GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 24 września 1999 r.
Nr 6
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
 1. Nr 25/99 z dnia 15 września 1999 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999 – 2002.
 2. Nr 26/99 z dnia 15 września 1999 r zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu państwa na dofinansowywanie ważnych ze względów społeczno-gospodarczych prac badawczo-rozwojowych realizowanych na zlecenie podmiotów gospodarczych, organów administracji rządowej lub organów samorządu terytorialnego,  podejmowanych w formie projektów celowych.
 3. Nr 27/99 z dnia 15 września 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku.
 4. Nr 28/99 z dnia 15 września 1999 . zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1999 r. rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych.
ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
 1. Nr 1/99 z dnia 21 września 1999 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji.

25

UCHWAŁA Nr 25/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 15 września 1999 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999 – 2002.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 8 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Komitet Badań Naukowych, zwany dalej "Komitetem", ustala, że prace dotyczące uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999 – 2002, zwanego dalej "5.PR", stanowią zadanie wyodrębnione w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania.
 2. Zadanie wyodrębnione, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
 3. 1) prace organizacyjno-informacyjne wspomagające przygotowanie polskich zespołów do uczestnictwa w projektach 5.PR, a w szczególności:
    a) szkolenia,
  b) wykonywanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych,
  c) upowszechnianie informacji,
  d) udział osób, wskazanych przez Przewodniczącego Komitetu, reprezentujących stronę polską w gremiach powołanych przez Komisję Europejską do spraw związanych z realizacją 5.PR,
   
  2) prace wykonywane w ramach projektów 5.PR.

  § 2.

 1. Realizacja zadania wyodrębnionego, o którym mowa w § 1, jest dofinansowywana przez Komitet w ramach środków przyznanych Przewodniczącemu Komitetu, wydzielonych na podstawie ust. 7 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6), zwanej dalej "uchwałą Nr 29/97".
 2. Na realizację zadania wyodrębnionego, o którym mowa w § 1, w 1999 r. wydziela się kwotę do wysokości 900.000 zł, a w 2000 r. kwotę do wysokości 2.500.000 zł. Wysokość dofinansowania w następnych latach będzie ustalana w odrębnym trybie.
 3. Dofinansowanie prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. d, obejmuje w szczególności diety oraz koszty podróży i zakwaterowania w kraju i za granicą.

§ 3.

 1. Krajowa jednostka organizacyjna, będąca jednostką naukową, jednostką badawczo-rozwojową lub podmiotem działającym na rzecz nauki, może otrzymać dofinansowanie na wykonywanie prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, jeżeli ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne, w szczególności doświadczenie w realizacji projektów badawczych Unii Europejskiej oraz innych projektów międzynarodowych, posiada odpowiednie zaplecze naukowe lub spełnia inne warunki niezbędne do wykonywania prac wchodzących w zakres zadania wyodrębnionego.
 2. Krajowa jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, może otrzymać dofinansowanie:
  1. 1) w wysokości 20.000 zł w pierwszym roku wykonywania prac, a w następnych latach w wysokości odpowiedniej do zakresu wykonywanych prac, jeżeli pełni funkcję regionalnego lub branżowego punktu kontaktowego 5.PR,
   2) w wysokości odpowiedniej do zakresu wykonywanych prac, jeżeli pełni funkcję krajowego punktu kontaktowego 5.PR.
 3. Krajowy podmiot działający na rzecz nauki, nie będący jednostką naukową lub jednostką badawczo-rozwojową, wykonujący prace, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, może otrzymać środki finansowe na dofinansowanie części kosztów tych prac ponoszonych ze środków własnych, z tym że wykazane środki własne nie mogą obejmować środków zagranicznych.
 4. Dofinansowanie części kosztów ponoszonych ze środków własnych, o którym mowa w ust. 3, może wynosić:
  1. 1) dla projektów 5.PR przedstawionych na wezwanie Komisji Europejskiej:
    
    a) ogłoszone w 1999 r. - 90 %,
    b) ogłoszone w 2000 r. - 80 %,
    c) ogłoszone w 2001 r. - 70 %,
    d) ogłoszone w 2002 r. - 60 %,
    przy czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć 150.000 zł w pierwszym roku realizacji projektów,
     
   2) dla projektów zgłoszonych do 5.PR, nie przyjętych do realizacji, a ocenionych przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre - w wysokości 15.000 zł, z tym że środki przeznacza się na koszty kontynuowania współpracy z partnerami zagranicznymi oraz na koszty ponownego przygotowania wniosku do 5.PR.
    
 5. Wysokość dofinansowania określonego w ust. 4 pkt 1 może być zmniejszona, jeżeli:
 6. 1) wymagają tego przepisy Unii Europejskiej, w szczególności dotyczące udzielania pomocy ze środków publicznych,
  2) dofinansowanie ze środków 5.PR jest niższe niż 50 % całkowitych kosztów prac zaplanowanych do wykonania,
  3) prace zaplanowane do wykonania są dofinansowywane z innych źródeł,
  4) uzasadnia to opinia, o której mowa w § 5 ust. 1.

  § 4.

 1. Wniosek o dofinansowanie wykonania prac, o których mowa w § 1 ust. 2, powinien zawierać informacje określone w ust. 16 załącznika do uchwały Nr 29/97 oraz informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych w uchwale.
 2. Wniosek o dofinansowanie wykonania prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, poza informacjami wymienionymi w ust. 1, powinien zawierać informacje dotyczące nazwy projektu programu i ewentualnie akcji kluczowej 5.PR, daty ogłoszenia przez Komisję Europejską wezwania do złożenia projektów, nazwy koordynatora i współwykonawców projektu.
 3. Wniosek składa się w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej urzędu Komitetu, na formularzach według wzoru ustalonego przez Komitet.

  § 5.

 1. Wnioski, o których mowa w § 4, po weryfikacji przez Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej urzędu Komitetu, opiniuje opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą. Wnioski jednostek organizacyjnych działających w sieci FEMIRC lub IRC w Polsce opiniuje ponadto polski koordynator tej sieci.
 2. Przewodniczący Komitetu, w drodze decyzji, przyznaje środki finansowe na podstawie wniosków i opinii, o których mowa w ust. 1. Przyznane środki finansowe są przekazywane zainteresowanej jednostce organizacyjnej na podstawie umowy zawartej z Komitetem.
 3. § 6.

 1. Jednostka organizacyjna, która otrzymała z Komitetu środki finansowe na podstawie § 5 ust. 2, jest zobowiązana do złożenia rocznego raportu z wykonanych prac, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
 2. Raport składa się w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej urzędu Komitetu.

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych w uchwale stosuje się przepisy uchwały Nr 29/97.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr 3/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów naukowych w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002 (Dz.Urz. KBN Nr 1, poz. 3 i Nr 3, poz. 15).

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

26

UCHWAŁA Nr 26/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 15 września 1999 r.
 
 zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu państwa na dofinansowywanie ważnych ze względów społeczno-gospodarczych prac badawczo-rozwojowych realizowanych na zlecenie podmiotów gospodarczych, organów administracji rządowej lub organów samorządu terytorialnego,  podejmowanych w formie projektów celowych.

Na podstawie art. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr  106, poz. 496,  z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 12/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu państwa na dofinansowywanie ważnych ze względów społeczno-gospodarczych prac badawczo-rozwojowych realizowanych na zlecenie podmiotów gospodarczych, organów administracji rządowej lub organów samorządu terytorialnego, podejmowanych w formie projektów celowych (Dz. Urz. KBN Nr 5, poz. 13) w ust. 9 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być zwiększone, nie więcej jednak niż do 70% planowanych nakładów".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

27

UCHWAŁA Nr 27/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 15 września 1999 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie
działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu  Badań  Naukowych (Dz.U. Nr 8, poz. 28,  z 1993 r. Nr 52, poz. 240 i z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118 Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz.590, Nr 121, poz.770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz.Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwaly Nr 5/99 Komitetu  Badań  Naukowych z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku (Dz.Urz. KBN Nr 1, poz. 5, Nr 2, poz. 11 i Nr 4, poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:
1) Lp. 7 otrzymuje brzmienie:
        "7. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ..........520.000".
2) Lp. 11 otrzymuje brzmienie:
        "11. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ..................................... 470.000",
3) Lp. 19 otrzymuje brzmienie:
        "19. Prezes Polskiej Akademii Nauk  ......................................................... 10.522.000",
4) Lp. 31 otrzymuje brzmienie:
       "31. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych ..................................... 5.680.000".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

28

UCHWAŁA Nr 28/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 15 września 1999 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1999 r. rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz.668) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 31/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na rozbudowę i udostępnianie baz danych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym w sieciach komputerowych, dofinansowywanych w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 21/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1999 r. rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych (Dz. Urz. KBN Nr 4, poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę "125 000 zł" zastępuje się kwotą "375 000 zł"
2) w załączniku do uchwały po Lp. 2 dodaje się Lp. 3 w brzmieniu:
 
OŚRODEK PRZETWARZANIA 
INFORMACJI
"SYNABA"
250 000
“

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

29

ZARZĄDZENIE Nr 1/99
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 21 września 1999 r.
 
w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów do zespołów komisji Komitetu Badań Naukowych czwartej kadencji w składzie:

§ 2.

 1. Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia.
 2. W wypadkach, gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia poddaje się głosowaniu. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Komisji Wyborczej, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 3.

Komisja Wyborcza rozpoczyna działalność w dniu wejścia w życie zarządzenia.

§ 4.

 1. Obsługę prac Komisji zapewnia Gabinet Przewodniczącego w urzędzie Komitetu Badań Naukowych.
 2. Funkcje sekretarza Komisji Wyborczej sprawuje wicedyrektor Gabinetu Przewodniczącego Przemysław PIETRZYK.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK