod i Technik Nauczania M
56 Politechnika Łódzka
14 038 000
56.1 Instytut Papiernictwa i Poligrafii 4 309 800
56.2 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 3 1 429 900
56.3 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 2 696 200
56.4 Wydział Chemiczny 1 3 744 200
56.5 Wydział Elektrotechniki i Elektroniki 2 2 271 500
56.6 Wydział Fizyki Technicznej,Informatyki i Matematyki Stosowanej 4 530 700
56.7 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 2 1 179 100
56.8 Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów 3 1 179 800
56.9 Wydział Mechaniczny 1 2 613 600
56.10 Wydział Organizacji i Zarządzania 5 83 200
57 Politechnika Opolska
1 247 200
57.1 Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii 4 190 700
57.2 Wydział Budownictwa 2 239 300
57.3 Wydział Elektrotechniki i Automatyki 3 358 900
57.4 Wydział Mechaniczny 2 318 900
57.5 Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 4 114 400
57.6 Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
25 000
58 Politechnika Poznańska
10 597 730
58.1 Instytut Matematyki 4 84 100
58.2 Wydział Architektury 3 239 100
58.3 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 2 905 900
58.4 Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania 1 1 909 700
58.5 Wydział Elektryczny 1 2 036 700
58.6 Wydział Fizyki Technicznej 3 524 800
58.7 Wydział Informatyki i Zarządzania 1 2 221 300
58.8 Wydział Maszyn Roboczych i Transportu 2 1 230 930
58.9 Wydział Technologii Chemicznej 2 1 445 200
59 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
911 400
59.1 Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia 4 150 000
59.2 Wydział Mechaniczny 3 384 300
59.3 Wydział Nauczycielski
75 900

Katedra Fizyki 4

Katedra Informatyki 4

Katedra Matematyki 5
59.4 Wydział Transportu 4 301 200
60 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
2 429 900
60.1 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3 398 400
60.2 Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 2 887 900
60.3 Wydział Chemiczny 3 504 100
60.4 Wydział Elektrotechniki i Informatyki 3 583 000
60.5 Wydział Zarządzania i Marketingu 3 56 500
61 Politechnika Szczecińska
6 034 300
61.1 Instytut Fizyki 3 71 600
61.2 Instytut Matematyki 5 12 000
61.3 Wydział Budownictwa i Architektury 2 582 700
61.4 Wydział Elektryczny 2 930 100
61.5 Wydział Informatyki 3 567 600
61.6 Wydział Mechaniczny 1 1 362 400
61.7 Wydział Techniki Morskiej 3 428 800
61.8 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 2 2 079 100
62 Politechnika Śląska w Gliwicach
17 022 000
62.1 Wydział Architektury 3 222 200
62.2 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 1 3 383 700
62.3 Wydział Budownictwa 2 736 400
62.4 Wydział Chemiczny 2 2 181 200
62.5 Wydział Elektryczny 1 1 902 000
62.6 Wydział Górnictwa i Geologii 2 1 350 000
62.7 Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 2 1 419 700
62.8 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 1 3 143 500
62.9 Wydział Matematyczno-Fizyczny 3 380 100
62.10 Wydział Mechaniczny Technologiczny 1 1 680 600
62.11 Wydział Organizacji i Zarządzania 4 111 400
62.12 Wydział Transportu 3 511 200
63 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
1 095 000
63.1 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3 211 000
63.2 Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 3 279 600
63.3 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn 2 594 400
63.4 Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
10 000
64 Politechnika Warszawska
26 769 570
64.1 Kolegium Nauk Społecznych i Administracji
20 000
64.2 Wydział Architektury 1 967 400
64.3 Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 2 451 600
64.4 Wydział Chemiczny 1 3 241 700
64.5 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 4 144 200
64.6 Wydział Elektryczny 1 3 003 000
64.7 Wydział Fizyki 3 1 105 800
64.8 Wydział Geodezji i Kartografii 1 839 600
64.9 Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 1 972 100
64.10 Wydział Inżynierii Lądowej 1 1 328 900
64.11 Wydział Inżynierii Materiałowej 1 1 826 500
64.12 Wydział Inżynierii Produkcji 1 1 178 100
64.13 Wydział Inżynierii Środowiska 4 1 318 200
64.14 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 310 200
64.15 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 1 2 104 900
64.16 Wydział Mechatroniki 1 1 918 400
64.17 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2 1 222 700
64.18 Wydział Transportu 2 816 270
65 Politechnika Wrocławska
21 990 000
65.1 Wydział Architektury 1 902 000
65.2 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 1 1 477 000
65.3 Wydział Chemiczny 1 5 202 700
65.4 Wydział Elektroniki 2 3 398 400
65.5 Wydział Elektryczny 1 2 193 000
65.6 Wydział Górniczy 3 412 400
65.7 Wydział Informatyki i Zarządzania
614 100

Instytut Sterowania i Techniki Systemów 2

Instytut Organizacji i Zarządzania 2

Wydziałowy Zakład Informatyki 4

Zakład Systemów Informacyjnych 3
65.8 Wydział Inżynierii Środowiska 3 807 300
65.9 Wydział Mechaniczno-Energetyczny 2 1 368 700
65.10 Wydział Mechaniczny 1 4 384 100
65.11 Wydział Podstawowych Problemów Techniki 3 1 230 300
66 Akademia Podlaska w Siedlcach
1 199 800
66.1 Wydział Chemiczno-Matematyczny 4 223 900
66.2 Wydział Rolniczy 3 945 900
66.3 Wydział Zarządzania
30 000
67 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
7 295 800
67.1 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 1 1 270 400
67.2 Wydział Leśny 3 659 900
67.3 Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska 3 294 900
67.4 Wydział Ogrodniczy 2 1 284 700
67.5 Wydział Rolniczy 2 1 949 800
67.6 Wydział Technologii Drewna 3 614 200
67.7 Wydział Technologii Żywności 2 1 221 900
68 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
6 456 900
68.1 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 1 1 297 600
68.2 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 3 687 200
68.3 Wydział Leśny 3 657 800
68.4 Wydział Ogrodniczy 3 999 600
68.5 Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 2 1 734 800
68.6 Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa 3 525 300
68.7 Wydział Technologii Żywności 2 554 600
69 Akademia Rolnicza w Lublinie
5 521 700
69.1 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 2 1 160 800
69.2 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2 1 057 200
69.3 Wydział Ogrodniczy 3 731 000
69.4 Wydział Rolniczy 2 1 643 700
69.5 Wydział Techniki Rolniczej 3 929 000
70 Akademia Rolnicza w Szczecinie
2 910 400
70.1 Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 2 715 500
70.2 Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej 2 396 800
70.3 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 3 1 123 700
70.4 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa 2 674 400
71 Akademia Rolnicza we Wrocławiu
5 436 300
71.1 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 2 950 700
71.2 Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 3 977 700
71.3 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 3 921 000
71.4 Wydział Nauk o Żywności 3 563 900
71.5 Wydział Rolniczy 2 2 023 000
72 Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
2 558 200
72.1 Instytut Matematyki i Fizyki 4 87 300
72.2 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 4 217 300
72.3 Wydział Mechaniczny 3 224 200
72.4 Wydział Rolniczy 3 862 000
72.5 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 2 329 200
72.6 Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki 3 346 600
72.7 Wydział Zootechniczny 3 491 600
73 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
9 530 400
73.1 Wydział Ekonomiczno-Rolniczy 2 560 800
73.2 Wydział Inżynierii Produkcji 3 405 900
73.3 Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska 2 1 177 300
73.4 Wydział Leśny 3 638 500
73.5 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2 1 456 500
73.6 Wydział Nauk o Zwierzętach 3 886 400
73.7 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 3 666 000
73.8 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 2 1 407 200
73.9 Wydział Rolniczy 3 1 197 500
73.10 Wydział Technologii Drewna 3 380 400
73.11 Wydział Technologii Żywności 2 753 900
74 Katolicki Uniwersytet Lubelski
1 492 900
74.1 Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym M 10 000
74.2 Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce M 20 000
74.3 Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim M 10 000
74.4 Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną M 10 000
74.5 Międzywydziałowy Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida M 10 000
74.6 Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu M 10 000
74.7 Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny M 10 000
74.8 Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych M 15 000
74.9 Wydział Filozofii 1 172 800
74.10 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 4 144 700
74.11 Wydział Nauk Humanistycznych 2 195 100
74.12 Wydział Nauk Społecznych
345 100

Instytut Ekonomii M

Instytut Pedagogiki M

Instytut Psychologii 1

Instytut Socjologii M
74.13 Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 3 148 900
74.14 Wydział Teologii 1 391 300
75 Uniwersytet Gdański
7 209 200
75.1 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii AMG i UG 1 559 300
75.2 Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii 1 2 036 500
75.3 Wydział Chemii 1 1 764 100
75.4 Wydział Ekonomiczny 2 583 600
75.5 Wydział Filologiczno-Historyczny 2 386 700
75.6 Wydział Matematyki i Fizyki 2 973 000
75.7 Wydział Nauk Społecznych 2 296 100
75.8 Wydział Prawa i Administracji 2 217 500
75.9 Wydział Zarządzania 3 392 400
76 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
14 186 000
76.1 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 3 33 600
76.2 Collegium Europaeum Gnesnense M 30 000
76.3 Wydział Biologii 2 1 666 200
76.4 Wydział Chemii 1 4 231 100
76.5 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 1 428 500
76.6 Wydział Fizyki 2 2 013 400
76.7 Wydział Historyczny 1 1 252 100
76.8 Wydział Matematyki i Informatyki 1 833 400
76.9 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 2 917 600
76.10 Wydział Nauk Społecznych 1 1 327 000
76.11 Wydział Neofilologii 1 784 500
76.12 Wydział Prawa i Administracji 3 324 100
76.13 Wydział Studiów Edukacyjnych 1 282 400
76.14 Wydział Teologiczny 3 62 100
77 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
15 678 900
77.1 Biblioteka Jagiellońska 3 16 200
77.2 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1 3 512 000
77.3 Wydział Biotechnologii
1 921 300
77.4 Wydział Chemii 2 1 987 300
77.5 Wydział Filologiczny 1 1 094 400
77.6 Wydział Filozoficzny 1 830 800
77.7 Wydział Historyczny 1 883 500
77.8 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 4 090 400
77.9 Wydział Prawa i Administracji 2 793 300
77.10 Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
90 000
77.11 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2 241 000
77.12 Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych M 218 700
78 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
548 800
78.1 Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 3 41 700
78.2 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 3 182 500
78.3 Wydział Nauk Historycznych i Społecznych 2 45 200
78.4 Wydział Nauk Humanistycznych M 15 000
78.5 Wydział Prawa M 40 900
78.6 Wydział Prawa Kanonicznego 4 30 600
78.7 Wydział Teologiczny 1 182 900
78.8 Wydział Teologiczny w Radomiu M 10 000
79 Uniwersytet Łódzki
7 469 700
79.1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 2 2 092 800
79.2 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 1 2 077 300
79.3 Wydział Filologiczny 2 293 600
79.4 Wydział Filozoficzno-Historyczny 3 157 600
79.5 Wydział Fizyki i Chemii
1 404 900

Instytut Chemii 2

Instytut Fizyki 2
79.6 Wydział Matematyki 3 356 600
79.7 Wydział Nauk Geograficznych 2 363 600
79.8 Wydział Nauk o Wychowaniu 3 57 700
79.9 Wydział Prawa i Administracji 2 283 400
79.10 Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
50 000
79.11 Wydział Zarządzania 2 332 200
80 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
7 138 900
80.1 Wydział Artystyczny M 30 000
80.2 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 2 1 915 500
80.3 Wydział Chemii 1 2 748 300
80.4 Wydział Ekonomiczny 5 149 900
80.5 Wydział Filozofii i Socjologii 2 108 000
80.6 Wydział Humanistyczny 2 323 100
80.7 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 3 1 004 400
80.8 Wydział Pedagogiki i Psychologii 3 93 800
80.9 Wydział Politologii 2 306 000
80.10 Wydział Prawa i Administracji 1 459 900
81 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
6 009 900
81.1 Biblioteka Uniwersytecka
35 000
81.2 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
988 300

Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej 3

Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska 3

Instytut Geografii 2
81.3 Wydział Chemii 1 1 506 400
81.4 Wydział Filologiczny 2 165 200
81.5 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 2 1 450 300
81.6 Wydział Humanistyczny 2 193 600
81.7 Wydział Matematyki i Informatyki 1 528 000
81.8 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 3 251 900
81.9 Wydział Nauk Historycznych 1 356 000
81.10 Wydział Prawa i Administracji 1 202 200
81.11 Wydział Sztuk Pięknych 2 333 000
82 Uniwersytet Opolski
1 867 300
82.1 Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji
20 000
82.2 Wydział Ekonomiczny 4 118 200
82.3 Wydział Filologiczny 1 319 800
82.4 Wydział Historyczno-Pedagogiczny 2 263 700
82.5 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
631 200

Instytut Chemii 3

Instytut Fizyki 4

Instytut Matematyki i Informatyki 3
82.6 Wydział Przyrodniczo-Techniczny
386 800

Katedra Biologii Eksperymentalnej i Stosowanej 3

Katedra Biosystematyki 3

Katedra Inżynierii Procesowej 5

Katedra Monitoringu i Kształtowania Środowiska 3

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi 3

Katedra Technologii M
82.7 Wydział Teologiczny 1 127 600
83 Uniwersytet Rzeszowski
531 000
83.1 Wydział Ekonomii
50 000
83.2 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
409 600

Instytut Matematyki 3

Instytut Fizyki 4

Instytut Biologii i Ochrpny Środowiska 3

Instytut Techniki 3
83.3 Wydział Prawa
10 000
83.4 Wydział Socjologiczno-Historyczny 2 61 400
84 Uniwersytet Szczeciński
1 643 000
84.1 Wydział Humanistyczny 3 146 700
84.2 Wydział Matematyczno-Fizyczny 4 181 800
84.3 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2 493 100
84.4 Wydział Nauk Przyrodniczych 3 544 800
84.5 Wydział Prawa i Administracji 2 108 900
84.6 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 3 167 700
85 Uniwersytet Śląski w Katowicach
6 488 200
85.1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 3 724 300
85.2 Wydział Filologiczny 1 691 300
85.3 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
2 171 800

Instytut Chemii 3

Instytut Fizyki 1

Instytut Matematyki 2
85.4 Wydział Nauk Społecznych 2 232 600
85.5 Wydział Nauk o Ziemi 2 1 280 400
85.6 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Cieszynie 2 103 100
85.7 Wydział Pedagogiki i Psychologii 2 166 300
85.8 Wydział Prawa i Administracji 2 185 800
85.9 Wydział Radia i Telewizji 2 42 300
85.10 Wydział Techniki
890 300

Instytut Fizyki i Chemii Metali 3

Instytut Informatyki 3

Katedra Materiałoznawstwa 3
86 Uniwersytet w Białymstoku
1 788 500
86.1 Wydział Biologiczno-Chemiczny
895 900

Instytut Biologii 3

Instytut Chemii 2
86.2 Wydział Ekonomiczny 3 131 900
86.3 Wydział Filologiczny 2 112 700
86.4 Wydział Historyczno-Socjologiczny 2 74 700
86.5 Wydział Matematyczno-Fizyczny 3 437 200
86.6 Wydział Pedagogiki i Psychologii 2 59 000
86.7 Wydział Prawa 4 77 100
87 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
7 665 000
87.1 Wydział Bioinżynierii Zwierząt 2 1 306 400
87.2 Wydział Biologii 3 480 200
87.3 Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 3 550 000
87.4 Wydział Humanistyczny 3 99 800
87.5 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 3 1 540 100
87.6 Wydział Matematyki i Informatyki 4 101 100
87.7 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 1 1 192 400
87.8 Wydział Nauk Technicznych 3 296 300
87.9 Wydział Nauki o Żywności 3 1 100 400
87.10 Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa 2 627 000
87.11 Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego 2 118 100
87.12 Wydział Prawa i Administracji
30 000
87.13 Wydział Teologii 2 46 900
87.14 Wydział Zarządzania i Administracji 4 176 300
88 Uniwersytet Warszawski
22 754 000
88.1 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 3 24 000
88.2 Centrum Europejskie M 10 000
88.3 Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego M 52 900
88.4 Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania M 35 000
88.5 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 1 182 000
88.6 Międzywydziałowy Instytut Studiów Społecznych M 265 000
88.7 Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej M 49 000
88.8 Wydział Biologii 1 2 683 100
88.9 Wydział Chemii 1 4 258 000
88.10 Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 2 577 000
88.11 Wydział Filozofii i Socjologii 1 563 200
88.12 Wydział Fizyki 1 5 073 700
88.13 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 2 474 900
88.14 Wydział Geologii 2 909 500
88.15 Wydział Historyczny 1 1 620 700
88.16 Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich 2 148 400
88.17 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1 1 781 000
88.18 Wydział Nauk Ekonomicznych 1 874 300
88.19 Wydział Neofilologii 2 372 200
88.20 Wydział Pedagogiczny 1 378 600
88.21 Wydział Polonistyki 1 499 600
88.22 Wydział Prawa i Administracji 5 136 300
88.23 Wydział Psychologii 1 862 300
88.24 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 2 386 400
88.25 Wydział Zarządzania 2 347 700
88.26 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów 3 189 200
89 Uniwersytet Wrocławski
10 745 800
89.1 Wydział Chemii 1 3 673 300
89.2 Wydział Filologiczny 2 426 600
89.3 Wydział Fizyki i Astronomii 2 1 628 800
89.4 Wydział Matematyki i Informatyki 1 1 025 000
89.5 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 1 666 800
89.6 Wydział Nauk Przyrodniczych 2 2 884 500

Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej 2

Instytut Geograficzny 3

Instytut Mikrobiologii 2

Instytut Nauk Geologicznych 2

Instytut Zoologiczny 2

Muzeum Przyrodnicze 2
89.7 Wydział Nauk Społecznych 2 221 000
89.8 Wydział Prawa i Administracji 4 219 800
90 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
1 819 000
90.1 Wydział Artystyczny M 15 000
90.2 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 2 689 500
90.3 Wydział Humanistyczny 2 111 900
90.4 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 3 264 200
90.5 Wydział Mechaniczny 2 315 100
90.6 Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych 2 59 700
90.7 Wydział Nauk Ścisłych 3 337 600
90.8 Wydział Zarządzania
26 000
91 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
1 524 100
91.1 Instytut Dowódczo-Sztabowy 4 149 700
91.2 Wydział Mechaniczno-Elektryczny 2 713 100
91.3 Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 2 661 300
92 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 2 1 653 000
93 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
12 462 700
93.1 Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia 3 477 100
93.2 Instytut Logistyki 4 134 400
93.3 Instytut Nauk Humanistycznych 4 137 000
93.4 Instytut Optoelektroniki WAT 1 3 592 000
93.5 Wydział Cybernetyki 3 1 039 700
93.6 Wydział Elektroniki 1 1 988 900
93.7 Wydział Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej 2 2 182 300
93.8 Wydział Mechaniczny 1 1 381 500
93.9 Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa 1 1 529 800
94 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 4 154 500
95 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu 3 537 100
96 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 2 710 000
97 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 3 480 000
98 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
34 900
98.1 Wydział Teologiczny 3 34 900
99 Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
155 000
99.1 Wydział Filozoficzny 2 39 200
99.2 Wydział Historii Kościoła 2 55 100
99.3 Wydział Teologiczny 2 60 700
100 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie Centrum Badawcze 3 221 900
101 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 3 250 100
102 Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie 1 6 892 400
103 Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie 1 6 438 200
104 Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie 1 5 493 500
105 Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie 2 1 734 200
106 Instytut Historii PAN w Warszawie 1 6 685 300
107 Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie 1 4 000 600
108 Instytut Psychologii PAN w Warszawie 1 1 585 900
109 Instytut Slawistyki PAN w Warszawie 1 3 085 700
110 Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie 1 4 325 000
111 Instytut Sztuki PAN w Warszawie 1 5 470 400
112 Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w Warszawie M 889 900
113 Zakład Badań Narodowościowych PAN w Poznaniu M 534 700
114 Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN w Warszawie M 268 800
115 Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN w Warszawie M 192 000
116 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie 3 1 435 000
117 Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie 1 3 365 000
118 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie 1 1 927 100
119 Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN w Warszawie 3 821 600
120 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie 1 4 150 100
121 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN w Warszawie 1 2 907 800
122 Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie 1 1 314 700
123 Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu 1 6 598 400
124 Instytut Fizyki PAN w Warszawie 1 15 517 400
125 Instytut Matematyczny PAN w Warszawie 1 6 433 000
126 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu 1 9 612 600
127 Centrum Badań Ekologicznych PAN w Warszawie 3 2 582 100
128 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie 1 15 633 500
129 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN w Warszawie 1 20 116 600
130 Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie 2 3 371 400
131 Instytut Dendrologii PAN w Kórniku 2 3 220 600
132 Instytut Geofizyki PAN w Warszawie 1 9 444 200
133 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie 1 5 622 500
134 Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie 2 4 878 300
135 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie 2 6 108 300
136 Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 2 1 769 200
137 Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie 1 2 705 100
138 Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie 2 2 742 900
139 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie 1 3 018 400
140 Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym 3 573 900
141 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie M 1 725 600
142 Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie 1 2 148 400
143 Zakład Antropologii PAN we Wrocławiu M 723 700
144 Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży M 1 581 100
145 Zakład Biologii Antarktyki PAN w Warszawie M 633 100
146 Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha PAN w Krakowie 3 768 800
147 Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku M 523 200
148 Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN w Łodzi 3 1 433 900
149 Instytut Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie 2 13 017 100
150 Instytut Farmakologii PAN w Krakowie 1 8 929 700
151 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu 2 7 408 600
152 Zakład Amin Biogennych PAN w Łodzi 3 944 800
153 Zakład Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu 1 3 276 700
154 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie 1 5 807 000
155 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J.Kielanowskiego PAN w Jabłonnej 1 3 854 100
156 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Wólce Kosowskiej 1 7 244 600
157 Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu 1 5 759 400
158 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie 1 7 731 600
159 Ogród Botaniczny PAN w Warszawie 3 1 006 400
160 Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie Wejsuny M 213 800
161 Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu 1 2 461 800
162 Zakład Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie 1 2 468 300
163 Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Chybiu M 394 100
164 Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku 1 2 786 000
165 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 1 14 174 400
166 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie 1 3 642 300
167 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi 1 7 937 800
168 Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu 2 2 303 300
169 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 1 5 874 500
170 Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie 1 13 561 200
171 Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie 1 8 060 200
172 Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach 2 2 871 600
173 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 1 4 347 800
174 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu 3 1 810 700
175 Zakład Karbochemii PAN w Gliwicach 2 1 462 900
176 Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku 1 5 666 000
177 Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie 1 4 127 700
178 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie 1 5 669 500
179 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach 2 1 307 400
180 Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie 1 3 421 500
181 Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie 1 3 382 300
182 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie 2 2 800 000
183 Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie 3 1 800 000
184 Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
2 951 800
185 Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie 2 872 100
186 Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie 3 525 000
187 Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo Badawczy w Poznaniu 1 1 982 400
188 Ośrodek Badań Naukowych im.Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie M 736 200
189 Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu 2 816 200
190 Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie M 1 783 100
191 Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie 2 778 400
192 Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie 3 639 000
193 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie 1 1 559 600
194 Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie 2 950 000
195 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie 2 15 743 600
196 Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Otwocku-Świerku 2 10 321 800
197 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie 4 397 000
198 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3 3 808 000
199 Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie 3 1 804 400
200 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 1 5 783 600
201 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 3 14 559 700
202 Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie 3 667 600
203 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 3 3 604 500
204 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 1 1 715 300
205 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 1 7 119 300
206 Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 2 4 213 300
207 Instytut Kardiologii w Warszawie 2 11 004 900
208 Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 3 3 320 000
209 Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 4 651 000
210 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu 2 2 918 700
211 Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi 2 6 837 500
212 Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie 3 1 656 900
213 Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie 2 8 221 300
214 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 1 10 212 900
215 Instytut Reumatologiczny w Warszawie 3 2 225 000
216 Instytut Sportu w Warszawie 3 1 690 900
217 Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie 3 2 753 900
218 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie 2 2 504 700
219 Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie 2 7 362 700
220 Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi M 324 000
221 Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie M 198 100
222 Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu M 347 800
223 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi M 196 600
224 Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie 3 3 667 300
225 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie 3 3 242 000
226 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie 2 3 951 000
227 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie 1 4 052 400
228 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Błoniu 2 14 287 900
229 Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach 2 5 046 000
230 Instytut Mleczarstwa w Warszawie M 310 400
231 Instytut Ochrony Roślin 1 6 182 500
232 Instytut Przemysłu Cukrowniczego M 270 500
233 Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie 1 2 718 400
234 Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu 3 1 555 500
235 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 1 5 981 200
236 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 2 8 776 000
237 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 2 9 197 200
238 Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach 2 4 059 400
239 Instytut Zootechniki w Krakowie 2 13 286 000
240 Morski Instytut Rybacki w Gdyni 2 4 270 800
241 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych w Pleszewie M 265 000
242 Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach 1 11 128 500
243 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego HYDROBUDOWA w Warszawie 4 130 900
244 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO w Łodzi 3 396 000
245 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET w Warszawie 4 241 300
246 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST w Poznaniu 3 174 800
247 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach 2 594 500
248 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie 4 170 400
249 Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie 4 176 500
250 Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek w Pruszkowie 2 1 243 400
251 Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa 3 852 600
252 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 3 3 273 200
253 Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu 3 1 681 900
254 Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu 2 2 100 700
255 Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie 2 5 080 500
256 Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie 2 1 266 000
257 Instytut Rozwoju Miast 4 793 400
258 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 1 8 689 400
259 Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu 3 499 200
260 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 1 6 855 900
261 Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie 3 400 000
262 Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny KOPROTECH w Warszawie 4 352 000
263 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach 4 136 700
264 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS w Bytomiu 3 510 200
265 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM w Łodzi 4 190 300
266 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach 4 66 500
267 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny BELMATEX w Bielsku-Białej 3 514 700
268 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów REDOR w Bielsku-Białej 3 531 700
269 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA w Warszawie 3 526 900
270 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR w Warszawie 4 114 300
271 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających BAROWENT w Katowicach 4 185 600
272 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicznych PREBOT w Radomiu 5 75 600
273 Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce 2 1 860 300
274 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu 2 1 354 100
275 Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej w Katowicach 3 222 600
276 Beskidzki Instytut Tekstylny w Bielsku-Białej 4 310 300
277 Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie M 71 000
278 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie 2 580 200
279 Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi 3 433 700
280 Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi 3 338 600
281 Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi 2 1 319 200
282 Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 2 995 200
283 Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach 3 862 400
284 Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 3 2 939 400
285 Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach 1 5 667 000
286 Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach 1 4 193 000
287 Instytut Odlewnictwa w Krakowie 3 3 215 300
288 Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL w Piastowie 4 461 600
289 Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi 4 290 400
290 Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METALCHEM w Toruniu 2 1 748 600
291 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 2 3 205 600
292 Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie 3 1 921 800
293 Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL w Łodzi 1 975 000
294 Instytut Technologii Drewna w Poznaniu 4 1 118 600
295 Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu 3 2 458 700
296 Instytut Włókiennictwa w Łodzi 2 1 096 200
297 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego STOMIL w Poznaniu M 50 700
298 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie M 81 100
299 Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie M 422 400
300 Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu M 32 200
301 Instytut Barwników i Produktów Organicznych M 529 200
302 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2 2 188 000
303 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie 2 5 731 800
304 Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach 3 925 500
305 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie 2 6 497 400
306 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA w Kędzierzynie-Koźlu 2 4 289 000
307 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 3 1 192 000
308 Instytut Farmaceutyczny w Warszawie 2 2 474 900
309 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 3 1 839 600
310 Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie 3 3 781 700
311 Instytut Technologii Nafty w Krakowie 3 1 082 700
312 Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi 2 1 093 500
313 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM w Otwocku-Świerku M 147 600
314 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu M 182 100
315 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku 3 474 800
316 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego SIARKOPOL w Tarnobrzegu 5 238 600
317 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA w Krakowie 4 176 100
318 Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach M 393 600
319 Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu 3 1 612 900
320 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD w Warszawie M 690 300
321 Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu M 1 118 300
322 Instytut Elektrotechniki w Warszawie 1 9 976 000
323 Instytut Energetyki w Warszawie 2 5 906 000
324 Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku 2 2 889 500
325 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie 2 1 522 700
326 Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi 3 1 085 400
327 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej ORAM w Łodzi M 170 000
328 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej 5 50 000
329 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki we Wrocławiu M 50 000
330 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej METROL w Zielonej Górze 3 735 400
331 Przemysłowy Instytut Elektroniki w Warszawie 2 4 860 000
332 Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu 4 301 000
333 Instytut Łączności w Warszawie 1 8 956 000
334 Instytut Maszyn Matematycznych IMM w Warszawie 3 305 000
335 Instytut Systemów Sterowania w Chorzowie 3 864 700
336 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu 2 1 261 000
337 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie 1 12 374 000
338 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ITME w Warszawie 1 8 930 000
339 Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie 2 2 365 000
340 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych w Łodzi 3 313 300
341 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów OBRUSN w Toruniu 4 174 700
342 Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI w Warszawie 4 298 100
343 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie 2 5 205 000
344 Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach 2 3 225 000
345 Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach 2 3 308 500
346 Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie 3 809 400
347 Centrum Techniki Okrętowej - Zakład Badawczo-Rozwojowy w Gdańsku 3 1 393 400
348 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 1 11 600 000
349 Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 1 1 751 600
350 Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie 3 2 453 500
351 Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie 2 3 370 000
352 Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT we Wrocławiu 3 800 000
353 Instytut Lotnictwa w Warszawie 2 10 153 000
354 Instytut Morski w Gdańsku 3 2 025 600
355 Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu 2 1 798 700
356 Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie 3 954 000
357 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego BUDOKOP w Mysłowicach M 350 000
358 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP w Krakowie 4 350 000
359 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL w Bielsku-Białej 3 676 000
360 Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie 1 15 200 000
361 Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie 3 980 000
362 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie 2 560 000
363 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie 2 4 150 000
364 Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych MORATEX w Łodzi 3 905 000
365 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni 1 615 000
366 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ERG w Jaśle 4 179 200
367 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SKARŻYSKO w Skarżysku-Kamiennej 3 346 100
368 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie 3 277 900
369 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach 2 865 000
370 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie 1 5 668 600
371 Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie 1 2 955 000
372 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie 1 2 520 000
373 Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu 2 1 590 000
374 Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie 2 2 130 000
375 Wojskowy Instytut Medyczny 1 3 320 000
376 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce 3 2 170 100
377 Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu 3 810 200
378 Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku 3 1 409 900
379 Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów w Warszawie 3 408 200
19

UCHWAŁA Nr 14/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu pod nazwą Wielki Teleskop Południowoafrykański SALT.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) oraz w zwiazku z § 28 ust. 1 pkt 3 i § 29 ust. 3 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Przyznaje się Centrum Astronomicznemu im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie środki finansowe w wysokości 945 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2003 i 2004 projektu pt: „Spektroskopia wysokiej rozdzielczości przy użyciu teleskopu SALT”, realizowanego w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia pod nazwą Wielki Teleskop Południowoafrykański SALT.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1, będą wynosiły w 2003 r. – 189 000 zł, a w 2004 r. – 756 000 zł.
§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane wnioskodawcy na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

20

ZARZĄDZENIE Nr 7/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 7 kwietnia 2003 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r.


Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) i § 80 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 1/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 1 wyrazy „677.030.000 zł” zastępuje się wyrazami „677.310.000 zł”;
 2. w § 2:
 1. w pkt 1 w lit. b wyrazy „225.759.000 zł” zastępuje się wyrazami „215.759.000 zł”,
 2. w pkt 1 w lit. d wyrazy „36.000.000 zł” zastępuje się wyrazami „46.000.000 zł”, a wyrazy „2.045.000 zł” zastępuje się wyrazami „2.300.000 zł”,
 3. w pkt 3 w lit. a wyrazy „28.327.000 zł” zastępuje się wyrazami „28.607.000 zł”.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber
21

ZARZĄDZENIE Nr 8/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie powołania Wyższej Komisji Dyscyplinarnej oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego do udziału w postępowaniu przed tą Komisją.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052) oraz § 8 i § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 26 września 2001 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1264) zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuje się Wyższą Komisję Dyscyplinarną, zwaną dalej ,,Komisją”, w składzie:
 1. Zbigniew Ściślewski
  - Przewodniczący,
 2. Witold Zbigniew Tomkowski
  - Zastępca Przewodniczącego,
Członkowie:
 1. Andrzej Jeleński,
 2. Lech Kopka,
 3. Irena Namysłowska,
 4. Andrzej Kostecki,
 5. Kazimierz Rykowski,
 6. Henryk Terelak,
 7. Jerzy Wratny,
 8. Ryszard Jerzy Grenda,
 9. Marcin Kruszewski,
 10. Krystyna Rykaczewska,
§ 2.

Na Rzecznika Dyscyplinarnego do udziału w postępowaniu przed Komisją wyznacza się Stanisława Tarkowskiego.

§ 3.

Obsługę prac Komisji zapewnia Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Departament Studiów i Polityki Naukowej.

§ 4.

Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane ze środków ujętych w budżecie państwa w części 28 – Nauka, w dziale 750 – Administracja publiczna.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Nauki

Michał Kleiber


Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 3,00 zł (VAT 0,0%)


BACK