GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, dnia 29 sierpnia 2003 r.
Nr 11


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 30/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
 2. Nr 31/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
 3. Nr 32/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2003 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 14/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r.


41

 
UCHWAŁA Nr 30/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 20 sierpnia 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.


Na podstawie art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Fundacji Polskiej Sieci Chemii Supramolekularnej w Warszawie, występującej w charakterze koordynatora projektu Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej, przyznaje się środki finansowe w wysokości 30 000 zł, na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.

§ 2.

 1. Podmiotom działającym na rzecz nauki, które w ramach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdego podmiotu, przyznaje się:
 1. ELDOS Sp. z o.o. we Wrocławiu,
 2. Cynel Unipress Sp. z o. o. w Warszawie.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 i 2, będą przekazywane właściwym podmiotom działającym na rzecz nauki na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber


42

 
UCHWAŁA Nr 31/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 20 sierpnia 2003 r.


w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 7 517 503 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2003 – 2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej „5.PR”, Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), Inicjatywy EUREKA, Niemieckiego Synchrotronu Elektronowego (DESY). Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2003 r. – 3 061 936 zł,
w 2004 r. – 2 669 983 zł,
w 2005 r. – 1 550 975 zł,
w 2006 r. –    234 609 zł.

2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Poznańskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu, występującej w charakterze koordynatora projektu Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej, zwanego dalej „6.PR”, przyznaje się środki finansowe w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku przyjętego przez Komisję Europejską.

§ 3.

Instytutowi Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk występującemu w charakterze koordynatora projektu 5.PR, w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie na wsparcie centrów doskonałości, przyznaje się środki finansowe w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku.

§ 4.

1.    Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR i 6.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 150 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
2.    Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 4, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do uchwały Nr 30/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 sierpnia 2003 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych


Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach
1
2
3
2003
4
2004
5
2005
6
2006
7
2003-2006
8
5.PR
1 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Europejski projekt oceny emisji rtęci związanej z procesami produkcyjnymi w zakładach chemicznych
Akronim: EMECAP
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK4-CT-2000-00489
98 800 83 200 - - 182 000
2 Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej Zamykanie luk pomiędzy konstruktorami, technologami i ludźmi odpowiedzialnymi za marketing w procesach rozwoju produktów w przedsiębiorstwach
Akronim: DEGAP
5.PR – II Program Horyzontalny
Kontrakt: IPS-2001-42114
23 800 23 800 - - 47 600
3 Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Polityka publiczna, prawo i bioetyka: formułowanie polityki zdrowotnej Unii Europejskiej poprzez analizę koncepcji europejskich i uniwersalnych standardów etycznych
Akronim: EUROPHEN
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLG6-CT-2002-02320
26 300 24 700 70 700 - 121 700
4 Instytut Elektrotechniki w Warszawie dla Oddziału Technologii i Materiałoznaw-stwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu Centrum Doskonałości pn. Centrum materiałów dla energooszczędnych technologii w elektrotechnice
Akronim: MALET
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK6-CT-2002-80659
172 872 172 872 86 436 - 432 180
5 Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Centrum Doskonałości pn. Centrum fotoniki i materiałów o perspektywicznych zastosowaniach
Akronim: CEPHOMA
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK5-CT-2002-80666
306 490 316 300 154 000 - 776 790
6 Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Wielokierunkowe i interdyscyplinarne forum dla badań środowiska w Europie Środkowej
Akronim: CERGOP-2
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-2002-00140
244 000 147 000 146 000 48 000 585 000
7 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Ośrodka Aerologii w Legionowie Europejska baza danych UV i jej wykorzystanie do ocen klimatologicznych (Adaptacja metody jednodniowej prognozy indeksu UV opracowanej dla Polski dla wybranych stacji europejskich oraz walidacja prognozy indeksu UV z wykorzystaniem danych z bazy danych EDUCE)
Akronim: EDUCE
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-1999-00028
131 600 - - - 131 600
8 Instytut Rozwoju Miast w Krakowie Eurokonferencja: Zarządzanie i finansowanie rewitalizacji powojennych zasobów mieszkaniowych w Środkowej i Wschodniej Europie – zrównoważony rozwój mieszkalnictwa w Środkowej Europie
Akronim: SUREEURONET
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK4-CT-2002-80001
42 210 - - - 42 210
9 Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Warmińsko-Mazurskie Centrum Doskonałości Mleczarstwa
Akronim: WAMADAIREC
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK1-CT-2002-30401

10 Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi Ocena toksykologiczna układu immunologicznego u osób zawodowo narażonych na pestycydy
Akronim: EUROPIT
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK4-CT-2001-00211
55 408 140 410 30 105 - 225 923
11 Wydział Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej Uniwersalny proces plazmowej destrukcji odpadów toksycznych z jednoczesnym wytwarzaniem wysokowartościowych materiałów budowlanych
Akronim: WASTILE
5.PR -III Program tematyczny
Kontrakt: G1RD-CT-2001-00468
(Decyzja 138/E-370/SPUB-M/5.PR UE/DZ 173/2001-2003 z 12.10.2001 DZ/3849/2003 - Kontynuacja – rozszerzenie zadań i przedłużenie projektu za zgodą KE)
7 630 20 780 - - 28 410
12 Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi ważnych, głębokich jezior europejskich i ich zlewni
Akronim: EUROLAKES
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-1999-00004 (Rozszerzenie zakresu zadań)
29 430
-
-
-
29 430
13 Wydział Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Uzyskanie trwałej odporności na pasożytnicze nicienie glebowe Meloidogyne chitwoodi i M. Fallax
Akronim: DREAM
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-1999-01462
(Kontynuacja projektu – czwarty rok realizacji)
45 860 - - - 45 860
14 Wydział Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wyprodukowanie roślin odpornych na nicienie: ograniczenie inwazji – ograniczenie odżywiania
Akronim: NONEMA
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-1999-01501
(Kontynuacja projektu – czwarty rok realizacji)
160 000 - - - 160 000
15 Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie Centrum kompetencji i badań surowców i paliw węglowodorowych
Akronim: HERCULES
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK6-CT-2002-80660
331 000 389 000 382 000 - 1 102 000
16 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Foliany – od produktów spożywczych do funkcjonalnościi optymalnego zdrowia
Akronim: FolateFuncHealth
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK1-CT-1999-00576
156 483
17 387
-
-
173 870
5.PR-"Sieci"
17 Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie Sieć tematyczna: Katalog życia: zasoby bioróżnorodności i wejście w e-science
Akronim: EuroCat/Spiecies 2000
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVR1-CT-2002-20011
11 000 4 000 2 000 - 17 000
18 Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Sieć europejskiego Towarzystwa Onkologii Pediatrycznej ds. Badań nad nerwiakiem niedojrzałym
Akronim: SIOPEN-R-NET
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt QLRI-CT-2002-01768
16 300 12 400 12 600 - 41 300
19 Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie Kwantowe własności układów rozproszonych
Akronim: QUPRODIS
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-38877
7 000 5 000 4 000 - 16 000
20 Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej Sieć tematyczna – Wymiana informacji i najlepszych praktyk na temat współpracy pomiędzy przemysłem i uczelniami
Akronim: SAIL
5.PR – II Program Horyzontalny
Kontrakt: IPS-2000-1031
9 180 - - - 9 180
MSN
21 Fundacja Inkubator w Łodzi Sieć naukowa pn. POLECOAQUASINA 37 223 55 834 55 834 18 609 167 500
22 Morski Instytut Rybacki w Gdyni Międzynarodowa sieć naukowa pn. System informacyjny nauk wodnych i rybołówstwa - ASFIS 24 700 40 900 30 900 - 96 500
23 Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Międzynarodowa współpraca w formie sieci naukowej pn. Nowe materiały dla magnetoelektroniki – MAG-EL-MAT 158 000 142 000 - - 300 000
24 Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Międzynarodowa sieć naukowa pn. Nanomateriały magnetyczne 55 000 85 000 80 000 58 000 278 000
25 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Sieć naukowa pn. Innowacje i technologie na rzecz rozwoju gospodarczego – INTEGRIS 86 000 173 000 36 000 - 295 000
EUREKA
26 Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie E! 2359 CHOCLAB II
System zabezpieczenia metrologicznego techniki laserowej
479 000 356 000 - - 835 000
DESY
27 Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Projekt TESLA – detektor wierzchołka MVD (Micro Vertex Detector) i program badań fizycznych 50 000 50 000 50 000 - 150 000Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 30/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 sierpnia 2003 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym oraz kosztów ponownego przygotowania wniosków


Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1
2
3
4
5.PR
1 Centrum Badań, Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN w Warszawie III Program Tematyczny 5.PR Międzynarodowe sieci wiedzy i innowacyjności wspierające integrację, spójność i rozszerzenie Unii Europejskiej
Akronim: IKINET
2 Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego IV Program Tematyczny 5.PR Pyłkowe spektra powierzchniowe jako źródło danych na temat środowiska naturalnego Europy
Akronim: SPEED
6.PR
3 Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej 6.PR
Priorytet 3
Hybrydowe wytwarzanie elementów dla przemysłu kosmicznego, samochodowego i medycznego
Akronim: HYMAC
4 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie 6.PR
Priorytet 3
Materiały do detekcji i pomiaru promieniowania i cząstek naładowanych
Akronim: MADERP
5 Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu 6.PR
Priorytet 3
Europejska sieć w zakresie funkcjonalnych materiałów polimerowych dla zrównoważonego rozwoju
Akronim: BIOSUSTECH
6 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 6.PR
Priorytet 3
Zintegrowane projektowanie, synteza i zastosowanie nanoporowatych materiałów dla selektywnej separacji gazów
Akronim: DEMASEP
7 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 6.PR
Priorytet 3
Projektowanie nanomateriałów dla czystych technologii chemicznych i zrównoważonej energii
Akronim: CLETSEN
8 Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej 6.PR
Priorytet 3
Zintegrowane inteligentne systemy wytwarzania
Akronim: 12MS
9 Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 6.PR
Priorytet 3
Sieć doskonałości w obszarze technologii czujników
Akronim: NEST
10 Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej 6.PR
Priorytet 3
Wysokowydajne procesy obróbki mechanicznej (sieć doskonałości)
Akronim: HIPERMAP


43

 
UCHWAŁA Nr 32/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 20 sierpnia 2003 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2003 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 2/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie w 2003 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 4 i Nr 10 poz. 38), wprowadza się następujące zmiany w § 1:
 1. w ust. 1 wyrazy „172 593 EUR” zastępuje się wyrazami „177 236 EUR”;
 2. w ust. 2 w pkt 1:
 1. w lit. c wyrazy „3 417 EUR” zastępuje się wyrazami „3 428 EUR”;
 2. po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu: „f) 4 632 EUR – do Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST)”.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber
44

 
ZARZĄDZENIE Nr 14/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 25 sierpnia 2003 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r.


Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 4/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 3, poz. 11, Nr 7, poz. 24 i Nr 10, poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:
a) w ust. 1 wyrazy „453 106 866,66 zł” zastępuje się wyrazami
„453 138 866,66 zł”,
b) w ust. 2 pkt 3 wyrazy „223 513 628,00 zł” zastępuje się wyrazami
 „223 545 628,00 zł”,
2) w § 3:
a) w ust. 1 wyrazy „213 676 033,34 zł” zastępuje się wyrazami
„213 644 033,34 zł”,
b) w ust. 2 pkt 3 wyrazy „202 584 272,00 zł” zastępuje się wyrazami
„202 552 272,00 zł”,
3) załącznik Nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik Nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber


ZAŁĄCZNIK Nr 1
do zarządzenia Nr 14/2003
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 25 sierpnia 2003 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do zarządzenia Nr 4/2003


Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie w 2003 r. projektów badawczych


Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe na projekty badawcze w zł
Zobowiązania z lat poprzednich
w zł
Razem kolumny 3, 4 i 5
w zł


Zamawiane
Własne i promotorskie


1 2 3 4 5 6
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 1 300 000,00 5 691 601,00 8 708 399,00 15 700 000,00
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 800 000,00 4 710 888,66 8 138 050,00 13 648 938,66
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) 331 740,00 6 454 826,00 15 698 434,00 22 485 000,00
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4) 4 000 000,00 20 746 555,00 24 954 945,00 49 701 500,00
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5) 12 000 000,00 16 792 787,00 58 384 713,00 87 177 500,00
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 4 000 000,00 12 925 434,00 23 954 866,00 40 880 300,00
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 700 000,00 9 441 111,00 15 945 839,00 26 086 950,00
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 8 200 000,00 21 399 164,00 31 990 176,00 61 589 340,00
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9) 1 032 000,00 10 089 650,00 25 401 050,00 36 522 700,00
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 0,00 6 750 849,00 12 857 782,00 19 608 631,00
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 2 500 000,00 12 599 426,00 14 258 604,00 29 358 030,00
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 500 000,00 9 995 673,00 24 876 319,00 35 371 992,00
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13) 400 000,00 3 164 446,00 5 845 649,00 9 410 095,00
14 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych (I-15) 0,00 0,00 5 597 890,00 5 597 890,00ZAŁĄCZNIK Nr 2
do zarządzenia Nr 14/2003
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 25 sierpnia 2003 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do zarządzenia Nr 4/2003


Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na dofinansowanie w 2003 r. projektów celowych


Lp. Zespół Komitetu Środki finansowe na projekty celowe w zł Zobowiązania z lat poprzednich w zł Razem kolumna 3 i 4 w zł
1 2 3 4 5
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 0,00 0,00 0,00
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 0,00 351 061,34 351 061,34
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) 0,00 0,00 0,00
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4) 200 000,00 98 500,00 298 500,00
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5) 500 000,00 4 822 500,00 5 322 500,00
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 3 000 000,00 2 119 700,00 5 119 700,00
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 6 000 000,00 3 913 050,00 9 913 050,00
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 11 000 000,00 31 410 660,00 42 410 660,00
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9) 8 068 000,00 8 409 310,00 16 477 310,00
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 4 650 000,00 4 741 369,00 9 391 369,00
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 9 000 000,00 15 641 970,00 24 641 970,00
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 7 450 000,00 19 178 008,00 26 628 008,00
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13) 18 100 000,00 52 489 905,00 70 589 905,00
14 Zespół do Spraw Regionalnych Strategii Innowacji 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00


Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 2,00 zł (VAT 0,0%)


BACK