GODŁO RP Dziennik Urzędowy
Komitetu Badań Naukowych
Warszawa,  dnia 27 grudnia 2000 r.
Nr 8
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
     
  1. Nr 36/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2001 roku
  2. Nr 37/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Projektów Celowych Zamawianych

38

UCHWAŁA Nr 36/2000
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 21 grudnia 2000 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 2001 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przydziela się naczelnym i centralnym organom administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności środki finansowe na dofinansowanie w 2001 r. działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w kwocie 10.948.600 zł.

§ 2.

Wysokość środków przydzielonych poszczególnym organom administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności na dofinansowanie działalności, o której mowa w § 1, określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 i § 2, przeznacza się na dofinansowanie w 2001 r. realizacji zadań określonych w ust. 5 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
 
 

MINISTER NAUKI
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

ANDRZEJ WISZNIEWSKI


Załącznik
do uchwały Nr 36/2000
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 grudnia 2000 r.
Wysokość kwot przydzielonych naczelnym i centralnym organom administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania w 2001 roku.
kwota w złotych
 
1. Minister Edukacji Narodowej
2.271.835
2. Minister Finansów
13.138
3. Minister Gospodarki
1.013.840
4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
353.640
5. Minister Łączności
63.500
6. Minister Obrony Narodowej
124.815
7. Minister Pracy i Polityki Społecznej
86.493
8. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
782.825
9. Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
49.265
10. Minister Skarbu Państwa 
20.800
11. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
37.225
12. Minister Spraw Zagranicznych
42.700
13. Minister Sprawiedliwości
22.992
14. Minister Środowiska
132.478
15. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
102.916
16. Minister Zdrowia
1.261.280
17. Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej
10.948
18. Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
12.045
19. Prezes Polskiej Akademii Nauk
2.597.010
20 Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
48.175
21. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
41.605
22. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
162.040
23. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki
10.948
24. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
60.217
25. Prezes Głównego Urzędu Miar
14.235
26. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
7.664
27. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
31.750
28. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
28.466
29. Główny Geodeta Kraju
10.948
30. Szef Służby Cywilnej
7.664
31. Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
1.525.140

39

UCHWAŁA Nr 37/2000
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 grudnia 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Projektów Celowych Zamawianych.


Na podstawie § 14 ust. 1 regulaminu Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 20/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Projektów Celowych Zamawianych (Dz. Urz. KBN Nr 5, poz. 21) w § 1 wyrazy "31 grudnia 2000 r." zastępuje się wyrazami "31 marca 2001 r.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
 


MINISTER NAUKI
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

ANDRZEJ WISZNIEWSKIKOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji.NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


BACK