GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 25 maja 2001 r.
Nr 8


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 18/2001 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie Regulaminu Komitetu Badań Naukowych

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 10/2001 z dnia z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych

27


UCHWAŁA Nr 18/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie Regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin Komitetu Badań Naukowych, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc Regulamin Komitetu Badań Naukowych, stanowiący załącznik do uchwały Nr 18/92 Komitetu Badań Naukowych z dnia 25 listopada 1992 r. w sprawie Regulaminu Komitetu Badań Naukowych, zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 5 stycznia 1993 r. - protokół ustaleń Nr 1/93 - RM 031-1-93 (Dz. Urz. KBN z 1993 r. Nr 1, poz. 4).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski

Rada Ministrów zatwierdziła Regulamin Komitetu Badań Naukowych
na posiedzeniu w dniu 15 maja 2001 r. (protokół ustaleń Nr 19/2001)


Załącznik
do uchwały Nr 18/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 26 kwietnia 2001 r.

REGULAMIN
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

§ 1.

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb działania Komitetu Badań Naukowych, zwanego dalej "Komitetem", zespołów Komitetu, sekcji specjalistycznych i zespołów opiniodawczo-doradczych.

2. Przepisy regulaminu dotyczące zespołów Komitetu stosuje się odpowiednio do zespołów powołanych przez Przewodniczącego Komitetu na podstawie art. 8a ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389), zwanej dalej "ustawą", z wyjątkiem spraw uregulowanych w zarządzeniach Przewodniczącego Komitetu wydanych na podstawie art. 8a ust. 2, 4 i 6 ustawy.

3. Zasady i tryb działania urzędu Komitetu określają odrębne przepisy.

§ 2.

1. Członkowie Komitetu i członkowie zespołów Komitetu, reprezentując poszczególne dziedziny i dyscypliny nauki oraz poszczególne podmioty działające na rzecz nauki, kierują się w swojej działalności dobrem całej nauki polskiej, z uwzględnieniem rozwoju techniki.

2. Komitet w swoich pracach kieruje się przyjętymi przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Radę Ministrów założeniami polityki społeczno-gospodarczej państwa.

3. Komitet działa na zasadzie kolegialności.

§ 3.

1. Komitet działa na posiedzeniach, w składzie ustalonym w art. 4 ust. 1 ustawy, zwoływanych przez Przewodniczącego Komitetu, co najmniej jeden raz w każdym kwartale, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Komitetu, oraz na posiedzeniach z udziałem wszystkich członków zespołów Komitetu, zwoływanych w trybie określonym w art. 4 ust. 9 ustawy.

2. Obecność członków Komitetu na posiedzeniu jest obowiązkowa. O przyczynach przewidywanej nieobecności należy powiadomić przed posiedzeniem Sekretarza Komitetu.

3. Przewodniczący Komitetu może zapraszać osoby nie będące członkami Komitetu do udziału w posiedzeniu lub w określonej części posiedzenia, z głosem doradczym.

4. Członkowie Komitetu, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu, mogą nadesłać opinie w sprawach objętych projektem porządku obrad.

§ 4.

1. Przewodniczący Komitetu, po zasięgnięciu opinii zastępców Przewodniczącego Komitetu, ustala projekt porządku obrad. Propozycje do porządku obrad mogą zgłaszać członkowie Komitetu, podsekretarze stanu lub dyrektorzy komórek organizacyjnych urzędu Komitetu.

2. Przewodniczący Komitetu ustala wykaz osób zaproszonych na posiedzenie Komitetu.

3. Zawiadomienia o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później niż siedem dni przed dniem posiedzenia.

4. W uzasadnionych przypadkach termin określony w ust. 3 może być skrócony za zgodą Sekretarza Komitetu.

5. Przewodniczący Komitetu na posiedzeniu poddaje pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Komitetu, przekazanego członkom Komitetu w terminie krótszym niż określony w ust. 3.

6. Sposób i tryb przygotowywania dokumentów na posiedzenia Komitetu określa Przewodniczący Komitetu.

§ 5.

1. Posiedzenia Komitetu, zgodnie z porządkiem obrad przyjętym przez Komitet, prowadzi Przewodniczący Komitetu lub z jego upoważnienia jeden z zastępców Przewodniczącego albo Sekretarz Komitetu.

2. Sekretarz Komitetu zapoznaje Komitet z opiniami nadesłanymi przez nieobecnych członków Komitetu w sprawach objętych porządkiem obrad.

3. Komitet podejmuje uchwały w sposób określony w art. 5 ust. 1 ustawy.

4. Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach proceduralnych zwykłą większością głosów (więcej ważnie oddanych głosów za uchwałą niż przeciw niej; głosy wstrzymujące się nie są uwzględniane). W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

5. Komitet może zdecydować:
 

1) o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym,
2) o tajności całości bądź części posiedzenia.


§ 6.

1. Na wniosek Przewodniczącego Komitetu przyjęcie dokumentów i podejmowanie rozstrzygnięć przez Komitet może następować poza po-siedzeniem na zasadach korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk członków Komitetu - w trybie obiegowym - przy czym termin do zajęcia stanowiska nie powinien być krótszy niż 3 dni.

2. W razie stwierdzenia przyjęcia projektu dokumentu lub rozstrzygnięcia Komitetu w trybie obiegowym, stosowny dokument może być podpisany przez Przewodniczącego Komitetu.

3. Wykaz dokumentów i rozstrzygnięć przyjętych w trybie obiegowym Sekretarz Komitetu przed-stawia do wiadomości Komitetowi na najbliższym posiedzeniu.

§ 7.

1. Przyjęte przez Komitet uchwały, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 5 ustawy, podpisuje Przewodniczący Komitetu.

2. Uchwały Komitetu są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych.

§ 8.

1. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który powinien zawierać: wykaz uczestników, porządek obrad, nazwiska referentów poszczególnych punktów porządku obrad, nazwiska osób uczestniczących w dyskusji, wypowiedzi pisemne zgłoszone do protokołu, uchwały, postanowienia i numery taśm magnetofonowych, na których zarejestrowano przebieg posiedzenia.

2. Osoby biorące udział w dyskusji mogą złożyć do protokołu pisemne streszczenia wystąpień o objętości nie przekraczającej jednej stronicy formatu A4, a pełne teksty tych wystąpień przekazać do archiwizowania.

3. Protokół zatwierdza i podpisuje przewodniczący posiedzenia. Do oryginału protokołu załącza się kopie rozpatrywanych dokumentów oraz uchwał powziętych przez Komitet.

4. Kopię protokołu otrzymują członkowie Komitetu oraz członkowie i sekretarze zespołów Komitetu.

5. Członkowie Komitetu, na kolejnym posiedzeniu, mogą zgłaszać uwagi do protokołu, które zostaną załączone do kolejnego protokołu.

§ 9.

1. Przewodniczący Komitetu kieruje jego pracą i reprezentuje Komitet na zewnątrz.

2. Zastępcy Przewodniczącego Komitetu wykonują w imieniu Przewodniczącego Komitetu zadania dotyczące kierowania pracami Komitetu w zakresie spraw przez niego określonych, a także z jego upoważnienia reprezentują Komitet na zewnątrz. W okresie nieobecności Przewodniczącego, w kierowaniu pracami Komitetu zastępuje go wyznaczony przez niego zastępca Przewodniczącego.

3. Zastępcy Przewodniczącego mogą w razie potrze-by zwoływać narady przewodniczących zespołów Komitetu w celu omówienia określonych spraw.

§ 10.

Sekretarz Komitetu:

1) nadzoruje prawidłowość wykonywania zadań z zakresu działalności Komitetu, zespołów Komitetu, sekcji specjalistycznych i zespołów opiniodawczo-doradczych,

2) koordynuje prace dotyczące organizowania posiedzeń Komitetu, w tym przygotowywania materiałów na te posiedzenia,

3) organizuje - w porozumieniu z zastępcami Przewodniczącego Komitetu - współdziałanie zespołów Komitetu, sekcji specjalistycznych i zespołów opiniodawczo-doradczych oraz ich współpracę z urzędem Komitetu,

4) koordynuje pracę sekretarzy zespołów Komitetu.


§ 11.

1. Zespoły Komitetu, sekcje specjalistyczne i zespoły opiniodawczo-doradcze ustalają, z zastrzeżeniem ust. 2, własny harmonogram pracy, stosując przepisy ustawy i niniejszego regulaminu.

2. Właściwy członek zespołu Komitetu wyznaczony do sprawowania opieki nad sekcją specjalistyczną ustala wspólnie z tą sekcją harmonogram jej pracy.

§ 12.

1. Zespoły Komitetu przedstawiają Przewodniczącemu Komitetu wnioski o powołanie sekcji specjalistycznych na określony okres, w składzie nie mniej niż trzech członków, spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie działania danej sekcji.

2. Do sekcji specjalistycznej nie może być powołana osoba, która we wniosku złożonym do rozpatrzenia przez tę sekcję występuje jako kierownik lub wykonawca projektu badawczego lub projektu celowego.

3. Przewodniczący zespołów Komitetu mogą zwracać się do sekcji specjalistycznych o przed-stawienie opinii w określonych sprawach objętych zakresem działania sekcji.

4. Członek zespołu Komitetu lub sekcji specjalistycznej nie może sporządzać indywidualnych recenzji, jeżeli dotyczą one spraw należących do właściwości danego zespołu lub sekcji.

§ 13.

1. Członkowie zespołów Komitetu nie mogą wchodzić w skład sekcji specjalistycznych.

2. Członek zespołu Komitetu lub sekcji specjalistycznej jest wyłączony z udziału w postępowaniu dotyczącym przyznawania lub rozliczania środków finansowych, jeżeli istnieją okoliczności mogące wpłynąć na bezstronność jego oceny, w szczególności gdy postępowanie dotyczy zatrudniającej go jednostki naukowej albo realizacji projektu badawczego, którego ma być wykonawcą.

3. Członek zespołu Komitetu może kierować projektem badawczym tylko w szczególnie uzasadnionym przypadku, z tym że przed powzięciem uchwały o finansowaniu tego projektu właściwy zespół zasięga opinii Komitetu.

4. Członek zespołu Komitetu nie może pobierać wynagrodzenia za kierowanie projektem badawczym lub projektem celowym, a także za udział w realizacji projektów badawczych lub projektów celowych, jeżeli projekty te zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę w okresie trwania jego kadencji jako członka zespołu.

5. Przepis ust. 3 i § 12 ust. 2 nie ma zastosowania do osób kierujących projektami badawczymi promotorskimi, za które nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 14.

Przewodniczący Komitetu może zwracać się do indywidualnych ekspertów lub wyspecjalizowanych podmiotów o przygotowanie dla Komitetu ekspertyz, opinii, recenzji lub innych opracowań.

§ 15.

1. Komitet wydaje Biuletyn Komitetu Badań Naukowych "Sprawy Nauki", zwany dalej "Biuletynem", w którym zamieszcza w szczególności informacje o zamierzeniach programowych Komitetu, kryteriach podejmowanych decyzji, informacje o dokonaniach Komitetu, a także materiały, komentarze, wyjaśnienia oraz informacje o działalności urzędu Komitetu.

2. Radę Redakcyjną Biuletynu powołuje Przewodniczący Komitetu. Przewodniczącym Rady Redakcyjnej jest Sekretarz Komitetu.

§ 16.

Członkowie Komitetu i zespołów Komitetu otrzymują bezpłatnie Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych oraz Biuletyn.

§ 17.

1. Obsługę prac Komitetu, zespołów Komitetu, sekcji specjalistycznych i zespołów opiniodawczo-doradczych zapewnia urząd Komitetu na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym tego urzędu.

2. Wydatki związane z obsługą prac, o których mowa w ust. 1, a także inne wydatki wynikające z realizacji przepisów regulaminu, pokrywane są z budżetu państwa z części 28, której dysponentem jest Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu.

§ 18.

Sprawy proceduralne nie uregulowane w regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Komitetu.


28


ZARZĄDZENIE Nr 10/2001
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 maja 2001 r.

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie § 5 ust. 2 Statutu urzędu Komitetu Badań Naukowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 47, poz. 294 i z 2001 r. Nr 30, poz. 342) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Urzędowi Komitetu Badań Naukowych nadaje się Regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 1/98 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. KBN Nr 5, poz. 22 i z 2000 r. Nr 6, poz. 32).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


Załącznik
do zarządzenia Nr 10/2001
Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 maja 2001 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, zwanego dalej "Komitetem", Sekretarz Komitetu, sekretarz stanu, podsekretarze stanu i Dyrektor Generalny stanowią Kierownictwo urzędu Komitetu, zwane dalej "Kierownictwem".

2. Przewodniczący Komitetu w razie potrzeby zwołuje posiedzenia Kierownictwa. Ustalenia podejmowane na posiedzeniach Kierownictwa podlegają zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Komitetu.

§ 2.

1. Sekretarz Komitetu w szczególności:

1) koordynuje opracowywanie projektów aktów normatywnych, opinii Komitetu oraz innych dokumentów, w szczególności dotyczących polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa,

2) organizuje współdziałanie zespołów Komitetu z komórkami organizacyjnymi urzędu Komitetu.

2. W razie nieobecności Sekretarza Komitetu jego obowiązki pełni podsekretarz stanu wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu.

§ 3.

Przewodniczącego Komitetu w kierowaniu urzędem Komitetu w czasie jego nieobecności zastępuje sekretarz stanu lub wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu podsekretarz stanu.

§ 4.

Do podstawowych zadań komórek organizacyjnych urzędu Komitetu, zwanych dalej "departamentami", należy - w ramach zakresów ich działania - prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Komitetu, a w szczególności:
 

1) obsługa prac Komitetu, zespołów Komitetu, zespołów powoływanych przez Przewodniczącego Komitetu na podstawie art. 8a ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389), zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz innych doradczych i opiniodawczych organów kolegialnych powołanych przez Komitet lub na podstawie uchwał Komitetu albo przez Przewodniczącego Komitetu,

2) przygotowywanie wniosków, opinii i analiz oraz projektów dokumentów przedstawianych członkom Kierownictwa,

3) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych i ich założeń, w tym dotyczących ustalania kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych przez Komitet, oraz projektów dokumentów rządowych,

4) realizacja zadań zawartych w aktach normatywnych i dokumentach rządowych oraz poleceń i decyzji członków Kierownictwa, a także kontrola ich wykonania, w tym związanych ze sprawowaniem przez Przewodniczącego Komitetu nadzoru nad jednostkami badawczo-rozwojowymi,

5) współudział w ocenie wykorzystania i nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych przyznawanych przez Komitet,

6) opracowywanie projektów programów i planów oraz sprawozdań,

7) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji,

8) rozpatrywanie skarg i wniosków,

9) wykonywanie innych zadań zgodnie z poleceniami członków Kierownictwa.


§ 5.

Przepisy Regulaminu dotyczące zespołów Komitetu stosuje się odpowiednio do zespołów powoływanych przez Przewodniczącego Komitetu na podstawie art. 8a ust. 1, 3 i 5 ustawy o Komitecie Badań Naukowych.

§ 6.

1. Sekretarzy zespołów Komitetu wyznacza Przewodniczący Komitetu spośród pracowników urzędu Komitetu, po zasięgnięciu opinii przewodniczących właściwych zespołów Komitetu.

2. Sekretarzy zespołów opiniodawczo-doradczych oraz sekcji specjalistycznych wyznacza Sekretarz Komitetu spośród pracowników urzędu Komitetu, po zasięgnięciu opinii przewodniczących właściwych zespołów lub sekcji.

§ 7.

1. Departamentem kieruje dyrektor przy pomocy zastępców dyrektora. Dyrektor odpowiada za prowadzenie spraw przez departament, a zwłaszcza za prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań, organizację i wewnętrzny podział pracy, w tym określanie zakresów czynności pracowników, zabezpieczenie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych oraz zapewnienie koordynacji z działalnością innych departamentów.

2. Zastępca dyrektora departamentu kieruje pracami w przydzielonym mu zakresie, zastępuje dyrektora w razie jego nieobecności oraz odpowiada przed dyrektorem za realizację powierzonych mu zadań.

3. Dyrektor departamentu może upoważnić zastępcę dyrektora lub innego pracownika departamentu do prowadzenia określonych spraw w jego imieniu. Udzielenie upoważnienia o charakterze stałym należy wpisać do zakresu czynności pracownika.

§ 8.

1. Dyrektorzy departamentów uprawnieni są - w ramach zakresów działania kierowanych przez nich departamentów - do:

1) występowania do innych urzędów oraz instytucji i stowarzyszeń, a także ekspertów o dostarczanie materiałów, danych, informacji i opinii niezbędnych do wykonywania zadań,

2) wydawania decyzji, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do decyzji członków Kierownic-twa na podstawie Regulaminu oraz innych przepisów i ustaleń,

3) zawierania w imieniu Komitetu umów na realizację prac finansowanych przez Komitet, z zastrzeżeniem ust. 2,

4) wyrażania zgody i zgłaszania wniosków o przyjęcia albo zwolnienia pracowników oraz zgłaszania wniosków w sprawach osobowych pracowników.


2. Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera dyrektor departamentu wspólnie z dyrektorem Departamentu Ekonomicznego. Umowy mogą być zawierane także przez zastępców dyrektora departamentu lub przez innych pracowników departamentu, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Przewodniczącego Komitetu zgodnie z przepisami Statutu urzędu Komitetu.

3. Pełnomocnikiem Komitetu upoważnionym do występowania w jego imieniu przed sądami powszechnymi i innymi organami orzekającymi jest dyrektor Departamentu Prawnego lub upoważniony przez niego radca prawny.

§ 9.

1. Departamenty mogą mieć strukturę:

1) wydziałową (dzielić się na wydziały lub inne komórki równorzędne),

2) bezwydziałową (dzielić się na wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy),

3) mieszaną (dzielić się na wydziały lub inne komórki równorzędne oraz stanowiska pracy).

2. Utworzenie i likwidacja wydziału wymaga akceptacji Dyrektora Generalnego i zgody Przewodniczącego Komitetu. W wydziale powinno być zatrudnionych co najmniej trzech pracowników.

3. Stanowiska pracy są tworzone i likwidowane, w zależności od potrzeb, przez Dyrektora Generalnego lub dyrektorów departamentów.

4. Dyrektor Generalny ustala plan etatów urzędu Komitetu, w tym limity etatów dla departamentów.

5. Strukturę organizacyjną departamentów określa załącznik do Regulaminu. Dyrektor Gabinetu Przewodniczącego aktualizuje załącznik stosownie do zachodzących zmian.

§ 10.

Przewodniczący Komitetu może powoływać swoich pełnomocników do określonych spraw, ustalając ich obowiązki i uprawnienia oraz wskazując - w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym - departament sprawujący obsługę prac pełnomocnika. Sprawowanie nadzoru nad działalnością pełnomocnika może być powierzone członkowi Kierownictwa.

§ 11.

1. Jeżeli do wykonania określonego zadania konieczne jest współdziałanie kilku departamentów, właściwy członek Kierownictwa lub dyrektor Gabinetu Przewodniczącego wyznacza departament koordynujący.

2. Członek Kierownictwa może powołać zespół międzydepartamentalny do rozwiązania określonego problemu.

3. Projekt aktu normatywnego lub założeń aktu opracowuje departament właściwy merytorycznie, który uzgadnia projekt z zainteresowanymi departamentami, w tym z Departamentem Prawnym oraz z Departamentem Ekonomicznym, jeżeli akt powoduje skutki finansowe. Po uzyskaniu aprobaty właściwego członka Kierownictwa właściwy departament przedstawia projekt Departamentowi Prawnemu do dalszego załatwiania.

§ 12.

Dyrektor Generalny - na wniosek innego członka Kierownictwa lub z własnej inicjatywy - może ustalić dla departamentu dodatkowe zadania nie wymienione w Regulaminie.

§ 13.

1. Dokumenty przedkładane do podpisania lub w celu podjęcia decyzji przez członka Kierownictwa powinny być parafowane przez dyrektora departamentu.

2. Dokumenty przedkładane do podpisania lub w celu podjęcia decyzji przez Przewodniczącego Komitetu powinny być parafowane przez właściwego członka Kierownictwa.

3. Dokumenty, z których wynikają dla Komitetu skutki finansowe, parafuje:

1) w zakresie finansowania nauki - dyrektor Departamentu Ekonomicznego lub upoważniony przez niego pracownik tego Departamentu oraz główny księgowy resortu,

2) w zakresie obsługi urzędu Komitetu - główny księgowy w Biurze Administracyjno-Gospodarczym lub upoważniony przez niego pracownik tego Biura.

4. Akty prawne oraz dokumenty zawierające opinię lub stanowisko prawne Komitetu parafuje dyrektor Departamentu Prawnego lub upoważniony przez niego pracownik tego Departamentu.
 

II. Postanowienia szczegółowe

§ 14.

W skład urzędu Komitetu wchodzą następujące komórki organizacyjne (oznaczone symbolami):

1) Gabinet Przewodniczącego (GP),

2) Departament Prawny (DP),

3) Departament Badań (DB),

4) Departament Studiów i Polityki Naukowej (DS),

5) Departament Ekonomiczny (DE),

6) Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej (DZ),

7) Departament Systemów Informatycznych (DI),

8) Departament Informacji i Promocji (DIP),

9) Biuro Spraw Obronnych (BO),

10) Biuro Administracyjno-Gospodarcze (BA).


§ 15.

1. Do zakresu działania Gabinetu Przewodniczącego (GP) należy:

1) koordynowanie spraw wynikających ze współpracy Przewodniczącego Komitetu i urzędu Komitetu z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi organami państwowymi, a także organami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, o ile sprawy te nie są objęte zakresem działania innych departamentów,

2) koordynowanie i kontrolowanie realizacji zadań w urzędzie Komitetu, w tym decyzji i poleceń Przewodniczącego Komitetu; programowanie prac urzędu Komitetu oraz organizowanie toku pracy Przewodniczącego Komitetu,

3) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działalności kontrolnej Komitetu,

4) organizowanie posiedzeń Komitetu oraz Kolegium urzędu Komitetu i Kierownictwa,

5) realizowanie polityki kadrowej i płacowej w urzędzie Komitetu i Zakładzie Obsługi Komitetu Badań Naukowych, ogólny nadzór nad przestrzeganiem prawa i dyscypliny pracy,

6) koordynowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu Komitetu,

7) koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz przyjmowania obywateli w tych sprawach,

8) prowadzenie spraw dotyczących rozstrzygania sporów kompetencyjnych w urzędzie Komitetu,

9) nadzór nad pracą sekretariatów członków Kierownictwa.

2. Zadania wymienione w ust. 1 pkt 3 Gabinet Przewodniczącego wykonuje poprzez Wydział Kontroli, który - pod względem merytorycznym - podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komitetu.

§ 16.

Do zakresu działania Departamentu Prawnego (DP) należy:

1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych dotyczących właściwości Komitetu; formułowanie opinii wstępnej o zgodności projektów aktów prawnych z prawem Unii Europejskiej,

2) opiniowanie i udział w uzgadnianiu projektów aktów prawnych opracowywanych przez inne organy państwowe i jednostki organizacyjne,

3) opiniowanie projektów umów między-narodowych oraz udział w uzgadnianiu tych projektów,

4) udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego oraz opinii i porad prawnych w sprawach z zakresu właściwości Komitetu,

5) prowadzenie redakcji Dziennika Urzędowego Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych,

6) prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych wydawanych przez Komitet,

7) udział w opracowywaniu wzorcowych umów zawieranych przez Komitet,

8) pomoc prawna w prowadzonych przez Komitet negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, dotyczącego spraw nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym,

9) występowanie w charakterze pełnomocnika Komitetu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym oraz przed innymi organa-mi orzekającymi,

10) informowanie organów Komitetu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym ich działalności, uchybieniach prawnych w tej działalności i skutkach tych uchybień,

11) wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej zgodnie z przepisami o radcach prawnych.


§ 17.

Do zakresu działania Departamentu Badań (DB) należy:
 

1) obsługa merytoryczna prac Komitetu oraz obsługa merytoryczna i organizacyjna prac zespołów Komitetu i sekcji specjalistycznych tych zespołów,

2) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie statutowej działalności jednostek naukowych oraz badań własnych szkół wyższych,

3) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, z wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury informatycznej nauki,

4) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie projektów badawczych własnych i zamawianych, w tym także wynikających z wieloletnich programów rządowych,

5) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o dofinansowanie ważnych ze względów społeczno-gospodarczych badań stosowanych lub prac rozwojowych w formie projektów celowych i projektów celowych zamawianych,

6) współudział w ocenie efektów badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych przez Komitet, w szczególności w ocenie wykonania zadań, o których mowa w pkt 2-5,

7) prowadzenie spraw związanych z działalnością Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.


§ 18.

Do zakresu działania Departamentu Studiów i Polityki Naukowej (DS) należy:

1) przygotowywanie - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów rozwiązań systemowych i organizacyjno-prawnych dotyczących nauki i postępu naukowo-technicznego,

2) przygotowywanie - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów założeń polityki naukowej i naukowo technicznej państwa, w tym propozycji udziału nakładów budżetowych na naukę w produkcie krajowym brutto,

3) przygotowywanie - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów założeń polityki innowacyjnej państwa,

4) przygotowywanie - we współpracy z właściwymi naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej, departamentami i zespołami - projektów preferowanych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego, nauki, techniki, gospodarki narodowej, zdrowia społeczeństwa, kultury oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju,

5) współpraca z organami administracji rządowej współrealizującymi politykę naukową i naukowo-techniczną oraz politykę innowacyjną państwa,

6) prowadzenie spraw dotyczących organizacji i działalności jednostek badawczo-rozwojowych,

7) współpraca ze społecznymi instytucjami nauki, innymi podmiotami działającymi na rzecz nauki i postępu naukowo-technicznego oraz ze związkami zawodowymi,

8) prowadzenie spraw związanych z wnioskami i raportami dotyczącymi finansowania lub dofinansowania działalności wspomagającej badania, składanymi przez organy administracji rządowej, Polską Akademię Nauk i Polską Akademię Umiejętności oraz podmioty działające na rzecz nauki,

9) koordynowanie i prowadzenie prac statystycznych i analitycznych dotyczących nauki, a także metodologii statystyki nauki i adaptacji metod statystycznych zgodnych ze standardami międzynarodowymi,

10) przygotowywanie projektów rozwiązań i prowadzenie prac w zakresie informacji naukowej,

11) prowadzenie Archiwum Zakładowego,

12) prowadzenie spraw dotyczących przedsięwzięć promujących osiągnięcia nauki podejmowanych na wniosek podmiotów działających w sferze nauki, dofinansowywanych ze środków na działalność wspomagającą badania,

13) opracowywanie projektów informacji o stanie nauki w Polsce dla Sejmu i Senatu Rzeczy-pospolitej Polskiej,

14) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Przewodniczącego Komitetu nadzoru nad Ośrodkiem Przetwarzania Informacji,

15) realizowanie zadań wynikających z przepisów o fundacjach w stosunku do fundacji, dla których ministrem właściwym jest Przewodniczący Komitetu,

16) koordynacja i prowadzenie spraw dotyczących monitorowania pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez Komitet we współpracy z właściwymi departamentami,

17) obsługa merytoryczna i organizacyjna prac Zespołu do Spraw Działalności Wspomagającej Badania i sekcji specjalistycznych tego Zespołu.


§ 19.

1. Do zakresu działania Departamentu Ekonomicznego (DE) należy:

1) opracowywanie zbiorczego i szczegółowego projektu planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części dotyczącej Komitetu oraz sprawozdawczość budżetowa,

2) przygotowywanie projektów instrumentów ekonomiczno-finansowych, w tym w szczególności rozwiązań podatkowych i innych wspomagających finansowanie nauki oraz służących realizacji budżetu i integracji z Unią Europejską - we współpracy z właściwymi departamentami,

3) obsługa finansowania, na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu, oraz rozliczanie środków finansowych - w trybie określonym w odrębnych przepisach:

a) działalności statutowej jednostek naukowych oraz badań własnych szkół wyż-szych,

b) inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych,

c) projektów badawczych własnych i zamawianych oraz objętych wieloletnimi programami rządowymi,

d) ważnych ze względów społeczno-gospodarczych badań stosowanych lub prac rozwojowych w formie projektów celowych i projektów celowych zamawianych,

e) współpracy naukowej i naukowo technicznej z zagranicą, określonej w umowach międzyrządowych albo w programach lub protokołach wykonawczych do tych umów,

f) działalności wspomagającej badania,

g) wynagrodzeń członków zespołów Komitetu, zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz wynagrodzeń za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne dotyczące wykonywania zadań, o których mowa w lit. a)-f),

4) prowadzenie ewidencji księgowej wydatkowanych środków,

5) prowadzenie rozliczeń finansowych zadań i przedsięwzięć finansowanych ze zniesionego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki,

6) koordynacja i prowadzenie obsługi spraw związanych z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa w zakresie właściwości Komitetu.

2. W ramach Departamentu Ekonomicznego działa główny księgowy resortu, który sprawuje kontrolę funkcjonalną, wstępną i bieżącą. Do jego zadań należy:
1) w zakresie kontroli funkcjonalnej:
a) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową,

b) dokonywanie kontroli prawidłowości gospodarki finansowej u dysponenta niższego szczebla,

c) dokonywanie kontroli dokumentów dotyczących wykonania budżetu i jego zmian,

d) weryfikacja dokumentów księgowych,

e) akceptowanie poleceń księgowań,

2) w zakresie kontroli wstępnej - parafowanie:
a) dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych oraz ich zmian,

b) dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian,

c) projektów uchwał Komitetu z punktu widzenia ich legalności oraz zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie tych uchwał,

d) decyzji finansowych,

e) wzorów umów, a w przypadku umów zawierających warunki szczególne (odstępstwa od wzorów umów) - każdej takiej umowy odrębnie,

3) w zakresie kontroli bieżącej - podpisywanie po weryfikacji:
a) zbiorczych sprawozdań finansowych,

b) księgowych dokumentów finansowych,

c) umów o dofinansowanie działalności wspomagającej badania Przewodniczącego Komitetu,

d) umów z osobami fizycznymi.


§ 20.

Do zakresu działania Departamentu Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej (DZ) należy:

1) koordynacja - we współdziałaniu z właściwymi departamentami opracowywania propozycji priorytetowych kierunków współ-pracy z partnerami zagranicznymi,

2) współpraca oraz obsługa współpracy z organizacjami, programami i inicjatywami międzynarodowymi w zakresie działalności naukowej i naukowo-technicznej,

3) obsługa dwustronnych komisji między-rządowych,

4) koordynowanie realizacji umów i porozumień międzyrządowych w zakresie współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą oraz inicjowanie zawierania nowych lub weryfikacji obowiązujących umów i porozumień, a także programów i protokołów wykonawczych do tych umów,

5) prowadzenie spraw dotyczących tematów zgłaszanych do programów lub protokołów wykonawczych do umów międzyrządowych,

6) przygotowywanie projektów umów i pro-gramów lub protokołów wykonawczych dotyczących współpracy z zagranicą oraz opiniowanie projektów opracowywanych z inicjatywy innych organów administracji rządowej,

7) koordynowanie działań dotyczących integracji z Unią Europejską w zakresie właściwości Komitetu,

8) współdziałanie z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w zakresie współpracy naukowej i naukowo-technicznej,

9) obsługa spraw paszportowo-wizowych i protokolarnych w zakresie działalności urzędu Komitetu.


§ 21.

Do zakresu działania Departamentu Systemów Informatycznych (DI) należy:

1) przygotowywanie projektów programów rozwoju infrastruktury informatycznej dla środowiska naukowego,

2) koordynowanie realizacji programu rozwoju infrastruktury informatycznej dla środowiska naukowego,

3) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie infrastruktury informatycznej dla nauki w zakresie:

a) inwestycji,

b) utrzymania sieci i urządzeń oraz łączności komputerowej,

c) innych zadań,

4) współudział w przedsięwzięciach promujących rozwój infrastruktury informatycznej dla nauki,

5) koordynowanie działań związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce,

6) współpraca z organizacjami, programami i sieciami międzynarodowymi w sprawach rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

7) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Przewodniczącego Komitetu nadzoru nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową.


§ 22.

Do zakresu działania Departamentu Informacji i Promocji (DIP) należy:

1) opracowywanie strategii informacyjno-promocyjnej działań w sferze nauki,

2) projektowanie, organizowanie, koordynowanie i realizowanie działalności informacyjno-promocyjnej urzędu Komitetu, w tym dotyczącej:

a) prac rzecznika prasowego Komitetu,

b) wewnętrznej promocji i wymiany informacji,

c) przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków na działalność wspomagającą badania dotyczących promocji w środkach masowego przekazu,

d) systemu jednolitej identyfikacji wizualnej urzędu Komitetu,

e) wydawnictw informacyjno-promocyjnych,

f) informacji i promocji adresowanej w szczególności do jednostek naukowych,

3) redagowanie i wydawanie Biuletynu Komitetu Badań Naukowych "Sprawy Nauki",

4) redagowanie informacji udostępnianych przez urząd Komitetu w sieci Internet (serwis WWW urzędu Komitetu),

5) prowadzenie Biblioteki.


§ 23.

1. Do zakresu działania Biura Spraw Obronnych (BO) należy:

1) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie, o których mowa w § 17 pkt 2-5, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa,

2) współudział w ocenie efektów badań naukowych finansowanych przez Komitet, w szczególności w ocenie wykonania zadań, o których mowa w pkt 1,

3) koordynowanie i realizacja zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

4) koordynowanie i nadzór nad realizacją przepisów o ochronie informacji niejawnych,

5) prowadzenie kancelarii tajnej urzędu Komitetu,

6) obsługa merytoryczna i organizacyjna prac Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa oraz sekcji specjalistycznych tego Zespołu.

2. Realizacją zadań wymienionych w ust. 1 pkt 4-5 kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komitetu.

§ 24.

Do zakresu działania Biura Administracyjno-Gospodarczego (BA) należy:

1) administrowanie środkami rzeczowymi, nadzór nad remontami i konserwacjami oraz organizacja i nadzór nad ochroną mienia,

2) dysponowanie powierzchnią biurową w gmachu urzędu Komitetu poprzez zawieranie umów, rozliczanie obciążeń za czynsz oraz innych świadczeń z tytułu wynajmu powierzchni,

3) prowadzenie działalności zaopatrzeniowej w materiały i sprzęt biurowy, sprzęt techniczny i gospodarczy, planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych oraz prowadzenie magazynów,

4) zapewnienie funkcjonowania lokalnej sieci komputerowej urzędu Komitetu (LAN-KBN), w tym:

a) systemów poczty elektronicznej,

b) sieciowych baz danych,

c) usług programistycznych,

d) standardowego oprogramowania funkcjonującego w sieci,

5) koordynacja planowania i realizacji wydatków na zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych i prac związanych z informatyzacją urzędu Komitetu,

6) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i aktualizacją elektronicznych baz słownikowych oraz z ochroną danych osobowych w urzędzie Komitetu,

7) nadzór nad działalnością Zakładu Obsługi Komitetu Badań Naukowych oraz prowadzenie wyodrębnionej gospodarki finansowej, obsługi księgowej i sprawozdawczości dla tego Zakładu,

8) obsługa finansowania Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz finansowanie lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach,

9) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych urzędu Komitetu zaliczanych do działu 750 - Administracja publiczna,

10) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych związanych z finansowaniem działalności urzędu Komitetu,

11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń obciążających wydatki budżetowe działu 750 - Administracja publiczna:

a) pracowników urzędu Komitetu i Zakładu Obsługi Komitetu Badań Naukowych,

b) członków Resortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz rzecznika dyscypliny finansów publicznych i jego zastępcy,

c) członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach,

d) osób wykonujących prace na podstawie umowy-zlecenia,

12) obsługa finansowo-rachunkowa wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników urzędu Komitetu oraz innych osób zapraszanych przez Kierownictwo,

13) zapewnienie obsługi transportowej na rzecz Komitetu,

14) nadzorowanie i organizowanie - w porozumieniu z właściwymi departamentami - prac związanych z realizacją przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie dokumentacji merytorycznej przygotowywanej przez te departamenty,

15) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników,

16) prowadzenie ogólnej obsługi kancelaryjnej, małej poligrafii, hali maszyn oraz zapewnienie łączności telekomunikacyjnej,

17) obsługa administracyjno-gospodarcza posiedzeń, narad i konferencji,

18) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony przeciw-pożarowej.


Załącznik
do Regulaminu
organizacyjnego urzędu
Komitetu Badań Naukowych

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
DEPARTAMENTÓW URZĘDU KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

1. Gabinet Przewodniczącego (GP):

1) Sekretariat Komitetu,

2) Wydział Prezydialny,

3) Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji,

4) Wydział Kontroli,

5) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora GP.

2. Departament Prawny (DP):
- stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DP.
3. Departament Badań (DB):
1) Wydział Działalności Statutowej,

2) Wydział Inwestycji,

3) Wydział Projektów Zamawianych,

4) Wydział Projektów Celowych,

5) Wydział Projektów Badawczych I,

6) Wydział Projektów Badawczych II,

7) Wydział Projektów Badawczych III,

8) Wydział Projektów Badawczych IV,

9) Wydział Analiz i Obsługi Informatycznej,

10) Wydział Ogólny,

11) stanowisko pracy pod nazwą Kancelaria Departamentu,

12) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DB.

4. Departament Studiów i Polityki Naukowej (DS):
1) Wydział Rozwiązań Systemowych i Polityki Innowacyjnej,

2) Wydział Współpracy ze Społecznymi Instytucjami Nauki,

3) Wydział Upowszechniania Nauki,

4) Wydział Statystyki i Analiz,

5) Stanowisko Pracy do Spraw Archiwizacji (w tym Archiwum Zakładowe),

6) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DS.

5. Departament Ekonomiczny (DE):
1) Wydział Koordynacji i Planowania,

2) Wydział Finansowania Działalności Statutowej,

3) Wydział Finansowania Inwestycji,

4) Wydział Finansowania Projektów Badawczych,

5) Wydział Finansowania Projektów Celowych,

6) Wydział Finansowania Działalności Wspomagającej Badania,

7) Wydział Księgowości,

8) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DE.

6. Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej (DZ):
1) Wydział Integracji Europejskiej,

2) Wydział Planowania, Koordynacji i Finansowania,

3) stanowisko pracy pod nazwą Biuro EUREKI,

4) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DZ.

7. Departament Systemów Informatycznych (DI):
1) Wydział Infrastruktury Informatycznej,

2) Wydział Społeczeństwa Informacyjnego,

3) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DI.

8. Departament Informacji i Promocji (DIP):
- stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DIP.
9. Biuro Spraw Obronnych (BO):
1) Zespół Badań,

2) Zespół Ogólnoobronny,

3) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

4) stanowisko pracy pod nazwą Kancelaria Tajna,

5) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora BO.

10. Biuro Administracyjno-Gospodarcze (BA):
1) Wydział Gospodarczy,

2) Wydział Finansowo-Księgowy,

3) Wydział Obsługi LAN-KBN,

4) Wydział Transportu,

5) Wydział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

6) Stanowisko Pracy do Spraw Baz Słownikowych oraz Ochrony Danych Osobowych (w tym Administrator Bezpieczeństwa Informacji),

7) Stanowisko Pracy do Spraw Socjalnych,

8) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora BA.

 


Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK