GODŁO RP Dziennik Urzędowy 
Komitetu Badań Naukowych
 
Warszawa, dnia 16 grudnia 1999 r.
Nr 8
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  1. Nr 34/99 z dnia 18 listopada 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku.
  2. Nr 35/99 z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1999 r. zakupu i udostępniania licencyjnych baz danych w sieciach komputerowych.
  3. Nr 36/99 z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku.
  4. Nr 37/99 z dnia 15 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1999 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych.
  5. Nr 38/99 z dnia 15 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowychi ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowychi jednostek badawczo-rozwojowych w 1999 roku.
OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI
- PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  1. Z dnia 10 listopada 1999 r. o sprostowaniu błędu

35

UCHWAŁA Nr 34/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 18 listopada 1999 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240 z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 5/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 5, Nr 2, poz. 11, Nr 4, poz. 20, Nr 6, poz. 27 i Nr 7, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


36

UCHWAŁA Nr 35/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 3 grudnia 1999 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1999 r. zakupu i udostępniania licencyjnych baz danych w sieciach komputerowych.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z § 2 uchwały Nr 31/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na rozbudowę i udostępnianie baz danych o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym w sieciach komputerowych, dofinansowywanych w ramach środków przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 33/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 27 października 1999 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na dofinansowanie w 1999 r. zakupu i udostępniania licencyjnych baz danych w sieciach komputerowych (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  


37

UCHWAŁA Nr 36/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 3 grudnia 1999 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 9 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 5/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w 1999 roku (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 5, Nr 2, poz. 11, Nr 4, poz. 20, Nr 6, poz. 27, Nr 7, poz. 33 i Nr 8, poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

38

UCHWAŁA Nr 37/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 15 grudnia 1999 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1999 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75 poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr 18/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1999 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych służących potrzebom badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 4, poz.18) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik do uchwały Nr 37/99
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 grudnia 1999 r.

Podział między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 1999 r. inwestycji budowlanych i aparaturowych.

Lp.
Komisja Komitetu
Zespół komisji
Środki finansowe w zł
    Inwestycje budowlane Inwestycje aparaturowe
1
2
3
4
  Komisja Badań Podstawowych
82 113 027
68 611 300
1. Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
22 106 718
3 792 800
2. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
9 659 373
2 457 670
3. Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
7 906 058
9 745 960
4. Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
13 409 387
16 598 850
5. Zespół Nauk Medycznych (P-5)
9 442 000
21 157 980
6. Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
19 589 491
14 858 040
  Komisja Badań Stosowanych
65 926 483
64 275 450
7. Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
10 714 760
12 808 350
8. Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
4 338 900
6 803 000
9. Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony środowiska (T-9)
16 969 285
15 310 000
10. Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
6 983 000
5 440 000
11. Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
6 745 800
7 637 100
12. Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
13 682 238
8 458 100
 

39

UCHWAŁA Nr 38/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 15 grudnia 1999 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowychi ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowychi jednostek badawczo-rozwojowych w 1999 roku.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75 poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 17/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie podziału między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 1999 roku (Dz. Urz. KBN Nr 4, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 38/99
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 grudnia 1999 r.

Podział między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w 1999 r.

Lp.
Komisja Komitetu
Zespół komisji
Środki finansowe w zł
1
2
3
   Komisja Badań Podstawowych
656.138.750
1. Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
65.796.560
2. Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
27.379.470
3. Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
90.998.930
4. Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
115.368.000
5. Zespół Nauk Medycznych (P-5)
173.946.870
6. Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
182.648.920
  Komisja Badań Stosowanych
526.758.627
7. Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
104.659.850
8. Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
49.641.000
9. Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony środowiska (T-9)
116.414.030
10. Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
47.678.100
11. Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
74.464.708
12. Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
80.622.000
 
 
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 38/99
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 grudnia 1999 r.

Podział między komisje Komitetu Badań Naukowych i ich zespoły środków finansowych na zakupy specjalnej aparatury naukowo-badawczej

Lp.
Komisja Komitetu
Zespół komisji
Środki finansowe w zł
1
2
3
  Komisja Badań Podstawowych
29.176.980
1. Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
1.893.700
2. Zespół Nauk Społecznych/ Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
1.696.050
3. Zespół Nauk Matematycznych/ Fizycznych i Astronomii (P-3)
1.406.390
4. Zespół Nauk Biologicznych/ Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
5.382.610
5. Zespół Nauk Medycznych (P-5)
9.408.830
6. Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
9.389.400
  Komisja Badań Stosowanych
24.112.091
7. Zespół Mechaniki/ Budownictwa i Architektury (T-7)
5.089.100
8. Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
1.920.435
9. Zespół Chemii/ Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony środowiska (T-9)
4.731.376
10. Zespół Elektrotechniki  
11. Zespół Elektroniki/ Automatyki i Robotyki/ Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
3.283.700
12. Zespół Górnictwa/ Geodezji i Transportu (T-12)
5.388.200
 

40

Obwieszczenie
Ministra Nauki Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych
z dnia 10 listopada 1999 r.

o sprostowaniu błędu.

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały Nr 22 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dzienników urzędowych ministerstw i urzędów centralnych oraz dzienników międzyresortowych (Monitor Polski Nr A-9, poz. 83) prostuje się błąd w uchwale Nr 24/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 1999 r. w sprawie podziału komisji Komitetu Badań Naukowych na zespoły oraz dziedzin i dyscyplin nauki należących do właściwości poszczególnych zespołów w czwartej kadencji Komitetu (Dz. Urz. KBN Nr 5, poz. 24), w której w § 6 w pkt 9 w Lp. T - 9.5 zamiast wyrazu "ochrona" powinien być wyraz "ochrony".
 

KOMUNIKAT
Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzędowego można nabywać za gotówkę u wydawcy, w Ośrodku Przetwarzania Informacji NET(00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b). Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 1998 r. Prenumerata będzie realizowana na zasadzie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 23,00 zł na rachunek bankowy Ośrodka: Powszechny Bank Kredytowy S.A., III o/Warszawa, konto nr 11101024-978729-2700-1-49. Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego KBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji (tel. (0-22)-825-08-09).
 
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (0-22)-628-70-29 i 625-52-87
Wydawca: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-15-46
Administracja i kolportaż: OPI, Al. Niepodległości 188b, tel. (0-22)-825-08-09
ISSN 0867-8936


 BACK