GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 27 września 2002 r.
Nr 9


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 27/2002 z dnia 19 września 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej 113
  2. Nr 28/2002 z dnia 19 września 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
  3. Nr 29/2002 z dnia 19 września 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2002 r.
  4. Nr 30/2002 z dnia 19 września 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2002 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH:

  1. Nr 13/2002 z dnia 12 lipca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa
  2. Nr 14/2002 z dnia 10 września 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.

38

UCHWAŁA Nr 27/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 19 września 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Pitego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 2 pkt 3 lit. b zarządzenia Nr 1/ 2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1 i Nr 8, poz. 35) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Podmiotom działającym na rzecz nauki, które w ramach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejska jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w tucznej wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdego podmiotu, przyznaje się:

1) TMBK Partners Tomasz Kośmider w Nieporęcie,
 
2) Neurosoft Sp. z o.o. w Osoli.


§ 2.

Przyznaje się środki finansowe w wysokości 30 000 zł Ecofys Polska Sp. z o.o. w Poznaniu, występującej w charakterze koordynatora projektu Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 i 2, będą przekazywane właściwym podmiotom działającym na rzecz nauki na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber39

UCHWALA Nr 28/2002 
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 19 września 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 32 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 22 020 700 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2002-2005 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Pitego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", Międzynarodowych Sieci Naukowych, zwanych dalej "MSN", Programu BSR INTERREG III B Unii Europejskiej, zwanego dalej "INTERREG", Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, zwanego dalej "COST", Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, zwanej dalej "CERN" i Inicjatywy EUREKA, zwanej dalej "EUREKA". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2002 r. 9 091 700 zł,
w 2003 r. 8 321 400 zł,
w 2004 r. 4 015 600 zł,
w 2005 r. 592 000 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych 5.PR, MSN, INTERREG, COST, CERN i EUREKA określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejska jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 345 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdej jednostki naukowej, określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR w ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 20 września 2001 r. konkursie na wsparcie centrów doskonałości, skierowanym do instytucji naukowych krajów kandydujących do Unii Europejskiej, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 2 360 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 20 000 zł przyznaje się jednostkom naukowym wymienionym w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 210 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł dla każdej jednostki naukowej, określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Środki finansowe, o których mowa w § 1-4, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr 28/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 19 września 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych


ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr 28/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 19 września 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym oraz kosztów ponownego przygotowania wnioskówZAŁĄCZNIK Nr 3
do uchwały Nr 28/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 19 września 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych występujących w charakterze koordynatora projektu 5.PR w ogłoszonym przez Komisję Europejska konkursie na wsparcie centrów doskonałości, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 20 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wnioskuZAŁĄCZNIK Nr 4
do uchwały Nr 28/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 19 września 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych występujących jako koordynator projektu w ramach 5.PR, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów poniesionych na prace przygotowawcze do projektu40

UCHWALA Nr 29/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 19 września 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz., 389) uchwala się, co następuje:

§1.

W uchwale Nr 21/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 czerwca 2002 r, w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 8, poz. 29) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy "23.500.000 zł" zastępuje się wyrazami "24.270.000 zł";

2) w załączniku do uchwały:

a) Lp. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Minister Edukacji Narodowej i Sportu ..... 6.224.200";

b) Lp. 11 otrzymuje brzmienie:
"11. Prezes Polskiej Akademii Nauk ..... 5.786.000";

c) Lp. 15 otrzymuje brzmienie:
"15. Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych ..... 4.959.800".


§ 2.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber41

UCHWALA Nr 30/2002 
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 19 września 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2002 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 84 ust. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 7/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2002 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 4, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany w § 1:

1) w ust. 1 wyrazy "171 873 EUR" zastępuje się wyrazami "172 302 EUR",

2) w ust. 2 pkt 1 lit. c wyrazy "2 531 EUR" zastępuje się wyrazami "2 960 EUR".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber42

ZARZĄDZENIE Nr 13/2002 
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 12 lipca 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:

§1.

W zarządzeniu Nr 2/2001 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 4) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. W okresie czwartej kadencji członków zespołów Komitetu w skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący

- Michał Kleiber,
Członkowie:
- Jerzy Barzykowski,
- Roman Iwaszkiewicz,
- Włodzimierz Janke,
- Wojciech Kade,
- Krzyszłof Kurzydłowski,
-Tadeusz Paryjczak,
- Piotr Wolański,
- Zbigniew Zaczyński.".


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber43

ZARZĄDZENIE Nr 14/2002 PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 10 września 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 80 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) zarządza się, co następuje:

§1.

W zarządzeniu Nr 1/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1 i Nr 8, poz. 35) wprowadza się następujące zmiany w § 2:

1) w pkt 3 lit. a) wyrazy "23.500.000 zł" zastępuje się wyrazami "24.270.000 zł",

2) w pkt 3 lit. b) wyrazy "10.950.000 zł" zastępuje się wyrazami "10.180.000 zł".


§ 2.

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber
Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK