GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, dnia 23 maja 2003 r.
Nr 8


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 17/2003 z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2003 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej
 2. Nr 18/2003 z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2003 r.
 3. Nr 19/2003 z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2003 r.
 4. Nr 20/2003 z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych i realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Programów Ramowych Unii Europejskiej
 5. Nr 21/2003 z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
 6. Nr 22/2003 z dnia 25 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r.


25

UCHWAŁA Nr 17/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 13 maja 2003 r.

w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie
lub dofinansowanie w 2003 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych
i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej


Na podstawie art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 25 000 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2003 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych, w zakresie infrastruktury informatycznej.
 2. Ze środków finansowych, o których mowa w ust.1:
  1. kwotę 11 720 000 zł przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy lokalnych sieci komputerowych LAN,
  2. kwotę 13 280 000 zł przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wyposażenia centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej.
 3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji celowej.
§ 2.
 1. Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na inwestycje w zakresie infrastruktury informatycznej, dotyczące budowy lub rozbudowy lokalnych sieci komputerowych LAN, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.
 2. Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na inwestycje w zakresie infrastruktury informatycznej, dotyczące wyposażenia centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 17/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 13 maja 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na inwestycje w zakresie infrastruktury informatycznej, dotyczące budowy lub rozbudowy lokalnych sieci komputerowych LAN.


Lp. Nr wniosku Nazwa jednostki Tytuł wniosku Wysokość dofinansowania [w zł]
1 2 3 4 5
1 DI/IA-2003/ 151 AKADEMIA BYDGOSKA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO Rozbudowa lokalnych sieci komputerowych LAN w Akademii Bydgoskiej im. K.Wielkiego. 37 000
2 DI/IA-2003/ 81 AKADEMIA EKONOMICZNA IM.KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH Dalsza modyfikacja i rozbudowa sieci kampusowej CAN-AENET w AE im.K.Adamieckiego w Katowicach. 128 000
3 DI/IA-2003/ 132 AKADEMIA EKONOMICZNA IM.OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU Zakup serwera i zasilacza. 34 000
4 DI/IA-2003/ 35 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Rozbudowa uczelnianej sieci komputerowej AGH. 399 000
5 DI/IA-2003/ 116 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE Modernizacja USK AMW w kierunku podniesienia prędkości transmisji oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. 83 000
6 DI/IA-2003/ 172 AKADEMIA MEDYCZNA W BYDGOSZCZY Rozbudowa sieci LAN. 48 000
7 DI/IA-2003/ 117 AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci komputerowej w budynkach mieszczących jednostki organizacyjne AM w Gdańsku. 72 000
8 DI/IA-2003/ 158 AKADEMIA MEDYCZNA W LUBLINIE Wykonanie nowych punktów dostępu do sieci LAN AM w Lublinie powiązanej z siecią MAN. 70 000
9 DI/IA-2003/ 59 AKADEMIA MEDYCZNA W POZNANIU Dołączenie jednostek naukowych Akademii Medycznej do Poznańskiej Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN. 141 000
10 DI/IA-2003/ 4 AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE Budowa i rozbudowa sieci lokalnych w jednostkach organizacyjnych Akademii Medycznej. 175 000
11 DI/IA-2003/ 120 AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU Uczelniana sieć komputerowa Akademii Medycznej we Wrocławiu. 332 000
12 DI/IA-2003/ 108 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Rozbudowa USK AM w celu zwiększenia jej bezpieczeństwa, przepustowości i elastyczności. 113 000
13 DI/IA-2003/ 180 AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH Rozbudowa sieci LAN. 26 000
14 DI/IA-2003/ 111 AKADEMIA MUZYCZNA IM.STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU Wewnętrzna sieć komputerowa Akademii Muzycznej w Gdańsku. 27 000
15 DI/IA-2003/ 38 AKADEMIA PEDAGOGICZNA IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Realizacja połączenia wszystkich budynków Uczelni z siecią Internet. Kontynuacja budowy i modernizacja sieci lokalnych we wszystkich budynkach Uczelni. 63 000
16 DI/IA-2003/ 39 AKADEMIA ROLNICZA IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Budowa dużej lokalnej sieci komp. obejmującej większość budynków nauk.-dydakt. AR im. H.Kołłątaja w Krakowie znajdujących się na terenie miasta Krakowa. 128 000
17 DI/IA-2003/ 161 AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE Rozbudowa i modernizacja uczelnianych sieci LAN. 83 000
18 DI/IA-2003/ 66 AKADEMIA ROLNICZA W POZNANIU Poprawa niezawodności i bezpieczeństwa sieci uczelnianej AUNET oraz rozbudowa połączeń z siecią miejską POZMAN. 141 000
19 DI/IA-2003/ 128 AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU Modernizacja szkieltowej sieci komputerowej w rejonie kampusu Placu Grunwaldzkiego oraz wymiana serwera. 77 000
20 DI/IA-2003/ 40 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM.JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozbudowa sieci komputerowej w centralnym kompleksie budynków ASP; Podłączenie do sieci MAN 2 kolejnych budynków ASP. 72 000
21 DI/IA-2003/ 115 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Rozbudowa sieci komputerowej ASP w Gdańsku, dostosowanie sieci do aktualnych warunków technicznych TASK. 52 000
22 DI/IA-2003/ 63 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W POZNANIU Rozbudowa lokalnej sieci ASP do współpracy z siecią miejską i obsługi użytkowników. 26 000
23 DI/IA-2003/ 139 AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA Rozbudowa szkieletu USK AŚ w ramach struktury MSK KielMAN. 45 000
24 DI/IA-2003/ 86 AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA Rozbudowa i modernizacja sieci kampusowej ATH. 63 000
25 DI/IA-2003/ 150 AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM.JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY Rozbudowa sieci LAN. 93 000
26 DI/IA-2003/ 131 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU Uczelniana sieć komputerowa AWF we Wrocławiu - rozbudowa i modernizacja. 58 000
27 DI/IA-2003/ 8 CENTRUM ASTRONOMICZNE PAN IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA Modernizacja sieci komputerowej w CA PAN. 32 000
28 DI/IA-2003/ 153 CENTRUM ASTRONOMICZNE PAN IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA Zakład Astrofizyki w Toruniu Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zakładu Astrofizyki CAMK PAN. 49 000
29 DI/IA-2003/ 18 CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN Modernizacja lokalnej sieci komputerowej w CBK PAN w Warszawie, ul Bartycka 18a. 38 000
30 DI/IA-2003/ 92 CENTRUM ELEKTRYFIKACJI I AUTOMATYZACJI GÓRNICTWA"EMAG" Rozbudowa sieci lokalnej LAN - EMAG. 26 000
31 DI/IA-2003/ 11 INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN Rozbudowa sieci LAN IAiE PAN w Warszawie. 38 000
32 DI/IA-2003/ 17 INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci komputerowej (LAN) i IBS PAN (ul.Newelska 6) 74 000
33 DI/IA-2003/ 174 INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN IM.M.NENCKIEGO Rozbudowa i modernizacja sieci LAN Instytutu. 38 000
34 DI/IA-2003/ 69 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN W POZNANIU Modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci komputerowej IChB PAN w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14. 63 000
35 DI/IA-2003/ 70 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN W POZNANIU Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Rozbudowa lokalnej sieci PCSS do współpracy z siecią miejską oraz obsługi użytkowników sieci lokalnych. 167 000
36 DI/IA-2003/ 13 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN Restrukturyzacja okablowania strukturalnego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. 96 000
37 DI/IA-2003/ 16 INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN Sieć strukturalna - ciąg dalszy, Instytut Chemii Organicznej PAN. 63 000
38 DI/IA-2003/ 28 INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM.PROF.IGNACEGO MOŚCICKIEGO Sieć LAN w budynku nr 7 IChP. 34 000
39 DI/IA-2003/ 24 INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ Modernizacja Szkieletowej Sieci Kampusowej Sieci Komputerowej IEA. 26 000
40 DI/IA-2003/ 7 INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM.J.KIELANOWSKIEGO PAN Rozbudowa sieci LAN. 24 000
41 DI/IA-2003/ 65 INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ PAN Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci komputerowej LAN w IFM PAN w Poznaniu. 26 000
42 DI/IA-2003/ 15 INSTYTUT FIZYKI PAN Modyfikacja LAN w Instytucie Fizyki PAN - etap IV. 85 000
43 DI/IA-2003/ 14 INSTYTUT GEOFIZYKI PAN Okablowanie strukturalne w budynku Instytutu Geofizyki PAN ul. Ks.Janusza 64 (kontynuacja). 70 000
44 DI/IA-2003/ 25 INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej IHiT. 45 000
45 DI/IA-2003/ 91 INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ PAN Rozbudowa struktury i zasobów sieci lokalnej IITiS PAN. 32 000
46 DI/IA-2003/ 31 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI Modernizacja sieci komputerowej Instytutu Łączności. 29 000
47 DI/IA-2003/ 113 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej LAN w 2003 r. IMP PAN w Gdańsku, ul. Fiszera 14. 29 000
48 DI/IA-2003/ 52 INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU PAN Rozbudowa węzła mini-campusowego PAN w rejonie Reymonta 25-27. 59 000
49 DI/IA-2003/ 79 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM.PROF.DR MED.JERZEGO NOFERA W ŁODZI Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci komputerowej oraz wyposażenie sali wykładowej IMP w Łodzi do realizacji szkoleń na odległość. 70 000
50 DI/IA-2003/ 157 INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM.WITOLDA CHODŹKI Sieć komputerowa. 26 000
51 DI/IA-2003/ 9 INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN Wykonanie przyłącza światłowodowego wraz z wyposażeniem stacji końcowej. 61 000
52 DI/IA-2003/ 34 INSTYTUT OBRÓBKI SKRAWANIEM W KRAKOWIE Modernizacja i rozbudowa sieci LAN w IOS. 63 000
53 DI/IA-2003/ 112 INSTYTUT OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE Przebudowa sieci LAN Instytutu Oceanologii PAN. 24 000
54 DI/IA-2003/ 12 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN Modernizacja sieci lokalnej IPI PAN. 63 000
55 DI/IA-2003/ 19 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN Modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci komputerowej w IPPT PAN. 32 000
56 DI/IA-2003/ 20 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN KPK 6 Programu Ramowego Modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci komputerowej KPK 6. PR w IPPT PAN. 70 000
57 DI/IA-2003/ 32 INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO Budowa lokalnej sieci komputerowej, wdrożenie zintegrowanego systemu kierowania IPO Warszawa. 38 000
58 DI/IA-2003/ 71 INSTYTUT ROŚLIN I PRZETWORÓW ZIELARSKICH Podł. do sieci MAN lok. sieci komp. O/Ins. w Plewiskach k.Poznania oraz zw. niezaw. lok. sieci komp. w siedzibie Ins. w Poznaniu dla polepszenia wsp. z MAN. 23 000
59 DI/IA-2003/ 75 INSTYTUT SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA Połączenia światłowodowe i uzupełniające okablowania strukturalnego dla sieci komputerowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. 26 000
60 DI/IA-2003/ 149 INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI Rozbudowa sieci LAN ITE w Radomiu wraz z przyłączeniem do sieci internet. 32 000
61 DI/IA-2003/ 30 PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY Modernizacja sieci komputerowej, serwer antywirusowy. 108 000
62 DI/IA-2003/ 141 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Rozbudowa sieci LAN Politechniki Białostockiej. 257 000
63 DI/IA-2003/ 135 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wniosek zbiorczy - utrzymanie właściwego poziomu niezawodności sieci LAN. 83 000
64 DI/IA-2003/ 109 POLITECHNIKA GDAŃSKA Rozbudowa i modernizacja zasobów infr. inf. uczelnianej i wydz. sieci komputerowych PG oraz sieci LAN CI TASK. 448 000
65 DI/IA-2003/ 45 POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI Rozbudowa uczelnianej sieci komputerowej w Politechnice Krakowskiej. 193 000
66 DI/IA-2003/ 162 POLITECHNIKA LUBELSKA Zbiorczy wniosek inwestycyjny PL o dofinansowanie lokalnych sieci komputerowych. 38 000
67 DI/IA-2003/ 76 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Rozbudowa USK Politechniki Łódzkiej. 185 000
68 DI/IA-2003/ 136 POLITECHNIKA OPOLSKA Rozbudowa lokalnych sieci komputerowych w obiektach Politechniki Opolskiej - V etap. 77 000
69 DI/IA-2003/ 61 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Modernizacja i bezpieczeństwo USK Politechniki Poznańskiej we współdziałaniu z Poznańską MSK POZMAN. 243 000
70 DI/IA-2003/ 167 POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Rozbudowa uczelnianej sieci komputerowej Politechniki Szczecińskiej. 409 000
71 DI/IA-2003/ 84 POLITECHNIKA ŚLĄSKA Rozbudowa i modernizacja uczelnianej sieci komputerowej PŚ. 320 000
72 DI/IA-2003/ 138 POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA Rozbudowa serwera lokalnej sieci komputerowej PŚ. 38 000
73 DI/IA-2003/ 2 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rozbudowa uczelnianej sieci Politechniki Warszawskiej. 639 000
74 DI/IA-2003/ 129 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wyodrębnienie Sieci Uczelnianej PWr z sieci WASK. 211 000
75 DI/IA-2003/ 119 POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej. 26 000
76 DI/IA-2003/ 173 POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU Biblioteka Główna Zakup serwera z oprogramowaniem. 63 000
77 DI/IA-2003/ 27 PRZEMYSŁOWY INSTYTUT ELEKTRONIKI Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w PIE w Warszawie. 32 000
78 DI/IA-2003/ 6 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Rozbudowa i modernizacja OSK SGGW na terenie Ursynowa, w tym doł. do niej jednostki zlok. na terenie Wolicy oraz budowa sieci w obiektach Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie. 240 000
79 DI/IA-2003/ 5 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Podniesienie parametrów i rozbudowa sieci kampusowej SGH. 240 000
80 DI/IA-2003/ 179 ŚLĄSKA AKADEMIA MEDYCZNA W KATOWICACH Modyfikacja i rozbudowa sieci SLAM-NET w ŚAM w Katowicach. 320 000
81 DI/IA-2003/ 110 UNIWERSYTET GDAŃSKI Rozbudowa i modernizacja sieci lokalnych i usług sieciowych w UG. 236 000
82 DI/IA-2003/ 64 UNIWERSYTET IM.A.MICKIEWICZA W POZNANIU Modernizacja infrastruktury informatycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 217 000
83 DI/IA-2003/ 36 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Rozbudowa sieci kampusowych UJ. 320 000
84 DI/IA-2003/ 37 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Collegium Medicum Kontynuacja budowy dużej sieci lokalnej LAN CM UJ. 193 000
85 DI/IA-2003/ 77 UNIWERSYTET ŁÓDZKI Modernizacja sieci LAN w Uniwersytecie Łódzkim. 224 000
86 DI/IA-2003/ 159 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Doposażenie wydziałowych sieci LAN w UMCS w switche posiadające mechanizmy sieci wirtualnych z portami Gigaethernetowymi. 115 000
87 DI/IA-2003/ 152 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Modernizacja centralnych zasobów sieciowych LAN UMK w Toruniu. 256 000
88 DI/IA-2003/ 137 UNIWERSYTET OPOLSKI Rozbudowa sieci lokalnych Uniwersytetu Opolskiego pod kątem przyłączenia ich do MSK w Opolu. 77 000
89 DI/IA-2003/ 144 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Uczelniana Sieć Komputerowa Uniwersytetu Rzeszowskiego. 153 000
90 DI/IA-2003/ 90 UNIWERSYTET ŚLĄSKI Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej UŚ z uwzględnieniem multimedialnego dostępu do Internetu. 320 000
91 DI/IA-2003/ 3 UNIWERSYTET WARSZAWSKI Rozbudowa i modernizacja sieci LAN Uniwersytetu Warszawskiego. 704 000
92 DI/IA-2003/ 130 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 211 000
93 DI/IA-2003/ 147 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wniosek zbiorczy. 115 000
94 DI/IA-2003/ 126 WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ WROCŁAW Rozbudowa węzła sieci lokalnej WITI. 52 000
95 DI/IA-2003/ 168 WYŻSZA SZKOŁA MORSKA W SZCZECINIE Lokalne Sieci Komputerowe WSM w Szczecinie. 55 000
96 DI/IA-2003/ 134 WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE Budowa i rozbudowa lokalnych struktur sieciowych WSP w Częstochowie. 45 000
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 17/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia maja 2003 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na inwestycje w zakresie infrastruktury informatycznej, dotyczące wyposażenia centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej

Lp. Nazwa jednostki Wysokość dofinansowania w zł
1 2 4
1 Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK) 1 550 000
2 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET 2 712 500
3 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) 2 712 500
4 Uniwersytet Warszawski -Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW) 5 805 000
5 Uniwersytet Warszawski -Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW) - "Biblioteka Wirtualna Nauki" 500 000

26

UCHWAŁA Nr 18/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 maja 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2003 r.Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 125.907.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2003 r.

§ 2.

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym szkołom wyższym na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych w 2003 r., w formie dotacji podmiotowej, określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber

ZAŁĄCZNIK
Do uchwały Nr 18/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 maja 2003 r.


Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym szkołom wyższym na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych w 2003 r.

Lp. Nazwa szkoły wyższej Wysokość dotacji podmiotowej w zł
1 2 3
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Szkoły Ekonomiczne
1 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 622 000
2 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu 919 000
3 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 846 000
4 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 829 000
5 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 078 000
Szkoły Rolnicze
6 Akademia Podlaska w Siedlcach 686 000
7 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 2 901 000
8 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2 834 000
9 Akademia Rolnicza w Lublinie 3 280 000
10 Akademia Rolnicza w Szczecinie 1 636 000
11 Akademia Rolnicza we Wrocławiu 2 552 000
12 Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 1 284 000
13 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 3 742 000
Akademie Wychowania Fizycznego
14 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 120 000
15 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 131 000
16 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 143 000
17 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 272 000
18 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 187 000
19 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 242 000
Szkoły Pedagogiczne
20 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 483 000
21 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 890 000
22 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 93 000
23 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 636 000
24 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku 228 000
25 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 374 000
Politechniki
26 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 6 422 000
27 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej 319 000
28 Politechnika Białostocka 1 027 000
29 Politechnika Częstochowska 1 432 000
30 Politechnika Gdańska 3 882 000
31 Politechnika Koszalińska 459 000
32 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 3 051 000
33 Politechnika Lubelska 823 000
34 Politechnika Łódzka 4 510 000
35 Politechnika Opolska 456 000
36 Politechnika Poznańska 3 077 000
37 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 591 000
38 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 990 000
39 Politechnika Szczecińska 1 729 000
40 Politechnika Śląska w Gliwicach 5 070 000
41 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 534 000
42 Politechnika Warszawska 7 696 000
43 Politechnika Wrocławska 6 450 000
Uniwersytety
44 Katolicki Uniwersytet Lubelski 1 332 000
45 Uniwersytet Gdański 2 895 000
46 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5 608 000
47 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 5 262 000
48 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 636 000
49 Uniwersytet Łódzki 4 267 000
50 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 2 813 000
51 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 3 180 000
52 Uniwersytet Opolski 983 000
53 Uniwersytet Rzeszowski 596 000
54 Uniwersytet Szczeciński 1 049 000
55 Uniwersytet Śląski w Katowicach 3 598 000
56 Uniwersytet w Białymstoku 790 000
57 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 3 685 000
58 Uniwersytet Warszawski 5 925 000
59 Uniwersytet Wrocławski 5 036 000
60 Uniwersytet Zielonogórski 916 000
Szkoły Teologiczne
61 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 78 000
62 Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 351 000
Państwowe wyższe szkoły zawodowe i niepaństwowe szkoły wyższe
63 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 15 000
64 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu 20 000
65 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy 20 000
66 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 15 000
67 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 15 000
68 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 15 000
69 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku 24 000
70 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 40 000
71 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 30 000
72 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 25 000
73 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 30 000
74 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 40 000
75 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie 25 000

Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Kultury
76 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 23 000
77 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie 50 000
78 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 29 000
79 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 29 000
80 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 29 000
81 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 29 000
82 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 29 000
83 Akademia Muzyczna w Krakowie 50 000
84 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 55 000
85 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 23 000
86 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 25 000
87 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi 29 000
88 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 29 000
89 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 55 000
90 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 25 000
91 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 23 000
92 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 25 000
93 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 23 000

Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
94 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 99 000
95 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 74 000

Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Infrastruktury
96 Akademia Morska w Gdyni 188 000
97 Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie 126 000


27

UCHWAŁA Nr 19/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 maja 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2003 r.Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 22.142.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania przez jednostki naukowe specjalnych urządzeń badawczych w 2003 r.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w 2003 r., określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Wysokość dotacji podmiotowej dla jednostek naukowych wymienionych w załączniku do uchwały obejmuje środki finansowe przyznane tym jednostkom na podstawie uchwały Nr 6/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 3, poz. 8).

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 6/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 3, poz. 8).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber

ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr 19/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 maja 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2003 r.

Lp. Nazwa jednostki badawczej Tytuł dofinansowania Wysokość dofinansowania w zł
1 2 3 4
1 Uniwersytet Warszawski
Ośrodek Badań Archeologicznych NOVAE
koszty utrzymania bazy archeologicznej w Novae (Bułgaria) 97 000
2 Uniwersytet Warszawski
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
koszty badań archeologicznych i prac rekonstrukcyjnych oraz konserwatorskich prowadzonych w pięciu krajach Bliskiego Wschodu 1 247 700
3 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN koszty utrzymania Laboratorium Krystalizacji 312 000
4 Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
koszty utrzymania polskiego teleskopu fotometrycznego w Obserwatorium Las Campanas,Chile 224 800
5 Uniwersytet Warszawski
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
koszty utrzymania Warszawskiego Cyklotronu Ciężkich Jonów 760 000
6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
koszty utrzymania Torunskiej Stacji VLBI i EPN. Radioteleskopy 32m i 15m 459 800
7 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
koszty utrzymania Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO) 300 000
8 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
koszty utrzymania Obserwatorium Astronomicznego na Suchorze 91 600
9 Uniwersytet Gdański
Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
"koszty eksploatacji i utrzymania K/H ""OCEANOGRAF 2""" 180 000
10 Uniwersytet Gdański
Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
koszty utrzymania Stacji Morskiej w Helu 160 000
11 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
koszty utrzymania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 200 000
12 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Biologii
koszty utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego 200 000
13 Uniwersytet Warszawski
Wydział Biologii
koszty utrzymania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego 200 000
14 Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Przyrodniczych
koszty utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego 200 000
15 Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Przyrodniczych
koszty utrzymania herbarium i kolekcji zoologicznej muzeum przyrodniczego 90 000
16 Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Przyrodniczych
Instytut Zoologii
koszty utrzymania kolekcji ryb kopalnych 50 000
17 Instytut Geofizyki PAN koszty utrzymania Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie 1 790 400
18 Instytut Dendrologii PAN koszty utrzymania kolekcji dendrologicznych w Arboretum Kórnickim 200 000
19 Instytut Oceanologii PAN "koszty utrzymania i eksploatacji statku badawczego ""Oceania""" 2 370 000
20 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN koszty utrzymania naukowej kolekcji zoologicznej 170 000
21 Muzeum i Instytut Zoologii PAN koszty utrzymania naukowej kolekcji zoologicznej 200 000
22 Zakład Badania Ssaków PAN koszty utrzymania naukowej kolekcji zoologicznej 92 000
23 Zakład Biologii Antarktyki PAN koszty utrzymania stacji badawczej im.H.Arctowskiego w Antarktyce 2 300 000
24 Ogród Botaniczny PAN koszty utrzymania kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego 860 000
25 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
koszty utrzymania Arboretum w Rogowie 190 000
26 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Wydział Leśny
koszty utrzymania kolekcji dendrologicznych w Arboretum Leśnym w Zielonce 190 000
27 Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN koszty utrzymania unikatowego urządzenia badawczego -Ośrodka kierowanego rozrodu i chowu ryb ciepłolubnych 170 000
28 Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie koszty ochrony zasobów genetycznych konika polskiego bytującego w stanie wolnym wraz z ekosystemem leśnym będącym naturalnym siedliskiem konika 150 000
29 Morski Instytut Rybacki "koszty utrzymania statku naukowo-badawczego ""Baltica""" 1 800 000
30 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego koszty utrzymania kolekcji kultur drobnoustrojów przemysłowych i drożdży jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowyn znaczeniu 220 000
31 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pracownia Mikroskopii Elektronowej
koszty utrzymania mikoroskopów elektronowych Pracowni Mikroskopii Elektronowej 46 000
32 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych koszty utrzymania Centralnego Laboratorium Jakości 33 500
33 Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
koszty utrzymania Środowiskowego Centrum Komputerowego Wspomagania Projektowania Maszyn. 254 100
34 Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica koszty utrzymania urządzenia Gleeble 3800 symulującego procesy odlewania oraz obróbki cieplno-mechanicznej stali i stopów metali nieżelaznych. 470 000
35 Instytut Spawalnictwa koszty utrzymania stanowiska badawczego wyposażonego w spawalniczy laser gazowy dużej mocy. 403 000
36 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej koszty utrzymania zespołu akceleratorów i napromienników gamma służących badaniom z zakresu chemii i fizyki radiacyjnej. 991 000
37 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych
koszty utrzymania zestawu spektrometrów do analizy powierzchni Centrum Badań Powierzchni ŚLAFiBS UJ 194 000
38 Instytut Energii Atomowej koszty utrzymania Laboratorium badań materiałów aktywnych (Komory Gorące) w Laboratorium Badań Materiałowych. 771 500
39 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego koszty utrzymania unikatowego kompleksu badawczego Plasma-Focus PF-1000. 202 800
40 Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT koszty utrzymania środowiskowego, terenowego laboratorium pomiarowego maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego. 80 000
41 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górniczy i Geoinżynierii
koszty utrzymania Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych w Regulicach. 190 000
42 Centrum Badań Kosmicznych PAN koszty utrzymania obserwatorium astrogeodynamiczne CBK PAN w Borowcu. 340 000
43 Centrum Techniki Okrętowej - Zakład Badawczo-Rozwojowy koszty utrzymania basenu badań modelowych Ośrodka Hydromechaniki Okrętu CTO ZBR. 1 007 000
44 Instytut Geodezji i Kartografii koszty utrzymania obserwatorium geodezyjno geofizycznego IGiK w Borowej Górze 300 000
45 Instytut Morski koszty eksploatacji i utrzymania statku badawczego Doktor Lubecki i kutra hydrograficznego Imoros 494 700
46 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
koszty utrzymania obserwatorium satelitarnego w Lamkówku na potrzeby udziału w programach badań geodynamicznych. 150 000
47 Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
koszty udziału Astrogeodezyjnego Obserwatorium Międzynarodowej Stacji IGS w Józefosławiu w europejskich i globalnych programach badawczych 276 100
48 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej koszty utrzymania Laboratorium do badań modelowych urządzeń demagnetyzacyjnych okrętów oraz badań wibroakustycznych 463 000


28

UCHWAŁA Nr 20/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 maja 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych i realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Programów Ramowych Unii Europejskiej.


Na podstawie art. 15 ust. 2 i ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, pełniącemu funkcję krajowego punktu kontaktowego w ramach koordynowania działań związanych z uczestnictwem w Szóstym Programie Ramowym Unii Europejskiej, przyznaje się środki finansowe w wysokości 350 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2003 r. prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych.

§ 2.

Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, która zgłosiła projekt oceniony przez Komisję Europejską jako co najmniej dobry, lecz nie przyjęto go do realizacji, przyznaje się środki finansowe w wysokości 15 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.

§ 3.

 1. Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazane właściwej jednostce naukowej na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.
 2. Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane właściwemu podmiotowi działającemu na rzecz nauki na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych i umowy.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber


29


UCHWAŁA Nr 21/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 maja 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 18 441 686 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2003 – 2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej „5.PR”, Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) i Niemieckiego Synchrotronu Elektronowego (DESY). Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2003 r. – 8 388 356 zł,
w 2004 r. – 5 478 990 zł,
w 2005 r. – 4 058 868 zł,
w 2006 r. –    515 472 zł.

2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2.

1.    Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 60 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.
2.    Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się:
 1. Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo Sieciowemu Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu,
 2. Instytutowi Obróbki Plastycznej w Poznaniu.

§ 3.

Wydziałowi Inżynierii i Kształtowania Środowiska Katedrze Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która w ramach 5.PR zgłosiła projekt oceniony przez Komisję Europejską jako co najmniej dobry, lecz nie przyjęto go do realizacji, przyznaje się środki finansowe w wysokości 15 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr 20/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 maja 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

Lp. Nazwa jednostki Numer i tytuł projektu Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
1
2
3
2003
4
2004
5
2005
6
2006
7
2003-2006
8
5. PR
1 Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej Połączenie elektrowni i spalarni odpadów w jeden układ
Akronim: UPSWING
5.PR- IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK5-CT-2002-00697
88 200 73 500 44 100 - 205 800
2 Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej Biotekstylia z chityny i dibutyrylochityny
Akronim: CHITOMED
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2002-01330
339 230 172 060 120 310 - 631 600
3 Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej Bezpieczne współspalanie i rozszerzone wykorzystanie biomasy i bioodpadów w elektrowniach i elektrociepłowniach wyposażonych w kotły fluidalne z akceptowalnym poziomem emisji
Akronim: FBCOBIOW
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK5-CT-2002-00638
82 600 103 600 74 900 - 261 100
4 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Zwiększenie użyteczności zeszklonych plazmowo popiołów przez przetworzenie ich w szkło piankowe dla budownictwa
Akronim: WASTILE
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RD-CT-2001-00468
275 265 - - - 275 265
5 Instytut Elektrotechniki w Warszawie Podniesienie jakości energii elektrycznej i bezpieczeństwa wyrobów elektrotechnicznych
Akronim: ELECTRIC ENERGY
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2002/27
360 254 280 020 248 197 20 472 908 943
6 Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego Modelowanie możliwości i ograniczeń zmian strukturalnych w Europie w kierunku osiągnięcia wzrostu zrównoważonego
Akronim: MOSUS
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVG1-CT-2002-00083
81 000 84 000 71 850 - 236 850
7 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Metody badania przepływów przy wielkich liczbach Reynoldsa w zastosowaniu do projektowania samolotów komunikacyjnych
Akronim: HiReTT
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G4RD-CT-1999-00140 (Przedłużenie realizacji projektu i rozszerzenie zakresu realizowanych zadań)
20 790 - - - 20 790
8 Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Opracowanie linii bazowych dla europejskich krajów akcesyjnych – promocja inwestycji w dziedzinie czystej energii poprzez wykorzystanie mechanizmu wspólnych działań (Joint Implementation) w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Akronim: BASE
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK6-CT-2001-00582
141 760 - - - 141 760
9 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Nowe strategie terapeutyczne z zastosowaniem białek opiekuńczych Hsp70 i zastosowanie tych białek do skonstruowania bioreaktorów
Akronim: The HSP70
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK3-CT-2000-00720
197 000 - - - 197 000
10 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Rozwój ultraczułych metod proteomicznych: zastosowanie do mukowiscydozy
Akronim: EUROPROCF
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLG1-CT-2001-01335 (Rozszerzenie zakresu realizowanych zadań)
179 800 100 900 - - 280 700
11 Instytut Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Europejska baza linii komórek nowotworowych
Akronim: ESTDAB-NAS
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLR1-CT-2001-01325
203 260 61 100 - - 264 360
12 Instytut Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej Nowe technologie dla zastosowań medycznych: badanie i produkcja powierzchni węglowych pozwalających na kontrolowaną bioaktywność
Akronim: NANODIAM
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G5MA-CT-2002-04050
495 628 48 230 48 230 - 592 088
13 Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Otwocku-Świerku Komputerowe wspomaganie informacji o podstawach, osiągnięciach i zastosowaniach fizyki jądrowej
Akronim: NUPEX
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRP-CT-2002-00006
22 500 11 400 - - 33 900
14 Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Technologiczna i społeczna wizja przyszłości energetyki europejskiej. Ogólnoeuropejskie studium Delhi
Akronim: Eurendel
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENG1-CT-2002-00673
80 700 66 020 - - 146 720
15 Zakład Chemii i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Oszacowanie wpływu połowów dennych na bioróżnorodność i przebieg procesów w ekosystemach morskich
Akronim: COST-IMPACT
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: Q5RS-2001-00993
126 169 31 475 - - 157 644
16 Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie Rozwój metodyki analizy składu stałych odpadów komunalnych w celu zwiększenia precyzji oraz możliwości porównywania wyników
Akronim: S.W.A. – Tool
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK4-CT-2000-00030
36 200 6 400 - - 42 600
17 Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej Globalne kształcenie w produkcji
Akronim: GEM EUROPE
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-32059
38 200 20 600 - - 58 800
18 Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Ksenofobia w Europie: formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej
Akronim: Xenophob
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPSE-CT-2002-00135
88 600 90 600 86 800 - 266 000
19 Instytut Lotnictwa w Warszawie Opracowanie technologii symulacji aeroelastycznej na siatkach niestrukturalnych – rozszerzenie walidacji programu TAURUS o nieliniową odpowiedź struktury
Akronim: TAURUS
5.PR- III Program Tematyczny
Kontrakt: G4RD-CT-2001-00403
105 900 35 290 - - 141 190
20 Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha PAN w Krakowie Zintegrowane funkcjonowanie ekosystemu dla oceny i zarządzania jakością rzek
Akronim: RIVFUNCTION
5.PR – IV program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2001-00088
300 000 33 000 - - 333 000
21 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Optymalizacja wartości odżywczej roślin uprawnych
Akronim: OPTI-2
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLRT-CT-2000-00103
140 230 31 070 - - 171 300
22 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Rozwój ulepszonych systemów do fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami poprzez poprawę zdolności fitoakumulacji
Akronim: PHYTAC
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK3-CT-2001-00429
188 792 91 670 - - 280 462
23 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Profile ekspresji genomu jako wzorce dla oceny bezpieczeństwa nowych szczepów, włączając GMO używane w wytwarzaniu żywności na drodze procesów biotechnologicznych
Akronim: EXPREESS-FINGERPRINTS
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK3-CT-2001-01473
241 000 116 000 - - 357 000
24 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Ochrona jakości wody i gleby oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Akronim: PROLAND
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK4-CT-2002-30663
306 000 430 000 347 000 - 1 083 000
25 Katedra Fizyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Badanie mechanizmów utrzymywania sprawności i regeneracji starzejącego się mięśnia: poradnictwo, metody diagnostyczne i terapia
Akronim: Ageing Muscle
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK6-CT-1999-02034
150 993 - - - 150 993
26 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Międzynarodowa konferencja „Czysty, sprawny i bezpieczny transport miejski”
Akronim: CESSURA
5.PR – II Program Horyzontalny
Kontrakt: ICA1-CT-2002-60034
40 050 - - - 40 050
27 Zakład Procesów Cieplnych, Miernictwa i Ochrony Powietrza Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej Osady na ciepło
Akronim: Sludge for Heat
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2001/468
576 000 185 000 213 000 - 974 000
28 Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Optymalizacja, symulacja procesów i systemów energetycznych i ich wpływ na środowisko
Akronim: OPTI-ENERGY
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2002/1
322 800 328 800 336 000 - 987 600
29 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Śląskiej w Gliwicach Centrum energetycznie efektywnych technik i systemów
Akronim: ENER-INDOOR
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2002/9
178 990 160 685 205 667 - 545 342
30 Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centrum doskonałości w dziedzinie medycyny molekularnej – kooperacja i integracja badań naukowych i kształcenia podyplomowego
Akronim: MolMed
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK3-CT-2002-30326
690 000 627 000 518 000 - 1 835 000
31 Instytut Pielęgniarstwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Europejski program nauczania bioetyki w oparciu o szpitale
Akronim: EHBP
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLG6-CT-2002-30571
18 900 14 000 - - 32 900
32 Zakład Transplantologii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Centrum badań komórki pnia (centrum doskonałości)
Akronim: STEC
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK3-CT-2002-30307
300 100 225 100 225 100 - 750 300
33 Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Efektywne ekonomicznie, zrównoważone i innowacyjne metody poprawy bezpieczeństwa pożarowego w istniejących tunelach
Akronim: UPTUN
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RD-CT-2002-00766
40 320 40 320 34 560 - 115 200
34 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach Badawcze centrum doskonałości w dziedzinie sadownictwa zrównoważonego
Akronim: PomoCentre
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK1-CT-2002-30402
459 470 366 000 366 000 - 1 191 470
35 Polskie Sieci Elektroenergety -czne – Zachód Sp. z o.o. w Poznaniu Niezawodna diagnostyka wysokonapięciowego układu izolacyjnego transformatorów dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu energetycznego
Akronim: REDIATOOL
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2001/472
14 125 16 500 14 604 - 45 229
36 Przedsiębiorstwo Betonów Specjalnych SUPERBET Sp. z o.o. w Krakowie Cement romański do właściwej konserwacji zabytków architektury
Akronim: ROCEM
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK4-CT-2002-00084
62 000 104 000 44 000 - 210 000
37 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. w Warszawie Zintegrowane wdrożenie „zielonej” energii elektrycznej do europejskich sieci energetycznych
Akronim: GREEN NET
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2001/660
19 400 126 300 - - 145 700
5. PR "Sieci"
38 Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Forum laboratoriów wdrażających unijną dyrektywę nt. kompatybilności elektromagnetycznej
Akronim: FOR-EMC
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G7RT-CT-2002-05107
48 000 46 650 5 350 - 100 000
39 Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Sieć tematyczna bezpieczeństwa i zabezpieczeń w transporcie intermodalnym
Akronim: SIT
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: GTC2/2001/51804
16 000 18 000 19 000 - 53 000
40 Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Sieć tematyczna e-logistyki/ e-kompleksowej obsługi użytkownika
Akronim: E-THEMATIC
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-37056
10 000 11 000 11 000 - 32 000
41 Instytut Fizyki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Kanadyjsko europejska inicjatywa o nanostrukturach–2
Akronim: CERION-2
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-39059
4 000 1 000 - - 5 000
42 Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej Rozwój infrastruktury metrologicznej w chemii w państwach kandydujących do Unii Europejskiej
Akronim: QUA
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G7RT-CT-2002-05110
13 000 13 000 20 200 - 46 200
43 Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Oparte na analizie ryzyka badania i procedury konserwacyjne dla przemysłu europejskiego
Akronim: RIMAP Network
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RT-CT-2001-05027
5 400 - - - 5 400
44 Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży Europejska platforma bioróżnorodności
Akronim: BioPlatform
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-2001-20009
58 300 41 700 - - 100 000
45 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. w Warszawie Europejska sieć tematyczna dotycząca generacji rozproszonej i integracji odnawialnych źródeł energii
Akronim: ENIRDGnet
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt:ENK5-CT-2001-20528
36 430 - - - 36 430
MSN
46 Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Międzynarodowa sieć naukowa pn. Ocena wpływu działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy 32 000 36 000 28 000 - 96 000
47 Katedra Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach Naukowa sieć tematyczna pn. Biotechnologia Środowiska - ENBIONET 35 000 24 000 30 000 - 89 000
48 Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie Sieć naukowa pn. Rekomendowane dane fizykochemiczne 65 000 55 000 - - 120 000
COST
49 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie COST 717 - Zastosowanie danych radarowych do modeli meteorologicznych i hydrologicznych. 150 000 111 000 - - 261 000
50 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu COST 532 - Wytwarzanie wielowarstwowych struktur kompozytowych: warstwa dyfuzyjna/powłoka PVD komplementarnymi technologiami wielostopniowymi. 245 000 265 000 269 000 255 000 1 034 000
51 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu COST 532 – Mechanochemiczna synergia pomiędzy powłokami PVD/CVD a przyjaznymi dla środowiska środkami smarowymi w tocznym i ślizgowym styku tarciowym. 288 000 288 000 240 000 240 000 1 056 000
52 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu COST 532 - Stabilność oksydacyjna nietoksycznych smarów plastycznych. 61 000 100 000 127 000 - 288 000
53 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu COST 532 - Oddziaływania pomiędzy dodatkami smarnymi a materiałem elementów węzła tarcia. 120 000 134 000 96 000 - 350 000
54 Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski COST 523 - Magnetyczna charakteryzacja materiałów nanokrystalicznych. 39 000 39 000 - - 78 000
55 Zakład Chemii Fizycznej Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska COST D29 - Nadtlenoazotyn jako czynnik nitrujący wysokowartościowe związki chemiczne. 50 000 115 000 115 000 - 280 000
DESY
56 Wydział Fizyki i techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Projekt i budowa aparatury detekcyjnej oraz przygotowywanie programu fizycznego dla eksperymentu na akceleratorze liniowym TESLA 50 000 50 000 50 000 - 150 000
57 Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie Projekt i budowa aparatury detekcyjnej oraz przygotowywanie programu fizycznego dla eksperymentu na akceleratorze liniowym TESLA 50 000 50 000 50 000 - 150 000
30


UCHWAŁA Nr 22/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 maja 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r.
Na podstawie art.15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz.335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 13/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r. (Dz.Urz. MN i KBN Nr 6, poz 18) wprowadza się następujące zmiany:

1)    w §1 ust. 1 wyrazy "1 290 857 400" zastępuje się wyrazami "1  291 157 400",
2)    w załączniku do uchwały:
a)    po Lp. 47.2 dodaje się Lp. 47a w brzmieniu:
47a 
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
3
100 000
b)    w Lp. 64.5 w kolumnie 3 cyfrę "2" zastępuje się cyfrą "1",
c)    w Lp. 76 w kolumnie 4 wyrazy "14 186 000" zastępuje się wyrazami "14 236 000",
d)    po Lp. 76.14 dodaje się Lp. 76.15 w brzmieniu:
76.15
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
3
50 000
e)    w Lp. 81 w kolumnie 4 wyrazy "6 009 900" zastępuje się wyrazami "6 054 900",
f)    po Lp. 81.11 dodaje się Lp. 81.12 w brzmieniu:
81.12
Wydział Teologiczny
  3  
45 000
g)    w Lp. 85 w kolumnie 4 wyrazy 6 488 200" zastępuje się wyrazami " 6 543 200",
h)    po Lp. 85.10 dodaje się Lp. 85.11 w brzmieniu:
85.11
Wydział Teologiczny

55 000
i)    po Lp. 100 dodaje się Lp. 100a i 100a.1 w brzmieniu:
100a
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

50 000
100a.1
Wydział Psychologii
  3  
50 000
j)    w Lp. 116 w kolumnie 3 cyfrę "3" zastępuje się cyfrą "2"
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
 

Michał KleiberZbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 3,00 zł (VAT 0,0%)


BACK