GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, dnia 1 lipca 2003 r.
Nr 9


TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

 1. Nr 11/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji


31ZARZĄDZENIE Nr 11/2003
MINISTRA NAUKI


z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.Minister Nauki

Michał Kleiber

Załącznik
do zarządzenia Nr 11/2003 Ministra Nauki
z dnia 30 czerwca 2003 r.
Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, utworzone na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i zniesienia urzędu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 51, poz. 443), zapewnia obsługę Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych.

§ 2.

Ilekroć w przepisach Regulaminu jest mowa:

 1. o Komitecie - rozumie się przez to Komitet Badań Naukowych;
 2. o Ministrze - rozumie się przez to odpowiednio Ministra Nauki, Przewodniczącego Komitetu, ministra właściwego do spraw informatyzacji i ministra właściwego do spraw nauki;
 3. o Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Nauki i Informatyzacji;
 4. o departamencie - rozumie się przez to każdą komórkę organizacyjną Ministerstwa, wymienioną w § 16;
 5. o dyrektorze departamentu lub zastępcy dyrektora departamentu - rozumie się przez to także osoby pełniące obowiązki odpowiednio dyrektorów departamentów lub zastępców dyrektorów departamentów;
 6. o ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335).

§ 3.

1. Minister, Sekretarz Stanu i podsekretarze stanu w Ministerstwie, Sekretarz Komitetu oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa, zwany dalej „Dyrektorem Generalnym”, stanowią Kierownictwo Ministerstwa, zwane dalej „Kierownictwem”.

2. Kierownictwo i dyrektorzy departamentów stanowią Kolegium Ministerstwa.

3. Minister zwołuje narady Kolegium Ministerstwa oraz określa ich terminy i tematykę.

§ 4.

Ministra w kierowaniu Ministerstwem w czasie jego nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu lub wyznaczony przez Ministra podsekretarz stanu.

§ 5.

1. Sekretarz Komitetu w szczególności:

1) koordynuje i nadzoruje opracowywanie projektów aktów normatywnych, opinii Komitetu oraz innych dokumentów związanych z działalnością Komitetu;

2) nadzoruje obsługę prac Komitetu i organizuje współdziałanie zespołów Komitetu z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.

2. W razie nieobecności Sekretarza Komitetu jego obowiązki pełni wyznaczony przez Ministra członek Kierownictwa.

§ 6.

1. Do podstawowych zadań departamentów należy – w ramach zakresów ich działania – prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra i Komitetu, a w szczególności:

 1. obsługa prac Ministra i Komitetu, zespołów Komitetu, zespołów powoływanych przez Ministra na podstawie art. 8a ust. 1, 3 i 5 ustawy, zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz innych doradczych i opiniodawczych organów kolegialnych powołanych przez Komitet lub na podstawie uchwał Komitetu albo przez Ministra;
 2. przygotowywanie wniosków, opinii i analiz oraz projektów dokumentów przedstawianych członkom Kierownictwa;
 3. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych i ich założeń oraz projektów dokumentów rządowych;
 4. realizacja zadań określonych w aktach normatywnych i dokumentach rządowych oraz poleceń i decyzji członków Kierownictwa, a także kontrola ich wykonania;
 5. współudział w ocenie wykorzystania i nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych przyznawanych przez Ministra i Komitet;
 6. opracowywanie projektów programów i planów oraz analiz i sprawozdań;
 7. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji;
 8. rozpatrywanie skarg i wniosków;
 9. wykonywanie innych zadań zgodnie z poleceniami członków Kierownictwa.

2. Departamenty wykonują swoje zadania we współdziałaniu z innymi departamentami, jeżeli zakres zadań wymaga takiego współdziałania.

§ 7.

Przepisy Regulaminu dotyczące zespołów Komitetu stosuje się odpowiednio do zespołów powoływanych przez Ministra na podstawie art. 8a ust. 1, 3 i 5 ustawy.

§ 8.

1. Sekretarzy zespołów Komitetu wyznacza Minister spośród pracowników Ministerstwa, po zasięgnięciu opinii przewodniczących właściwych zespołów Komitetu.

2. Sekretarzy zespołów opiniodawczo-doradczych oraz sekcji specjalistycznych wyznacza Sekretarz Komitetu spośród pracowników Ministerstwa, po zasięgnięciu opinii przewodniczących właściwych zespołów lub sekcji.

§ 9.

1. Dyrektor kieruje departamentem samodzielnie lub przy pomocy zastępców dyrektora. Dyrektor odpowiada za prowadzenie spraw przez departament, a zwłaszcza za prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań, organizację i wewnętrzny podział pracy, w tym określanie zakresów czynności pracowników, zabezpieczenie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych oraz zapewnienie koordynacji działalności departamentu z działalnością innych departamentów.

2. Zastępca dyrektora departamentu kieruje pracami w przydzielonym mu zakresie, zastępuje dyrektora w razie jego nieobecności oraz odpowiada przed dyrektorem za realizację powierzonych mu zadań.

3. W przypadku braku zastępcy dyrektora lub jego nieobecności, dyrektora zastępuje pracownik wyznaczony przez dyrektora w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym. Do tego pracownika stosuje się przepisy Regulaminu dotyczące zastępców dyrektora.

4. Dyrektor departamentu może upoważnić zastępcę dyrektora lub innego pracownika departamentu do prowadzenia określonych spraw w jego imieniu. Udzielenia upoważnienia o charakterze stałym dokonuje się na piśmie; kopię upoważnienia dołącza się do akt osobowych pracownika.


§ 10.

1. Dyrektorzy departamentów uprawnieni są – w ramach zakresów działania kierowanych przez nich departamentów – do:

1) występowania do innych urzędów oraz instytucji i stowarzyszeń, a także ekspertów o dostarczanie materiałów, danych, informacji i opinii niezbędnych do wykonywania zadań;

2) wydawania decyzji, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do decyzji Ministra na podstawie Regulaminu oraz innych przepisów i ustaleń;

3) zawierania w imieniu Ministra lub Komitetu umów na realizację prac finansowanych przez Ministra lub Komitet, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) wyrażania zgody i zgłaszania wniosków dotyczących nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy oraz zgłaszania wniosków w sprawach osobowych pracowników.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera dyrektor departamentu wspólnie z dyrektorem Departamentu Ekonomicznego. Umowy mogą być zawierane także przez zastępców dyrektora departamentu lub - na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra - przez innych pracowników departamentu.

3. Pełnomocnikiem Ministra lub Komitetu upoważnionym do występowania w ich imieniu przed sądami powszechnymi i innymi organami orzekającymi jest dyrektor Departamentu Prawnego lub upoważniony przez niego radca prawny.

4. Minister, na wniosek członka Kierownictwa lub dyrektora departamentu, może udzielać pełnomocnictw osobom prawnym lub osobom fizycznym do dokonywania określonych czynności cywilno-prawnych lub faktycznych w zakresie właściwości Ministra i Komitetu.

§ 11.


1. Departamenty mogą mieć strukturę:

1) wydziałową (dzielić się na wydziały);

2) bezwydziałową (dzielić się na wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy);

3) mieszaną (dzielić się na wydziały i stanowiska pracy).

2. Utworzenie i likwidacja wydziału wymaga akceptacji Dyrektora Generalnego i zgody Ministra. W wydziale powinno być zatrudnionych co najmniej trzech pracowników.

3. Stanowiska pracy są tworzone i likwidowane, w zależności od potrzeb, przez Dyrektora Generalnego lub dyrektorów departamentów.

4. Dyrektor Generalny ustala plan etatów Ministerstwa, w tym limity etatów dla departamentów.

5. Strukturę organizacyjną departamentów określa załącznik do Regulaminu. Dyrektor Biura Ministra aktualizuje załącznik stosownie do dokonywanych zmian.

§ 12.

Minister może powoływać swoich pełnomocników do określonych spraw, ustalając ich obowiązki i uprawnienia oraz wskazując – w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym – departament sprawujący obsługę prac pełnomocnika. Sprawowanie nadzoru nad działalnością pełnomocnika może być powierzone członkowi Kierownictwa.

§ 13.

1. Jeżeli do wykonania określonego zadania konieczne jest współdziałanie kilku departamentów, właściwy członek Kierownictwa lub dyrektor Biura Ministra wyznacza departament koordynujący.

2. Członek Kierownictwa może zwoływać narady międzydepartamentalne w celu omówienia określonych problemów.

3. Projekt aktu normatywnego lub założeń aktu opracowuje departament właściwy merytorycznie, który uzgadnia projekt z zainteresowanymi departamentami, w tym z Departamentem Prawnym oraz z Departamentem Ekonomicznym, jeżeli akt powoduje skutki finansowe. Po uzyskaniu aprobaty właściwego członka Kierownictwa właściwy departament przedstawia projekt Departamentowi Prawnemu do opracowania pod względem prawnym i redakcyjnym oraz skierowania do dalszego postępowania legislacyjnego.

§ 14.

Dyrektor Generalny w porozumieniu z Ministrem – na wniosek innego członka Kierownictwa lub z własnej inicjatywy – może ustalić dla departamentu dodatkowe zadania niewymienione w Regulaminie. Informację o takim ustaleniu dyrektor Biura Ministra przekazuje członkom Kierownictwa i dyrektorom departamentów.

§ 15.

1. Dokumenty przedkładane w celu podjęcia decyzji przez członka Kierownictwa powinny być parafowane przez dyrektora departamentu.

2. Dokumenty przedkładane w celu podjęcia decyzji przez Ministra powinny być parafowane przez właściwego członka Kierownictwa.

3. Dokumenty, z których wynikają skutki finansowe, parafuje:

1) w zakresie finansowania nauki i informatyzacji – dyrektor Departamentu Ekonomicznego lub upoważniony przez niego pracownik tego Departamentu oraz główny księgowy resortu;

2) w zakresie obsługi Ministerstwa – główny księgowy w Biurze Administracyjno-Gospodarczym lub upoważniony przez niego pracownik tego Biura.

4. Akty prawne i dokumenty zawierające opinię lub stanowisko prawne Ministra lub Komitetu parafuje dyrektor Departamentu Prawnego lub upoważniony przez niego pracownik tego Departamentu. Dokumenty, z których wynikają zobowiązania lub roszczenia majątkowe parafuje dyrektor Departamentu Prawnego lub upoważniony przez niego radca prawny.


II. Postanowienia szczegółowe

§ 16.

W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne (oznaczone symbolami):

 1. Gabinet Polityczny Ministra (GPM);
 2. Departament Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DBO);
 3. Departament Badań na Rzecz Gospodarki (DBG);
 4. Departament Badań Naukowych (DBN);
 5. Departament Bazy Badawczej (DBB);
 6. Departament Ekonomiczny (DE);
 7. Departament Prawny (DP);
 8. Departament Społeczeństwa Informacyjnego (DSI);
 9. Departament Strategii i Rozwoju Nauki (DSN);
 10. Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej (DIA);
 11. Departament Systemów Informatycznych Nauki (DIN);
 12. Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM);
 13. Biuro Administracyjno-Gospodarcze (BA);
 14. Biuro Informacji i Promocji (BIP);
 15. Biuro Ministra (BM).

§ 17.

Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra (GPM) należy zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie.

§ 18.

1. Do zakresu działania Departamentu Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DBO) należy:

1) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie - w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa:

a) działalności statutowej jednostek naukowych oraz badań własnych szkół wyższych,

b) inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym także wynikających z programów wieloletnich,

c) projektów badawczych własnych i zamawianych, w tym także wynikających z programów wieloletnich,

d) badań stosowanych lub prac rozwojowych prowadzonych w formie projektów celowych i projektów celowych zamawianych;

2) współudział w ocenie efektów badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych lub dofinansowywanych przez Komitet, w szczególności w ocenie wykonania zadań, o których mowa w pkt 1;

3) koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących zawierania i wykonywania umów offsetowych w zakresie właściwości Ministra;

4) koordynowanie i realizacja zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w zakresie obrony cywilnej;

5) koordynowanie i nadzór nad realizacją przepisów o ochronie informacji niejawnych;

6) prowadzenie kancelarii tajnej Ministerstwa.

2. Realizacją zadań wymienionych w ust. 1 pkt 5 i 6 kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który podlega bezpośrednio Ministrowi.

§ 19.

Do zakresu działania Departamentu Badań na Rzecz Gospodarki (DBG) należy:

1) inicjowanie działań związanych ze wzrostem innowacyjności gospodarki, w tym tematyki badań stosowanych i prac rozwojowych ukierunkowanych na rozwój gospodarczy;

2) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o dofinansowanie badań stosowanych lub prac rozwojowych prowadzonych w formie projektów celowych i projektów celowych zamawianych;

3) współudział w ocenie efektów badań stosowanych i prac rozwojowych;

4) współudział w sporządzaniu analiz wyników działalności innowacyjnej w gospodarce;

5) współudział w realizacji założeń regionalnej polityki wzrostu innowacyjności;

6) prowadzenie prac związanych z monitorowaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 20.

Do zakresu działania Departamentu Badań Naukowych (DBN) należy:

1) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie projektów badawczych: własnych, promotorskich i zamawianych;
2) współudział w formułowaniu programów badawczych zawierających projekty badawcze;
3) współudział w ocenie wniosków podmiotów działających na rzecz nauki dotyczących organizowania i finansowania konkursów na projekty badawcze;
4) współudział w ocenie efektów projektów badawczych i programów badawczych;
5) prowadzenie spraw związanych z działalnością Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.

§ 21.

Do zakresu działania Departamentu Bazy Badawczej (DBB) należy:

1) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych oraz badań własnych szkół wyższych;

2) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie inwestycji jednostek naukowych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, polegających na budownictwie lub zakupie aparatury naukowo-badawczej;

3) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania;

4) współudział w ocenie efektów badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych przez Ministra i Komitet, w tym w ocenie wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadań, o których mowa w pkt 1-3;

5) prowadzenie baz danych w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1-3.

§ 22.

1. Do zakresu działania Departamentu Ekonomicznego (DE) należy:

1) opracowywanie zbiorczego i szczegółowego projektu planu dochodów i wydatków budżetu państwa w częściach dotyczących nauki i informatyzacji oraz sprawozdawczość budżetowa;

2) obsługa finansowania oraz rozliczanie środków finansowych – w trybie określonym w odrębnych przepisach:

a) działalności statutowej jednostek naukowych oraz badań własnych szkół wyższych,

b) inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych,

c) projektów badawczych oraz projektów objętych wieloletnimi programami rządowymi,

d) badań stosowanych lub prac rozwojowych realizowanych w formie projektów celowych i projektów celowych zamawianych,

e) współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, określonej w umowach międzyrządowych albo w programach lub protokołach wykonawczych do tych umów,

f) działalności wspomagającej badania,

g) wynagrodzeń członków zespołów Komitetu, zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz wynagrodzeń za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne dotyczące wykonywania zadań, o których mowa w lit. a)-f),

h) przedsięwzięć w zakresie informatyzacji,

i) pochodzących z funduszy strukturalnych;

3) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków środków budżetowych;

4) prowadzenie rozliczeń finansowych zadań i przedsięwzięć finansowanych ze zniesionego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki;

5) koordynacja i prowadzenie obsługi spraw związanych z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa w zakresie właściwości Ministra.

2. W ramach Departamentu Ekonomicznego działa główny księgowy resortu, do którego obowiązków należy:

1) prowadzenie rachunkowości;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym (parafowanie dokumentów);

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

§ 23.

Do zakresu działania Departamentu Prawnego (DP) należy:

1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych w zakresie właściwości Ministra i Komitetu;

2) formułowanie opinii wstępnej o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektów aktów prawnych, o których mowa w pkt 1;

3) opiniowanie i udział w uzgadnianiu projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych opracowywanych przez inne organy państwowe;

4) opiniowanie projektów umów międzynarodowych oraz udział w uzgadnianiu tych projektów;

5) opiniowanie - we współpracy z innymi departamentami - aktów prawnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów i Komitet Rady Ministrów,

6) udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego oraz opinii i porad prawnych w sprawach z zakresu właściwości Ministra i Komitetu;

7) prowadzenie redakcji Dziennika Urzędowego Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych;

8) prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych wydawanych przez Ministra i Komitet;

9) udział w opracowywaniu wzorcowych umów zawieranych przez Ministra i Komitet;

10) pomoc prawna w prowadzonych przez Ministerstwo negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, dotyczącego spraw nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym;

11) udział w posiedzeniach Komisji Prawniczej organizowanych przez Rządowe Centrum Legislacji;

12) występowanie w charakterze pełnomocnika Ministra lub Komitetu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;

13) informowanie Ministra i organów Komitetu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym ich działalności, uchybieniach prawnych w tej działalności i skutkach tych uchybień;

14) wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej zgodnie z przepisami o radcach prawnych;

15) obsługa organizacyjno-prawna i biurowa Resortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i jego zastępcy.

§ 24.

Do zakresu działania Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego (DSI) należy:

1) projektowanie kierunków oraz strategicznych programów rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

2) projektowanie prawnych, organizacyjnych i technologicznych podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

3) koordynowanie i monitorowanie działań związanych z promocją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce;

4) projektowanie zasad i trybu finansowania projektów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

5) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie projektów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także oceny realizacji tych projektów;

6) prowadzenie spraw dotyczących edukacji informacyjnej;

7) prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania portali internetowych zapewniających dostęp obywateli do informacji publicznej;

8) przygotowywanie standardów wizualizacji informacji publicznej;

9) monitorowanie wykorzystywania funduszy strukturalnych w zakresie społeczeństwa informacyjnego; udział w pracach zespołu oceniającego projekty zgłaszane do finansowania z tych funduszy;

10) współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

§ 25.

Do zakresu działania Departamentu Strategii i Rozwoju Nauki (DSN) należy:

1) przygotowywanie - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów rozwiązań systemowych i organizacyjno-prawnych dotyczących nauki i postępu naukowo-technicznego; prowadzenie prac dotyczących foresightu;

2) przygotowywanie - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów założeń polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa, w tym propozycji udziału nakładów budżetowych na naukę w produkcie krajowym brutto;

3) przygotowywanie - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów założeń polityki innowacyjnej państwa;

4) przygotowywanie projektów instrumentów ekonomiczno-finansowych, w tym w szczególności rozwiązań podatkowych i innych wspomagających finansowanie nauki, we współpracy z właściwymi departamentami; analizowanie skuteczności ich funkcjonowania;

5) przygotowywanie - we współpracy z właściwymi organami administracji rządowej, departamentami i zespołami - projektów preferowanych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego, nauki, techniki, gospodarki narodowej, zdrowia społeczeństwa, kultury oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju;

6) współudział w formułowaniu programów badawczych zawierających projekty badawcze zamawiane;

7) współpraca z organami administracji rządowej współrealizującymi politykę naukową i naukowo-techniczną oraz politykę innowacyjną państwa;

8) prowadzenie spraw dotyczących jednostek badawczo-rozwojowych należących do zakresu działania Ministra;

9) prowadzenie – we współpracy z właściwymi departamentami – spraw dotyczących nadawania jednostkom organizacyjnym statusu jednostki badawczo-rozwojowej oraz statusu państwowego instytutu naukowego instytutom naukowo-badawczym;

10) współpraca ze społecznymi instytucjami nauki, innymi podmiotami działającymi na rzecz nauki i postępu naukowo-technicznego oraz ze związkami zawodowymi;

11) koordynowanie i prowadzenie prac statystycznych i analitycznych dotyczących nauki, a także metodologii statystyki nauki;

12) przygotowywanie projektów rozwiązań w zakresie informacji naukowej;

13) opracowywanie projektów informacji o stanie nauki w Polsce dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

14) realizowanie zadań wynikających z przepisów o fundacjach w stosunku do fundacji, dla których Minister pełni funkcję ministra właściwego.

§ 26.

Do zakresu działania Departamentu Systemów Informatycznych Administracji Publicznej (DIA) należy:

1) projektowanie kierunków rozwoju systemów teleinformatycznych o publicznym zastosowaniu oraz strategicznych zadań państwa w tym zakresie;

2) projektowanie zasad tworzenia, eksploatacji i nadzoru w zakresie systemów teleinformatycznych używanych przez organy władzy publicznej, w tym wykorzystywanych do prowadzenia ewidencji i rejestrów urzędowych, a także standardów, jakim muszą odpowiadać te systemy;

3) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie projektów informatycznych dotyczących systemów teleinformatycznych, a także oceny realizacji tych projektów;

4) prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych w zakresie informatyzacji i standaryzacji systemów teleinformatycznych;

5) prowadzenie spraw dotyczących upowszechniania zastosowań informatyki w działalności organów administracji publicznej, w tym dotyczących stosowania podpisu elektronicznego;

6) udział w pracach mających na celu utworzenie systemu typu eGovernment w Polsce dla administracji publicznej - w zakresie rozwoju jego infrastruktury teleinformatycznej, zasad jego tworzenia, zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji;

7) projektowanie standardów i wytycznych informatyzacji administracji publicznej;

8) współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju, eksploatacji i standaryzacji systemów teleinformatycznych, a w szczególności:

a) udział w pracach dotyczących kluczowych programów w dziedzinie technologii informatycznych w mających na celu zapewnienie interoperacyjności pomiędzy polską administracją publiczną i administracjami innych krajów i organizacjami międzynarodowymi,

b) udział w koordynacji działań w obszarze sektorowych programów współpracy w dziedzinie technologii informatycznych pomiędzy Polską i Unią Europejską;

9) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Ministerstwa;

10) nadzór merytoryczny w dziedzinie informatyki nad pracą podmiotów zewnętrznych świadczących usługi serwisu sprzętu komputerowego i sieciowego, jak również serwisu oprogramowania wykorzystywanego w Ministerstwie.

§ 27.

Do zakresu działania Departamentu Systemów Informatycznych Nauki (DIN) należy:

1) przygotowywanie projektów strategii i programów rozwoju infrastruktury informatycznej nauki;

2) koordynowanie realizacji strategii i programów rozwoju infrastruktury informatycznej nauki;

3) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie infrastruktury informatycznej nauki, w tym w zakresie:

a) inwestycji,

b) utrzymania infrastruktury informatycznej nauki;

4) współudział w przedsięwzięciach promujących rozwój infrastruktury informatycznej nauki;

5) prowadzenie spraw dotyczących udziału nauki w rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

6) współpraca z organizacjami, programami i sieciami międzynarodowymi w sprawach informatyzacji nauki;

7) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru nad:

a) Naukową i Akademicką Siecią Komputerową w Warszawie,

b) Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w Warszawie.

§ 28.

1. Do zakresu działania Departamentu Współpracy Międzynarodowej (DWM) należy:

1) opracowywanie – we współpracy z właściwymi departamentami – propozycji priorytetowych kierunków współpracy międzynarodowej w zakresie nauki i techniki;

2) współpraca oraz obsługa współpracy z organizacjami, programami i inicjatywami międzynarodowymi w zakresie działalności naukowej i naukowo-technicznej;

3) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie uczestnictwa polskich jednostek naukowych i innych instytucji w projektach realizowanych w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i innych międzynarodowych programów badawczych oraz składek do organizacji międzynarodowych o charakterze naukowym;

4) współudział w ocenie efektów uczestnictwa polskich zespołów w projektach realizowanych w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i innych międzynarodowych programów badawczych, w tym w ocenie wykorzystania środków finansowych przyznawanych na te cele;

5) prowadzenie spraw dotyczących Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej;

6) obsługa komisji międzyrządowych;

7) koordynowanie realizacji umów i porozumień międzynarodowych w zakresie współpracy naukowej i naukowo-technicznej, inicjowanie zawierania lub zmiany umów i porozumień, a także programów lub protokołów wykonawczych do tych umów;

8) prowadzenie spraw dotyczących tematów zgłaszanych do programów lub protokołów wykonawczych do umów międzynarodowych, prowadzenie bazy danych tych tematów oraz przedstawianie ich do oceny właściwym zespołom Komitetu;

9) przygotowywanie projektów umów międzynarodowych i programów lub protokołów wykonawczych do tych umów, a także opiniowanie projektów umów opracowywanych z inicjatywy innych organów administracji rządowej;

10) koordynowanie działań dotyczących integracji z Unią Europejską oraz członkostwa w Unii Europejskiej w zakresie właściwości Ministra i Komitetu;

11) współdziałanie z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w zakresie współpracy naukowej i naukowo-technicznej;

12) obsługa wyjazdów zagranicznych, spraw paszportowo-wizowych i protokolarnych w zakresie działalności Ministerstwa.

2. Zadania wymienione w ust. 1 pkt 5 Departament Współpracy Międzynarodowej wykonuje poprzez Wydział Koordynacji Funduszy Strukturalnych i Wydział Wdrażania Funduszy Strukturalnych, które - pod względem merytorycznym - podlegają bezpośrednio Ministrowi.

§ 29.

Do zakresu działania Biura Administracyjno-Gospodarczego (BA) należy:

1) administrowanie środkami rzeczowymi, nadzór nad remontami i konserwacjami oraz organizacja i nadzór nad ochroną mienia;

2) dysponowanie powierzchnią biurową w gmachu Ministerstwa poprzez zawieranie umów, dokonywanie rozliczania czynszów oraz innych świadczeń z tytułu wynajmu powierzchni;

3) prowadzenie działalności zaopatrzeniowej w materiały i sprzęt biurowy, sprzęt techniczny i gospodarczy, planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych oraz prowadzenie magazynów;

4) koordynacja planowania i realizacji wydatków na zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych;

5) prowadzenie Archiwum Zakładowego Ministerstwa; projektowanie zasad obiegu i archiwizacji dokumentów w Ministerstwie;

6) nadzór nad działalnością Zakładu Obsługi Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz prowadzenie wyodrębnionej gospodarki finansowej, obsługi księgowej i sprawozdawczości dla tego Zakładu;

7) obsługa finansowania Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz finansowania lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach;

8) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych Ministerstwa zaliczanych do działu 750 – Administracja publiczna;

9) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych związanych z finansowaniem działalności Ministerstwa;

10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń obciążających wydatki budżetowe działu 750 – Administracja publiczna:

a) pracowników Ministerstwa i Zakładu Obsługi Ministerstwa Nauki i Informatyzacji,

b) członków Resortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i jego zastępcy,

c) członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach,

d) osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnych;

11) obsługa finansowo-rachunkowa wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Ministerstwa oraz innych uprawnionych osób;

12) zapewnienie obsługi transportowej na rzecz Ministerstwa;

13) nadzorowanie i organizowanie – w porozumieniu z właściwymi departamentami – prac związanych z realizacją przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie dokumentacji merytorycznej przygotowywanej przez te departamenty;

14) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników;

15) prowadzenie ogólnej obsługi kancelaryjnej, małej poligrafii, hali maszyn oraz zapewnienie łączności telekomunikacyjnej;

16) obsługa administracyjno-gospodarcza posiedzeń, narad i konferencji;

17) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 30.

Do zakresu działania Biura Informacji i Promocji (BIP) należy:

1) opracowywanie strategii informacyjno-promocyjnej działań z zakresu nauki i informatyzacji;

2) projektowanie, organizowanie, koordynowanie i realizowanie działalności informacyjno-promocyjnej Ministerstwa, w tym dotyczącej:

a) prac rzecznika prasowego Ministerstwa,

b) promocji i wymiany informacji, w tym materiałów i wydawnictw informacyjno-promocyjnych,

c) przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków na działalność wspomagającą badania, dotyczących promocji w środkach masowego przekazu,

d) informacji i promocji adresowanej w szczególności do jednostek naukowych;

3) prowadzenie spraw dotyczących jednolitej identyfikacji wizualnej Ministerstwa i sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

4) prowadzenie spraw związanych z realizacją w Ministerstwie przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;

5) obsługa informacyjna stron internetowych Ministerstwa oraz współudział przy projektowaniu tych stron;

6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Biuletynu Komitetu Badań Naukowych „Sprawy Nauki”;

7) prowadzenie Biblioteki Ministerstwa.

§ 31.

1. Do zakresu działania Biura Ministra (BM) należy:

1) koordynowanie spraw wynikających ze współpracy Ministra i Ministerstwa z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, kancelariami obsługującymi ww. organy oraz innymi organami państwowymi (w tym organami administracji rządowej), a także organami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, o ile sprawy te nie są objęte zakresem działania innych departamentów;

2) koordynowanie i kontrolowanie realizacji zadań Ministerstwa, w tym decyzji i poleceń Ministra; programowanie prac Ministerstwa oraz organizowanie toku pracy Ministra;

3) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działalności kontrolnej Ministra i Komitetu, a także audytu wewnętrznego w Ministerstwie;

4) organizowanie posiedzeń Komitetu i narad Kolegium Ministerstwa,;

5) przygotowywanie założeń oraz realizowanie polityki kadrowej i płacowej w Ministerstwie i Zakładzie Obsługi Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, ogólny nadzór nad przestrzeganiem prawa i dyscypliny pracy;

6) planowanie i koordynacja szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej Ministerstwa;

7) prowadzenie spraw dotyczących organizacji Ministerstwa;

8) koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz przyjmowania obywateli w tych sprawach;

9) prowadzenie spraw dotyczących rozstrzygania sporów kompetencyjnych w Ministerstwie;

10) nadzór nad pracą sekretariatów członków Kierownictwa.

2. Zadania wymienione w ust. 1 pkt 3 Biuro Ministra wykonuje poprzez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, który – pod względem merytorycznym – podlega bezpośrednio:

1) w zakresie działalności kontrolnej – Ministrowi;

2) w zakresie audytu wewnętrznego – Dyrektorowi Generalnemu.

3. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego współpracuje z właściwymi departamentami i zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji swoich zadań.

§ 32.

Zakres zadań i tryb działania nadzorowanych przez Ministra jednostek badawczo-rozwojowych:

1) Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie;

2) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie,

określają przepisy ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz.388, z późn. zm.) oraz nadane na ich podstawie statuty.
ZAŁĄCZNIK
do Regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Nauki i InformatyzacjiStruktura organizacyjna departamentow Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
1. Gabinet Polityczny Ministra (GPM):

- stanowiska pracy utworzone przez Ministra.


2. Departament Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa (DBO):

1) Wydział Badań;
2) Wydział Ogólnoobronny;
3) Wydział Offsetowy;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
4) stanowisko pracy pod nazwą Kancelaria Tajna;
5) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DBO.


3. Departament Badań na Rzecz Gospodarki (DBG):

1) Wydział Projektów Celowych;
2) Wydział Projektów Badawczo-Rozwojowych i Celowych Zamawianych;
3) Wydział Analiz, Baz Danych i Monitorowania Pomocy Publicznej;
4) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DBG.


4. Departament Badań Naukowych (DBN):

1) Wydział Rejestracji i Analiz;
2) I Wydział Projektów Badawczych (w zakresie zespołów H-1, H-2, P-3);
3) II Wydział Projektów Badawczych (w zakresie zespołów P-4, P-5, P-6);
4) III Wydział Projektów Badawczych (w zakresie zespołów T-8, T-9, T-10, T-11);
5) IV Wydział Projektów Badawczych (w zakresie zespołów T-7, T-12);
6) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DBN.


5. Departament Bazy Badawczej (DBB):

1) Wydział Działalności Statutowej;
2) Wydział Inwestycji;
3) Wydział Działalności Wspomagającej Badania;
4) Stanowisko do Spraw Analiz i Baz Danych;
5) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DBB.


6. Departament Ekonomiczny (DE):

1) Wydział Koordynacji i Planowania;
2) Wydział Księgowości;
3) Wydział Finansowania Działalności Statutowej;
4) Wydział Finansowania Inwestycji;
5) Wydział Finansowania Projektów Badawczych;
6) Wydział Finansowania Projektów Celowych;
7) Wydział Finansowania Działalności Wspomagającej Badania;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Finansowania Przedsięwzięć Informatyzacyjnych;
9) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DE.


7. Departament Prawny (DP):

- stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DP.


8. Departament Społeczeństwa Informacyjnego (DSI):

- stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DSI.


9. Departament Strategii i Rozwoju Nauki (DSN):

1) Wydział do Spraw Foresightu,

2) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DSN.


10. Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej (DIA):

1) Wydział Obsługi Infrastruktury Informatycznej Ministerstwa;
2) Wydział Obsługi Baz Danych Ministerstwa;
3) Wydział Koordynacji Informatyzacji Administracji Publicznej;
4) Wydział Współpracy Międzynarodowej w Zakresie Informatyzacji;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Danych Osobowych (w tym Administrator Bezpieczeństwa Informacji);
6) stanowisko pracy pod nazwą Call Center;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Opiniowania Zamówień Publicznych;
8) inne stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DIA.


11. Departament Systemów Informatycznych Nauki (DIN):

1) Wydział Infrastruktury Informatycznej Nauki;
2) Wydział Zasobów Informacyjnych Nauki;
3) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DIN.


12. Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM):

1) Wydział Integracji Europejskiej;
2) Wydział Planowania, Koordynacji i Finansowania;
3) Wydział Koordynacji Funduszy Strukturalnych;
4) Wydział Wdrażania Funduszy Strukturalnych;
4) stanowisko pracy pod nazwą Biuro EUREKI;
5) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DWM.


13. Biuro Administracyjno-Gospodarcze (BA):

1) Wydział Gospodarczy;
2) Wydział Finansowo-Księgowy;
3) Wydział Transportu;
4) Wydział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia;
5) stanowisko pracy pod nazwą Archiwum Zakładowe;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Socjalnych;
7) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora BA.


14. Biuro Informacji i Promocji (BIP):

1) stanowisko pracy pod nazwą Biblioteka;
2) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora BIP.


15. Biuro Ministra (BM):

1) Wydział Prezydialny;
2) wydział pod nazwą Sekretariat Komitetu;
3) Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji;
4) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
5) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora BM.Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 3,00 zł (VAT 0,0%)


BACK