GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 31 maja 2001 r.
Nr 9


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 19/2001 z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
  2. Nr 20/2001 z dnia 17 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2001 r.
  3. Nr 21/2001 z dnia 17 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2001 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej

29

UCHWAŁA Nr 19/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 maja 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych
będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z § 8 i § 13 uchwały Nr 34/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie wybranych międzynarodowych specjalnych programów w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 36) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 11 830 700 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2001-2003 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych: Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", Czwartego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "4.PR", Międzynarodowych Sieci Naukowych, zwanych dalej "MSN", Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, zwanego dalej "COST", Inicjatywy EUREKA, zwanej dalej "EUREKA", Deutschen Elektronen Synchrotron w Hamburgu, zwany dalej "DESY", Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, zwanej dalej "IAEA" oraz Programu "Nauka dla Pokoju", zwanego dalej "NATO". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2001 roku - 4 553 600 zł,
w 2002 roku - 4 304 100 zł,
w 2003 roku - 2 973 000 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych: 5.PR, 4.PR, MSN, COST, EUREKA, DESY, IAEA i NATO określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 300 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania przez jednostki naukowe współpracy z partnerami zagranicznymi oraz kosztów ponownego przy-gotowania wniosku, w celu uczestnictwa pol-skich zespołów naukowych w projektach 5.PR.

2. Jednostki naukowe, którym przyznaje się dofinansowanie w wysokości po 15 000 zł dla każdej z nich, określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 150 000 zł, jednostkom naukowym występującym jako koordynator projektu 5.PR, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów po-niesionych na prace przygotowawcze do projektu 5.PR, a w szczególności na przygotowanie wniosku wymaganego przez Komisję Europejską.

2. Jednostki naukowe, którym przyznaje się dofinansowanie w wysokości po 30 000 zł dla każdej z nich, określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, § 2 i § 3, będą przekazywane wnioskodawcom na pod-stawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 19/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 maja 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

Uwaga:

ze względu na dużą objętość tabela do Załącznika Nr 1 dostępna jest w formatach MS Word 6.0 lub w formacie RTF.
 


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 19/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 maja 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerami zagranicznymi oraz kosztów ponownego przygotowania wniosków

 
Lp.
Nazwa jednostki
Nazwa
programu
Tytuł projektu
Wysokość
Dofinansowaniaw zł
1
2
3
4
5
1
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
Puławy
LIFE QUALITY
I program tematyczny
Farm optimisation of nitrogen and water in potato based crop rotation for economical and ecological sustainable production 
Akronim: FarmOPT

 
 

15 000

2
Centrum Chemii Polimerów PAN 
Zabrze
GROWTH
III program tematyczny
Reconstruction and accelerated healing of bone by biodegradable osteoinductive bone substitutes
Akronim: RecoBone
15 000
3
Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy Zakład Toksykologii Środowiskowej LIFE QUALITY
I Program tematyczny
Biopersistent organochlorines in diet and human fertility. Epidemiologic studies of time to pregnancy, semen quality and reproductive hormones in inuit and european populations
 
 

15 000

4
Instytut Warzywnictwa Skierniewice LIFE QUALITY
I Program tematyczny
Integrated novel high oxygen modified atmosphere packaging (MAP) and innovative minimal processing solutions for fresh prepared fruit and vegetable products
Akronim: Novel MAP Plus

 
 

15 000

5
Instytut Warzywnictwa Skierniewice LIFE QUALITY
I Program tematyczny
New strategies for sustainable production of brassica crops in integrated and organic systems
Akronim: SUBRA
15 000
6
Politechnika Śląska Wydział Chemiczny EESD
IV program tematyczny
Integrated wind-driven ventilation heat pump systems and dynamic insulation
Akronim: DYNAHEAT
15 000
7
Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN Dziekanów Leśny LIFE QUALITY
I program tematyczny
Economic and ecological sustainable land use in natural core areas, buffer zones and corridors within ecological networks of West and Central Europe
15 000
8
Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb Gliwice GROWTH 
III program tematyczny
Network on integrated scenario analysis of metal coating
Akronim: ISACOAT
15 000
9
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn LIFE QUALITY
I program tematyczny
Grain amaranth for Europe
15 000
10
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Zakład Biochemii i Jakości Plonów Puławy LIFE QUALITY
I program tematyczny
Benefits and risks of seedlings as food
Akronim: BRISE
15 000
11
Akademia Rolnicza Szczecin Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej LIFE QUALITY 
I program tematyczny
Sustainable agriculture and forestry in large protected areas (eg. NATURA 2000) considering local economic development
Akronim: SAFE

 
 

15 000

12
Instytut Uprawy Nawoże-nia i Gleboznawstwa Puławy LIFE QUALITY
I program tematyczny
Increasing carbon in and reducing unwanted losses from soil
Akronim: ICARUS
15 000
13
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Warszawa
GROWTH
III program tematyczny
New tribological tests
and models for sustainable introduction of environmentally acceptable lubricants in sheet forming 
Akronim: SUSILUB
15 000
14
Politechnika Poznańska Zakład Informatyzacji Systemów Produkcyjnych Instytut Technologii Mechanicznej GROWTH
III program tematyczny
Life cycle mould management system
Akronim: LCmold
15 000
15
Politechnika Warszawska Instytut Mikroelektroniki 
i Optoelektroniki
GROWTH
III program tematyczny
Tunable UMTS filters based on dielectric resonators 
Akronim: TUF
15 000
16
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Skierniewice
LIFE QUALITY
I program tematyczny
Towards the sustainable control of the sharka disease in european stone fruit
15 000
17
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Radzików
LIFE QUALITY
I program tematyczny
Biorefined proteins from oilseed crops restore the needed added value of plant products for food and fermentation
15 000
18
Instytut Metalurgii Żelaza
Gliwice
GROWTH
III program tematyczny
Induction heating for efficient control of the metallurgy of industrial products
Akronim: INDUCEMENT
15 000
19
Instytut Biologii Doświadczalnej
Warszawa
LIFE QUALITY
I program tematyczny
The role of amygdala in emotional behavior: pathways, molecular mechanisms and drug-targeting
15 000
20
Politechnika Warszawska Zakład Silników Lotniczych Instytut Techniki Cieplnej GROWTH
III program tematyczny
Development of explosion test apparatus and methodology allowing determination of gas explosion characteristic parameters from ambient to super-ambient conditions
Akronim: EXPAR

 

15 000


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 19/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 maja 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych występujących jako koordynator projektu w ramach 5.PR, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów poniesionych na prace przygotowawcze do projektu.

Lp. Nazwa jednostki
Nazwa programu
Tytuł projektu
Wysokość dofinansowania
w zł
1
2
3
4
5
1
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawa LIFE QUALITY
I Program tematyczny
European structure prediction network
Akronim: ESPN
30 000
2
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Chemii Zakład Chemii Kwantowej IST
II program tematyczny
Technology of information on increasingly complex molecular systems – novel algorithms for optimized analysis and high accuracy data delivery
Akronim: PRO-UNIST

 
 

30 000

3
Politechnika Szczecińska Wydział Technologii Morskich
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
LIFE QUALITY
I Program tematyczny
Use of electromagnetic methods for diagnostics of living organisms
Akronim: UEMEDIAL
30 000
4
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Puławy
LIFE QUALITY
I Program tematyczny
Agronomic methods for soil and water conservation with particular reference to erosion control
Akronim: SOWACON
30 000
5
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa LIFE QUALITY
I Program tematyczny
Development of transnational model system for partner search in Quality of Life Programme"
30 000 

30

Uchwała Nr 20/2001
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 17 maja 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych
na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2001 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 13/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przyznania środ-ków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2001 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 5, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 1 wyrazy "240.597.000 zł" zastępuje się wyrazami "241.098.000 zł",
2/ w załączniku do uchwały, po Lp. 104 dodaje się wyrazy "Niepaństwowe szkoły wyższe i państwowe wyższe szkoły zawodowe" oraz dodaje się Lp. 105 – 118 w brzmieniu:
 
"105. Collegium Civitas w Warszawie 45.000
106. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach 30.000
107. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 

w Warszawie

45.000
108. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 45.000
109. Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu 40.000
110. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 30.000
111. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 36.000
112. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie 30.000
113. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 50.000
114. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie 30.000
115. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 30.000
116. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 30.000
117. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy 30.000
118. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 30.000"

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski

31

UCHWAŁA Nr 21/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 17 maja 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie
w 2001 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych
w zakresie infrastruktury informatycznej.

Na podstawie art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z § 1 pkt 4 zarządzenia Nr 1/2001 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 3 i Nr 6, poz. 24) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 11/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2001 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej (Dz. Urz. MN i KBN Nr 4, poz. 16) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy "10 000 000 zł" zastępuje się wyrazami "9 950 000 zł",
2) w załączniku do uchwały skreśla się Lp. 13.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej WiszniewskiZbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK