GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 28 października 1999 r.
Nr 7
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  1. Nr 29/99 z dnia 1 października 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1999 r. rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych.
  2. Nr 30/99 z dnia 20 października 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu państwa na finansowanie projektów badawczych.
  3. Nr 31/99 z dnia 27 października 1999 r. w sprawie wkładu strony polskiej w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.
  4. Nr 32/99 z dnia 27 października 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku.
  5. Nr 33/99 z dnia 27 października 1999 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1999 r. zakupu i udostępniania licencyjnych baz danych w sieciach komputerowych.

30

UCHWAŁA NR 29/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 1 października 1999 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1999 r. rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 31/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na rozbudowę i udostępnianie baz danych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym w sieciach komputerowych, dofinansowywanych w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 21/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1999 r. rozbudowy i udostępniania baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych (Dz. Urz. KBN Nr 4, poz. 21 i Nr 6, poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę "375 000 zł" zastępuje się kwotą "465 000 zł";
2) w załączniku do uchwały w Lp. 2 w kol. 4 kwotę "100 000" zastępuje się kwotą "190 000".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

31

UCHWAŁA Nr 30/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 20 października 1999 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu państwa na finansowanie projektów badawczych.

Na podstawie art. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r., Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 11/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu państwa na finansowanie projektów badawczych (Dz. Urz. KBN Nr 4, poz. 12) ust. 82 otrzymuje brzmienie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1999 r.
 

32

UCHWAŁA Nr 31/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 27 października 1999 r.

w sprawie wkładu strony polskiej w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75 poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz ust. 3 załącznika do uchwały Nr 4/93 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 lutego 1993 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz na badania własne szkół wyższych (Dz. Urz. KBN Nr 2, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że wkład Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu uczestnictwa w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanym dalej "5PR", który ma być wnoszony na podstawie decyzji Nr 4/99 Rady Stowarzyszenia UE - Polska z dnia 4 sierpnia 1999 r. przyjmującej zasady i warunki uczestnictwa Polski we wspólnotowych programach w dziedzinie badań, rozwoju technicznego i prezentacji (1998-2002), jest finansowany ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę, będących w dyspozycji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.

§ 2.

Wysokość wkładu, o którym mowa w § 1, w 1999 r. stanowi kwota 20.736.560 EUR, z której 51,77% zostanie pokryte przez Komitet Badań Naukowych, co stanowi kwotę 10.736.560 EUR.

§ 3.

  1. Wykonanie zadań związanych z płatnością wkładu, o którym mowa w § 2, powierza się Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, pełniącemu funkcję krajowego punktu kontaktowego 5PR na podstawie przepisów uchwały Nr 25/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 1999 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999 - 2002 (Dz. Urz. KBN Nr 6, poz. 25).
  2.  środki niezbędne na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, zostaną przekazane Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki PAN przez Komitet Badań Naukowych na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu, w ramach środków przeznaczonych na Specjalne Programy i Urządzenia Badawcze (SPUB), wyodrębnionych na podstawie ust. 3 załącznika do uchwały Nr 4/93 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 lutego 1993 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz na badania własne szkół wyższych (Dz. Urz. KBN Nr 2, poz. 6), zwanej dalej "uchwałą Nr 4/93".

§ 4.

Do nadzoru i kontroli nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1, a także do rozliczenia przyznanej dotacji stosuje się przepisy uchwały Nr 4/93.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

33

UCHWAŁA Nr 32/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 27 października 1999 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 5/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 5, Nr 2, poz. 11, Nr 4, poz. 20 i Nr 6, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 


34

UCHWAŁA NR 33/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 27 października 1999 r.

w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1999 r. zakupu i udostępniania licencyjnych baz danych w sieciach komputerowych.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 31/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na rozbudowę i udostępnianie baz danych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym w sieciach komputerowych, dofinansowywanych w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przydziela się środki finansowe w wysokości 5.317.800 zł na dofinansowanie w 1999 r. zakupu i udostępniania licencyjnych baz danych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym w sieciach komputerowych udostępnianych przez jednostki wymienione w załączniku do uchwały.

§ 2.

środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane na podstawie umów zawieranych przez Komitet Badań Naukowych z zainteresowanymi jednostkami.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 

Załącznik
do uchwałyNr 33/99
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 27 października 1999 r.
 
Lp.
NAZWA JEDNOSTKI
NAZWA BAZY DANYCH
KWOTA DOFINANSOWANIA ZŁ
1
2
3
4
1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Medline, Ovid Biomedical Collection, Inspec, Science Citation Index Expanded, Beilstein, Gmelin
4 195 900
2 UNIWERSYTET ŚLĄSKI Science Citation Index CD
36 300
3 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN Science Citation Index CD
23 800
4 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Science Citation Index CD
25 600
5 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Cambridge Structural Database
10 000
6 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Mathematical Reviews
110 000
7 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Chemical Abstracts
916 200
 KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK