GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 31 grudnia 1998 r.
Nr 7
TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 26/98 z dnia 7 grudnia 1998 r.zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1998 roku.
 2. Nr 27/98 z dnia 16 grudnia 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1998 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych.
 3. Nr 28/98 z dnia 22 grudnia 1998 r.zmieniająca uchwałę w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 1998 r.
 4. Nr 29/98 z dnia 31 grudnia 1998 r.zmieniająca uchwałę w sprawie podziału między komisje KomitetuBadań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1998 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych.

27

UCHWAŁA Nr 26/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 7 grudnia 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1998 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 10/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1998 roku (Dz. Urz. KBN Nr 2, poz.10, Nr 3, poz. 14, Nr 4, poz. 18 i Nr 6, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 1 kwotę 40.199.504 zł zastępuje się kwotą 40.342.805 zł,
 2. w załączniku do uchwały:
  1. Lp. 1 otrzymuje brzmienie:

  2. "1. Minister Edukacji Narodowej 8.055.100",
  3. Lp. 4 otrzymuje brzmienie:

  4. "4. Minister Kultury i Sztuki .........1.103.458",
  5. Lp. 19 otrzymuje brzmienie:

  6. "19. Prezes Polskiej Akademii Nauk 9.362.740",
  7. Lp. 30 otrzymuje brzmienie:

  8. "30. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych 6.221.991".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

28

UCHWAŁA Nr 27/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 16 grudnia 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1998 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75 poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 12/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1998 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 3, poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 1 w ust. 1:
  1. kwotę 90 500 000 zł zastępuje się kwotą 140 868 730 zł,
  2. w pkt 1 kwotę 52 521 374 zł zastępuje się kwotą 80 146 574 zł,
  3. w pkt 2 kwotę 37 978 626 zł zastępuje się kwotą 60 722 156 zł;
 2. w § 1 w ust. 2 kwotę 3 586 000 zł zastępuje się kwotą 4 978 000 zł;
 3. w § 2 w ust. 1:
  1. kwotę 74 508 000 zł zastępuje się kwotą 170 251 925 zł,
  2. w pkt 1 kwotę 37 050 380 z" zastępuje się kwotą 85 534 965 zł,
  3. w pkt 2 kwotę 37 434 540 zł zastępuje się kwotą "84 716 960 zł";
 4. w § 2 w ust. 2 kwotę 4 554 000 zł zastępuje się kwotą 10 678 600 zł;
 5. załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Załącznik do uchwały Nr 27/98
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 16 grudnia 1998 r.

Podział między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1998 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych

 
Lp.
Komisja Komitetu
Zespół Komisji
Środki finansowe w zł
Inwestycje
budowlane
Inwestycje
aparaturowe
1
2
3
4
Komisja Badań Podstawowych
80 146 574
85 534 965
1. Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
24 067 710
5 114 910
2. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
6 100 000
3 318 800
3. Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
10 438 318
12 371 750
4. Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
19 534 800
15 106 000
5. Zespół Nauk Medycznych (P-5)
11 263 746
29 371 320
6. Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
8 742 000
20 252 185
Komisja Badań Stosowanych
60 722 156
84 716 960
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
17 573 200
15 926 000
8. Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
6 305 000
9 326 000
9. Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
9 754 500
20 716 100
10. Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
4 150 000
6 781 060
11. Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
6 701 530
10 978 200
12. Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
11 259 926
10 311 000
 


 29

Uchwała Nr 28/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 22 grudnia 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 1998 r.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24 poz. 118, Nr 75 poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 16/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 1998 r. (Dz. Urz. KBN Nr 3, poz. 16) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 1:
  1. kwotę 1.144.182.000 zł zastępuje się kwotą 1.067.043.070 zł,
  2. w pkt 1 kwotę 592.381.000 zł zastępuje się kwotą 598.394.600 zł,
  3. w pkt 2 kwotę 465.968.000 zł zastępuje się kwotą 468.648.470 zł;
 2. załącznik do uchwały, o którym mowa w 3, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Załącznik
do uchwały Nr 28/98
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 22 grudnia 1998 r.

Podział między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 1998 roku

 
Lp.
Komisja Komitetu
Zespół Komisji
Środki finansowe
w zł
1
2
3
Komisja Badań Podstawowych
598 394 600
1. Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
58 172 000
2. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
24 992 000
3. Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
79 641 000
4. Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
106 280 250
5. Zespół Nauk Medycznych (P-5)
156 172 350
6. Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
173 137 000
Komisja Badań Stosowanych
468 648 470
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
92 738 470
8. Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
43 764 000
9. Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
100 324 000
10. Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
41 021 000
11. Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
65 703 000
12. Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
72 810 000
 


30

UCHWAŁA Nr 29/98
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 31 grudnia 1998 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału między komisje KomitetuBadań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1998 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75 poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 12/98 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1998 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 3, poz. 12 i Nr 7, poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 2 w ust. 1:
  1. kwotę 170 251 925 zł zastępuje się kwotą 197 159 945,
  2. w pkt 1 kwotę 85 534 965 zł zastępuje się kwotą 99 306 905,
  3. w pkt 2 kwotę 84 716 960 zł zastępuje się kwotą 97 853 040;
 2. w § 2 w ust. 2 kwotę 10 678 600 zł zastępuje się kwotą 13 673 900;
 3. załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Załącznik
do uchwały Nr 29/98
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 31 grudnia 1998 r.

Podział między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1998 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych

 
Lp.
Komisja Komitetu
Zespół Komisji
Środki finansowe w zł
Inwestycje
budowlane
Inwestycje
aparaturowe
1
2
3
4
Komisja Badań Podstawowych
80 146 574
99 306 905
1. Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
24 067 710
6 131 870
2. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
6 100 000
4 226 800
3. Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
10 438 318
14 813 480
4. Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
19 534 800
15 106 000
5. Zespół Nauk Medycznych (P-5)
11 263 746
34 731 540
6. Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
8 742 000
24 297 215
Komisja Badań Stosowanych
60 722 156
97 853 040
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
17 573 200
16 126 000
8. Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
6 305 000
12 167 000
9. Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
9 754 500
22 866 100
10. Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
4 150 000
6 976 060
11. Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
6 701 530
13 682 980
12. Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
11 259 926
12 361 000
 


KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK