GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 11 maja 2001 r.
Nr 7


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 17/2001 z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2001 r.

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 9/2001 z dnia z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r.

25

Uchwała Nr 17 / 2001
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie
lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2001 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 9/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2001 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 4, poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 wyrazy "1.209.550.000 zł"  zastępuje się wyrazami "1.363.901.070 zł",
2)  załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski

Załącznik do uchwały Nr 17/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
Załącznik do uchwały Nr 9/2001

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym 
na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej w 2001 r.

Lp.
Nazwa jednostki
Kwota dotacji podmiotowej w zł
1
2
3
1
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
16 000
2
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
16 000
3
Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
295 740
4
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
30 000
5
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
13 300
5.1
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
7 000
5.2
Wydział Wokalny
6 300
6
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
19 000
7
Akademia Muzyczna w Krakowie
123 066
8
Akademia Muzyczna w Łodzi
24 000
9
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
293 680
9.1
Wydział Architektury Wnętrz
91 100
9.2
Wydział Form Przemysłowych
99 220
9.3
Wydział Grafiki
28 100
9.4
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
75 260
10
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
28 400
10.1
Wydział Architektury i Wzornictwa
21 300
10.2
Wydział Rzeźby
7 100
11
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
15 000
12
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
138 700
12.1
Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
102 700
12.2
Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby
19 000
12.3
Wydział Edukacji Artystycznej
9 000
12.4
Wydział Komunikacji Multimedialnej
8 000
13
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
121 490
13.1
Wydział Architektury Wnętrz
48 350
13.2
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
73 140
14
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
15 000
15
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
24 000
16
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera 

w Łodzi

56 180
17
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L.Solskiego w Krakowie
6 000
18
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
95 400
19
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
128 400
20
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
721 100
20.1
Wydział Turystyki i Rekreacji
233 900
20.2
Wydział Wychowania Fizycznego
487 200
21
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
679 700
21.1
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
195 800
21.2
Wydział Wychowania Fizycznego
483 900
22
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
662 100
22.1
Wydział Wychowania Fizycznego
494 800
22.2
Wydział Fizjoterapii
167 300
23.
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
1 261 885
23.2
Wydział Ekonomii
386 400
23.2
Wydział Zarządzania
875 485
24
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
2 388 610
24.1
Wydział Gospodarki Narodowej
1 003 825
24.2
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
184 800
24.3
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
334 160
24.4
Wydział Zarządzania i Informatyki
865 825
25
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
1 695 425
25.1
Wydział Towaroznawstwa
130 000
25.2
Wydział Ekonomii
534 000
25.3
Wydział Zarządzania
1 031 425
26
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
1 723 605
26.1
Wydział Ekonomii
798 525
26.2
Wydział Towaroznawstwa
230 000
26.3
Wydział Zarządzania
672 080
26.4
Centrum Badań Nad Rodziną
23 000
27
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
3 395 925
27.1
Kolegium Analiz Ekonomicznych
1 137 275
27.2
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
352 000
27.3
Kolegium Gospodarki Światowej
714 025
27.4
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
297 000
27.5
Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych
16 000
27.6
Kolegium Zarządzania i Finansów
879 625
28
Akademia Medyczna w Białymstoku
2 907 700
28.1
Wydział Farmaceutyczny
470 700
28.2
Wydział Lekarski
2 437 000
29
Akademia Medyczna w Bydgoszczy
1 121 000
29.1
Wydział Farmaceutyczny
300 400
29.2
Wydział Lekarski
820 600
30
Akademia Medyczna w Gdańsku
3 184 800
30.1
Wydział Farmaceutyczny
615 100
30.2
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii
2 569 700
31
Akademia Medyczna w Lublinie
2 615 300
31.1
Wydział Farmaceutyczny
553 500
31.2
Wydział Lekarski
2 023 400
31.3
Wydział Pielęgniarski
38 400
32
Akademia Medyczna w Łodzi
4 835 200
32.1
Wydział Farmaceutyczny
548 800
32.2.
Wydział Lekarski
4 286 400
33
Akademia Medyczna w Poznaniu
5 378 700
33.1
Wydział Farmaceutyczny
883 800
33.2
Wydział Lekarski I
2 214 000
33.3
Wydział Lekarski II
2 190 000
33.4
Wydział Nauk o Zdrowiu
90 900
34
Akademia Medyczna w Warszawie
8 404 100
34.1
I Wydział Lekarski
6 693 800
34.2
II Wydział Lekarski
1 010 000
34.3
Wydział Farmacji
700 300
35
Akademia Medyczna we Wrocławiu
3 619 000
35.1
Wydział Farmaceutyczny
408 000
35.2
Wydział Lekarski
1 363 000
35.3
Wydział Pielęgniarski
12 000
35.4
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
1 836 000
36
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
1 629 700
37
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
7 673 500
37.1
Wydział Farmaceutyczny
678 300
37.2
Wydział Lekarski
6 957 500
37.3
Wydział Ochrony Zdrowia
37 700
38
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
3 207 600
38.1
Wydział Lekarski
2 888 400
38.2
Wydział Stomatologii
319 200
39
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
7 938 200
39.1
Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu
615 600
39.2
Wydział Lekarski w Katowicach
4 212 200
39.3
Wydział Lekarski w Zabrzu
3 110 400
40
Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
1 438 670
40.1
Wydział Administracyjny
104 000
40.2
Wydział Elektryczny
505 000
40.3
Wydział Mechaniczny
492 170
40.4
Wydział Nawigacyjny
287 000
40.5
Katedra Informatyki
43 100
40.6
Katedra Matematyki
7 400
41
Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
544 130
41.1
Wydział Mechaniczny
236 130
41.2
Wydział Nawigacyjny
308 000
42
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
367 060
42.1
Wydział Humanistyczny
40 000
42.2
Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
237 060
42.3
Wydział Pedagogiki i Psychologii
90 000
43
Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
968 400
43.1
Wydział Geograficzno-Biologiczny
131 700
43.2
Wydział Humanistyczny
325 000
43.3
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
426 100
43.4
Wydział Pedagogiczny
85 600
44
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
797 000
44.1
Wydział Humanistyczny
80 000
44.2
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
586 000
44.3
Wydział Pedagogiczny
35 000
44.4
Wydział Zarządzania i Administracji
96 000
45
Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
208 000
45.1
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
184 000
45.2
Wydział Filologiczno-Historyczny
14 000
45.3
Wydział Edukacyjno Filozoficzny
10 000
46
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
447 800
46.1
Wydział Filologiczno-Historyczny
28 000
46.2
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
389 800
46.3
Wydział Pedagogiczny
30 000
47
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
487 290
47.1
Wydział Filologiczny
65 000
47.2
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
339 290
47.3
Wydział Pedagogiczny
13 000
47.4
Wydział Socjologiczno-Historyczny
70 000
48
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
496 590
48.1
Wydział Humanistyczny
108 000
48.2
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
226 490
48.3
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
56 000
48.4
Centrum Astronomii im. J.Keplera
56 100
48.5
Wydział Artystyczny
50 000
49
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
161 700
49.1
Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji
161 700
50
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie
23 975 400
50.1
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
4 028 400
50.2
Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej
2 538 700
50.3
Wydział Górniczy
2 093 500
50.4
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
1 040 800
50.5
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
2 324 700
50.6
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
2 600 000
50.7
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
3 001 500
50.8
Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
2 200 000
50.9
Wydział Metali Nieżelaznych
1 950 000
50.10
Wydział Odlewnictwa
800 000
50.11
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
567 200
50.12
Wydział Zarządzania
250 000
50.13
Wydział Matematyki Stosowanej
151 900
50.14
Instytut Nauk Społecznych
15 000
50.15
Wydział Paliw i Energii
413 700
51
Politechnika Białostocka
1 805 950
51.1
Instytut Informatyki (na prawach wydziału)
98 700
51.2
Wydział Architektury
100 370
51.3
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
430 280
51.4
Wydział Elektryczny
740 000
51.5
Wydział Mechaniczny
367 000
51.6
Instytut Zarządzania i Marketingu
69 600
52
Politechnika Częstochowska
4 354 510
52.1
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
1 692 150
52.2
Wydział Elektryczny
685 000
52.3
Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
1 600 000
52.4
Wydział Zarządzania
102 560
52.5
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
158 300
52.6
Wydział Budownictwa
116 500
53
Politechnika Gdańska
12 282 550
53.1
Wydział Architektury
392 270
53.2
Wydział Inżynierii Lądowej
483 470
53.3
Wydział Chemiczny
2 738 200
53.4
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
2 986 700
53.5
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
1 990 000
53.6
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
416 200
53.7
Wydział Mechaniczny
1 680 070
53.8
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
976 500
53.9
Wydział Zarządzania i Ekonomii
167 200
53.10
Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska
451 940
54
Politechnika Koszalińska
1 266 730
54.1
Wydział Mechaniczny
736 200
54.2
Wydział Elektroniki
92 400
54.3
Wydział Ekonomii i Zarządzania
68 160
54.4
Środowiskowe Laboratorium Techniki Próżniowej
22 100
54.5
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
347 870
55
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
8 836 060
55.1
Wydział Architektury
1 144 820
55.2
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
340 000
55.3
Wydział Inżynierii Lądowej
1 648 653
55.4
Wydział Inżynierii Środowiska
1 310 700
55.5
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
888 100
55.6
Wydział Mechaniczny
3 295 887
55.7
Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego
207 900
56
Politechnika Lubelska
2 332 080
56.1
Wydział Elektryczny
1 070 000
56.2
Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
433 810
56.3
Wydział Mechaniczny
665 800
56.4
Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki
162 470
57
Politechnika Łódzka
14 958 550
57.1
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
769 100
57.2
Wydział Chemiczny
3 607 100
57.3
Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii
1 529 000
57.4
Wydział Elektrotechniki i Elektroniki
2 440 000
57.5
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
544 200
57.6
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
1 314 300
57.7
Wydział Mechaniczny
2 865 250
57.8
Wydział Organizacji i Zarządzania
89 600
57.9
Wydział Włókienniczy
1 450 000
57.10
Instytut Papiernictwa i Poligrafii
350 000
58
Politechnika Łódzka filia w Bielsku-Białej
849 860
58.1
Wydział Budowy Maszyn
527 260
58.2
Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska
305 000
58.3
Wydział Organizacji i Zarządzania
17 600
59
Politechnika Opolska
1 311 080
59.1
Wydział Budownictwa
246 130
59.2
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
355 000
59.3
Wydział Mechaniczny
257 450
59.4
Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii
235 300
59.5
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
31 200
59.6
Instytut Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
186 000
60
Politechnika Poznańska
9 289 950
60.1
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
1 039 420
60.2
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
2 003 340
60.3
Wydział Elektryczny
2 650 000
60.4
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów
1 434 900
60.5
Wydział Technologii Chemicznej
1 250 900
60.6
Wydział Fizyki Technicznej
510 900
60.7
Instytut Matematyki
88 700
60.8
Wydział Architektury
311 790
61
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
951 750
61.1
Wydział Ekonomiczny
71 040
61.2
Wydział Mechaniczny
403 810
61.3
Wydział Nauczycielski
44 600
61.4
Wydział Transportu
272 300
61.5
Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia
160 000
62
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
2 247 430
62.1
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
846 080
62.2
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
395 350
62.3
Wydział Chemiczny
368 000
62.4
Wydział Elektryczny
610 000
62.5
Wydział Zarządzania i Marketingu
28 000
63
Politechnika Szczecińska
6 109 120
63.1
Wydział Budownictwa i Architektury
634 560
63.2
Wydział Elektryczny
1 080 000
63.3
Wydział Mechaniczny
1 352 860
63.4
Wydział Techniki Morskiej
473 500
63.5
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
1 907 000
63.6
Instytut Fizyki
54 300
63.7
Wydział Informatyki
606 900
64
Politechnika Śląska w Gliwicach
18 480 190
64.1
Wydział Architektury
239 980
64.2
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
3 479 200
64.3
Wydział Budownictwa
852 520
64.4
Wydział Chemiczny
2 716 200
64.5
Wydział Elektryczny
2 300 000
64.6
Wydział Górnictwa i Geologii
1 594 000
64.7
Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu
2 000 000
64.8
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
3 050 000
64.9
Wydział Matematyczno-Fizyczny
303 200
64.10
Wydział Mechaniczny Technologiczny
1 853 090
64.11
Wydział Organizacji i Zarządzania
92 000
65
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
1 138 270
65.1
Wydział Budownictwa Lądowego
207 670
65.2
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
290 000
65.3
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
640 600
66
Politechnika Warszawska
28 694 080
66.1
Wydział Architektury
1 068 650
66.2
Wydział Chemiczny
3 196 600
66.3
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
4 159 280
66.4
Wydział Elektryczny
3 310 000
66.5
Wydział Geodezji i Kartografii
949 300
66.6
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
943 500
66.7
Wydział Inżynierii Lądowej
1 491 850
66.8
Wydział Inżynierii Materiałowej
1 700 000
66.9
Wydział Inżynierii Środowiska
1 826 900
66.10
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
2 293 320
66.11
Wydział Mechatroniki
2 089 480
66.12
Wydział Inżynierii Produkcji
1 301 500
66.13
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
1 700 600
66.14
Wydział Transportu
873 900
66.15
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
363 700
66.16
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
295 500
66.17
Wydział Fizyki
1 130 000
67
Politechnika Wrocławska
23 093 460
67.1
Wydział Architektury
994 670
67.2
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
1 631 720
67.3
Wydział Chemiczny
5 148 200
67.4
Wydział Elektroniki
3 548 100
67.5
Wydział Elektryczny
2 500 000
67.6
Wydział Górniczy
399 200
67.7
Wydział Informatyki i Zarządzania
530 480
67.8
Wydział Inżynierii Środowiska
854 700
67.9
Wydział Mechaniczny
4 829 460
67.10
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
1 560 030
67.11
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
1 096 900
68
Politechnika Zielonogórska
1 327 030
68.1
Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej
165 700
68.2
Wydział Elektryczny
680 000
68.3
Wydział Mechaniczny
219 210
68.4
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
262 120
69
Akademia Podlaska w Siedlcach
358 500
69.1
Wydział Chemiczno-Matematyczny
141 500
69.2
Wydział Humanistyczny
25 000
69.3
Wydział Rolniczy
192 000
70
Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
6 535 300
70.1
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
520 800
70.2
Wydział Leśny
561 000
70.3
Wydział Ogrodniczy
1 240 000
70.4
Wydział Rolniczy
1 705 000
70.5
Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa
488 000
70.6
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
1 564 500
70.7
Wydział Technologii Żywności
456 000
71
Akademia Rolnicza Kraków Filia w Rzeszowie
232 800
71.1
Wydział Ekonomii
232 800
72
Akademia Rolnicza w Lublinie
3 761 200
72.1
Wydział Ogrodniczy
756 000
72.2
Wydział Rolniczy
894 400
72.3
Wydział Techniki Rolniczej
451 800
72.4
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
510 000
72.5
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
1 149 000
73
Akademia Rolnicza w Poznaniu
7 440 600
73.1
Wydział Leśny
925 000
73.2
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
240 000
73.3
Wydział Ogrodniczy
1 563 000
73.4
Wydział Rolniczy
1 800 000
73.5
Wydział Technologii Drewna
453 600
73.6
Wydział Technologii Żywności
1 325 000
73.7
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
1 134 000
74
Akademia Rolnicza w Szczecinie
2 123 720
74.1
Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej
281 400
74.2
Wydział Rolniczy
627 200
74.3
Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
807 000
74.4
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
408 120
75
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
5 552 200
75.1
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
1 120 000
75.2
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
1 275 800
75.3
Wydział Rolniczy
1 770 000
75.4
Wydział Technologii Żywności
526 400
75.5
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
860 000
76
Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
1 868 630
76.1
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
250 770
76.2
Wydział Mechaniczny
170 860
76.3
Wydział Rolniczy
516 000
76.4
Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki
302 600
76.5
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
238 200
76.7
Wydział Zootechniczny
324 000
76.8
Instytut Matematyki i Fizyki
66 200
77
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
11 280 000
77.1
Wydział Ekonomiczno-Rolniczy
635 000
77.2
Wydział Leśny
837 000
77.3
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
1 170 000
77.4
Wydział Ogrodniczy
1 885 000
77.5
Wydział Rolniczy
1 836 000
77.6
Wydział Technologii Drewna
204 000
77.7
Wydział Inżynierii Produkcji
168 000
77.8
Wydział Technologii Żywności
735 000
77.9
Wydział Weterynaryjny
1 550 000
77.10
Wydział Nauk O Zwierzętach
1 260 000
77.11
Wydział Nauk O Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
1 000 000
78
Katolicki Uniwersytet Lubelski
1 381 912
78.1
Wydział Filozofii
142 040
78.2
Wydział Nauk Humanistycznych
235 000
78.3
Wydział Nauk Społecznych
417 320
78.4
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
159 840
78.5
Wydział Teologii
302 312
78.6
Instytut Badań Nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym
5 000
78.7
Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce
9 000
78.8
Instytut Jana Pawła Ii
7 600
78.9
Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim
3 800
78.10
Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną
10 000
78.11
Międzywydziałowy Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida
5 000
78.12
Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu
2 500
78.13
Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny
11 400
78.14
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych
4 900
78.15
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
66 200
79
Uniwersytet Gdański
6 721 485
79.1
Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
1 625 400
79.2
Wydział Chemii
1 304 600
79.3
Wydział Zarządzania
531 360
79.4
Wydział Ekonomiczny
741 625
79.5
Wydział Filologiczno-Historyczny
493 000
79.6
Wydział Matematyki i Fizyki
951 100
79.7
Wydział Nauk Społecznych
396 000
79.8
Wydział Prawa i Administracji
259 200
79.9
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
419 200
80
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
14 141 320
80.1
Wydział Biologii
1 511 500
80.2
Wydział Chemii
3 875 400
80.3
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
434 200
80.4
Wydział Historyczny
1 030 320
80.5
Wydział Matematyki i Informatyki
990 000
80.6
Wydział Neofilologii
826 800
80.7
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
983 700
80.8
Wydział Nauk Społecznych
1 568 800
80.9
Wydział Prawa i Administracji
420 600
80.10
Wydział Fizyki
2 047 300
80.11
Wydział Studiów Edukacyjnych
332 700
80.12
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
35 000
80.13
Wydział Teologiczny
85 000
81
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
15 491 769
81.1
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
4 469 100
81.2
Wydział Chemii
1 974 200
81.3
Wydział Filologiczny
1 120 844
81.4
Wydział Filozoficzny
941 280
81.5
Wydział Historyczny
998 520
81.6
Wydział Matematyki i Fizyki
4 238 400
81.7
Wydział Prawa i Administracji
1 100 425
81.8
Biblioteka Jagiellońska
35 000
81.9
Instytut Polonijny
43 100
81.10
Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce
9 100
81.11
Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych
242 800
81.12
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
319 000
82
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
237 370
82.1
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
45 000
82.2
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
26 000
82.3
Wydział Prawa Kanonicznego
15 200
82.4
Wydział Teologiczny
85 000
82.5
Wydział Nauk Humanistycznych
15 000
82.6
Wydział Prawa
51 170
83
Uniwersytet Łódzki
7 090 780
83.1
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
1 723 000
83.2
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
2 593 800
83.3
Wydział Filologiczny
369 000
83.4
Wydział Filozoficzno-Historyczny
297 000
83.5
Wydział Fizyki i Chemii
939 200
83.6
Wydział Nauk o Wychowaniu
80 000
83.7
Wydział Prawa i Administracji
277 200
83.8
Wydział Zarządzania
338 000
83.9
Wydział Studiów Międzynardowych i Politologii
34 080
83.10
Wydział Matematyki
439 500
84
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6 670 385
84.1
Wydział Artystyczny
35 000
84.2
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
1 868 700
84.3
Wydział Chemii
2 200 700
84.4
Wydział Ekonomiczny
184 000
84.5
Wydział Filozofii i Socjologii
130 000
84.6
Wydział Humanistyczny
359 000
84.7
Wydział Matematyki i Fizyki
973 100
84.8
Wydział Politologii
378 885
84.9
Wydział Prawa i Administracji
337 000
84.10
Wydział Pedagogiki i Psychologii
204 000
85
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
6 263 776
85.1
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
1 085 900
85.2
Wydział Humanistyczny
235 000
85.3
Wydział Fizyki i Astronomii
1 335 800
85.4
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
337 000
85.5
Wydział Prawa i Administracji
258 800
85.6
Wydział Sztuk Pięknych
449 970
85.7
Wydział Matematyki i Informatyki
588 000
85.8
Wydział Nauk Historycznych
387 006
85.9
Wydział Chemii
1 376 300
85.10
Wydział Filologiczny
210 000
86
Uniwersytet Opolski
1 590 200
86.1
Wydział Ekonomiczny
174 000
86.2
Wydział Historyczno-Pedagogiczny
327 000
86.3
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
545 800
86.4
Wydział Teologiczny
96 000
86.5
Wydział Filologiczny
296 000
86.6
Wydział Przyrodniczo-Techniczny
151 400
87
Uniwersytet Szczeciński
1 254 400
87.1
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
432 000
87.2
Wydział Humanistyczny
90 000
87.3
Wydział Matematyczno-Fizyczny
142 100
87.4
Wydział Nauk Przyrodniczych
266 300
87.5
Wydział Prawa i Administracji
108 000
87.6
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
216 000
88
Uniwersytet Śląski w Katowicach
5 987 720
88.1
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
608 300
88.2
Wydział Filologiczny
610 560
88.3
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
1 801 900
88.4
Wydział Nauk Społecznych
303 160
88.5
Wydział Nauk o Ziemi
1 280 800
88.6
Wydział Prawa i Administracji
186 000
88.7
Wydział Pedagogiki i Psychologii
224 000
88.8
Wydział Radia i Telewizji
53 000
88.9
Wydział Techniki
800 000
88.10
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Cieszynie
120 000
89
Uniwersytet w Białymstoku
1 306 500
89.1
Wydział Ekonomiczny
155 000
89.2
Wydział Prawa
81 600
89.3
Wydział Pedagogiki i Psychologii
66 000
89.4
Wydział Biologiczno-Chemiczny
442 400
89.5
Wydział Matematyczno-Fizyczny
361 500
89.6
Wydział Historyczno-Socjologiczny
70 000
89.7
Wydział Filologiczny
130 000
90
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
6 975 300
90.1
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
530 500
90.2
Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
577 000
90.3
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska
1 745 000
90.4
Wydział Nauki o Żywności
856 000
90.5
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
1 305 200
90.6
Wydział Zarządzania i Administracji
200 000
90.7
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
656 000
90.8
Wydział Biologii
500 000
90.9
Wydział Humanistyczny
140 000
90.10
Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego
158 000
90.11
Wydział Nauk Technicznych
262 600
90.12
Wydział Teologii
45 000
91
Uniwersytet Warszawski
24 549 715
91.1
Wydział Biologii
3 160 400
91.2
Wydział Chemii
3 634 800
91.3
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
631 225
91.4
Wydział Fizyki
5 540 000
91.5
Wydział Filozofii i Socjologii
659 426
91.6
Wydział Geologii
771 000
91.7
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
702 800
91.8
Wydział Historyczny
1 884 362
91.9
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
2 037 670
91.10
Wydział Neofilologii
488 000
91.11
Wydział Nauk Ekonomicznych
1 113 800
91.12
Wydział Pedagogiczny
444 246
91.13
Wydział Polonistyki
546 430
91.14
Wydział Psychologii
1 009 756
91.15
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
403 000
91.16
Wydział Prawa i Administracji
147 600
91.17
Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich
177 000
91.18
Wydział Zarządzania
356 800
91.19
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
32 400
91.20
Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
44 060
91.21
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
202 800
91.22
Międzywydziałowy Instytut Studiów Społecznych
311 640
91.23
Ośrodek Badań Archeologicznych NOVAE
8 600
91.24
Ośrodek Badań Nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
40 000
91.25
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
156 500
91.26
Centrum Europejskie
3 000
91.27
Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania
42 400
92
Uniwersytet Wrocławski
11 265 318
92.1
Wydział Filologiczny
562 700
92.2
Wydział Fizyki i Astronomii
1 587 200
92.3
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
705 218
92.4
Wydział Nauk Przyrodniczych
3 476 500
92.5
Wydział Nauk Społecznych
290 000
92.6
Wydział Prawa i Administracji
288 000
92.7
Wydział Chemii
3 149 700
92.9
Wydział Matematyki i Informatyki
1 206 000
93
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
1 587 000
93.1
Wydział Mechaniczno-Elektryczny
812 400
93.2
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
605 000
93.3
Instytut Dowódczo-Sztabowy
169 600
94
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
1 173 400
95
Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
3 420 400
96
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
905 100
97
Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi
3 840 600
98
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
10 843 300
98.1
Wydział Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej
3 162 700
98.2
Wydział Cybernetyki
1 503 100
98.3
Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa
1 694 900
98.4
Wydział Mechaniczny
1 601 600
98.5
Wydział Elektroniki
2 560 900
98.6
Instytut Nauk Humanistycznych
138 100
98.7
Instytut Logistyki
182 000
99
Wyższa Szkoła Oficerska im. Gen. Józefa Bema w Toruniu
390 000
100
Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
140 000
100.1
Wydział Wojsk Pancernych
70 000
100.2
Wydział Logistyki
70 000
101
Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
322 300
102
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
94 200
103
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
561 500
104
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
56 000
104.1
Wydział Teologiczny
56 000
105
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
100 000
105.1
Wydział Filozoficzny
42 000
105.2
Wydział Teologiczny
38 000
105.3
Wydział Historii Kościoła
20 000
106
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
6 598 600
107
Instytut Badań Literackich PAN
6 001 268
108
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
5 171 040
109
Instytut Historii PAN
6 442 200
110
Instytut Języka Polskiego PAN
3 747 600
111
Instytut Slawistyki PAN
2 916 000
112
Instytut Studiów Politycznych PAN
4 361 040
113
Instytut Sztuki PAN
5 612 760
114
Instytut Historii Nauki PAN
2 206 260
115
Instytut Psychologii PAN
1 458 480
116
Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN
856 960
117
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN
381 100
118
Zakład Badań Narodowościowych PAN
524 000
119
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
1 885 825
120
Instytut Nauk Prawnych PAN
3 357 425
121
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
1 569 625
122
Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN
975 000
123
Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN
400 000
124
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
4 324 800
125
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
1 144 700
126
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
6 882 300
127
Instytut Fizyki PAN
17 160 900
128
Instytut Matematyczny PAN
6 653 000
129
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
10 344 300
130
Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN
3 003 100
131
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
16 281 000
132
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
20 403 000
133
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN
3 884 000
134
Instytut Geofizyki PAN
10 221 000
135
Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN
2 669 000
136
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
2 724 000
137
Instytut Dendrologii PAN
3 727 000
138
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
5 617 040
139
Instytut Nauk Geologicznych PAN
5 328 000
140
Instytut Oceanologii PAN
5 677 000
141
Instytut Ochrony Przyrody PAN
2 020 000
142
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
2 932 000
143
Muzeum i Instytut Zoologii PAN
2 255 000
144
Zakład Antropologii PAN
733 000
145
Zakład Badania Ssaków PAN
1 247 000
146
Zakład Biologii Antarktyki PAN
553 000
147
Centrum Biologii Morza PAN
736 000
148
Instytut Ekologii PAN
6 075 000
149
Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha PAN
934 000
150
Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN 
600 000
151
Ogród Botaniczny PAN
1 382 000
152
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
790 000
153
Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN
1 274 400
154
Instytut Farmakologii PAN
7 678 960
155
Zakład Genetyki Człowieka PAN
2 527 300
156
Instytut Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
13 401 500
157
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
7 665 500
158
Zakład Amin Biogennych PAN
1 239 300
159
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
4 615 000
160
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
9 205 600
161
Instytut Genetyki Roślin PAN
5 810 900
162
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
6 075 800
163
Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
1 961 900
164
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
4 674 300
165
Zakład Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN
2 624 200
166
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN
738 600
167
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN
372 000
168
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
3 336 900
169
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
5 064 700
170
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
16 828 800
171
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
3 500 000
172
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
8 573 600
173
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
6 078 400
174
Instytut Chemii Fizycznej PAN
13 020 400
175
Instytut Chemii Organicznej PAN
8 241 500
176
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
3 425 500
177
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
4 293 000
178
Centrum Chemii Polimerów PAN
2 370 900
179
Zakład Karbochemii PAN
1 310 400
180
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
2 342 100
181
Instytut Badań Systemowych PAN
4 133 400
182
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
5 603 400
183
Instytut Podstaw Informatyki PAN
3 507 800
184
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
1 373 800
185
Centrum Badań Kosmicznych PAN
3 353 700
186
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
3 225 600
187
Instytut Mechaniki Górotworu PAN
2 123 900
188
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
2 923 560
189
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego-Instytut Naukowo Badawczy 

w Poznaniu

1 907 496
190
Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
804 430
191
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzynskiego w Olsztynie
668 570
192
Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu
838 420
193
Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie
1 668 200
194
Instytut Kultury w Warszawie
320 200
195
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
1 490 625
196
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie
920 000
197
Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie
820 000
198
Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie
340 000
199
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" w Warszawie
750 000
200
Instytut Fizyki Jądrowej im. H.Niewodniczańskiego w Krakowie
17 547 700
201
Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Otwocku-Świerku
11 116 200
202
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie
1 335 800
203
Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
1 873 000
204
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
397 000
205
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
1 354 000
206
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
3 808 000
207
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
7 116 900
208
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
5 615 800
209
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
11 091 800
210
Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie
5 130 000
211
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
18 249 800
212
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
2 581 500
213
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
1 502 600
214
Instytut Kardiologii w Warszawie
9 635 000
215
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
2 591 000
216
Instytut Medycyny Pracy im. prof.dr med.Jerzego Nofera w Łodzi
7 381 000
217
Instytut Reumatologiczny w Warszawie
3 534 900
218
Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie
9 300 000
219
Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek w Warszawie
652 900
220
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
6 523 700
221
Instytut Leków w Warszawie
1 279 700
222
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
4 149 700
223
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
1 911 200
224
Instytut Sportu w Warszawie
1 881 300
225
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
3 550 600
226
Centralny Ośrodek Techniki Medycznej w Warszawie
181 600
227
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
1 023 200
228
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
710 200
229
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
4 242 700
230
Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu
188 300
231
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
5 128 000
232
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie
3 756 100
233
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Błoniu, Radzików
16 782 400
234
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
5 414 900
235
Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie
1 902 500
236
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu
2 607 100
237
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
10 071 700
238
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
11 408 100
239
Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
4 372 800
240
Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu
3 284 700
241
Instytut Zootechniki w Krakowie
17 798 200
242
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
11 355 500
243
Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu
438 500
244
Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego w Lublinie
61 500
245
Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie
66 500
246
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
2 830 000
247
Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
3 815 000
248
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
4 220 000
249
Instytut Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie
398 000
250
Morski Instytut Rybacki w Gdyni
5 005 000
251
Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi
381 000
252
Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż 

w Warszawie

153 000
253
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi
190 200
254
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrodnictwa w Warszawie
111 600
255
Instytut Mleczarstwa w Warszawie
264 800
256
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych w Pleszewie
95 000
257
Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w Warszawie
183 700
258
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
9 694 600
259
Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
7 571 100
260
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach
773 600
261
Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie
6 180 800
262
Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie
1 553 100
263
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans" 

w Bytomiu

614 000
264
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
1 586 800
265
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "Polmatex-Cenaro" 

w Łodzi

454 800
266
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet" w Warszawie
290 100
267
Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek w Pruszkowie
1 482 700
268
Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu
2 147 600
269
Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
2 665 200
270
Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
651 800
271
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny "Befamatex" 

w Bielsku-Białej

676 400
272
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów "Redor" w Bielsku-Białej
691 900
273
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych w Poznaniu
496 500
274
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce
2 352 900
275
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa"

w Warszawie

172 900
276
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast" w Poznaniu
224 400
277
Instytut Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie
524 400
278
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie
1 560 900
279
Instytut Maszyn Spożywczych w Warszawie
150 100
280
Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie
502 400
281
Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny "Koprotech" w Warszawie
478 000
282
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast w Łodzi
246 400
283
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych w Stalowej Woli
390 200
284
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn "Tekoma" 

w Warszawie

696 100
285
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających "Barowent" w Katowicach
245 200
286
Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej w Katowicach
243 900
287
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal" w Warszawie
192 000
288
Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH" w Krakowie
227 100
289
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach
149 500
290
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach
90 400
291
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Predom-OBR" w Warszawie
143 300
292
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicznych "Prebot"

w Radomiu

73 900
293
Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi
1 450 000
294
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
1 151 500
295
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
5 350 000
296
Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach
4 250 000
297
Instytut Odlewnictwa w Krakowie
3 750 000
298
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
4 150 000
299
Beskidzki Instytut Tekstylny w Bielsku-Białej
400 000
300
Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
4 193 450
301
Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu
1 100 000
302
Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie
2 650 000
303
Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
1 600 000
304
Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie
100 000
305
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
400 000
306
Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi
300 000
307
Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi
200 000
308
Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
950 000
309
Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil" w Piastowie
400 000
310
Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach
750 000
311
Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich "Tricotextil" w Łodzi
300 000
312
Instytut Włókiennictwa w Łodzi
800 000
313
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie
150 000
314
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetwórstwa Lnu w Żyrardowie
170 000
315
Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
240 000
316
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" w Poznaniu
60 000
317
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
6 522 420
318
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie
8 732 400
319
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu
5 744 400
320
Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu
677 300
321
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
2 902 700
322
Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach
909 300
323
Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach
1 193 400
324
Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
2 433 700
325
Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
2 154 200
326
Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
5 202 000
327
Instytut Technologii Nafty w Krakowie
925 100
328
Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi
991 400
329
Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie
211 900
330
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu
189 100
331
Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie
260 200
332
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów w Otwocku-Świerku
55 100
333
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku
300 800
334
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego "Siarkopol" w Tarnobrzegu
399 400
335
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Chemicznych "Cebea" w Krakowie
207 400
336
Instytut Elektrotechniki w Warszawie
13 990 000
337
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu
1 820 000
338
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej "Cobrabid" w Warszawie
860 000
339
Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu
1 325 380
340
Instytut Energetyki w Warszawie
5 860 000
341
Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku
3 220 000
342
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej "Metrol" w Zielonej Górze
890 000
343
Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "Komel" w Katowicach
415 000
344
Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi
1 125 000
345
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej "Oram" w Łodzi
250 000
346
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej w Katowicach
50 000
347
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki we Wrocławiu
80 000
348
Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
12 167 700
349
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
8 458 200
350
Instytut Łączności w Warszawie
10 501 900
351
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie
6 133 200
352
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie
6 126 000
353
Instytut Systemów Sterowania w Katowicach
1 005 100
354
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
1 429 000
355
Instytut Technologii Próżniowej w Warszawie
2 329 000
356
Instytut Tele i Radiotechniczny w Warszawie
2 638 800
357
Przemysłowy Instytut Elektroniki w Warszawie
3 542 600
358
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych w Łodzi
328 300
359
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów w Krakowie
579 500
360
Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie
284 900
361
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu
149 400
362
Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu
328 700
363
Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie
349 200
364
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
15 796 200
365
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
13 195 200
366
Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
3 152 900
367
Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie
3 650 700
368
Instytut Lotnictwa w Warszawie
15 232 200
369
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
3 386 400
370
Instytut Morski w Gdańsku
2 651 700
371
Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor" w Poznaniu
921 600
372
Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "Emag" w Katowicach
3 260 100
373
Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag" w Gliwicach
3 868 800
374
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
982 200
375
Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut" we Wrocławiu
805 300
376
Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
983 400
377
Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
959 900
378
Zakład Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku
1 797 500
379
Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie
231 560
380
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego "Budokop" w Mysłowicach
431 000
381
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop" 

w Krakowie

377 000
382
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych Bosmal" 

w Bielsku-Białej

475 000
383
Instytut Optoelektroniki WAT w Warszawie
4 822 900
384
Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych "Moratex" w Łodzi
1 195 100
385
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie
3 438 800
386
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
2 490 500
387
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu
1 026 480
388
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie
660 300
389
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
4 591 300
390
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii W Warszawie
1 866 400
391
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku
1 571 000
392
Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu
1 715 600
393
Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby MPS w Warszawie
607 000
394
Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia WAT w Warszawie
788 300
395
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku
537 700
396
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "OBR-Skarżysko" w Skarżysku
434 600
397
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych w Gliwicach
938 900
398
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
2 597 200
399
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ERG w Jaśle
240 000
400
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie
329 60026

ZARZĄDZENIE Nr 9 / 2001
 PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r.

Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 5/2001 Przewodniczącego Komite-tu Badań Naukowych z dnia 6 lutego 2001 r. w spra-wie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 3, poz. 13, Nr 4, poz. 17 i Nr 6, poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 wyrazy "1.365.537.300 zł" zastępuje się wyrazami "1.363.901.070 zł";
2) w § 2 w ust. 1 wyrazy "883.001.200 zł" zastępuje się wyrazami "884.637.430 zł";
3) w załączniku Nr 1 Lp. 1, 2 i 14 otrzymuje brzmienie:
 
1
2
3
"1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 80.277.680
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 36.764.700"
"14 Razem 1.363.901.070"

4) w załączniku Nr 2 Lp. 1, 2 i 14 otrzymuje brzmienie:
 
1
2
3
"1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 18.255.600
10.374.687
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 16.830.730
9.435.221"
"14 Razem  884.637.430
440.741.004"


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej WiszniewskiZbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK