GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 28 października 2002 r.
Nr 11


TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH:

  1. Nr 16/2002 z dnia 24 października 2002 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych
  2. Nr 17/2002 z dnia 24 października 2002 r. w sprawie dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z prywatyzacji, zgromadzonymi na rachunku środka specjalnego pod nazwą Fundusz Rozwoju Nauki

50

ZARZĄDZENIE Nr 16/2002
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 24 października 2002 r.

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

Na podstawie § 5 ust. 2 Statutu urzędu Komitetu Badań Naukowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 47, poz. 294, z 2001 r. Nr 30, poz. 342 i z 2002 r. Nr 163, poz. 1343) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Urzędowi Komitetu Badań Naukowych nadaje się Regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 10/98 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 8, poz. 28 i z 2002 r. Nr 6, poz. 25).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZAŁĄCZNIK
do zarządzenia Nr 16/2002
Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 24 października 2002 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

I. Postanowienia ogólne

§1.

1. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, zwanego dalej "Komitetem", Sekretarz Komitetu, sekretarz stanu, podsekretarze stanu i Dyrektor Generalny stanowią Kierownictwo urzędu Komitetu, zwane dalej "Kierownictwem".

2. Przewodniczący Komitetu w razie potrzeby zwołuje posiedzenia Kierownictwa. Ustalenia podejmowane na posiedzeniach Kierownictwa podlegają zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Komitetu.

3. Ilekroć w przepisach Regulaminu jest mowa o Przewodniczącym Komitetu, rozumie się przez to także ministra właściwego do spraw nauki i ministra właściwego do spraw informatyzacji.

§ 2.

1. Sekretarz Komitetu w szczególności:

1) koordynuje opracowywanie projektów aktów normatywnych, opinii Komitetu oraz innych dokumentów, w szczególności dotyczących polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa,

2) organizuje współdziałanie zespołów Komitetu z komórkami organizacyjnymi urzędu Komitetu.

2. W razie nieobecności Sekretarza Komitetu jego obowiązki pełni wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu członek Kierownictwa

§ 3.

Przewodniczącego Komitetu w kierowaniu urzędem Komitetu w czasie jego nieobecności zastępuje sekretarz stanu lub wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu podsekretarz stanu.

§ 4.

Do podstawowych zadań komórek organizacyjnych urzędu Komitetu, wymienionych w § 14, zwanych dalej "departamentami", należy - w ramach zakresów ich działania - prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Komitetu i Przewodniczącego Komitetu, a w szczególności:

1) obsługa prac Komitetu i Przewodniczącego Komitetu, zespołów Komitetu, zespołów powoływanych przez Przewodniczącego Komitetu na podstawie art. 8a ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389), zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz innych doradczych i opiniodawczych organów kolegialnych powołanych przez Komitet lub na podstawie uchwał Komitetu albo przez Przewodniczącego Komitetu,

2) przygotowywanie wniosków, opinii i analiz oraz projektów dokumentów przedstawianych członkom Kierownictwa,

3) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych i ich założeń, w tym dotyczących ustalania kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych przez Komitet i Przewodniczącego Komitetu, oraz projektów dokumentów rządowych,

4) realizacja zadań zawartych w aktach normatywnych i dokumentach rządowych oraz poleceń i decyzji członków Kierownictwa, a także kontrola ich wykonania, w tym związanych ze sprawowaniem przez Przewodniczącego Komitetu nadzoru nad jednostkami badawczo-rozwojowymi,

5) współudział w ocenie wykorzystania i nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych przyznawanych przez Komitet i Przewodniczącego Komitetu,

6) opracowywanie projektów programów i planów oraz sprawozdań,

7) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji,

8) rozpatrywanie skarg i wniosków,

9) wykonywanie innych zadań zgodnie z poleceniami członków Kierownictwa.

§ 5.

Przepisy Regulaminu dotyczące zespołów Komitetu stosuje się odpowiednio do zespołów powoływanych przez Przewodniczącego Komitetu na podstawie art. 8a ust. 1, 3 i 5 ustawy o Komitecie Badań Naukowych.

§ 6.

1. Sekretarzy zespołów Komitetu wyznacza Przewodniczący Komitetu spośród pracowników urzędu Komitetu, po zasięgnięciu opinii przewodniczących właściwych zespołów Komitetu.

2. Sekretarzy zespołów opiniodawczo-doradczych oraz sekcji specjalistycznych wyznacza Sekretarz Komitetu spośród pracowników urzędu Komitetu, po zasięgnięciu opinii przewodniczących właściwych zespołów lub sekcji.

§ 7.

1. Departamentem kieruje dyrektor przy pomocy zastępców dyrektora. Dyrektor odpowiada za prowadzenie spraw przez departament, a zwłaszcza za prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań, organizację i wewnętrzny podział pracy, w tym określanie zakresów czynności pracowników, zabezpieczenie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych oraz zapewnienie koordynacji z działalnością innych departamentów.

2. Zastępca dyrektora departamentu kieruje pracami w przydzielonym mu zakresie, zastępuje dyrektora w razie jego nieobecności oraz odpowiada przed dyrektorem za realizację powierzonych mu zadań.

3. Dyrektor departamentu może upoważnić zastępcę dyrektora lub innego pracownika departamentu do prowadzenia określonych spraw w jego imieniu. Udzielenie upoważnienia o charakterze stałym należy wpisać do zakresu czynności pracownika.

§ 8.

1. Dyrektorzy departamentów uprawnieni są - w ramach zakresów działania kierowanych przez nich departamentów - do:

1) występowania do innych urzędów oraz instytucji i stowarzyszeń, a także ekspertów o dostarczanie materiałów, danych, informacji i opinii niezbędnych do wykonywania zadań,

2) wydawania decyzji, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do decyzji członków Kierownictwa na podstawie Regulaminu oraz innych przepisów i ustaleń,

3) zawierania w imieniu Komitetu lub Przewodniczącego Komitetu umów na realizację prac finansowanych przez Komitet lub Przewodniczącego Komitetu, z zastrzeżeniem ust. 2,

4) wyrażania zgody i zgłaszania wniosków o przyjęcia albo zwolnienia pracowników oraz zgłaszania wniosków w sprawach osobowych pracowników.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera dyrektor departamentu wspólnie z dyrektorem Departamentu Ekonomicznego. Umowy mogą być zawierane także przez zastępców dyrektora departamentu lub przez innych pracowników departamentu, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Przewodniczącego Komitetu zgodnie z przepisami Statutu urzędu Komitetu.

3. Pełnomocnikiem Komitetu lub Przewodniczącego Komitetu upoważnionym do występowania w jego imieniu przed sądami powszechnymi i innymi organami orzekającymi jest dyrektor Departamentu Prawnego lub upoważniony przez niego radca prawny.

§ 9.

1. Departamenty mogą mieć strukturę:

1) wydziałową (dzielić się na wydziały lub inne komórki równorzędne),

2) bezwydziałową (dzielić się na wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy),

3) mieszaną (dzielić się na wydziały lub inne komórki równorzędne oraz stanowiska pracy).

2. Utworzenie i likwidacja wydziału wymaga akceptacji Dyrektora Generalnego i zgody Przewodniczącego Komitetu. W wydziale powinno być zatrudnionych co najmniej trzech pracowników.

3. Stanowiska pracy są tworzone i likwidowane, w zależności od potrzeb, przez Dyrektora Generalnego lub dyrektorów departamentów.

4. Dyrektor Generalny ustala plan etatów urzędu Komitetu, w tym limity etatów dla departamentów.

5. Strukturę organizacyjną departamentów określa załącznik do Regulaminu. Dyrektor Biura Przewodniczącego aktualizuje załącznik stosownie do zachodzących zmian.

§ 10.

Przewodniczący Komitetu może powoływać swoich pełnomocników do określonych spraw, ustalając ich obowiązki i uprawnienia oraz wskazując - w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym - departament sprawujący obsługę prac pełnomocnika. Sprawowanie nadzoru nad działalnością pełnomocnika może być powierzone członkowi Kierownictwa.

§ 11.

1. Jeżeli do wykonania określonego zadania konieczne jest współdziałanie kilku departamentów, właściwy członek Kierownictwa lub dyrektor Biura Przewodniczącego wyznacza departament koordynujący.

2. Członek Kierownictwa może powołać zespół międzydepartamentalny do rozwiązania określonego problemu.

3. Projekt aktu normatywnego lub założeń aktu opracowuje departament właściwy merytorycznie, który uzgadnia projekt z zainteresowanymi departamentami, w tym z Departamentem Prawnym oraz z Departamentem Ekonomicznym, jeżeli akt powoduje skutki finansowe. Po uzyskaniu aprobaty właściwego członka Kierownictwa właściwy departament przedstawia projekt Departamentowi Prawnemu do dalszego załatwiania.

§ 12.

Dyrektor Generalny - na wniosek innego członka Kierownictwa lub z własnej inicjatywy - może ustalić dla departamentu dodatkowe zadania niewymienione w Regulaminie.

§ 13.

1. Dokumenty przedkładane do podpisania lub w celu podjęcia decyzji przez członka Kierownictwa powinny być parafowane przez dyrektora departamentu.

2. Dokumenty przedkładane do podpisania lub w celu podjęcia decyzji przez Przewodniczącego Komitetu powinny być parafowane przez właściwego członka Kierownictwa.

3. Dokumenty, z których wynikają skutki finansowe, parafuje:

1) w zakresie finansowania nauki i informatyzacji - dyrektor Departamentu Ekonomicznego lub upoważniony przez niego pracownik tego Departamentu oraz główny księgowy resortu,

2) w zakresie obsługi urzędu Komitetu - główny księgowy w Biurze Administracyjno-Gospodarczym lub upoważniony przez niego pracownik tego Biura.

4. Akty prawne oraz dokumenty zawierające opinię lub stanowisko prawne Komitetu lub Przewodniczącego Komitetu parafuje dyrektor Departamentu Prawnego lub upoważniony przez niego pracownik tego Departamentu.

II. Postanowienia szczegółowe

§ 14.

W skład urzędu Komitetu wchodzą następujące komórki organizacyjne (oznaczone symbolami):

1) Gabinet Polityczny Przewodniczącego (GPP),

2) Biuro Przewodniczącego (BP),

3) Departament Prawny (DP),

4) Departament Badań (DB),

5) Departament Studiów i Polityki Naukowej (DS),

6) Departament Ekonomiczny (DE),

7) Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej (DZ),

8) Departament Systemów Informatycznych Nauki (DIN),

9) Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej (DIA),

10) Departament Promocji Społeczeństwa Informacyjnego (DPI),

11) Biuro Spraw Obronnych (BO),

12) Biuro Prasy i Informacji (BPI),

13) Biuro Administracyjno-Gospodarcze (BA).

§ 15.

Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Przewodniczącego (GPP) należy zapewnienie politycznej obsługi Przewodniczącego Komitetu, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w urzędzie Komitetu.

§ 16.

1. Do zakresu działania Biura Przewodniczącego (BP) należy:

1) koordynowanie spraw wynikających ze współpracy Przewodniczącego Komitetu i urzędu Komitetu z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi organami państwowymi, a także organami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, o ile sprawy te nie są objęte zakresem działania innych departamentów,

2) koordynowanie i kontrolowanie realizacji zadań w urzędzie Komitetu, w tym decyzji i poleceń Przewodniczącego Komitetu; programowanie prac urzędu Komitetu oraz organizowanie toku pracy Przewodniczącego Komitetu,

3) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działalności kontrolnej Komitetu i Przewodniczącego Komitetu, a także audytu wewnętrznego w urzędzie Komitetu,

4) organizowanie posiedzeń Komitetu oraz Kolegium urzędu Komitetu i Kierownictwa,

5) realizowanie polityki kadrowej i płacowej w urzędzie Komitetu i Zakładzie Obsługi Komitetu Badań Naukowych, ogólny nadzór nad przestrzeganiem prawa i dyscypliny pracy,

6) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników urzędu Komitetu,

7) koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz przyjmowania obywateli w tych sprawach,

8) prowadzenie spraw dotyczących rozstrzygania sporów kompetencyjnych w urzędzie Komitetu,

9) nadzór nad pracą sekretariatów członków Kierownictwa.

2. Zadania wymienione w ust. 1 pkt 3 Biuro Przewodniczącego wykonuje poprzez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, który - pod względem merytorycznym - podlega bezpośrednio:
1) w zakresie działalności kontrolnej - Przewodniczącemu Komitetu,

2) w zakresie audytu wewnętrznego - Dyrektorowi Generalnemu.

Wydział współpracuje z właściwymi departamentami i zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji swoich zadań.

§ 17.

Do zakresu działania Departamentu Prawnego (DP) należy:

1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych dotyczących właściwości Komitetu i Przewodniczącego Komitetu; formułowanie opinii wstępnej o zgodności projektów aktów prawnych z prawem Unii Europejskiej,

2) opiniowanie i udział w uzgadnianiu projektów aktów prawnych opracowywanych przez inne organy państwowe i jednostki organizacyjne,

3) opiniowanie projektów umów międzynarodowych oraz udział w uzgadnianiu tych projektów,

4) udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego oraz opinii i porad prawnych w sprawach z zakresu właściwości Komitetu i Przewodniczącego Komitetu,

5) prowadzenie redakcji Dziennika Urzędowego Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych,

6) prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych wydawanych przez Komitet i Przewodniczącego Komitetu,

7) udział w opracowywaniu wzorcowych umów zawieranych przez Komitet i Przewodniczącego Komitetu,

8) pomoc prawna w prowadzonych przez urząd Komitetu negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, dotyczącego spraw nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym,

9) występowanie w charakterze pełnomocnika Komitetu lub Przewodniczącego Komitetu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

10) informowanie organów Komitetu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym ich działalności, uchybieniach prawnych w tej działalności i skutkach tych uchybień,

11) wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej zgodnie z przepisami o radcach prawnych.

§ 18.

Do zakresu działania Departamentu Badań (DB) należy:

1) obsługa merytoryczna prac Komitetu oraz obsługa merytoryczna i organizacyjna prac zespołów Komitetu i sekcji specjalistycznych tych zespołów,

2) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie statutowej działalności jednostek naukowych oraz badań własnych szkół wyższych,

3) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, z wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury informatycznej nauki,

4) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie projektów badawczych własnych i zamawianych, w tym także wynikających z wieloletnich programów rządowych,

5) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o dofinansowanie ważnych ze względów społeczno-gospodarczych badań stosowanych lub prac rozwojowych w formie projektów celowych i projektów celowych zamawianych,

6) współudział w ocenie efektów badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych przez Komitet, w szczególności w ocenie wykonania zadań, o których mowa w pkt 2-5,

7) prowadzenie spraw związanych z działalnością Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach.

§ 19.

Do zakresu działania Departamentu Studiów i Polityki Naukowej (DS) należy:

1) przygotowywanie - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów rozwiązań systemowych i organizacyjno-prawnych dotyczących nauki i postępu naukowo-technicznego,

2) przygotowywanie - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów założeń polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa, w tym propozycji udziału nakładów budżetowych na naukę w produkcie krajowym brutto,

3) przygotowywanie - we współpracy z właściwymi departamentami - projektów założeń polityki innowacyjnej państwa,

4) przygotowywanie - we współpracy z właściwymi naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej, departamentami i zespołami projektów preferowanych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego, nauki, techniki, gospodarki narodowej, zdrowia społeczeństwa, kultury oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju,

5) współpraca z organami administracji rządowej współrealizującymi politykę naukową i naukowo-techniczną oraz politykę innowacyjną państwa,

6) prowadzenie spraw dotyczących organizacji i działalności jednostek badawczo-rozwojowych,

7) współpraca ze społecznymi instytucjami nauki, innymi podmiotami działającymi na rzecz nauki i postępu naukowo-technicznego oraz ze związkami zawodowymi,

8) prowadzenie spraw związanych z wnioskami i raportami dotyczącymi finansowania lub dofinansowania działalności wspomagającej badania, składanymi przez organy administracji rządowej, Polską Akademię Nauk i Polską Akademię Umiejętności oraz podmioty działające na rzecz nauki,

9) koordynowanie i prowadzenie prac statystycznych i analitycznych dotyczących nauki, a także metodologii statystyki nauki i adaptacji metod statystycznych zgodnych ze standardami międzynarodowymi,

10) przygotowywanie projektów rozwiązań i prowadzenie prac w zakresie informacji naukowej,

11) prowadzenie Archiwum Zakładowego,

12) prowadzenie spraw dotyczących przedsięwzięć promujących osiągnięcia nauki, podejmowanych na wniosek podmiotów działających w sferze nauki, dofinansowywanych ze środków na działalność wspomagającą badania, a także prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Biuletynu Komitetu Badań Naukowych "Sprawy Nauki",

13) opracowywanie projektów informacji o stanie nauki w Polsce dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

14) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Przewodniczącego Komitetu nadzoru nad Ośrodkiem Przetwarzania Informacji,

15) realizowanie zadań wynikających z przepisów o fundacjach w stosunku do fundacji, dla których ministrem właściwym jest Przewodniczący Komitetu,

16) koordynacja i prowadzenie spraw dotyczących monitorowania pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez Komitet i Przewodniczącego Komitetu - we współpracy z właściwymi departamentami,

17) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem jednostkom organizacyjnym statusu jednostki badawczo-rozwojowej,

18) prowadzenie i redagowanie serwisu WWW urzędu KBN w sieci Internet,

19) obsługa merytoryczna i organizacyjna prac Zespołu do Spraw Działalności Wspomagającej Badania i sekcji specjalistycznych tego Zespołu.

§ 20.

1. Do zakresu działania Departamentu Ekonomicznego (DE) należy:

1) opracowywanie zbiorczego i szczegółowego projektu planu dochodów i wydatków budżetu państwa w częściach dotyczących nauki i informatyzacji oraz sprawozdawczość budżetowa,

2) przygotowywanie projektów instrumentów ekonomiczno-finansowych, w tym w szczególności rozwiązań podatkowych i innych wspomagających finansowanie nauki i informatyzacji oraz służących realizacji budżetu i integracji z Unią Europejską we współpracy z właściwymi departamentami,

3) obsługa finansowania, na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu, oraz rozliczanie środków finansowych - w trybie określonym w odrębnych przepisach:

a) działalności statutowej jednostek naukowych oraz badań własnych szkół wyższych,

b) inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych,

c) projektów badawczych własnych i zamawianych oraz objętych wieloletnimi programami rządowymi,

d) ważnych ze względów społeczno-gospodarczych badań stosowanych lub prac rozwojowych w formie projektów celowych i projektów celowych zamawianych,

e) współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, określonej w umowach międzyrządowych albo w programach lub protokołach wykonawczych do tych umów,

f) działalności wspomagającej badania,

g) wynagrodzeń członków zespołów Komitetu, zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz wynagrodzeń za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne dotyczące wykonywania zadań, o których mowa w lit. a)-f),

h) przedsięwzięć w zakresie informatyzacji,

4) prowadzenie ewidencji księgowej wydatkowanych środków,

5) prowadzenie rozliczeń finansowych zadań i przedsięwzięć finansowanych ze zniesionego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki,

6) koordynacja i prowadzenie obsługi spraw związanych z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa w zakresie właściwości Komitetu i Przewodniczącego Komitetu.

2. W ramach Departamentu Ekonomicznego działa główny księgowy resortu, do którego obowiązków należy:
1) prowadzenie rachunkowości,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym (parafowanie dokumentów),

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

§ 21.

Do zakresu działania Departamentu Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej (DZ) należy:

1) koordynacja - we współdziałaniu z właściwymi departamentami - opracowywania propozycji priorytetowych kierunków współpracy z partnerami zagranicznymi,

2) współpraca oraz obsługa współpracy z organizacjami, programami i inicjatywami międzynarodowymi w zakresie działalności naukowej i naukowo-technicznej,

3) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie programów międzynarodowych, w tym programów Unii Europejskiej, oraz składek do organizacji międzynarodowych,

4) obsługa dwustronnych komisji międzyrządowych,

5) koordynowanie realizacji umów i porozumień międzynarodowych w zakresie współpracy naukowej i naukowo-technicznej oraz w dziedzinie informatyzacji, inicjowanie zawierania nowych lub weryfikacji obowiązujących umów i porozumień, a także programów lub protokołów wykonawczych do tych umów,

6) prowadzenie spraw dotyczących tematów zgłaszanych do programów lub protokołów wykonawczych do umów międzynarodowych, prowadzenie bazy danych tych tematów oraz przedstawianie ich do oceny właściwym zespołom Komitetu,

7) przygotowywanie projektów umów międzynarodowych i programów lub protokołów wykonawczych do tych umów, a także opiniowanie projektów umów opracowywanych z inicjatywy innych organów administracji rządowej,

8) koordynowanie działań dotyczących integracji z Unią Europejską w zakresie właściwości Komitetu,

9) współdziałanie z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w zakresie współpracy naukowej i naukowo-technicznej oraz w dziedzinie informatyzacji,

10) obsługa wyjazdów zagranicznych, spraw paszportowo-wizowych i protokolarnych w zakresie działalności urzędu Komitetu.

§ 22.

Do zakresu działania Departamentu Systemów Informatycznych Nauki (DIN) należy:

1) przygotowywanie projektów programów rozwoju infrastruktury informatycznej dla środowiska naukowego,

2) koordynowanie realizacji programu rozwoju infrastruktury informatycznej dla środowiska naukowego,

3) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie infrastruktury informatycznej dla nauki w zakresie:

a) inwestycji,

b) utrzymania sieci i urządzeń oraz łączności komputerowej,

c) innych zadań,

4) współudział w przedsięwzięciach promujących rozwój infrastruktury informatycznej dla nauki,

5) prowadzenie spraw dotyczących udziału nauki w rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

6) współpraca z organizacjami, programami i sieciami międzynarodowymi w sprawach informatyzacji nauki,

7) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Przewodniczącego Komitetu nadzoru nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową.

§ 23.

Do zakresu działania Departamentu Systemów Informatycznych Administracji Publicznej (DIA) należy:

1) projektowanie kierunków rozwoju systemów teleinformatycznych o publicznym zastosowaniu oraz strategicznych zadań państwowych w tym zakresie,

2) projektowanie zasad tworzenia, eksploatacji i audytu systemów teleinformatycznych używanych przez organy władzy publicznej, w tym wykorzystywanych do prowadzenia ewidencji i rejestrów urzędowych, a także standardów, jakim muszą odpowiadać te systemy,

3) projektowanie zasad i trybu finansowania projektów informatycznych dotyczących systemów teleinformatycznych,

4) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie projektów informatycznych dotyczących systemów teleinformatycznych, a także oceny realizacji tych projektów,

5) prowadzenie spraw dotyczących audytu, zamówień publicznych i standaryzacji systemów teleinformatycznych,

6) prowadzenie spraw dotyczących upowszechniania zastosowań informatyki w działalności organów władzy publicznej, w tym dotyczących stosowania podpisu elektronicznego,

7) współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju, eksploatacji i standaryzacji systemów teleinformatycznych.

§ 24.

Do zakresu działania Departamentu Promocji Społeczeństwa Informacyjnego (DPI) należy:

1) projektowanie kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

2) projektowanie prawnych, organizacyjnych i technologicznych podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

3) koordynowanie i monitorowanie działań związanych z promocją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce, w tym związanych z realizacją programu e-Demokracja,

4) projektowanie zasad i trybu finansowania projektów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

5) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie projektów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także oceny realizacji tych projektów,

6) prowadzenie spraw dotyczących edukacji informacyjnej,

7) prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania portali internetowych zapewniających dostęp obywateli do informacji publicznej,

8) współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

§ 25.

1. Do zakresu działania Biura Spraw Obronnych (BO) należy:

1) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o finansowanie lub dofinansowanie, o których mowa w § 18 pkt 2-5, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa,

2) współudział w ocenie efektów badań naukowych finansowanych przez Komitet, w szczególności w ocenie wykonania zadań, o których mowa w pkt 1,

3) koordynowanie i realizacja zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

4) koordynowanie i nadzór nad realizacją przepisów o ochronie informacji niejawnych,

5) prowadzenie kancelarii tajnej urzędu Komitetu,

6) obsługa merytoryczna i organizacyjna prac Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa oraz sekcji specjalistycznych tego Zespołu.

2. Realizacją zadań wymienionych w ust. 1 pkt 4-5 kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Komitetu.

§ 26.

Do zakresu działania Biura Prasy i Informacji (BPI) należy:

1) opracowywanie strategii informacyjno-promocyjnej działań w sferze nauki i informatyzacji,

2) projektowanie, organizowanie, koordynowanie i realizowanie działalności informacyjno-promocyjnej urzędu Komitetu, w tym dotyczącej:

a) prac rzecznika prasowego Komitetu,

b) wewnętrznej promocji i wymiany informacji,

c) przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków na działalność wspomagającą badania dotyczących promocji w środkach masowego przekazu,

d) systemu jednolitej identyfikacji wizualnej urzędu Komitetu,

e) wydawnictw informacyjno-promocyjnych,

f) informacji i promocji adresowanej w szczególności do jednostek naukowych,

3) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z realizacją w urzędzie Komitetu przepisów o dostępie do informacji publicznej,

4) prowadzenie Biblioteki.

§ 27.

Do zakresu działania Biura Administracyjno-Gospodarczego (BA) należy:

1) administrowanie środkami rzeczowymi, nadzór nad remontami i konserwacjami oraz organizacja i nadzór nad ochroną mienia,

2) dysponowanie powierzchnią biurową w gmachu urzędu Komitetu poprzez zawieranie umów, rozliczanie obciążeń za czynsz oraz innych świadczeń z tytułu wynajmu powierzchni,

3) prowadzenie działalności zaopatrzeniowej w materiały i sprzęt biurowy, sprzęt techniczny i gospodarczy, planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych oraz prowadzenie magazynów,

4) zapewnienie funkcjonowania lokalnej sieci komputerowej urzędu Komitetu (LAN-KBN), w tym:

a) systemów poczty elektronicznej,

b) sieciowych baz danych,

c) usług programistycznych,

d) standardowego oprogramowania funkcjonującego w sieci,

5) koordynacja planowania i realizacji wydatków na zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych i prac związanych z informatyzacją urzędu Komitetu,

6) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i aktualizacją elektronicznych baz słownikowych oraz z ochroną danych osobowych w urzędzie Komitetu,

7) nadzór nad działalnością Zakładu Obsługi Komitetu Badań Naukowych oraz prowadzenie wyodrębnionej gospodarki finansowej, obsługi księgowej i sprawozdawczości dla tego Zakładu,

8) obsługa finansowania Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz finansowanie lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach,

9) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych urzędu Komitetu zaliczanych do działu 750-Administracja publiczna,

10) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych związanych z finansowaniem działalności urzędu Komitetu,

11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń obciążających wydatki budżetowe działu 750-Administracja publiczna:

a) pracowników urzędu Komitetu i Zakładu Obsługi Komitetu Badań Naukowych,

b) członków Resortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz rzecznika dyscypliny finansów publicznych i jego zastępcy,

c) członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach,

d) osób wykonujących prace na podstawie umowy-zlecenia,

12) obsługa finansowo-rachunkowa wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych pracowników urzędu Komitetu oraz innych osób zapraszanych przez Kierownictwo,

13) zapewnienie obsługi transportowej na rzecz Komitetu,

14) nadzorowanie i organizowanie - w porozumieniu z właściwymi departamentami - prac związanych z realizacją przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie dokumentacji merytorycznej przygotowywanej przez te departamenty,

15) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników,

16) prowadzenie ogólnej obsługi kancelaryjnej, małej poligrafii, hali maszyn oraz zapewnienie łączności telekomunikacyjnej,

17) obsługa administracyjno-gospodarcza posiedzeń, narad i konferencji,

18) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.


ZAŁĄCZNIK
do Regulaminu
organizacyjnego urzędu
Komitetu Badań Naukowych

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
DEPARTAMENTÓW URZĘDU KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

1. Gabinet Polityczny Przewodniczącego (GPP):
- stanowiska pracy utworzone przez Przewodniczącego Komitetu.
2. Biuro Przewodniczącego (BP):
1) Sekretariat Komitetu,

2) Wydział Prezydialny,

3) Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji,

4) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

5) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora BP

3. Departament Prawny (DP):
- stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DP
4. Departament Badań (DB):
1) Wydział Działalności Statutowej,

2) Wydział Inwestycji,

3) Wydział Projektów Zamawianych,

4) Wydział Projektów Celowych,

5) Wydział Projektów Badawczych I (zespoły H-1, H-2 i P-3),

6) Wydział Projektów Badawczych II (zespoły P-4, P-5 i P-6),

7) Wydział Projektów Badawczych III (zespoły T-8, T-9, T-10 i T-11),

8) Wydział Projektów Badawczych IV (zespoły T-7 i T-12),

9) Wydział Analiz i Obsługi Informatycznej,

10) Wydział Ogólny,

11) stanowisko pracy pod nazwą Kancelaria Departamentu,

12) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DB.

5. Departament Studiów i Polityki Naukowej (DS):
1) Wydział Rozwiązań Systemowych i Polityki Innowacyjnej,

2) Wydział Współpracy ze Społecznymi Instytucjami Nauki,

3) Wydział Upowszechniania Nauki,

4) Wydział Statystyki i Analiz,

5) Stanowisko Pracy do Spraw Archiwizacji (w tym Archiwum Zakładowe),

6) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DS.

6. Departament Ekonomiczny (DE):
1) Wydział Koordynacji i Planowania,

2) Wydział Finansowania Działalności Statutowej,

3) Wydział Finansowania Inwestycji,

4) Wydział Finansowania Projektów Badawczych,

5) Wydział Finansowania Projektów Celowych,

6) Wydział Finansowania Działalności Wspomagającej Badania,

7) Wydział Księgowości,

8) Stanowisko Pracy do Spraw Finansowania Przedsięwzięć Informatyzacyjnych,

9) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DE.

7. Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej (DZ):
1) Wydział Integracji Europejskiej,

2) Wydział Planowania, Koordynacji i Finansowania,

3) stanowisko pracy pod nazwą Biuro EUREKI,

4) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DZ.

8. Departament Systemów Informatycznych Nauki (DIN):
1) Wydział Infrastruktury Informatycznej Nauki,

2) Wydział Zasobów Informacyjnych Nauki,

3) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DIN.

9. Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej (DIA):
- stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DIA.
10. Departament Promocji Społeczeństwa Informacyjnego (DPI):
- stanowiska pracy utworzone przez dyrektora DPI.
11. Biuro Spraw Obronnych (BO):
1) Zespół Badań,

2) Zespół Ogólnoobronny,

3) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

4) stanowisko pracy pod nazwą Kancelaria Tajna,

5) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora BO.

12. Biuro Prasy i Informacji (BPI):
- stanowiska pracy utworzone przez dyrektora BPI.
13. Biuro Administracyjno-Gospodarcze (BA):
1) Wydział Gospodarczy,

2) Wydział Finansowo-Księgowy,

3) Wydział Obsługi LAN-KBN,

4) Wydział Transportu,

5) Wydział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

6) Stanowisko Pracy do Spraw Baz Słownikowych oraz Ochrony Danych Osobowych (w tym Administrator Bezpieczeństwa Informacji),

7) Stanowisko Pracy do Spraw Socjalnych,

8) stanowiska pracy utworzone przez dyrektora BA.
51

ZARZĄDZENIE Nr 17/2002
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 24 października 2002 r.

w sprawie dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z prywatyzacji, zgromadzonymi na rachunku środka specjalnego pod nazwą Fundusz Rozwoju Nauki.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 25, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300), art. 56 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397) oraz art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzenie określa sposób dysponowania środkiem specjalnym, utworzonym pod nazwą Fundusz Rozwoju Nauki, zwanym dalej "Funduszem".

2. Fundusz obejmuje środki pieniężne uzyskane na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

3. Nadzór nad gospodarką finansową Funduszu sprawuje Sekretarz Stanu w urzędzie Komitetu Badań Naukowych, zwanego dalej "Komitetem".

§ 2.

Wpływami Funduszu są środki finansowe:

1) w wysokości 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym,

2) uzyskane z windykacji należności przypadających Komitetowi z tytułu rozliczenia zadań sfinansowanych ze środków Funduszu,

3) uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu.

§ 3.

1. Środki finansowe, o których mowa w § 2, gromadzone są na rachunku Funduszu.

2. Obsługę finansowo-księgową rachunku wykonuje Departament Ekonomiczny urzędu Komitetu.

§ 4.

1. Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu przeznacza się na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej, a w szczególności na:

1) wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych, określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa,

2) wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, o których mowa w pkt 1,

3) działania promocyjne.

2. Ze środków Funduszu mogą być finansowane wynagrodzenia związane z obsługą Funduszu, do wysokości 3% środków wydatkowanych w danym roku budżetowym.

§ 5.

1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym także ewentualne wpłaty do budżetu.

2. Plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, sporządza Departament Ekonomiczny urzędu Komitetu na podstawie wniosków składanych przez komórki organizacyjne urzędu Komitetu.

3. Roczny plan finansowy Funduszu oraz jego zmiany zatwierdza Przewodniczący Komitetu, po uprzedniej akceptacji Sekretarza Stanu w urzędzie Komitetu.

§ 6.

Zakwalifikowania wydatków pod względem merytorycznym jako kosztów realizacji zadań określonych w § 4 ust. 1, dokonuje właściwa komórka organizacyjna urzędu Komitetu:

1) wnioskująca o pokrycie kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1,

2) wiodąca w zakresie wydatkowania oraz rozliczania wydatkowanych środków finansowych Funduszu na pokrycie kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1.

§7.

1. Akceptacji merytorycznej dotyczącej wniosków o dofinansowanie lub finansowanie określonych zadań, o których mowa w § 4 ust. 1, dokonuje członek Kierownictwa urzędu Komitetu nadzorujący wykonanie tych zadań.

2. Właściwe komórki organizacyjne urzędu Komitetu składają wnioski, o których mowa w ust. 1, do Departamentu Ekonomicznego urzędu Komitetu.

3. Departament Ekonomiczny urzędu Komitetu potwierdza możliwości finansowania ze środków Funduszu realizacji zadania określonego we wniosku.

4. Realizacja zadania określonego we wniosku następuje na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu.

5. Szczegółowy sposób realizacji zadania określa umowa zawierana przez Komitet z wykonawcą tego zadania.

6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio regulamin Komitetu.

§ 8.

1. Departament Ekonomiczny urzędu Komitetu na podstawie decyzji i umowy przekazuje środki finansowe na realizację zadania.

2. Rejestrację wniosków, o których mowa w § 7 ust. 2 i wypłat dokonanych w ciężar rachunku bankowego Funduszu prowadzi Departament Ekonomiczny urzędu Komitetu.

§ 9.

Departament Ekonomiczny urzędu Komitetu przygotowuje projekty dyspozycji założenia terminowych lokat bankowych dla środków finansowych Funduszu do akceptacji Sekretarza Stanu w urzędzie Komitetu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber
Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK