GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 23 października 2002 r.
Nr 10


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 31/2002 z dnia 17 października 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
  2. Nr 32/2002 z dnia 17 października 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
  3. Nr 33/2002 z dnia 17 października 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2002 r.
  4. Nr 34/2002 z dnia 17 października 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie udziału w 2002 r. w specjalnym programie badawczym pod nazwą "eContent"
  5. Nr 35/2002 z dnia 17 października 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH:

  1. Nr 15/2002 z dnia 17 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.

44

UCHWAŁA Nr 31/2002 
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 października 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art.: 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 32 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 7 180 500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2002-2005 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo Technicznych COST, zwanego dalej "COST", Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO, zwanej dalej "UNESCO" oraz Programu "Nauka dla Pokoju", zwanego dalej "NATO". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

- w 2002 r. - 2 730 510 zł,
- w 2003 r. - 2 452 120 zł,
- w 2004 r. - 1 348 350 zł,
- w 2005 r. - 649 520 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych 5.PR, COST, UNESCO i NATO określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 255 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdej jednostki naukowej, określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR w ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 20 września 2001 r. konkursie na wsparcie centrów doskonałości, skierowanym do instytucji naukowych krajów kandydujących do Unii Europejskiej, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 720 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 20 000 zł przyznaje się jednostkom naukowym, wymienionym w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Przyznaje się środki finansowe w wysokości 30 000 zł Przemysłowemu Instytutowi Elektroniki w Warszawie, występującemu w charakterze koordynatora projektu 5.PR, z przeznaczeniem na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.

§ 5.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 4, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr 31/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 października 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych


ZAŁĄCZNIK Nr 2
do uchwały Nr 31/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 października 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym oraz kosztów ponownego przygotowania wnioskówZAŁĄCZNIK Nr 3
do uchwały Nr 31/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 października 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych występujących w charakterze koordynatora projektu 5.PR w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie na wsparcie centrów doskonałości, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 20 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku


45

UCHWAŁA Nr 32/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 października 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 2 pkt 3 lit. b zarządzenia Nr 1/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1, Nr 8, poz. 35 i Nr 9, poz. 43) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Podmiotom działającym na rzecz nauki, występującym w charakterze koordynatora projektu Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 90 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł dla każdego podmiotu, przyznaje się:

1) Stowarzyszeniu "Miasta w Internecie" w Tarnowie,

2) Eldos Sp. z o.o. we Wrocławiu,

3) Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S. A. w Katowicach.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym podmiotom działającym na rzecz nauki na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber

46

UCHWAŁA Nr 33/2002
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 17 października 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 21/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 8, poz. 29 i Nr 9, poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:
 

1) w § 1 wyrazy "24.270.000 zł" zastępuje się wyrazami "26.631.100 zł";

2) w załączniku do uchwały:

a) Lp. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Minister Gospodarki .......... 1.810.000";

b) Lp. 10 otrzymuje brzmienie:
"10. Minister Zdrowia .......... 2.750.000 ,

c) Lp. 11 otrzymuje brzmienie:
"11. Prezes Polskiej Akademii Nauk .......... 6.786.000";

d) Lp. 15 otrzymuje brzmienie:
"15. Minister Nauki Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych .......... 5.470.900";

e) dodaje się Lp. 16 w brzmieniu:
"16. Minister Środowiska ........... 250.000".


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber

47

UCHWAŁA Nr 34/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 października 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie udziału w 2002 r. w specjalnym programie badawczym pod nazwą "eContent".

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 13/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie udziału w 2002 r. w specjalnym programie badawczym pod nazwą "eContent" (Dz.Urz. MN i KBN Nr 5, poz. 16) w § 1 wyrazy "50.000 zł" zastępuje się wyrazami "160.000 zł".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber

48

UCHWAŁA Nr 35/2002 
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 października 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 32 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) uchwala się, co następuje:

§1.

W uchwale Nr 28/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 19 września 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 9, poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 wyrazy "2 360 000 zł" zastępuje się wyrazami "2 340 000 zł",

2) w załączniku Nr 3 do uchwały skreśla się Lp. 59.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


49

ZARZĄDZENIE Nr 15/2002
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 października 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 80 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) zarządza się, co następuje:

§1.

W zarządzeniu Nr 1/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1, Nr 8, poz. 35 i Nr 9, poz. 43) wprowadza się następujące zmiany w § 2:

1) w pkt 3 lit. a) wyrazy "24.270.000 zł" zastępuje się wyrazami "26.631.100 zł",

2) w pkt 3 lit. b) wyrazy "10.180.000 zł" zastępuje się wyrazami "7.818.900 zł".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK