GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 27 listopada 1998 r.
Nr 6
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  1. Nr 22/98 z dnia 16 września 1998 r. w sprawie podziału środków finansowych na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą prowadzoną przez Polską Akademię Nauk w 1998 roku.
  2. Nr 23/98 z dnia 21 października 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1998 roku.
  3. NR 24/98 z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie zakupów licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe w 1998 r.
  4. Nr 25/98 z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1998 r. rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych.

23

UCHWAŁA Nr 22/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 16 września 1998 r.
w sprawie podziału środków finansowych na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą prowadzoną przez Polską Akademię Nauk w 1998 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30 poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przydziela się środki finansowe w łącznej wysokości 100 000 zł na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą, określoną w umowach i porozumieniach zawartych przez Polską Akademię Nauk - po uprzednim porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych - z zagranicznymi narodowymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi, z przeznaczeniem na wymianę osobową.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazane Polskiej Akademii Nauk na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

24

UCHWAŁA Nr 23/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 21 października 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1998 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 10/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1998 roku (Dz. Urz. KBN Nr 2, poz. 10, Nr 3, poz. 14 i Nr 4, poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) Lp. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Minister Edukacji Narodowej 7.312.700",
2) Lp. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Minister Gospodarki 4.370.525",
3) Lp. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Minister Łączności 240.000",
4) Lp. 8 otrzymuje brzmienie: 
“8. Minister Pracy i Polityki Socjalnej 309.170”,
5) Lp. 10 otrzymuje brzmienie:
“10. Minister Skarbu Państwa 75.000”,
6) Lp. 19 otrzymuje brzmienie:
“19. Prezes Polskiej Akademii Nauk 8.662.990”,
7) Lp. 21 otrzymuje brzmienie: 
“21. Prezes Państwowej Agencji
Atomistyki 520.252”,
8) Lp. 30 otrzymuje brzmienie: 
“30. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych 7.678.975”,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

25

UCHWAŁA NR 24/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 26 listopada 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie zakupów licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe w 1998 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 496, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121 poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 30/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na zakup licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe, dofinansowywany w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 32 i z 1998 r. Nr 4, poz. 19) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 20/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie zakupów licencji krajowych na oprogramowanie komputerowe w 1998 r. (Dz. Urz. KBN Nr 4, poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę “3 000 000 ” zastępuje się kwotą “3 360 000 ”,
2) w załączniku do uchwały:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

26

UCHWAŁA NR 25/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 26 listopada 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1998 r. rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 31/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na rozbudowę i udostępnianie baz danych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym w sieciach komputerowych, dofinansowywanych w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 21/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1998 r. rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych (Dz. Urz. KBN Nr 4, poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę “3 534 075, 86 ” zastępuje się kwotą “4 084 075, 86 ”,
2) w załączniku do uchwały:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK