GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, dnia 4 lipca 2003 r.
Nr 10


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 23/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
 2. Nr 24/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na sfinansowanie w 2003 r. wkładu strony polskiej z tytułu uczestnictwa w Szóstym Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technicznego i prezentacji, przyczyniającym się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz do innowacji
 3. Nr 25/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r.
 4. Nr 26/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2003 r.
 5. Nr 27/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2003 r.
 6. Nr 25/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie udziału w 2003 r. w specjalnym programie badawczym pod nazwą "eContent"
 7. Nr 25/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2003 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 10/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r.
 2. Nr 12/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r.


32

 
UCHWAŁA Nr 23/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 42 270 132 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2003 – 2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej „5.PR”, Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST), Inicjatywy EUREKA, Inicjatywy Środkowo–Europejskiej (CEI), programu badawczego realizowanego w ramach współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i Western Arctic Shelf Basin Interaction (SBI), współfinansowanych z zagranicznych środków niepodlegających zwrotowi. Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2003 r. – 14 214 854 zł,
w 2004 r. – 13 534 380 zł,
w 2005 r. – 10 000 398 zł,
w 2006 r. –   4 520 500 zł.

2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wydziałowi Mechaniczno-Energetycznemu Politechniki Wrocławskiej występującemu w charakterze koordynatora projektu Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej, zwanego dalej „6.PR”, przyznaje się środki finansowe w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.

§ 3.

 1. Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR i 6.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 255 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

W uchwale Nr 10/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 5, poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 1 w ust. 1 skreśla się wyrazy „Niemieckiego Synchrotronu Elektronowego (DESY)”,
 2. w załączniku do uchwały po Lp. 84 wyraz „DESY” zastępuje się wyrazem „IAEA” a po Lp. 86 skreśla się wyraz „IAEA”.
§ 6.

W uchwale Nr 15/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 7, poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:
1)    w § 1 w ust. 1 wyrazy „13 310 654 zł” zastępuje się wyrazami „13 145 689 zł”, oraz wyrazy:
„w 2003 r. –6 939 657 zł”,
„w 2004 r. –3 699 728 zł”,
„w 2005 r. –2 541 817 zł”,
zastępuje się wyrazami
„w 2003 r. – 6 881 767 zł”,
„w 2004 r. – 3 653 838 zł”;
„w 2005 r. – 2 480 632 zł”;
2)    w § 2 w ust. 1 wyrazy „100 000 zł” zastępuje się wyrazami „80 000 zł”;
3)    w załączniku Nr 1 do uchwały skreśla się Lp. 13;
4)    w załączniku Nr 2 do uchwały skreśla się Lp. 3.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr 23/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 26 czerwca 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych


Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w zlotych w latach
1
2
3
2003
4
2003
5
2003
6
2003
7
2003
8
5.PR
1 Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Monitoring metanu w Europie
Akronim: METH –MONITEUR
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-2002-00175
46 500 61 200 - - 107 700
2 Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Rośliny jadalne basenu Morza Śródziemnego: potencjalne nowe środki odżywcze i lecznicze oraz ich obecna rola w diecie śródziemnomorskiej
Akronim: Local Food Nutraceuticals
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK1-CT-2001-00173
298300 158 100 - - 456 400
3 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Wykorzystanie ściany komórkowej drożdży do poszukiwania związków o działaniu grzybobójczym
Akronim: EUROCELLWALL
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK3-CT-2000-01537
111 000 - - - 111 000
4 Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w zlewniach transgranicznych
Akronim: TRANSCAT
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2002-00124
103 390 166 700 113 860 - 383 950
5 Zakład Fizjologii Roślin PAN w Krakowie Centrum badań nad biologią roślin poddanych działaniu stresu środowiskowego w zrównoważonej produkcji rolniczej
Akronim: CROPSTRESS
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2002-30424
588 800 416 000 272 000 - 1 276 800
6 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie Ocena pojedynczych i wielokrotnych mutacji u myszy transgenicznych służących jako modele choroby Alzheimera
Akronim: APP-PS
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK6-CT-1999-01289
149 000 - - - 149 000
7 Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie Ochrona zasobów leśnych w Europie Środkowej
Akronim: PROFOREST
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK1-CT-2002-30315
389 000 311 000 345 000 - 1 045 000
8 Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach Centrum doskonałości: Gliwickie centrum metod datowania bezwzględnego
Akronim: GADAM
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-2002-80008
57 500 490 690 25 600 - 573 790
9 Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach Rekonstrukcja zmienności klimatu europejskiego na przestrzeni ostatnich 400 lat w oparciu o analizy izotopowe wysokiej rozdzielczości
Akronim: ISONET
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-2002-00147
194 500 134 980 53 400 - 382 880
10 Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie Centrum doskonałości fizyki stosowanej w rolnictwie zrównoważonym
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2002-30428
378 800 406 800 396 000 - 1 181 600
11 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Poprawa właściwości powierzchniowych implantów metalicznych: nowe metody preparatyki i nowe materiały
Akronim: NAS-SIMI
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G5RD-CT-2000-00423
260 000 - - - 260 000
12 Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej Centrum doskonałości recyklingu materiałów
Akronim: MAREC
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1MA-CT-2002-04064
249 000 249 600 249 000 - 747 600
13 Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Międzynarodowe badanie determinantów jakości życia i świadczeń zdrowotnych dla osób starszych
Akronim: CLESA
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK6-CT-2000-00664
87 000 34 000 - - 121 000
14 Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu Ocena bezpieczeństwa i efektywności suplementacji żelazem u kobiet w ciąży
Akronim: FeMMES
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK1-CT-1999-00337
192 010 4 480 - - 196 490
15 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Modelowanie w zagadnieniach biomedycznych i diagnostyka
Akronim: ABIOMED
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK6-CT-2002-90449
245 800 179 000 173 000 - 597 800
16 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Emisja rtęci z zakładów produkcji chloru i wodorotlenku sodu w Europie
Akronim: EMECAP
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK4-CT-2000-00489
108 290 25 970 - - 134 260
17 Instytut Odlewnictwa w Krakowie Wykrywanie i lokalizacja korozji na statkach (przewożących ropę naftową) za pomocą emisji akustycznej
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVG1-CT-2002-00067
32 400 28 300 38 800 15 600 115 100
18 Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Sterowane komputerowo maszyny wytrzymałościowe dla próby rozciąganie – walidacja
Akronim: TENSTAND
5.PR –
Kontrakt: G6RD-CT-2000-00412
208 020 25 980 - - 234 000
19 Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie Nowoczesne i przyjazne środowisku materiały dla budownictwa komunikacyjnego
Akronim: SAMARIS
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: GRD2/2000/30228
88 480 79 680 30 080 - 198 240
20 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Wirtualna analiza środowiska zderzeń dla symulacji bezpieczeństwa pasażerów
Akronim: ADVANCE
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G3RD-CT-2000-00276
239 190 - - - 239 190
21 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie (dla Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej) Przednormatywne prace nad próbkowaniem i badaniem biopaliw stałych i opracowaniem systemu zapewnienia jakości
Akronim: BIONORM
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK6-CT-2001-00556
62 160 40 880 - - 103 040
22 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego Opracowanie zintegrowanych koncepcji reutylizacji wód odpadowych
Akronim: AQUAREC
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2002-00130
92 190 93 450 88 480 - 274 120
23 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Biodegradacja pulpy drzewnej przy użyciu reakcji enzymów ligninolitycznych
5.PR – I Program Horyzontalny
Kontrakt: ICA2-CT-2000-10050 (Kontynuacja: czwarty rok realizacji projektu)
53 100 - - - 53 100
24 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Podtrzymanie zdolności do pracy w zawodzie pielęgniarki – badanie przedwczesnego odchodzenia z pracy
Akronim: Nurses’ exit study
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK6-CT-2001-00475
42 350 60 550 - - 102900
25 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dalszy rozwój europejskiej polityki w zakresie rolnictwa ekologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia Unii Europejskiej
Akronim: EU-CEEOFP
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2002-00917
184 190 237 050 68 410 - 489 650
26 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wysokiej jakości odporne jabłonie dla rolnictwa zrównoważonego
Akronim: HiDRAS
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2002-01492
214 800 186 000 186 000 186 000 772 800
27 Instytut Geofizyki PAN w Warszawie Rozwój w istniejących badaniach trzęsień ziemi infrastruktury w kierunku Śródziemnomorsko-Europejskiej sieci szybkiej wymiany danych sejsmicznych oraz ich archiwizacji
Akronim: MEREDIAN
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVR1-CT-2000-40007
37 000 68 000 21 000 - 126 000
28 Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Badanie egzotycznych jąder atomowych przy użyciu spektrometrów identyfikujących
Akronim: EXOTAG
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRI-CT-1999-50017 (Kontynuacja projektu – 4-ty i 5-ty rok realizacji projekt)
139 000 37 000 - - 176 000
29 Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Europejska Akcja Antykoagulacyjna (EAA): ocena kosztów i skuteczności leczenia przeciwzakrzepowego wspomaganego komputerowo
Akronim: EAA – COMPUTER DOSAGE
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLG4-CT-2001-02175
48 100 33 800 - - 81 900
30 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego Badania strukturalne i funkcjonalne glikoprotein wirusa zapalenia wątroby typu C w celu identyfikacji nowych metod terapeutycznych
Akronim: ENHCV
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK2-CT-2001-01120
240 000 240 000 101 600 - 581 600
31 Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Zintegrowane podejście do usuwania przez rośliny toksycznych metali z gleb
Akronim: METALLOPHYTES
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK3-CT-2000-00479
251 800 18 000 - - 269 800
32 Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Zlewnie rzeczne Europy. Zmiany w zlewniach i ich wpływ na wybrzeże
Akronim: EUROCAT
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2000-00044
90 500 - - - 90 500
33 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Żywienie jako element jakości życia w starszym wieku
Akronim: SENIOR FOOD
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK1-CT-2002-02447
108 963 108 962 54 482 - 272 407
34 Wydział Nauk Społeczyych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie i współrządzenie europejskie
Akronim: CIVGOV
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPSE-CT-2002-00114
99 050 104 970 42 130 - 246 150
35 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie Restrukturyzacja wielkich osiedli mieszkaniowych w miastach europejskich: dobre przykłady i nowe wizje rozwoju zrównoważonego jednostek sąsiedzkich i miast
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK4-CT-2002-00085
119 580 101 999 84 309 - 305 888
36 Instytut Farmakologii PAN w Krakowie Opiaty w leczeniu przewlekłego bólu i stanu zapalnego układu ruchowego
Akronim: EPILA
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK6-CT-1999-02234
118 770 79 170 - - 197 940
37 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach Centrum badań biotechnologii środowiskowej
Akronim: DEMETER
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2002-80009
277 200 221 900 205 100 - 704 200
38 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Ekonomiczny cyfrowy układ typu fly by wire sterowania lotem dla małego samolotu ogólnego przeznaczenia
Akronim: ADFCS II
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G4RD-CT-2000-00286
261 261 - - - 261 261
39 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Los i toksyczność allelozwiązków (naturalnych toksyn roślinnych) w odniesieniu do środowiska i konsumenta
Akronim: FATEALLCHEM
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2001-01967
103 351
104 298
-
-
207 649
40 Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu Standaryzacja systemów klasyfikacji rzek: ramowa metoda kalibracji wyników biologicznej oceny jakości rzek na potrzeby klasyfikacji ekologicznej zgodnej z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej
Akronim: STAR
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2001-00089
128 840 81 600 - - 210 440
41 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu – Wólka Kosowska Centrum doskonałości: Zastosowanie genomiki i biotechnologii do doskonalenia cech funkcjonalnych zwierząt gospodarskich i jakości produktów zwierzęcych
Akronim: ANIMBIOGEN
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK3-CT-2002-30354
235 900 157 000 157 000 38 900 588 800
42 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie Linia komórkowa DT40 limfocytów B jako model genetyczny i alternatywa dla badań z użyciem zwierząt laboratoryjnych
Akronim: Somatic cell genetic
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK3-CT-2000-00785
144 850 76 000 - - 220 850
43 Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kodeksy etyczne w pielęgniarstwie: treść i funkcje w perspektywie europejskiej
Akronim: Nurses’ Codes
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLG6-CT-2001-00945
75 000 65 000 - - 140 000
44 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Wpływ zmian użytkowania gruntów na źródła, receptory i strumienie węgla na obszarach górskich Europy
Akronim: CARBMONT
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-2001-00125
72 100 50 600 - - 122 700
45 Instytut Agrofizyki im. B.Dobrzańskiego PAN w Lublinie Ocena wpływu zmian klimatu na użytkowanie ziemi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Akronim: ACCELERATES
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-2000-00061
60 900 - - - 60 900
46 Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach Zaawansowana infrastruktura do paneuropejskiej inżynierii rozproszonej
Akronim: E-Colleg
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-1999-11746 (Kontynuacja projektu – rozszerzenie zadań – realizacja projektu przedłużona przez KE)
305 400
-
-
-
305 400
47 Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego Prognozowanie procesów dynamicznych zachodzących w strefach oceanicznych i brzegowych Europy
Akronim: HIPOCAS
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-1999-00038
217 950 95 670 - - 313 620
48 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach Klaster wirtualnych organizacji
Akronim: VOSTER
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-32031
66 600 28 600 - - 95 200
49 Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Inicjatywa europejska dla pierwotnych niedoborów odporności
Akronim: EURO-PID
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLG1-CT-2002-01395
65 700 64 000 - - 129 700
50 Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wybór żywności, spożywanie posiłków: utrzymanie niezależności i jakości życia w starszym wieku
Akronim: SENIOR FOOD
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK1-CT-2002-02447
184 400 202 400 188 976 - 575 776
51 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego Upowszechnianie technologii gridowych, standardy, aplikacje, prognozy i szkolenia
Akronim: GRIDSTART
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-34808
132 717 96 717 - - 229 434
52 Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa w Warszawie Integracja z Unią Europejską a perspektywy konwergencji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Determinanty luki w produktywności Akronim: Productivity Gap
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt:HPSE-CT-2001-00065
16 720 55 450 - - 72 170
53 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. w Warszawie Europejska sieć służąca promocji technologii energetycznych w sektorze budownictwa
Akronim OPET Building
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2002/94
31 599 9 302 - - 40 901
54 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie Ośrodek Przekazu Innowacji – Polska Południowa
5.PR – II Program Horyzontalny
Kontrakt: IRC 4.62 ADD2 (Kontynuacja projektu - realizacja projektu przedłużona przez KE)
148 100 32 107 - - 180 207
55 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. w Gdańsku Rozwój systemów ciepłowniczych/elektrociepłowni w krajach kandydujących do UE
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2002/52
16 180 8 990 - - 25 170
56 International Management Services Sp. z o.o. w Krakowie Czasowo zorientowany model zrównoważonej rewitalizacji miast
Akronim: SURE
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK4-CT-2002-00094
95 600 72 300 15 000 - 182 900
57 Bioinfobank Sp. z o.o. w Poznaniu Liniowe motywy eukariotyczne
Akronim: ELM
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLRI-CT-2000-00127
152 100 150 800 - - 302 900
58 Bioinfobank Sp. z o.o. w Poznaniu Wykorzystanie genomiki do tworzenia ekologicznych organizmów do oczyszczania środowiska
Akronim: MiFRIEND
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK3-CT-2000-00170
421 200 - - - 421 200
5.PR- ”Sieć”
59 Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie Europejska sieć informacji o różnorodności biologicznej
Akronim: ENBI
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-2002-20020
5 000 7 000 - - 12 000
60 Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Probabilistyka kwantowa z zastosowaniem do fizyki, teorii informacji i biologii
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRN-CT-2002-00279
100 000 - - - 100 000
61 Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Badania zjawisk porządkowania spinowego, ładunkowego i orbitalnego w złożonych tlenkach metali przejściowych
Akronim: SCOOTMO
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRN-CT-2002-00293
58 000 25 000 17 000 - 100 000
62 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego Fauna Europy
Akronim: FaEu-NAS
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt:EVR1-CT-1999-20001
2 300 7 000 - - 9 300
63 Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Europejski wirtualny instytut materiałów odniesienia
Akronim: VI-RM
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G7RT-CT-2002-05104
14 630 4 560 3 229 - 22 419
64 Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Forum laboratoriów wdrażających unijną Dyrektywę na tematy kompatybilności elektromagnetycznej
Akronim: FOR-EMC
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G7RT-CT-2002-05107
2 500 7 500 - - 10 000
65 Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej Planowanie i rozwój transportu w aglomeracjach europejskich
Akronim: PLUME
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK4-CT-2002-20011
2 300 2 300 1 800
6 400
66 Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi Doskonalenie oceny ekspozycji w przemyśle gumowym dla prospektywnych badań kohortowych i kontroli narażenia
Akronim: EXASRUB
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK4-CT-2001-00160
33 180 - - - 33 180
67 Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej Bezpieczeństwo i niezawodność wyrobów przemysłowych, systemów i sektorów gospodarczych
Akronim: SAFERELNET
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RT-CT-2001-05051
5 300 5 300 5 400
16 000
68 Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi Europejski system kontroli uczuleń kontaktowych – centrum danych
Akronim: ESSCA-DC
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK4-CT-2001-00343
18 908 - - - 18 908
69 Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Rozwój infrastruktury metrologicznej w chemii w krajach kandydujących do Unii Europejskiej
Akronim: QUA-NAS
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G7RT-CT-2002-05110
26 600
5 400
5 742
-
37 742
70 Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej Nawiązanie współpracy pomiędzy innowacyjnymi regionami w Europie a regionami w krajach stowarzyszonych
Akronim: PARTNER
5.PR – II Program Horyzontalny
Kontrakt: IPS-2000-01008
8 235 - - - 8 235
71 Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu Rola czynników środowiskowych i infekcji w etiologii atopii i astmy oskrzelowej u dzieci
Akronim: E21-4AYC
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK4-CT-2000-00263
17 300 28 475 - - 45 775
MSN
72 Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej Sieć naukowa pn. Recykling Materiałów – 3 RNET 100 000 150 000 - - 250 000
73 Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego dla Stacji Badania Wędrówek Ptaków Przebendowo-Choczewo Działalność koordynacyjna [polskiej sieci naukowej w ramach programu SE European Bird Migration Network (SEEN)
(dofinansowanie na rozszerzenie zadań)
35 000 40 000 - - 75 000
74 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie Międzynarodowa współpraca w formie sieci naukowej związanej z konwencją polsko-francuską IN2 P3 w zakresie cząstek elementarnych, fizyki jądrowej niskich energii i jej zastosowań
(kontynuacja dofinansowania)
204 000 205 000 205 000 - 614 000
75 Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu Międzynarodowa sieć badawcza ds. lnu i innych roślin włóknistych (FAO European Cooperative Research Network on Flax and other Bast Plants) działająca w ramach systemu ESCORENA 70 000 70 000 70 000 - 210 000
COST
76 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka COST 527 - Plazmowe nakładanie oraz plazmowa modyfikacja powierzchni – zastosowania w ochronie środowiska. 150 000 100 000 100 000 - 350 000
77 Instytutu Odlewnictwa w Krakowie COST 531 – Projektowanie lutowi bezołowiowych nowej generacji. 150 000 120 000 120 000 120 000 510 000
78 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie COST 531 - Nowe materiały i technologie dla lutowania bezołowiowego. 180 000 250 000 300 000 200 000 930 000
79 Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademia Rolnicza we Wrocławiu COST 625 – Trójwymiarowe monitorowanie aktywnych struktur tektonicznych. 265 200 234 000 234 000 - 733 200
EUREKA
80 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie E! 3034
SEFIE

Steelbiz jako E-forum do wdrażania Eurokodów dot. budownictwa stalowego
80 000 132 000 106 000 - 318 000
81 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie E! 3064
BIOMIXEDPACK

Nowe warstwowe materiały opakowaniowe z surowców odnawialnych.
164 000 352 000 284 000 - 800 000
82 Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu E! 3064
BIOMIXEDPACK

Nowe warstwowe materiały opakowaniowe z surowców odnawialnych.
160 000 270 000 270 000 - 700 000
83 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej E! 3065
INCOWATRANS

Nowa generacja przyjaznych środowiskowo statków śródlądowych i przybrzeżnych dla polskiego systemu dróg wodnych relacji wschód-zachód
1 000 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 6 700 000
84 Instytut Morski w Gdańsku E! 3065
INCOWATRANS

Nowa generacja przyjaznych środowiskowo statków śródlądowych i przybrzeżnych dla polskiego systemu dróg wodnych relacji wschód-zachód
140 000 560 000 600 000 380 000 1 680 000
85 Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej E! 3065
INCOWATRANS

Nowa generacja przyjaznych środowiskowo statków śródlądowych i przybrzeżnych dla polskiego systemu dróg wodnych relacji wschód-zachód
350 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 350 000
86 Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach E! 3073
CONTANNEALEDSHEETS

Wprowadzenie metod sterowania i optymalizacji procesów ciągłych, opartych na wiedzy podstawowej, do produkcji blach ze stali IF w celu poprawy ochrony środowiska i wzrostu efektywności produkcji
260 000 410 000 100 000 180 000 950 000
87 Wydział Oceanotechniki i Okrętnictwa Politechniki Gdańskiej E! 3074
ASPIS

Zastosowanie wielowarstwowych paneli stalowych w konstrukcji statków
1 000 000 1 500 000 1 500 000 500 000 4 500 000
88 Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej Akademii Medycznej w Warszawie E! 2939
CAVASCREEN

System badań przesiewowych układu sercowo-naczyniowego bazujący na wieloparametrowej analizie hemodynamiki serca i perfuzji naczyniowej w wybranych obszarach serca
152 000 127 000 100 000 - 379 000
CEI
89 Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie Metody badań i monitoringu procesów osuwiskowych na przykładzie Polski, Czech i Słowacji CEI Action Plan 2002 – 2003 I.6.8. Geohazards in Central Europe 101 000 81 000 82 000 - 264 000
ESA
90 Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Optymalizowanie pokładowego podsystemu telekomunikacyjnego minisatelity 160 200 185 800 87 000 - 433 000
SBI
91 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie Western Arctic Shelf Basin Interaction (SBI) – Kontrakt z Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych Kontrakt Nr: N62558-02-M-6483 57 000 - - - 57 000Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 23/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 26 czerwca 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym oraz kosztów ponownego przygotowania wniosków


Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1 2 3 4
5.PR
1 Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej III Program Tematyczny 5.PR Wykorzystanie w europejskiej przestrzeni badawczej potencjału krajów stowarzyszonych w dziedzinie nanotechnologii
Akronim: NAS NANO
2 Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie I Program Tematyczny 5.PR Systemy wspomagania podjęcia decyzji w zakresie postępowania z owadami liściożernymi sosny w Europie: nowe narzędzia w ochronie lasu
Akronim: MONIPINE
3 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego I Program Tematyczny 5.PR Znaczniki dynamiczne – nowe narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne
Akronim: DM
6.PR
4 Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi 6.PR
Priorytet 3
Innowacyjne funkcjonalne tekstylia dla wyrobów technicznych
Akronim: FUNCTEX
5 Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej 6.PR
Priorytet 3
Produkcja i zastosowania organizowanych na poziomie nano biopowierzchni: przyszłe technologie dla badań biomedycznych i bioinżynieryjnch
Akronim: ProBioSurf
6 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie 6.PR
Priorytet 3
Inżynieria w makroskali warstw o strukturze nanometrycznejdo zastosowań ochronnych
Akronim: NANOFILMS
7 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie 6.PR
Priorytet 3
Przełomowe obróbki powierzchni (czyszczenie, ochrona, własności) oraz europejska siec danych technologii obróbki powierzchni
Akronim: SOLUTION PROVISION
8 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej 6.PR
Priorytet 3
Nowe fotokatalityczne warstwy otrzymane z nanokompozytowych półprzewodników
Akronim: PHOTONANOX
9 Instytut Problemów Jądrowych w Otwocku-Świerku 6.PR
Priorytet 3
Trwałe, wysokiej jakości, zaawansowane technologicznie materiały hybrydowe (organiczno-nieorganiczne) do zastosowań technicznych
Akronim: SHAPE
10 Instytut Problemów Jądrowych w Otwocku-Świerku 6.PR
Priorytet 3
Lamelarne nanokompozyty jako wielofunkcyjne materiały ogniotrwale dla zrównoważonego rozwoju branży elektryczno-elektronicznej
Akronim: NANOTRONICS
11 Instytut Problemów Jądrowych w Otwocku-Świerku 6.PR
Priorytet 3
Świat bez tarcia
Akronim: NANOLUBE
12 Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi 6.PR
Priorytet 3
Nowe systemy powierzchniowego wykończenia wielofunkcyjnych tekstyliów i włóknin
Akronim: SURFTEX
13 Przemysłowy Instytut Elektroniki w Warszawie 6.PR
Priorytet 3
Wielofunkcyjne i inteligentne materiały posiadające własności adaptacyjne
Akronim: MIMAP
14 Wydział Maszyn Roboczych Politechniki Poznańskiej 6.PR
Priorytet 3
Europejski instytut zrównoważonych rozwiązań
Akronim: IN-SUSTAIN
15 Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej 6.PR
Priorytet 3
Zintegrowany inteligentny system wytwarzania
Akronim: 12MS
16 Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej 6.PR
Priorytet 3
Przyszłość tworzyw sztucznych w chemii przyjaznej środowisku
Akronim: NIRVANA
17 Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej 6.PR
Priorytet 3
Nowe zintegrowane badania nad opracowaniem zaawansowanych nanokompozytów
Akronim: GREENPLAS

33

 
UCHWAŁA Nr 24/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 26 czerwca 2003 r.


w sprawie przyznania środków finansowych na sfinansowanie w 2003 r. wkładu strony polskiej z tytułu uczestnictwa  w Szóstym Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technicznego i prezentacji, przyczyniającym się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz do innowacji.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335), oraz w związku z § 2 pkt 1 lit. b zarządzenia Nr 1/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 2 i Nr 6, poz. 20) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, pełniącemu funkcję krajowego punktu kontaktowego w ramach koordynowania działań związanych z uczestnictwem w Szóstym Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technicznego i prezentacji, przyczyniającym się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz do innowacji, przyznaje się środki finansowe w złotych, stanowiące równowartość kwoty 707 483 EUR, z przeznaczeniem na sfinansowanie II raty wkładu strony polskiej z tytułu uczestnictwa w tym Programie w 2003 r.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, po skorygowaniu ich wysokości stosownie do otrzymanej z Komisji Europejskiej Note Verbale, zostaną przekazane Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej, po otrzymaniu Note Verbale, po dokonaniu przeliczenia według aktualnego kursu walut, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber
34

 
UCHWAŁA Nr 25/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 26 czerwca 2003 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 13/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 6, poz. 18 i Nr 8, poz. 30) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 w ust. 1 wyrazy „1 291 157 400 zł” zastępuje się wyrazami „ 1 292 277 400 zł”,
 2. w załączniku do uchwały:
a)    w Lp. 142 w kolumnie 4 wyrazy „2 148 400” zastępuje się wyrazami „2 218 400”,
b)    w Lp. 292 w kolumnie 4 wyrazy „1 921 800” zastępuje się wyrazami „2 371 800”,
c)    w Lp. 337 w kolumnie 4 wyrazy „12 374 000” zastępuje się wyrazami „12 974 000”.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

 

35

 
UCHWAŁA Nr 26/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 26 czerwca 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2003 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 18/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 8, poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 wyrazy „125.907.000 zł” zastępuje się wyrazami „156.073.000 zł,
 2. w załączniku do uchwały:
a)    Lp. 74 otrzymuje brzmienie:
74 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 40 000

b)    po Lp. 97 dodaje się wyrazy „Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej” oraz dodaje się Lp. 98 – Lp. 102 w brzmieniu:
„98 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 850 000
99 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 770 000
100 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2 556 000
101 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 260 000
102 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu 460 000”

c)    po Lp. 102 dodaje się wyrazy „Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Zdrowia” oraz dodaje się Lp. 103 – Lp. 114 w brzmieniu:
„103 Akademia Medyczna w Białymstoku 1 264 000
104 Akademia Medyczna w Bydgoszczy 1 335 000
105 Akademia Medyczna w Gdańsku 2 197 000
106 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 2 826 000
107 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 884 000
108 Akademia Medyczna w Lublinie 2 019 000
109 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 250 000
110 Akademia Medyczna w Poznaniu 2 451 000
111 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 1 384 000
112 Akademia Medyczna w Warszawie 3 227 000
113 Akademia Medyczna we Wrocławiu 2 077 000
114 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 1 356 000”


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber
 


36

 
UCHWAŁA Nr 27/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 26 czerwca 2003 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków  finansowych  na  finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2003 r.


Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o  Komitecie  Badań  Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 8/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 4, poz. 12 i Nr 7, poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:
1)    w § 1 wyrazy „28.607.000 zł” zastępuje się wyrazami „30.507.000 zł”;
2)    w załączniku do uchwały:
a) Lp. 13 otrzymuje brzmienie:
         „13. Prezes Polskiej Akademii Umiejętności ............................................ 370.000”,
b) Lp. 16 otrzymuje brzmienie:
         „16. Minister Nauki – Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych  ...... 7.692.000”,
c) po Lp. 16 dodaje się Lp. 17 – 19 w brzmieniu:
    „17. Minister Infrastruktury ........................................................................... 500.000,
     18. Prezes Głównego Urzędu Miar .............................................................. 25.000,
     19. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego .................................................... 45.000”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber37

 
UCHWAŁA Nr 28/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 26 czerwca 2003 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie udziału w 2003 r. w specjalnym programie badawczym pod nazwą „eContent”.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.

W uchwale Nr 12/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie udziału w 2003 r. w specjalnym programie badawczym pod nazwą „eContent” (Dz. Urz. MN i KBN Nr 5, poz. 16) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
 
 1. dotychczasową  treść oznacza się jako ust.1;
 2. po ust.1 dodaje się ust.2-4 w brzmieniu:
„ 2. Przyznaje się Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pełniącej funkcję krajowego punktu kontaktowego w ramach koordynowania działań, o których mowa w ust. 1, środki finansowe w złotych, stanowiące równowartość 24.075,00 EUR, z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu strony polskiej z tytułu uczestnictwa w programie eContent w 2003 r. wnoszonego na podstawie decyzji Nr 1/2002 Rady Stowarzyszenia Rzeczypospolitej Polskiej-Unii Europejskiej z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia ogólnych warunków uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w programach wspólnotowych.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, zostaną przekazane Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie po dokonaniu przeliczenia według aktualnego kursu walut, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.

4. Wkład strony polskiej z tytułu uczestnictwa w programie eContent w 2003 zostanie sfinansowany ze środków wyodrębnionych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b zarządzenia Nr 1/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 2, Nr 6, poz. 20 i Nr 10, poz. 39).”
 
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber
 

38

 
UCHWAŁA Nr 29/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 26 czerwca 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2003 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych.

 Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 2/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2003 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 4), wprowadza się następujące zmiany w § 1:
 1. w ust. 1 wyrazy „171 798 EUR” zastępuje się wyrazami „172 593 EUR”;
 2. w ust. 2 w pkt 1 w lit. a wyrazy „41 484 EUR” zastępuje się wyrazami „42 279 EUR”.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber 39
 
ZARZĄDZENIE Nr 10/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 24 czerwca 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r


Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o  Komitecie  Badań  Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i  z 2003 r. Nr 39, poz. 335) i § 80 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642)  zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 1/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie  określonych zadań w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 2 i Nr 6, poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w  § 1 wyrazy „677.310.000 zł” zastępuje się wyrazami  „679.210.000 zł”;
 2. w  § 2 w pkt 3 w lit. a wyrazy „28.607.000 zł” zastępuje się wyrazami „30.507.000 zł”,
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu  Badań  Naukowych

Michał  Kleiber
40
 
ZARZĄDZENIE Nr 12/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 26 czerwca 2003 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r.


Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 4/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 3, poz. 11 i Nr 7, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 1 w ust. 1 wyrazy "1 291 426 000,00 zł" zastępuje się wyrazami "1 292 546 000,00 zł"
 2. w § 4 wyrazy "17 720 000,00 zł" zastępuje się wyrazami "15 820 000,00 zł"
 3. w załączniku Nr 1 do zarządzenia:
 1. w Lp. 4 w kolumnie 3 wyrazy "123 841 200" zastępuje się wyrazami "123 911 200",
 2. w Lp. 8 w kolumnie 3 wyrazy "53 721 700" zastępuje się wyrazami "54 171 700",
 3. w Lp. 11 w kolumnie 3 wyrazy "78 769 700" zastępuje się wyrazami "79 369 700"
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu  Badań  Naukowych

Michał  Kleibe

Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 3,50 zł (VAT 0,0%)


BACK