GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2003 r.
Nr 7


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 15/2003 z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej
 2. Nr 16/2003 z dnia 17 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2003 r.

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 9/2003 z dnia 20 kwietnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r.


22

UCHWAŁA Nr 15/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 13 310 654 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2003 – 2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej „5.PR”, Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) i Inicjatywy EUREKA. Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2003 r. – 6 939 657 zł,
w 2004 r. – 3 699 728 zł,
w 2005 r. – 2 541 817 zł,
w 2006 r. – 129 452 zł.

2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

 1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR w ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 20 września 2001 r. konkursie na wsparcie centrów doskonałości, skierowanym do instytucji naukowych krajów kandydujących do Unii Europejskiej, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 100 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 20 000 zł przyznaje się jednostkom naukowym wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 3.

 1. Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 45 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się:
  1. Instytutowi Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu,
  2. Wydziałowi Fizyki Politechniki Warszawskiej,
  3. Zakładowi Higieny Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.
§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

W uchwale Nr 38/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 13, poz. 56 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wyrazy „17 286 180 zł” zastępuje się wyrazami „ 14 508 180 zł” oraz wyrazy:
„w 2002 r. – 5 271 400 zł”,
„w 2003 r. – 6 519 080 zł”,
„w 2004 r. – 4 328 000 zł”,
zastępuje się wyrazami
„w 2002 r. – 4 104 100 zł”,
„w 2003 r. – 5 596 180 zł”,
„w 2004 r. – 3 640 200 zł”;
2) w załączniku Nr 1 do uchwały skreśla się Lp. 15, 16, 17, 22, 24, 25.

§ 6.

W uchwale Nr 42/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 14, poz. 60 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wyrazy „6 344 533 zł” zastępuje się wyrazami „ 4 644 104 zł” oraz wyrazy:
„w 2002 r. – 1 247 723 zł”,
„w 2003 r. – 2 520 446 zł”,
„w 2004 r. – 1 736 388 zł”,
„w 2005 r. – 839 976 zł”,
zastępuje się wyrazami
„w 2002 r. – 1 098 646 zł”,
„w 2003 r. – 1 935 215 zł”,
„w 2004 r. – 1 236 010 zł”,
„w 2005 r. – 374 233 zł”;
2) w załączniku Nr 1 do uchwały skreśla się Lp. 3 i 13.

§ 7.

W uchwale Nr 7/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 3, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 wyrazy „34 332 150 zł” zastępuje się wyrazami „34 327 350 zł”, oraz wyrazy:
„w 2003 r. –16 115 008 zł”,
„w 2004 r. –10 628 451 zł”,
zastępuje się wyrazami
„w 2003 r. – 16 112 608 zł”,
„w 2004 r. – 10 626 051 zł”;
2) w załączniku do uchwały skreśla się Lp. 54.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr 15/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 kwietnia 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowychLp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach
1
2
3
2003
4
2004
5
2005
6
2006
7
2003-2006
8
5.PR
1 Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie dla Oddziału w Pszczynie Poszukiwanie nowych inhibitorów RNA helikazy wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) potencjalnych środków przeciwwirusowych do terapii i profilaktyki chorób indukowanych przez HCV
Akronim: HCV INHIBITORS
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK2-CT-2002-01079
73 200 48 800 41 200 - 163 200
2 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Budowa długoterminowej infrastruktury dla badań morskiej bioróżnorodności w strefie ekonomicznej Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych
Akronim: MARBENA
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVR1-CT-2002-40029
138 000 32 000 37 000 - 207 000
3 Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie Centrum doskonałości dla rozwoju badań nad syntezą nowych środków leczniczych z cukrów
Akronim: CEDNETS
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK-CT-2002-90351
40 000 100 000 100 000 - 240 000
4 Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie Badania komórkowych mechanizmów postępu choroby i farmakoterapia przewlekłej niewydolności nerek u dzieci
Akronim: ESCAPE
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLG1-CT-2002-00908
190 900 166 400 168 500 - 525 800
5 Katedra Patomorfologii Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Skóra jako bariera dla ultra-drobnych cząstek
Akronim: NANODERM
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK4-CT-2002-02678
46 200 38 500 39 270 - 123 970
6 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Rozwój upraw energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, na terenach gdzie produkcja rolnicza jest nieekonomiczna
Akronim: ENERGY FOREST
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK5-CT-2002-80647
83 517 41 756 - - 125 273
7 Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego Związek między różnorodnością sinic, a produkcją toksyn sinicowych
Akronim: MIDI-CHIP-TOX
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-1999-00026
220 200 - - - 220 200
8 Instytut Geofizyki PAN w Warszawie Europejski system monitoringu aerozolowego
Akronim: EARLINET
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVR1-CT-1999-40003
69 250 - - - 69 250
9 Instytut Geofizyki PAN w Warszawie Europejska baza danych UV i jej wykorzystanie do ocen klimatologicznych
Akronim: EDUCE
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-1999-00028
264 000 - - - 264 000
10 Zakład Mikroelektroniki Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach Centrum doskonałości z fizyki i technologii półprzewodnikowych granic fazowych i sensorów
Akronim: CESIS
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G6MA-CT-2002-04042
158 200 280 100 107 910 - 546 210
11 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowio-nych w Katowicach Zintegrowane podejście do oceny obiegu rtęci w Basenie Morza Śródziemnego
Akronim: MERCYMS
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK3-CT-2002-00070
57 100 59 400 35 800 - 152 300
12 Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie Model działania kompleksu zanieczyszczeń powietrza i oszacowanie ich progowego poziomu dla obiektów dziedzictwa kulturowego Akronim: MULTI-ASSESS-NAS 5.PR – IV Program Tematyczny Kontrakt: EVK4-CT-2001-00044 57 936 46 312 - - 104 248
13 Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego Badanie możliwości wsparcia instrumentami ekonomicznymi regulacji transportowych i działań uzupełniających w realizacji celów polityki transportowej
Akronim: SPECTRUM
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: GMA2/2000/32056 SI2.335673
57 890 45 890 61 185 - 164 965
14 Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego Architektury dla mobilności
Akronim: AGILE
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-32747
76 200 52 200 - - 128 400
15 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekular-nych PAN w Łodzi Oddziaływania pomiędzy stresem oksydacyjnym i mitogennym szlakiem sygnałowym w chorobie Alzheimera Akronim: Oxidant stress in AD
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK6-CT-1999-02112
173 200 - - - 173 200
16 Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu Nowe biokompatybilne nanocząsteczkowe systemy ukierunkowanego uwalniania leków fibrynolitycznych
Akronim: TATLYS
5.PR – III Prograzm Tematyczny
Kontrakt: G5RD-CT-2000-00294
102 900 14 000 - - 116 900
17 Instytut Oceanologii PAN W Sopocie Przybrzeżne piaski jako filtry biokatalityczne
Akronim: COSA
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt:EVK3-CT-2002-00076
506 200 168 000 165 000 - 839 200
18 Katedra Socjologii Ogólnej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego Proces uczenia się w ramach europejskiej sieci rolnictwa: instytucje, sieci i zarządzanie
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPSE-CT-2002-60059
72 700 38 400 - - 111 100
19 Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie Standaryzacja systemów klasyfikacji rzek: ramowa metoda kalibracji wyników biologicznej oceny jakości wód na potrzeby klasyfikacji ekologicznej zgodnej z wymaganiami ramowej dyrektywy wodnej Unii Europejskiej
Akronim: STAR
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2001-00089
26 872 7 758 - - 34 630
20 Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej Centrum doskonałości zastosowań technologii plazmowych i nadprzewodnikowych
Akronim: ASPPECT
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK6-CT-2002-80668
308 221 230 997 228 784 - 768 002
21 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Mechaniczna integralność a mikrostruktura kości związana z osteoporozą, starzeniem się i leczeniem
Akronim: MIAB
5.PR – QLK6-CT-1999-02024
152 264 - - - 152 264
22 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie System potrójnej generacji energii wykorzystujący zjawiska sorpcji w ciele stałym przy wytwarzaniu chłodu Akronim: SOCOOL
5.PR – IV program Tematyczny
Kontrakt: ENK5-CT-2002-00632
119 544 86 217 49 180 52 452 307 393
23 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Cement romański do właściwej konserwacji zabytków architektury
Akronim: ROCEM
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK4-CT-2002-00084
737 000 214 000 225 000 - 1 176 000
24 Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej Tworzenie sieci współpracy pomiędzy krajami centralnej i wschodniej Europy Akronim: NetCeE
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-38738
51 000 - - - 51 000
25 Instytut Lotnictwa w Warszawie Narzędzia i techniki badawcze dla potrzeb projektowania samolotów komunikacyjnych w zakresie dużych liczb Reynoldsa
Akronim: HiReTT
5 PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G4RD-CT-1999-00140 DZ/1434/2003
119 780 - - - 119 780
26 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Polskie spawalnicze centrum doskonałości
Akronim: INSPAW
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1MA-CT-2002-04027
220 000 226 000 169 000 - 615 000
27 Centrum Badań Wysokociśnienio-wych PAN w Warszawie Sesja plenarna jesiennej konferencji EMRS 2002
Akronim: PLENARYEMRS
5.PR – II Program Horyzontalny
Kontrakt: ICA1-CT-2002-60025
26 183 - - - 26 183
28 Centrum Badań Wysokociśnienio-wych PAN w Warszawie Skutki oddziaływań powierzchniowych, nowe właściwości materiałów nanokrystalicznych
Akronim: NANOstructured materials
5.PR – II Program Horyzontalny
Kontrakt: ICA1-CT-12002-60028
38 000 - - - 38 000
29 Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej Centrum wirtualnego projektowania i automatyzacji
Akronim: VIDA
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1MA-CT-2002-04015
220 000 389 000 215 000 - 824 000
30 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Centrum doskonałości: Fizyka i technologia nanostruktur fotonicznych
Akronim: CEPHONA
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G5MA-CT-2002-04061
160 116 108 693 151 488 - 420 297
31 Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Centrum doskonałości w agrobiologii i genetyce molekularnej roślin
Akronim: PAGEN
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2002-30379
366 900 326 000 464 900 - 1 157 800
32 Auto Tools Warszawa Sp. z o.o. Inteligentny układ do kształtowania na gotowo produktów z blachy
Akronim: INETFORSMEP
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RD-CT-2002-00682
115 600 113 400 - - 229 000
33 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. w Warszawie Wytyczne prawne i regulacyjne dla integracji systemów rozproszonej generacji i rozwoju sieci zrównoważonej energetyki
Akronim: SUSTELNET
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK5-CT-2001-00577
163 900 - - - 163 900
34 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. w Warszawie Narzędzie wspomagające decyzje w długoterminowych strategiach inwestycyjnych w utrzymaniu i termomodernizacji budynków
Akronim: INVESTIMMO
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RD-CT-2000-00371
71 976 - - - 71 976
35 Fundacja Inkubator – Centrum Transferu Technologii w Łodzi Ośrodek Przekazu Innowacji -Polska Południowa
5.PR - II Program Horyzontalny
Kontrakt nr IRC 4.62 (kontynuacja projektu)
348 000 77 300 - - 425 300
5.PR "Sieci"
36 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Ocena zawartości i możliwości zmniejszenia dopływu metali ciężkich do agroekosystemów
Akronim: AROMIS
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2000-00670
8 850 - - - 8 850
37 Katedra Komunikacji Lądowej Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach Sieć europejskich operatorów średnich i dużych ośrodków badań nad transportem
Akronim: INTRANSNET
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G7RT-CT-2001-05058
36 305 17 959 - - 54 264
38 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Metrologia we wspieraniu nauk o zapobieganiu oraz polityki zrównoważonego rozwoju
Akronim: METROPOLIS
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G6RT-CT-2002-05095
7 832 - - - 7 832
39 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Chemia rodników siarki o znaczeniu biologicznym: ochronna i uszkadzająca rola rodników sulfanylowych i tioeterowych
Akronim: SULFRAD
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRN-CT-2002-00184
35 000 40 000 25 000 - 100 000
40 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Europejska sieć dotycząca badań wrażliwości środowiskowego narażania dzieci na substancje genotoksyczne
Akronim: ChildrenGenoNetwork
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK4-CT-2002-02198
25 250 - - - 25 250
41 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie Sieć tematyczna nt. Czystsze i sprawniejsze turbiny gazowe
Akronim: CAME-GT
5.PR- IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK5-CT-2000-20062
46 000 - - - 46 000
42 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Budownictwo europejskie w służbie społeczeństwa
Akronim: ECO-SERVE
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RT-CT-2002-05085
11 000 11 000 11 000 12 000 45 000
43 Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem“ w Toruniu Analiza zintegrowanych scenariuszy dla powłok na podłoża metalowe
Akronim: ISACOAT
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RT-CT-2001-05036
12 490 4 980 - - 17 470
5.PR - CRAFT
44 ENEL Sp. z o.o. w Gliwicach Nowy innowacyjny system z magazynowaniem energii w cewce z wysokotemperaturowego nadprzewodnika (SMES) do celów wysokosprawnej jakości energii elektrycznej
Akronim: HIPOLITY
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK6-CT-2002-30025
144 981 61 666 - - 206 647
MSN
45 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Polska sieć tematyczna: Analityka: techniki, urządzenia, systemy – AN-NET 35 000 - - - 35 000
COST
46 Katedra Ochrony Roślin Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach COST 842 – Wpływ pestycydów, metali ciężkich i rodzaju gleby na wzrost i kiełkowanie grzyba Erynia neoaphidis oraz zastosowanie technik molekularnych do identyfikacji wybranych gatunków grzybów z rodziny Entomophthoraceae 60 000 30 000 - - 90 000
47 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach COST 853 – Przygotowanie sond molekularnych (DNA i przeciwciał) do wykrywania roślinnych wirusów i patogenów wirusopodobnych za pomocą technologii mikromacierzy 60 000 65 000 60 000 65 000 250 000
48 Instytut Łączności w Warszawie COST 273 – Mobilne szerokopasmowe sieci multimedialne 450 000 450 000 168 600 - 1 068 600
EUREKA
49 Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi E! 2806 RECYPA – Nowe materiały kompozytowe z makulatury dla opakowań, mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz 374 000 108 000 18 000 - 500 000
ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr 15/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 kwietnia 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych występujących w charakterze koordynatora projektu 5.PR w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie na wsparcie centrów doskonałości, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 20 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku


Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1 2 3 4
1 Katedra Technologii Surowców Wydziału Nauk o Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu I Program Tematyczny 5.PR Centrum doskonałości: Międzynarodowe Centrum Zastosowań Optoelektroniki w Inżynierii Biomedycznej, Medycynie, Technologii Żywności i Ekologii
Akronim: CE-BEMFE
2 Instytut Maszyn Cieplnych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej III Program Tematyczny 5.PR Centrum doskonałości: Centrum Badań i Edukacji w zakresie komputerowego modelowania technologii przyjaznych środowisku
Akronim: COMECO
3 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej III Program Tematyczny 5.PR Centrum doskonałości: centrum recyklingu materiałów polimerowych
Akronim: ECO-PLAST
4 I Katedra Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie I Program Tematyczny 5.PR Centrum doskonałości badań naukowych w chirurgii i chirurgicznego szkolenia podyplomowego
Akronim: SURPOST
5 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej III Program Tematyczny 5.PR Centrum Kompetencji Badań Stosowanych w Transporcie
Akronim: ARTOT

23

UCHWAŁA Nr 16/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2003 r.


Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o  Komitecie  Badań  Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 8/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 4, poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 1 wyrazy „28.327.000 zł” zastępuje się wyrazami „28.607.000 zł”,
 2. w  załączniku do uchwały w Lp. 16 w kolumnie 3 kwotę „6.152.000” zastępuje się kwotą  „6.432.000”.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu  Badań  Naukowych


Michał  Kleiber24

ZARZĄDZENIE Nr 9/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 kwietnia 2003 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r.


Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o  Komitecie  Badań  Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 4/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Na-ukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 3, poz. 11) w  § 4 wyrazy „18.000.000,00 zł” zastępuje się wyrazami „17.720.000,00 zł”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący
Komitetu  Badań  Naukowych


Michał  Kleiber
Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 3,00 zł (VAT 0,0%)


BACK