GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 28 czerwca 2002 r.
Nr 8


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 21/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2002 r.
  2. Nr 22/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
  3. Nr 23/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
  4. Nr 24/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
  5. Nr 25/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2002 r.
  6. Nr 26/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH:

  1. Nr 10/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.
  2. Nr 11/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.
  3. Nr 12/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do Spraw Regionalnych Strategii innowacji

29

UCHWAŁA Nr 21/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie
lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§1.

Przyznaje się ministrom, kierownikom centralnych organów administracji rządowej oraz Prezesowi Polskiej Akademii Nauk i Prezesowi Polskiej Akademii Umiejętności środki finansowe na finansowanie lub dofinansowywanie w 2002 r. działalności wspomagającej badania, w łącznej wysokości 23.500.000 zł.

§ 2.

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym ministrom, kierownikom centralnych organów administracji rządowej oraz Prezesowi Polskiej Akademii Nauk i Prezesowi Polskiej Akademii Umiejętności na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Wysokość środków finansowych określona w załączniku do niniejszej uchwały obejmuje środki finansowe przyznane ministrom, Prezesowi Polskiej Akademii Nauk i Prezesowi Polskiej Akademii Umiejętności na podstawie uchwały Nr 42/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 grudnia 2001 r, w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 16, poz. 55).

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 42/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 16, poz. 55).

§ 5.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


ZAŁĄCZ N I K
do uchwały Nr 21/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 czerwca 2002 r.

Wysokość środków finansowych przyznanych ministrom, kierownikom centralnych organów administracji rządowej oraz Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2002 r.

Lp.
Nazwa
środki finansowe w złotych
1
2
3
1 Minister Edukacji Narodowej i Sportu 5.924.200
2 Minister Gospodarki 1.660.000
3 Minister Kultury 1.060.000
4 Minister Obrony Narodowej 95.000
5 Minister Pracy i Polityki Społecznej 180.000
6 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1.354.000
7 Minister Skarbu Państwa 85.300
8 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 50.000
9 Minister Spraw Zagranicznych 40.000
10 Minister Zdrowia 2.300.000
11 Prezes Polskiej Akademii Nauk 5.700.000
12 Prezes Polskiej Akademii Umiejętności 295.700
13 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 100.000
14 Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 80.000
15 Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych 4.575.800


30

UCHWALA Nr 22/2002 
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Na podstawie art. 15 ust. 3 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Przyznaje się jednostkom naukowym środki finansowe w łącznej wysokości 12 474 135 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przekazywane będą właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji celowej.

§ 2.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 1 100 900 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących inwestycji budowlanych. Środki finansowe przyznaje się następującym jednostkom naukowym:

1) Instytutowi Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach - w wysokości 196 900 zł,
2) Instytutowi Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku - w wysokości 728 000 zł,
3) Instytutowi Problemów Jądrowych w Świerku - w wysokości 176 000 zł.


§ 3.

1. Przyznaje się środki finansowe w tucznej wysokości 11 373 235 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących aparatury naukowo-badawczej.

2. Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na inwestycje aparaturowe oraz wysokość dotacji celowej w 2002 r., określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


ZAŁĄCZN I K
do uchwały Nr 22/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 czerwca 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. kosztów realizacji inwestycji aparaturowych

Lp.
Nazwa jednostki naukowej
Wysokość dotacji
celowej w zł
1
2
3
1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2.000.000
1.1 Wydział Lekarski 2.000.000
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 1.797.000
2.1 Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki 250.000
2.2 Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej 170.000
2.3 Wydział Górniczy 477.000
2.4 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 900.000
3 Politechnika Gdańska 170.000
3.1 Wydział Chemiczny 170.000
4 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 150.000
4.1 Wydział Mechaniczny 150.000
5 Politechnika Łódzka 568.005
5.1 Wydział Chemiczny 418.005
5.2 Wydział Mechaniczny 150.000
6 Politechnika Poznańska 249.000
6.1 Wydział Elektryczny 130.000
6.2 Wydział Informatyki i Zarządzania 119.000
7 Politechnika Śląska 500.000
7.1 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 300.000
7.2 Wydział Mechaniczny Technologiczny 200.000
8 Politechnika Warszawska 120.000
8.1 Wydział Architektury 120.000
9 Politechnika Wrocławska 120.000
9.1 Wydział Mechaniczny 120.000
10 Akademia Rolnicza w Poznaniu 400.000
10.1 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 400.000
11 Katolicki Uniwersytet Lubelski 207.450
11.1 Wydział Nauk Społecznych 157.450
11.2 Wydział Nauk Humanistycznych 50.000
12 Uniwersytet Gdański 520.000
12.1 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii 520.000
13 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 350.000
13.1 Wydział Nauk Społecznych 70.000
13.2 Wydział Prawa i Administracji 280.000
14 Uniwersytet Jagielloński 458.500
14.1 Wydział Matematyki i Fizyki 458.500
15 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 135.940
15.1 Wydział Nauk Historycznych 135.940
16 Uniwersytet Opolski 220.690
16.1 Wydział Filologiczny 220.690
17 Uniwersytet Śląski w Katowicach 57.000
17.1 Wydział Filologiczny 57.000
18 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 299.650
18.1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 299.650
19 Uniwersytet Warszawski 380.000
19.1 Wydział Fizyki 380.000
20 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 700.000
21 Instytut Genetyki Roślin PAN 710.000
22 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN 260.000
23 Instytut Matematyczny PAN 170.000
24 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 200.000
25 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 130.000 
26 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych "Itme" w Warszawie 500.00031

UCHWAŁA Nr 23/2002 
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 32 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 13 310 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2002-2005 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", Piątego Programu Ramowego Badań i Szkolenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanego dalej "5.PR-E", Międzynarodowych Sieci Naukowych zwanych dalej "MSN", Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, zwanego dalej "COST" oraz programu badawczego Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2002 r. - 5 643 400 zł,
w 2003 r. - 4 241 800 zł,
w 2004 r. - 3 401 300 zł,
w 2005 r. - 23 500 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych 5.PR, 5.PR-E, MSN, COST i Leonardo da Vinci określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 120 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł, przyznaje się jednostkom naukowym wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR w ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 20 września 2001 r. konkursie na wsparcie centrów doskonałości, skierowanym do instytucji naukowych krajów kandydujących do Unii Europejskiej, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 760 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 20 000 zł, przyznaje się jednostkom naukowym wymienionym w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr 23/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 czerwca 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowychZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr 23/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 czerwca 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym oraz kosztów ponownego przygotowania wniosków


ZAŁĄCZNIK Nr 3
do uchwały Nr 23/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 czerwca 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych występujących w charakterze koordynatora projektu 5.PR w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie na wsparcie centrów doskonałości, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 20 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku
32

UCHWAŁA Nr 24/2002 
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z § 2 pkt 3 lit. b zarządzenia Nr 1/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.(Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Podmiotom działającym na rzecz nauki, występującym w charakterze koordynatora projektu Piątego Programu Ramowego, Badań Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 150 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł przyznaje się podmiotom wymienionym w załączniku do uchwały.

§ 2.

1. Podmiotom działającym na rzecz nauki, które w ramach 5.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdego podmiotu, przyznaje się:

1) Fundacji INKUBATOR w Łodzi - Centrum Transferu Technologii,
2) Spółce Przedsiębiorców "CeDe" w Gdańsku - Doradztwo Komputerowe, Ekspertyzy Inżynierskie.
§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 i 2, będą przekazywane właściwym podmiotom działającym na rzecz nauki na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr 24/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 czerwca 2002 r.

Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską

Lp.
Nazwa jednostki
Nazwa programu
Tytuł projektu
1
2
3
4
1 Computer Land S.A. w
Warszawie
II Program Tematyczny
5.PR
Nowoczesny zintegrowany system
informacyjny komputerowego wspomagania
identyfikacji i rejestracji gleb oraz
zwierząt hodowlanych w okresie
transformacji systemowej rolnictwa
Akronim: ISCASAIR
2 Computer Land S.A. w
Warszawie
II Program Tematyczny
5.PR
Komputerowo wspomagany skoordynowany
system do efektywnego zarządzania
zdarzeniami nadzwyczajnymi
Akronim: CADSSCM
3 KOLT S.A. w Warszawie II Program Horyzontalny
5.PR
Oprzyrządowanie do diagnoz medycznych
oparte na mikrolaserach UV
Akronim: MediaLaser
4 Geobid Sp. z o.o. w
Katowicach
II Program Tematyczny
5.PR
Identyfikacja i pomiar deformacji Ziemi
oraz ich zastosowanie przy wykorzystaniu
geoinformacji
Akronim: EDIMU
Urząd Marszałkowski
Województwa
Opolskiego w Opolu
II Program Horyzontalny
5.PR
System i strategia regionalnej
innowacyjności: innowacyjność północne
Czechy i Opole
Akronim: RITTS/RIS INBO33

UCHWAŁA Nr 25/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 czerwca 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 6/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 4, poz. 8 i Nr 5, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy "214 570 000 zł" zastępuje się wyrazami "215 000 000 zł",
2) w załączniku do uchwały po Lp. 105 dodaje się wyrazy "Niepaństwowe szkoły wyższe i państwowe wyższe szkoły zawodowe" oraz Lp. 106-117 w brzmieniu:
1
2
3
 
"Niepaństwowe szkoły wyższe i państwowe wyższe szkoły zawodowe
 
106 Akademia Polonijna w Częstochowie
33.000
107 Collegium Civitas w Warszawie
50.000
108 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
50.000
109 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
60.000
110 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
40.000
111 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
35.000
112 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
35.000
113 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie
50.000
114 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.
20.000
115 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
17.000
116 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
20.000
117 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
20.000"

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:

Michał Kleiber34

UCHWAŁA Nr 26/2002 
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 czerwca 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§1.

W uchwale Nr 15/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 6, poz. 20 i Nr 7, poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy "1 202 385 200 zł" zastępuje się wyrazami "1 203 322 300 zł",
2) w załączniku do uchwały Lp. 184 otrzymuje brzmienie:
"184 Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
2.811.200"

§ 2.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


35

ZARZĄDZENIE Nr 10/2002 
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 czerwca 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 80 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) zarządza się, co następuje:

§1.

W zarządzeniu Nr 1/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz.1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy "708.221.000 zł" zastępuje się wyrazami "716.371.500 zł",
2) w§2:
a) w pkt 2 wyrazy "105.021.000 zł" zastępuje się wyrazami "112.021.500 zł",
b) w pkt 3 lit. a) wyrazy "22.000.000 zł" zastępuje się wyrazami "23.500.000 zł",
c) w pkt 3 lit. b) wyrazy "11.300.000 zł" zastępuje się wyrazami "10.950.000 zł".


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


36

ZARZĄDZENIE Nr 11/2002 
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 czerwca 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:

§1.

W zarządzeniu Nr 2/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 5, Nr 5, poz. 19, Nr 6, poz. 24 i Nr 7, poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 wyrazy "1.202.600.000 zł" zastępuje się wyrazami "1.203.537.100 zł",
2)w§3:
a) w ust. 1 wyrazy "588.322.000 zł" zastępuje się wyrazami "602.447.000 zł",
b) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
"2) nauk przyrodniczych - w wysokości 177.447.000 zł",
"3) nauk technicznych - w wysokości 375.300.000 zł.",
3) w § 4 wyrazy "15.000.000 zł" zastępuje się wyrazami "16.000.000 zł",
4) załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
5) załącznik Nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


ZAŁĄCZNIK Nr 1
do zarządzenia Nr 11/2002
Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 czerwca 2002 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do zarządzenia Nr 2/2002

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. działalności statutowej jednostek naukowych

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe
w zł
1
2
3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
74.257.900
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
32.413.800
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
98.787.500
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
116.327.000
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5)
178.427.900
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
173.556.900
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
97.239.900
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
48.391.900
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
127.292.300
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
52.581.700
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
80.503.100
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
79.871.500
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (0-13)
43.885.700
14
Razem
1.203.537.100


ZAŁĄCZNIK Nr 2
do zarządzenia Nr 11/2002
Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 czerwca 2002 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do zarządzenia Nr 2/2002

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. projektów badawczych i projektów celowych

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł, w tym zobowiązania z lat poprzednich
1
2
3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
15.554.861
10.484.861
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
12.385.934
8.575.934
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
21.759.205
15.982.433
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
44.829.332
27.902.740
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5)
84.869.633*)
49.554.135
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
47.748.035
28.248.035
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
35.815.712
27.917.712
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
88.817.921
63.827.921
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
50.169.499
34.000.210
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
26.199.794
18.852.794
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
48.267.954
39.242.454
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
61.805.578
44.305.078
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (0-13)
61.723.542
35.815.542
14 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Projektów
Badawczych Zamawianych (I-15)
2.500.000


37

ZARZĄDZENIE Nr 12/2002 
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Regionalnych Strategii Innowacji.

Na podstawie art. 8a ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. Zespól Interdyscyplinarny do Spraw Regionalnych Strategii Innowacji, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

Do zadań Zespołu należy rozpatrywanie spraw dotyczących dofinansowywania projektów celowych zgłaszanych przez organy samorządu województwa, związanych z opracowywaniem i realizacją Regionalnych Strategii Innowacji, a w szczególności

1) rozpatrywanie i dokonywanie oceny złożonych wniosków,
2) dokonywanie ocen etapowych i oceny końcowej realizacji projektów celowych oraz rozliczanie przyznanych środków finansowych,
3) podejmowanie uchwał w sprawie dofinansowywania projektów celowych i rozliczania przyznanych środków finansowych,
4) przedstawianie Przewodniczącemu Komitetu Badań Naukowych informacji i opinii o realizacji projektów celowych.
§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący

- Jan KOCH,
Członkowie
- Halina PIETRACHOWICZ,
- Tadeusz KOZEK,
- Grzegorz GORZELAK,
- Luka PALMEN,
- Wojciech SAULOWSKI,
- Aleksander BĄKOWSKI.


§ 4.

1. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz wykaz osób zaproszonych na posiedzenie.

2. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić termin określony w ust. 2.

§ 5.

Posiedzenia Zespołu, zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad, prowadzi Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 6.

1. Zespół ustala opinie i podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach proceduralnych zwykłą większością głosów.

2. Zespół podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

§ 7.

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu. W protokole zamieszcza się treść uchwał powziętych przez Zespół.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 9.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Badań urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK