GODŁO RP Dziennik Urzędowy
Komitetu Badań Naukowych
Warszawa,  dnia 14 grudnia 2000 r.
Nr 7
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
     
  1. Nr 31/2000 z dnia 6 listopada 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku
  2. Nr 32/2000 z dnia 16 listopada 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku
  3. Nr 33/2000 z dnia 16 listopada 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę
  4. Nr 34/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie wybranych międzynarodowych specjalnych programów w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych
  5. Nr 35/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002

33

UCHWAŁA Nr 31/2000
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 6 listopada 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 1, Nr 2, poz. 5, Nr 4, poz. 15, Nr 6, poz. 27 i poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę "47.119.976 zł" zastępuje się kwotą "46.990.533 zł";

2) w załączniku do uchwały:

a) Lp. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Minister Edukacji Narodowej..... 10.053.000",
b) Lp. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Minister Gospodarki..... 4.514.700",
c) Lp. 18 otrzymuje brzmienie:
"18. Prezes Polskiej Akademii Nauk..... 11.400.000",
d) Lp. 31 otrzymuje brzmienie:
"31. Minister Nauki Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych......... 6.056.045".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

MINISTER NAUKI
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU
BADAŃ NAUKOWYCH
ANDRZEJ WISZNIEWSKI


34

UCHWAŁA Nr 32/2000
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 16 listopada 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku.


Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 1/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2000 roku (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 1, Nr 2, poz. 5, Nr 4, poz. 15, Nr 6, poz. 27 i poz. 28 oraz Nr 7, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:

1) Lp. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego..... 1.770.000",
2) Lp. 31 otrzymuje brzmienie:
"31. Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych....... 5.756.045".

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

MINISTER NAUKI
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU
BADAŃ NAUKOWYCH
ANDRZEJ WISZNIEWSKI35

UCHWAŁA Nr 33/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 16 listopada 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę.

Na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62 poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z ust. 8 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 4/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 4, Nr 2, poz. 12 i z 2000 r. Nr 2, poz. 10) w § 5 w ust. 1 wyrazy "w jednym posiedzeniu" zastępuje się wyrazami "w posiedzeniu, za każdy dzień udziału w tym posiedzeniu odrębnie,".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

MINISTER NAUKI
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU
BADAŃ NAUKOWYCH
ANDRZEJ WISZNIEWSKI


36

Uchwała Nr 34/2000
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 11 grudnia 2000 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie wybranych międzynarodowych specjalnych programów w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na finansowanie wybranych międzynarodowych specjalnych programów, w ramach środków przeznaczonych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych.

§ 2.

1. Przez międzynarodowy specjalny program, zwany dalej "SPUB-M", należy rozumieć wielostronny program międzynarodowy lub szczególny projekt będący jego częścią, który w wyniku oceny i decyzji instytucji międzynarodowej może być przyjęty do dofinansowania przez Komitet Badań Naukowych, zwany dalej "Komitetem".

2. Przez SPUB-M należy także rozumieć działania wspierające udział w takim programie.

§ 3.

1. Wniosek o dofinansowanie SPUB-M może złożyć jednostka naukowa lub jednostka badawczo-rozwojowa, zwana dalej "jednostką", uczestnicząca w:
1) Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002, zwanym dalej "5. PR" oraz Piątym Programie Ramowym Badań i Szkolenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w latach 1999-2002, zwanym dalej "5. PR-E",
2) innych programach Unii Europejskiej,
3) Europejskim Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST), Inicjatywie Eureka, Programie "Nauka dla Pokoju" NATO, programach Inicjatywy <181>rodkowo-Europejskiej, Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), Niemieckim Synchrotronie Elektronowym (DESY), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), Międzynarodowej Agencji Energii (IEA),
4) Międzynarodowych Sieciach Naukowych (MSN), jeżeli pełni rolę koordynatora sieci naukowej, obejmującej nie mniej niż pięciu uczestników krajowych.
2. Komitet może rozszerzyć listę programów, o których mowa w ust. 1, o inne programy uznane za ważne dla polskiej nauki. Informacje o rozszerzeniu listy tych programów ogłasza się w biuletynie "Sprawy Nauki".

§ 4.

Wniosek o dofinansowanie SPUB-M powinien obejmować cały planowany okres wykonywania prac, a jeżeli okres ten jest dłuższy niż trzy lata, to przed upływem tego okresu jednostka jest obowiązana złożyć wniosek o kontynuację dofinansowania projektu.

§ 5.

W przypadku, gdy okres realizacji SPUB-M jest dłuższy niż 3 lata, Komitet ustala stanowisko w sprawie dofinansowywania uczestnictwa w całym projekcie, z tym że wysokość dofinansowania przez Komitet jest ustalana na okres nie dłuższy niż 3 lata.

§ 6.

Wniosek składa się w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej urzędu Komitetu w ciągu całego roku, na formularzach według wzoru ustalonego przez Komitet.

§ 7.

1. Wniosek, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, powinien zawierać:
1) kartę tytułową wraz z załącznikami zawierającymi:
a) informację o wielostronnym projekcie międzynarodowym,
b) wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez jednostkę,
2) nazwę programu międzynarodowego, w ramach którego realizowane są prace objęte wnioskiem,
3) dokument stanowiący podstawę uczestnictwa w wielostronnym projekcie międzynarodowym,
4) informację o planowanych źródłach finansowania i kosztach prac.
2. Jednostka składająca do Komisji Europejskiej wniosek dotyczący uczestnictwa w 5. PR, ubiegająca się o dofinansowanie z Komitetu, równocześnie przedstawia Komitetowi informację obejmującą w szczególności :
1) dane identyfikujące jednostkę i kierownika prac objętych wnioskiem, projekt i jego tematykę oraz polskich i zagranicznych współwykonawców,
2) planowane całkowite koszty projektu obejmujące prace wszystkich wykonawców oraz całkowite koszty realizacji zadań jednostki w ramach projektu, w tym koszty do poniesienia przez jednostkę ze środków krajowych,
3) zwięzłe przedstawienie lub wyliczenie zbliżonych tematycznie, wcześniej zakończonych lub obecnie prowadzonych prac oraz ich wyników, a także inne dane mogące mieć wpływ na ocenę i promocję wniosku.
3. Jednostka składająca wniosek o dofinansowanie Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), przedstawia Komitetowi informację dotyczącą:
1) zasad przystępowania do sieci oraz uczestnictwa w jej pracach, potwierdzonych przez krajowych uczestników sieci,
2) planu działania i rozwoju sieci w okresie co najmniej 3 lat,
3) imię i nazwisko kierownika oraz skład zespołu prowadzącego działania na rzecz sieci.

§ 8.

Ustala się następującą wysokość dofinansowania kosztów ponoszonych przez jednostkę ze środków krajowych:
1) dla projektów 5. PR przyjętych do realizacji przedstawionych na wezwanie Komisji Europejskiej:
a) ogłoszone w 1999 r. - 90%,
b) ogłoszone w 2000 r. - 80%,
c) ogłoszone w 2001 r. - 70%,
d) ogłoszone w 2002 r. - 60%
środków wykazywanych jako środki krajowe, z tym że kwota dofinansowania nie może przekroczyć odpowiednio dla kolejnych lat : 90%, 80%, 70% i 60% środków przyznanych przez Komisję Europejską,

2) dla projektów zgłoszonych do 5. PR, nie przyjętych do realizacji, a ocenionych przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre - w wysokości 15.000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuowania współpracy z partnerami zagranicznymi oraz na koszty ponownego przygotowania wniosku,
 

3) dla projektów 5. PR, nazwanych "Sieciami" ("Networks"), a w szczególności:
a) "Sieci tematycznych" ("Thematic Networks"),
b) "Sieci badawczo-szkoleniowych" ("Research Training Networks"),
c) "Akcji zharmonizowanych" ("Concerted Actions"),
d) "Sieci współpracy infrastruktur" ("Infrastructure Cooperation Networks")
- 25% kwoty przyznanej przez Komisję Europejską, nie więcej jednak niż 100.000 zł przez cały okres realizacji projektu, z tym że otrzymane środki finansowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z rozszerzeniem lub kontynuacją współpracy z partnerami zagranicznymi,
.
4) dla pozostałych projektów wymienionych w § 3 ust. 1 - do 60% kosztów krajowych.

§ 9.

Wysokość dofinansowania określonego w § 8 pkt 1, 3 i 4 może być zmniejszona, jeżeli:
1) wymagają tego przepisy Unii Europejskiej, a w szczególności dotyczące udzielania pomocy ze środków publicznych,
2) dofinansowanie ze środków 5. PR jest niższe niż 50 % całkowitych kosztów prac zaplanowanych do wykonania przez jednostkę,
3) prace zaplanowane do wykonania są dofinansowywane z innych źródeł,
4) uzasadnia to opinia zespołów, o których mowa w § 12.

§ 10.

Jednostka, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, może otrzymać dofinansowanie przeznaczone na koszty:
1) tworzenia, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i upowszechniania informacji naukowej,
2) promocji wykorzystania wyników badań,
3) koordynacji działalności sieci naukowej.

§ 11.

1. Jednostka może otrzymać dofinansowanie w wysokości części kosztów poniesionych na prace przygotowawcze do projektu 5. PR, a w szczególności na przygotowanie wniosku wymaganego przez Komisję Europejską, z tym że dofinansowanie może być przyznane tylko raz w odniesieniu do danego projektu i nie może być wyższe niż 30.000 zł.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane wyłącznie jednostce występującej jako koordynator projektu 5. PR, pod warunkiem:

1) złożenia do Komisji Europejskiej właściwego wniosku o realizację projektu,
2) złożenia do Komitetu kopii arkusza ocen projektu.

§ 12.

Wnioski o dofinansowanie SPUB-M, po weryfikacji dokonanej przez Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej urzędu Komitetu, opiniują:
1) dla projektów 5. PR opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą,
2) dla projektów programów wymienionych w § 3 pkt 2-4 właściwe zespoły komisji Komitetu.

§ 13.

Komitet podejmuje uchwałę o dofinansowaniu SPUB-M na podstawie opinii, o których mowa w § 12.

§ 14.

Przewodniczący Komitetu, na podstawie uchwały Komitetu, o której mowa w § 13, w drodze decyzji, przyznaje środki finansowe na dofinansowanie SPUB-M.

§ 15.

1. Jednostka składa w Komitecie raport roczny z realizacji SPUB-M w terminie do dnia 1 marca następnego roku, nie wcześniej jednak niż po półrocznym okresie realizacji zadań.

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, może być kopią raportu złożonego instytucji międzynarodowej, albo wyciągiem z tego raportu, z tym że pełna dokumentacja powinna znajdować się w jednostce.

3. Do raportu należy dołączyć zwięzły opis wyników prac w języku polskim.

4. Przekazanie środków finansowych na kolejny rok budżetowy następuje na podstawie pozytywnej oceny raportu rocznego, dokonanej przez właściwy zespół opiniodawczo-doradczy lub zespół komisji Komitetu określony w § 12.

§ 16.

Przepisy uchwały odnoszące się do projektów 5. PR stosuje się do projektów 5. PR-E realizowanych przez jednostki, z tym że dofinansowanie części kosztów ponoszonych ze środków krajowych może być przyznane przez Komitet w procentowej wysokości określonej w § 8 nawet wówczas, gdy projekty te nie otrzymują dofinansowania ze strony Komisji Europejskiej.

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych przy przyznawaniu środków na finansowanie SPUB-M stosuje się przepisy uchwały Nr 4/93 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 lutego 1993 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz na badania własne szkół wyższych (Dz. Urz. KBN Nr 2, poz. 6 i z 2000 r. Nr 2, poz. 9).

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER NAUKI
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU
BADAŃ NAUKOWYCH
Andrzej WISZNIEWSKI37

Uchwała Nr 35/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 11 grudnia 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8 , poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz.152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z ust. 8 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 25/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 1999 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002 (Dz. Urz. KBN Nr 6, poz. 25 i z 2000 r. Nr 5, poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 po pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3) prace przygotowawcze do projektów 5. PR.";
2) w § 3 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) dla projektów 5. PR przyjętych do realizacji, przedstawionych na wezwanie Komisji Europejskiej:
a) ogłoszone w 1999 r. - 90%,
b) ogłoszone w 2000 r. - 80%,
c) ogłoszone w 2001 r. - 70%,
d) ogłoszone w 2002 r. - 60%
środków wykazywanych jako środki własne podmiotu, z tym że kwota dofinansowania nie może przekroczyć odpowiednio dla kolejnych lat: 90 %, 80%, 70% i 60% środków przyznanych przez Komisję Europejską oraz 150.000 zł w pierwszym roku realizacji projektu, z zastrzeżeniem pkt 3,";
3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
"§ 3a. 1. Krajowy podmiot działający na rzecz nauki, nie będący jednostką naukową lub jednostką badawczo-rozwojową, może otrzymać dofinansowanie w wysokości części kosztów poniesionych na prace przygotowawcze do projektu 5. PR, a w szczególności na przygotowanie wniosku wymaganego przez Komisję Europejską, z tym że dofinansowanie może być przyznane tylko raz w odniesieniu do danego projektu i nie może być wyższe niż 30.000 zł.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane wyłącznie jednostce występującej jako koordynator projektu 5. PR, pod warunkiem:
1) złożenia do Komisji Europejskiej właściwego wniosku o realizację projektu,
2) złożenia do Komitetu kopii arkusza ocen projektu.".
4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
"§ 6a. Przepisy uchwały stosuje się do projektów realizowanych przez krajowe podmioty działające na rzecz nauki, nie będące jednostką naukową lub badawczo-rozwojową, biorące udział w pracach Piątego Programu Ramowego Badań i Szkolenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w latach 1999-2002, z tym że dofinansowywanie części kosztów ponoszonych ze środków własnych może być przyznane przez Komitet w procentowej wysokości określonej w § 3 ust. 4 nawet wówczas, gdy projekty te nie otrzymują dofinansowania ze strony Komisji Europejskiej.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER NAUKI
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU
BADAŃ NAUKOWYCH
ANDRZEJ WISZNIEWSKIKOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


BACK