GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 24 maja 2002 r.
Nr 7


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 19/2002 z dnia 15 maja 2002 r. zmieniająca uchwała w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.
  2. Nr 20/2002 z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH:

  1. Nr 9/2002 z dnia 15 maja 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.

26

UCHWAŁA Nr 19/2002 KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 maja 2002 r.

zmieniająca uchwała w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§1.

W uchwale Nr 15/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 6, poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy "1 201 785 200 zł" zastępuje się wyrazami "1 202 385 200 zł",
2) w załączniku do uchwały, po Lp. 382 dodaje się Lp. 383 i 384 w brzmieniu:
"383 Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie
3
500 000
384 Instytut Kultury w Warszawie  
100 000"

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


27

UCHWALA Nr 20/2002 KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 16 maja 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 32 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 10 217 900 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2002-2005 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "S.PR", Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo Technicznych COST, zwanego dalej "COST" i Inicjatywy EUREKA, zwanej dalej "EUREKA". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2002 r. - 3 962 500 zł,
w 2003 r. - 3 494 700 zł,
w 2004 r. - 2 395 400 zł,
w 2005 r. - 365 300 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych 5.PR, COST i EUREKA określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu S.PR przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 60 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się:

1) Katedrze Inżynierii Dźwięku i Obrazu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej,
2) Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy.


§ 3.

1. Jednostkom naukowym, które w ramach S.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 45 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się:

1) Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk,
2) Katedrze i Zakładowi Biomechaniki Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
3) Instytutowi Sadownictwa i Kwiaciarstwa.
§ 4.

1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR w ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 20 września 2001 r. konkursie na wsparcie centrów doskonałości, skierowanym do instytucji naukowych krajów kandydujących do Unii Europejskiej, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 200 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 20 000 zł przyznaje się jednostkom naukowym, wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5.

Środki finansowe, o których mowa w § 1-4, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr 20/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 16 maja 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
     
2002
2003
2004
2005
2002-2005
1
2
3
4
5
6
7
8
5.PR
  Wydział Fizyki Politechnika Warszawska w Warszawie Inteligentne systemy usuwania NOx w technologiach środowiska nowej generacji. Akronim: SMART 5 PR - III Program Tematyczny Kontrakt: G5RD-CT-2002-00710
256 000
89 600
89 600
-
435 200
2 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowio nych w Katowicach Zintegrowany system zarządzania dla zapobiegania i redukcji zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenach postindustrialnych Akronim: WELCOME 5 PR - IV Program Tematyczny Kontrakt: EVK1-CT-2001-00103
287 700
285 900
171 800
-
745 400
3 Samodzielna Pracownia Andrologii i Endokrynologii Płodności Instytut Endokrynologii Akademia Medyczna w Łodzi Badania nad starzeniem się mężczyzn w Europie: częstość występowania i rozkład geograficzny objawów starzenia się mężczyzn oraz ich zależność od czynników endokrynologicznych, genetycznych i psychosocjalnych Akronim: EMAS 5 PR - I Program Tematyczny Kontrakt: QLK6-CT-2001-00258
112 300
116 500
131 200
-
360 000
4 Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wizerunki Europy w państwach członkowskich i ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej: media, elity, społeczeństwo obywatelskie Akronim: EURONAT 5 PR - III Program Tematyczny Kontrakt: HPSE-CT-2001-00044
43 500
43 500
-
-
87 000
5 Katedra Kryminologii Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Poczucie zagrożenia w miastach europejskich Akronim: INSEC 5 PR - III Program Horyzontalny Kontrakt: HPSE-CT-2001-00052
67 800
60 000
46 400
-
174 200
6 Instytut Inżynierii Środowiska Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska w Częstochowie Zintegrowany system zarządzania dla zapobiegania i redukcji zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenach postindustrialnych Akronim: WELCOME 5 PR - IV Program Tematyczny Kontrakt: EVK1-CT-2001-00103
217 000
192 000
135 000
-
544 000
7 Katedra Żywienia Człowieka Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wielokierunkowe podejście do zdrowia w starszym wieku i wpływających na nie czynników w 11 krajach Europy Akronim: HALE 5 PR - I Program Tematyczny Kontrakt: QLK6-CT-2000-00211
13 200
13 900
9 500
-
36 600
8 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie Dozymetria promieniowania X plazmy laserowej za pomocą detektorów półprzewodnikowych Akronim: PALS/015 5 PR - III Program Horyzontalny Kontrakt: HPRI-CT-1999-00053
52 400
-
-
-
52 400
9 Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska w Warszawie Zespół dla koordynacji europejskiego i narodowych programów RTD słonecznej energii Akronim: PV-EC-NET 5. PR - IV Program Tematyczny Kontrakt: ENK6-CT-2001-80578
82 800
-
-
-
82 800
10 GASS Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe w Suwałkach  Modyfikacja powierzchni ostrza noży do wstępnej obróbki drewna - innowacja i efektywność (rębak, frezotrak, łuszczarka i skrawarka) Akronim: KNIWOOD 5. PR - III Program Tematyczny Kontrakt: G1ST-CT-2001-50145
8 800
14 500
-
-
23 300
11 MIKROMA Sp. z o.o. we Wrześni Mikromaszyny, komponenty i materiały bazowane na nowej generacji dielektromagnetyków Akronim: DIELECTROMAGNETIC 5 PR - III Program Tematyczny Kontrakt nr G1RD-CT-2001-00538
480 700
295 300
468 600
226 800
1 471 400
5.PR "Sieci"
12 Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Konsorcja dla przemysłu spożywczego w Polsce Akronim: CAFE 5PR - II Program Horyzontalny Kontrakt: IPS-2000-1042
4 300
2 800
-
-
7 100
13 Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie Turbulentne warstwy graniczne w plaźmie wokółziemskiej 5 PR - III Program Horyzontalny Kontrakt: HPRN-CT-2001-00314
100 000
-
-
-
100 000
14 Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska w Warszawie Sieć fotowoltaiczna opracowania strategii rozwoju fotowoltaiki Akronim: PVNET 5PR - IV Program Tematyczny Kontrakt: ENK6-CT-2001-20400 
17 200
-
-
-
17 200
COST
15 Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku COST 853 - Zastosowanie biomarkerów w wykrywaniu i identyfikacji patogenów roślin powodujących duże straty plonów rolniczych w technologii mikromacierzy.
83 300
76 700
53 300
-
213 300
16 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie COST 715 - Rozwój metod pomiarów i badań meteorologicznych w obszarach zurbanizowanych z wysokimi stężeniami zanieczyszczeń.
313 500
205 000
-
-
518 500
17 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie COST 720 - Dostosowanie Centralnej Stacji Obserwacyjnej w Krakowie do wymagań tworzonego w ramach UE przez Akcję COST 720 modelu naziemnej stacji teledetekcyjnej.
280 000
252 500
112 500
80 000
725 000
18 Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie COST 526 - Optymalizacja kształtu narzędzia w próbach doświadczalnych związanych z identyfikacją modeli opisujących reologiczne i mechaniczne własności stopów metali.
55 500
111 000
111 000
-
277 500
19 Zakład Chemii Kwantowej Wydział Chemii Uniwersytet im.A. Mickiewicza w Poznaniu COST D9 - Przezwyciężanie bariery obliczeniowej - nowe algorytmy dla cząsteczek wieloelektronowych z funkcjami jawnie skorelowanymi.
20 000
-
-
-
20 000
20 Zakład Analizy i Przetwarzania Sygnałów Akustycznych Instytut Telekomunikacji i Akustyki Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska we Wrocławiu COST 275 - Weryfikacja mówców przez Internet.
65 500
58 500
58 500
58 500
241 000
EUREKA
21 Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska w Krakowie  E! 2727 POLCORRIDOR Badania nowego połączenia dla transportu ładunków pomiędzy regionem nordyckim i południowo-wschodnią Europą. Rozwój intermodalnego korytarza łączącego kraje nordyckie z północnymi Włochami, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Bułgarią, krajami bałkańskimi i północną Grecją w tranzycie przez Polskę, Czechy i Austrię
205 000
210 000
315 000
-
730 000
22 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie E! 2727 POLCORRIDOR Badania nowego połączenia dla transportu ładunków pomiędzy regionem nordyckim i południowo-wschodnią Europą. Rozwój intermodalnego korytarza łączącego kraje nordyckie z północnymi Włochami, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Bułgarią, krajami bałkańskimi i północną Grecją w tranzycie przez Polskę, Czechy i Austrię
117 000
96 000
141 000
-
354 000
23 Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu w Warszawie E! 2727 POLCORRIDOR Badania nowego połączenia dla transportu ładunków pomiędzy regionem nordyckim i południowo-wschodnią Europą. Rozwój intermodalnego korytarza łączącego kraje nordyckie z północnymi Włochami, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Bułgarią, krajami bałkańskimi i północną Grecją w tranzycie przez Polskę, Czechy i Austrię
193 000
209 000
190 000
-
592 000
24 Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie  E! 2727 POLCORRIDOR Badania nowego połączenia dla transportu ładunków pomiędzy regionem nordyckim i południowo-wschodnią Europą. Rozwój intermodalnego korytarza łączącego kraje nordyckie z północnymi Włochami, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Bułgarią, krajami bałkańskimi i północną Grecją w tranzycie przez Polskę, Czechy i Austrię
106 000
82 000
122 000
-
310 000
25 Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach E! 2822 MINE SAFETY System bezpieczeństwa do kompleksowego monitorowania zagrożeń naturalnych w kopalniach węgla kamiennego
780 000
1 080 000
240 000
-
2 100 000


ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr 20/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 16 maja 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych występujących w charakterze koordynatora projektu S.PR w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie na wsparcie centrów doskonałości, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 20 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku

Lp.
Nazwa jednostki
Nazwa programu
Tytuł projektu
1
2
3
4
1
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
w Gdańsku
IV Program Tematyczny
5.PR
Centrum inżynierii środowiska i mechaniki
Akronim: CEM
2
Instytut Oceanologii PAN 
w Sopocie
IV Program Tematyczny
5.PR
Centrum nauk o morzach szelfowych
Akronim: CeSSS
3
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
w Warszawie
I Program Tematyczny
5.PR
Centrum kompleksowego monitoringu środowiska i szacowania ryzyka środowiskowego.
Akronim: CEMERA
4
Instytut Techniki Cieplnej 
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska
w Warszawie
II Program Tematyczny
5.PR
Centrum Doskonałości Energetyki, Wymiany Ciepła i Spalania
Akronim: PEHTAC
5
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Gdańska
w Gdańsku
IV Program Tematyczny
5.PR
Centrum badania miejskiego i transfer technologii, badań i edukacji
Akronim: CURE
6
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
w Katowicach
IV Program Tematyczny
5.PR
Centrum zrównoważonego rozwoju terenów poprzemysłowych
Akronim: CEDAR
7
Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
IV Program Tematyczny
5.PR
Centrum doskonałości w zakresie hydrologii mokradeł 
Akronim: WETHYDRO
8
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
w Gdańsku
IV Program Tematyczny
5.PR
Centrum doskonałości analiz środowiskowych i monitoringu
Akronim: CEEAM
9
Instytut Oceanografii
Uniwersytet Gdański
w Gdańsku 
IV Program Tematyczny
5.PR
Bałtyckie centrum badań, edukacji i rozwoju
Akronim: BALTDER
10
Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski w Warszawie I Program Tematyczny
5.PR
Centrum doskonałości badania atmosfery w małej skali
Akronim: CESSAR28

ZARZĄDZENIE Nr 9/2002 PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 maja 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:

§1.

W zarządzeniu Nr 2/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 5, Nr 5, poz. 19 i Nr 6, poz. 24), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy "1 202 000 000 zł", zastępuje się wyrazami "1 202 600 000 zł",
2) w załączniku Nr 1 do zarządzenia w Lp. 1, w kolumnie 3 wyrazy "72 720 800" zastępuje się wyrazami "73 320 800".
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber
Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK