GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 4 lipca 2001 r.
Nr 10


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 22/2001 z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
  2. Nr 23/2001 z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
  3. Nr 24/2001 z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2001 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej
  4. Nr 25/2001 z dnia 21 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą

32

UCHWAŁA Nr 22/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z § 8 i § 13 uchwały Nr 34/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie wybranych międzynarodowych specjalnych programów w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 36) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 10 875 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2001-2003 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych pro-gramów międzynarodowych: Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", Piątego Programu Ramowego Badań i Szkolenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanego dalej "5.PR-E", Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych, zwanego dalej "COST", Inicjatywy EUREKA, zwanej dalej "EUREKA". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2001 roku - 4 073 600 zł,
w 2002 roku - 3 931 400 zł,
w 2003 roku - 2 870 000 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych: 5.PR, 5.PR-E, COST i EUREKA określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 105 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania przez jednostki naukowe współpracy z partnerami zagranicznymi oraz kosztów ponownego przygotowania wniosku, w celu uczestnictwa polskich zespołów naukowych w projektach 5.PR.

2. Jednostki naukowe, którym przyznaje się dofinansowanie w wysokości po 15 000 zł dla każdej z nich, określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Przyznaje się Instytutowi Psychiatrii i Neurologii będącemu koordynatorem projektu 5.PR środki w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów poniesionych na prace przygotowawcze do projektu 5.PR, a w szczególności na przygotowanie wniosku wymaganego przez Komisję Europejską.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, § 2 i § 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 22/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 lipca 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

Uwaga:

ze względu na dużą objętość tabela do Załącznika Nr 1 dostępna jest w formatach MS Word 6.0 lub w formacie RTF.


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 22/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 lipca 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerami zagranicznymi oraz kosztów ponownego przygotowania wniosków

 
Lp.
Nazwa jednostki
Nazwa
programu
Tytuł projektu
Wysokość
dofinansowania
1
2
3
4
5
1 Instytut Organizacji
i Zarządzania
w Przemyśle
ORGMASZ
Warszawa
INNOVATION -SME
II program horyzontalny
Promotion of innovation and competetiveness
Akronim : INNOTRAIN SME
15 000
2 Uniwersytet Gdański
Instytut Oceanografii
Pracownia Ekologii Estuariów
EESD
IV program tematyczny
Impact of changes in marine biodiversity on coastal ecosystems
Akronim: CHAMBIO
15 000
3 Uniwersytet Łódzki Katedra Informatyki EESD
IV program tematyczny
Quality, reliability and costeffectiveness of electrical power supply in liberalized energy markets
Akronim: ENERGY MARKETS
15 000
4 Politechnika Warszawska
Instytut Mikroelektroniki
i Optoelektroniki
GROWTH
III program tematyczny
Ferrite materials for low cost circulators
Akronim: FERMA
15 000
5 Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
Wydział Farmaceutyczny
LIFE QUALITY
I program tematyczny
Pharmaceutical care: impact on the quality of cancer care to day-patients in European hospitals
15 000
6 Instytut Morski
Gdańsk
EESD
IV program tematyczny
Risk potential and tools for coastal zone management at european coasts - risk zones at tidal and tideless coasts
Akronim: RIPCOM
15 000
7 Instytut Matki
i Dziecka
Warszawa
LIFE QUALITY
I program tematyczny
Management of abnormal cytology in HIV-1 infected women
15 000


33

UCHWAŁA Nr 23/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa
polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego
i Prezentacji Unii Europejskiej.


Na podstawie art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z

§ 1 i § 3 uchwały Nr 25/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 1999 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002 ( Dz. Urz. KBN Nr 6, poz. 25, z 2000 r. Nr 5, poz. 26 i Nr 7, poz. 37) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe Sp. z o.o. Hodowla Roślin Szalejewo, w łącznej wysokości 251 900 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2001-2003 prac wykonywanych w ramach projektu Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", pt.: "Ekologiczne użytki zielone odporne na stresy środowiskowe".

Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

1) w 2001 roku 92 000 zł,
2) w 2002 roku 73 200 zł,
3) w 2003 roku 86 700 zł.

§ 2.
1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 60 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania jednostkom pełniącym funkcję branżowych lub regionalnych punktów kontaktowych, na prace organizacyjno-informacyjne wspomagające przygotowanie polskich zespołów do uczestnictwa w 5.PR.

2. Jednostki organizacyjne, którym przyznaje się dofinansowanie, określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 i 2, będą przekazywane właściwym jednostkom organizacyjnym na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 września 2001 r.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


Załącznik
do uchwały Nr 23/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 lipca 2001 r.

Wykaz regionalnych i branżowych punktów kontaktowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie prac wspomagających przygotowanie polskich zespołów do uczestnictwa w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej

Lp.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Wysokość dofinansowania w złotych
1
2
3
1 Politechnika Krakowska - Centrum Transferu Technologii
20 000
2 Politechnika Gdańska
10 000
3 Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
20 000
4 Politechnika Wrocławska 
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
10 000

34

UCHWAŁA Nr 24/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2001 r. inwestycji służących
potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej.

Na podstawie art. 15 ust. 3 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z § 1 pkt 4 zarządzenia Nr 1/2001 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2001 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 3) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk środki finansowe w wysokości 40 000 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2001 r. inwestycji służącej potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej, dotyczącej budowy ogólnopolskiej sieci optycznej.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji celowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski

35

UCHWAŁA Nr 25/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 czerwca 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw 
Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą.


Na podstawie art. 8b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2001 r.w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1) w § 2 skreśla się pkt 1 i w pkt 3 skreśla się wyrazy "1 i".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski

Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK