GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 6 sierpnia 2001 r.
Nr 11


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 26/2001 z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie finansowania ze środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu dotyczącym budowy teleskopu SALT w Republice Południowej Afryki
  2. Nr 27/2001 z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 11/2001 z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r.

36

UCHWAŁA Nr 26/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 26 lipca 2001 r.

w sprawie finansowania ze środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu dotyczącym budowy teleskopu SALT w Republice Południowej Afryki

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 3 i art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z § 1 pkt 3 zarządzenia Nr 1/2001 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2001 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 3 i Nr 6, poz. 24) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że ze środków finansowych, wyodrębnionych w ramach środków przeznaczonych w budżecie państwa na naukę na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych, zostanie sfinansowany udział w międzynarodowym przedsięwzięciu podejmowanym na podstawie umowy międzyrządowej, dotyczącym budowy teleskopu SALT w Republice Południowej Afryki, zwanym dalej "projektem SALT", do łącznej wysokości stanowiącej równo-wartość w złotych kwoty 2.500.000 USD, corocznie po 500.000 USD w latach 2001-2005.

§ 2.

1. Środki finansowe, o których mowa w § 1, przyznaje się Centrum Astronomicznemu im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zwanemu dalej "Centrum Astronomicznym PAN", pełniącemu funkcję koordynatora projektu SALT.

2. Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną w każdym roku przekazane Centrum Astronomicznemu PAN, w formie dotacji podmiotowej, na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, po dokonaniu przeliczenia według aktualnego kursu walut, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu płatności, z uwzględnieniem harmonogramu płatności przedłożonego przez Centrum Astronomiczne PAN.

§ 3.

1. Centrum Astronomiczne PAN przedstawia Komitetowi Badań Naukowych rozliczenie wydatków poniesionych każdego roku nie później niż do dnia 28 lutego następnego roku.

2. Szczegółowe warunki przekazywania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na budowę teleskopu SALT zostaną określone w decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


37

UCHWAŁA Nr 27/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 26 lipca 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.


Na podstawie art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z § 1 i § 3 uchwały Nr 25/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 1999 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999- -2002 (Dz. Urz. KBN Nr 6, poz. 25, z 2000 r. Nr 5, poz. 26 i Nr 7, poz. 37) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 22/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie przy-znania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 10, poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) wyrazy "10 875 000 zł" zastępuje się wyrazami "10 509 500 zł",
b) zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
- w 2001 roku - 3 925 200 zł,
- w 2002 roku - 3 806 700 zł,
- w 2003 roku - 2 777 600 zł.",
2) w załączniku Nr 1 do uchwały skreśla się Lp. 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


38

ZARZĄDZENIE Nr 11/2001
Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych

z dnia 26 lipca 2001 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 5/2001 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 3, poz. 13, Nr 4, poz. 17, Nr 6, poz. 23 i Nr 7, poz. 26) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 wyrazy "14 275 zł" zastępuje się wyrazami "12 275 zł";
2) w pkt 3 wyrazy "153 519 zł" zastępuje się wyrazami "155 519 zł".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski

Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK