GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 1 października 2001 r.
Nr 12


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 28/2001 z dnia 20 września 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
  2. Nr 29/2001 z dnia 20 września 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
  3. Nr 30/2001 z dnia 20 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2001 roku

39

UCHWAŁA Nr 28/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 września 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z § 8 i § 13 uchwały Nr 34/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie wybranych międzynarodowych specjalnych programów w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 36) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 21 329 800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2001-2003 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych: Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, zwanej dalej "EWWS", Inicjatywy EURE-KA, zwanej dalej "EUREKA", Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, zwanego dalej "COST", Programu "Nauka dla Pokoju", zwane-go dalej "NATO", oraz Deutsches Elektronen Synchrotron w Hamburgu, zwanego dalej "DESY". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
- w 2001 roku 7 825 700 zł,
- w 2002 roku 8 277 300 zł,
- w 2003 roku 5 226 800 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych: 5.PR, EWWS, EUREKA, COST, NATO i DESY określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 75 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania przez jednostki naukowe współpracy z partnerami zagranicznymi oraz kosztów ponownego przygotowania wniosku, w celu uczestnictwa polskich zespołów naukowych w projektach 5.PR.

2. Jednostki naukowe, którym przyznaje się dofinansowanie w wysokości po 15 000 zł dla każ-dej z nich, określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 210 000 zł, jednostkom będącym koordynatorem projektów 5.PR, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów poniesionych na prace przygotowawcze do projektów, a w szczególności na przygotowanie wniosków wymaganych przez Komisję Europejską.

2. Jednostki naukowe, którym przyznaje się dofinansowanie w wysokości po 30 000 zł dla każ-dej z nich, określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, § 2 i § 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 28/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 września 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

 
Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych 
w latach:
     
2001
2002
2003
2001-2003
1
2
3
4
5
6
7
5.PR
           
1
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Kraków

Inicjatywa bezprzewodowego internetu Ipv6 (Ipv6 wireless Internet Initiative)

Akronim: 6WINIT

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt IST-2000-25153

425 600
424 800
 
850 400
2
Katedra Chemii Analitycznej 

Wydział Chemiczny

Politechnika Gdańska

Zlewiska europejskie. Zmiany w zlewiskach i ich wpływ na wybrzeże (European catchments. Catchment changes and their impact on the coast)

Akronim: EUROCAT

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt EVK1-CT-2000-00044

137 000
46 800
55 800
239 600
3
Zakład Chemii Środowiska

i Ekoanalityki

Wydział Chemii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Toruń

Zlewiska europejskie. Zmiany w zlewiskach i ich wpływ na wybrzeże (European catchments. Catchment changes and their impact on the coast)

Akronim: EUROCAT

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt EVK1-CT-2000-00044

168 000
64 000
72 400
304 400
4
Instytut Oceanologii PAN Sopot Dostęp do infranstruktury badawczej (Large scale facility)

Określenie prawdopodobieństwa występowania morskich fal ekstremalnych oraz tworzenia się grzywaczy fal załamujących się, a także ocena traconej energii falowej (Prediction of probability of teep waves and breakers formation, and rate of dissipated energy) 

5.PR - III Program Horyzontalny

Kontrakt nr HPRI-CT-1999-00060

72 000
78 000
 
150 000
5
Instytut Oceanologii PAN Sopot Wieloparametryczny spektroskopowy zestaw pomiarowy do monitoringu in situ strefy przybrzeżnej (Multiparametric in-situ spectroscopic measuring system for coastal monitoring

Akronim: MISPEC

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt EVK3-CT-2000-00045

248 000
83 000
104 000
435 000
6
Instytut Metali Nieżelaznych 

Gliwice

Opracowanie nowej koncepcji czystej ekologicznie europejskiej huty ołowiu (Developing a new concept "clean- lead" factory for Europe) 

Akronim: CLEANLEAD

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt nr G1RD-CT-2001-00481

276 000
268 400
264 700
809 100
7
Instytut Biochemii

i Biofizyki PAN 

Warszawa

Stres oksydacyjny a choroby chroniczne: egzocykliczne addukty DNA jako marker zaburzonej integralności genomu oraz ryzyka (Oxidative stress and chronic deseases: Exocyclic DNA adducts as markers for disrupted genomic integrity and risk)

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt nr QLK4-CT-2000-00286

149 000
189 800
104 000
442 800
8
Instytut Techniki Mikrosystemów Wydział Mechaniczny

Politechnika Wrocławska

Zaawansowane elementy fotowoltaiczne konstrukcji fasad

i dachów kluczem do integracji

na dużą skalę fotowoltaiki

z budownictwem (Advanced facade and roof elements key to large scale building integration of photovoltaic energy)

Akronim: AFRODITE

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt nr ENK5-CT-2000-00345

147 400
115 000
115 000
377 400
9
Biuro Programów Unii Europejskiej

i Współpracy Regionalnej

Uniwersytet Wrocławski

Pragmatyczne podejście do 5PR Unii Europejskiej - nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami w regionie (A pragmatic approach towards the 5th Framework Programme. Networking in the region)

Akronim: PRANET

5PR - I Program Horyzontalny

Kontrakt nr ICA1-CT-2000-50007

24 100
1 100
 
25 200
10
Katedra Sadownictwa

i Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa Wydział Ogrodnictwa

i Architektury Krajobrazu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa

Zwalczanie chwastów w rolnictwie ekologicznym (Strategies of weed control in organic farming)

Akronim: WECOF

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt nr QLK5-CT-2000-01418

188 800
163 600
163 600
516 000
11
Instytut Aparatów Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki

i Elektroniki

Politechnika Łódzka

Uniwersalny proces plazmowej destrukcji odpadów toksycznych

z jednoczesnym wytwarzaniem wysokowartościowych materiałów budowlanych (A generic plasma-arc process for toxic waste destruction with co-generation of high value construction materials)

Akronim: WASTILE

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt nr G1RD-CT-2001-00468

438 800
243 500
231 000
913 300
12
Stacja Biologiczna

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Uniwersytet Gdański

Biologiczne efekty zanieczyszczenia środowiska dla ekosystemów morskiego wybrzeża (Biological effects of environmental pollution in marine coastal ecosystems)

Akronim: BEEP

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt nr EVK3-CT-2000-00025

141 300
65 200
65 200
271 700
13
Instytut Elektroniki

Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki,

Politechnika Śląska

Gliwice

Rozpowszechnianie informacji

i pomoc w udziale w projektach Unii Europejskiej w programie IST w ramach 5.PR UE (Information dissemination and european awarness launch for the IST Programme under the 5th Framework Programme )

Akronim: IDEALIST-5FP

5.PR- II Program Tematyczny

Kontrakt nr IST-1999-14184

43 400
46 300
49 200
138 900
14
Instytut Fizyki Plazmy

i Laserowej Mikrosyntezy

Warszawa

Badania polaro-interferometryczne plazmy laserowej na eksperymencie PALS - projekt PALS/013 (Polari-interferometric investigations of laser-produced plasma in the PALS experiment)

5.PR - III Program Horyzontalny

Kontrakt nr HPRI-CT-1999-00053

36 900
28 800
 
65 700
15
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Zabrze

Nowa metalurgiczna droga konwersji "on-line" produktów ubocznych do wartościowych produktów mineralnych i metalicznych z jednoczesnym obniżeniem emisji CO2

(A new metallurgical route for the on-line conversion of by-products into valuable mineral and metallic products with a reduction of CO2 emissions)

Akronim: Avoid solid by-products + CO2

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt nr G5RD-CT-2000-00307

357 200
116 700
46 800
520 700
16
Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

Toruń

Sieć instytucji dziedzictwa kulturowego - zgłoszenia do 5.PR (Cultural heritage applications network part)

Akronim: CULTIVATE-CEE

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt nr IST-1999-13472

59 400
36 000
 
95 400
17
Instytut Automatyki

i Robotyki

Wydział Mechatroniki

Politechnika Warszawska

Zaawansowany system wspomagania decyzji dla procesów chemicznych / petrochemicznych

(Advanced Decision Support System for Chemical / Petrochemical Manufacturing Processes)

Akronim: CHEM

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt nr G1RD-CT-2001-00466

228 100
228 100
228 100
684 300
18
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Politechnika Wrocławska

Pragmatyczne podejście do sieci 5.PR Unii Europejskiej. Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami w regionie.

(A Pragmatic Approach Towards The 5th Framework Programme. Networking in the Region)

Akronim: PRANET

5.PR - I Program Horyzontalny

Kontrakt nr ICA1-CT-2000-50007

39 900
5 000
 
44 900
19
Katedra Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Akademia Górniczo-Hutnicza

Dostęp bezprzewodowy

i różnicowanie jakości usług w nowoczesnych sieciach IP

(Mobility and Differentiated Services in a Future IP Network)

Akronim: MOBY-DICK

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt nr IST-2000-25394

184 200
158 800
109 600
452 600
20
Instytut Obróbki Plastycznej

Poznań

Opłacalne i ekologiczne kształtowanie lekkich blach przy zastosowaniu technologii inteligentnego dociskacza pulsującego

(Cost Efficient and Ecological Sustainable Light Weight Sheet Metal Forming by Employing an Intelligent Pulsating Blankholder Technology)

Kontrakt nr G1RD-CT-2001-00509

5.PR - III Program Tematyczny

21 000
67 000
38 400
126 400
21
Instytut Medycyny Pracy

im. prof. J. Nofera

Łódź

Procesy alergiczne i zapalne wywoływane działaniem pyłów środowiskowych - europejskie badanie przekrojowe

(Respiratory Allergy and Inflammation Due To Ambient Particles A - European-wide Assessment

Akronim: RAIAP

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt nr QLK4-CT-2000-00792

82 700
62 000
62 000
206 700
22
Instytut Metali Nieżelaznych

Gliwice

Wysokowydajna technologia formowania elementów z lekkich kompozytów na osnowie metalowej przeznaczonych do stosowania w przemyśle samochodowym i AGD.

(High Efficiency Forming Technology of Light Weight MMC Components For Automotive and Household Applications)

Akronim: AluSiForm

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt nr G5RD-CT-2000-00341

202 600
103 600
38 100
344 300
23
Instytut Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Politechnika Poznańska

Rozwój oprogramowania do symulacji zachowania się struktur aeroelastycznych z wykorzystaniem siatek bez struktury.

(Technology Development for Aeroelastic Simulations on Unstructured Grids)

Akronim: TAURUS

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt nr G4RD-CT-2001-00403

150 000
200 100
58 900
409 000
24
Wydział Techniki Morskiej

Politechnika Szczecińska

Innowacyjne systemy pchane na płytkie wody śródlądowe

(Innovative Barge Trains for effective Transport on Inland Shallow Waters)

Akronim: INBAT

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt nr: G3RD-CT-2001-00458

140 900
171 000
195 300
507 200
25
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

Warszawa

Strategia przetwarzania odchodów z produkcji zwierzęcej zapewniająca maksymalne wykorzystanie wartości nawozowych z minimalizacją wpływu na środowisko - zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby, ryzyko chorób i problem odoru (Processing strategies for farm livestock manures to enable maximize nutrient use with minimum environmental problems - water/air/soil pollution, disease risks and odour nuisance)

Akronim: MATRESA

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt nr: QLK5-2000-30020

2 700
 
 

 

2 700
26
Instytut Lotnictwa

Warszawa

Innowatorskie koncepcje aerodyna-miczne systemów zwiększających siłę nośną samolotu (Innovative Aerodynamic High Lift Concepts)

Akronim: HELIX

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt nr G4RD-CT-2001-00516

116 600
228 800
246 200
591 600
27
Instytut Systemów Elektronicznych

Wydział Elektroniki i Technik Informacyj-nych Politechnika Warszawska

Europejski system monitorowania wody (System for European Water Monitoring)

Akronim: SEWING

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt nr: IST-2000-28084

158 000
219 000
230 000
607 000
28
Zakład Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Okrętowej 

Gdańsk

Wirtualny, niezawodny system cyklu życia statku (Life-Cycle Virtual Reliability Ship Systems)

Akronim: VIRSHIPS-ROPAX 2000

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt nr: G3RD-CT-2001-00506

 

32 600

 
 

 

 

32 600

29
Instytut Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Elektryczny

Politechnika Poznańska

Metadane dla narzędzi zaawansowanego skalowalnego kodowania sekwencji wizyjnych

(Metadata for Advanced Skalable Video Coding Tools)

Akronim: MASCOT

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt nr IST-2000-26467

69 800
71 000
20 000
160 800
30
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Warszawa

Promocja udziału małych i średnich przedsiębiorstw w I programie tematycznym "Quality of Life" (Trans-National Activities for the promotion of SME participation in the 1st Thematic Programme "Quality of Life and Management of Living Resources)

Akronim: PARTNERS FOR LIFE

5.PR I Program Tematyczny QUALITY OF LIFE

Kontrakt nr IPS-1999-950052

35 900
71 500
49 200
156 600
31
Instytut Technologii Elektronowej

Warszawa

Europejski system monitorowania wody

(Systems for European Water Monitoring)

Akronim: SEWING

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt nr: IST-2000-28084

54 400
61 300
51 200
166 900
5.PR "Sieci"
           
32
Instytut Podstawo-wych Problemów Techniki PAN

Warszawa

Sieć tematyczna: Sieć miast Brundtland (Thematic network: Brundtland city network)

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt nr NNE5/1999/72

4 400
4 400
2 600
11 400
33
Instytut Fizyki Teoretycznej

Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski

Supersymetria i wczesny wszechświat

(Supersymetry and the early universe)

Kontrakt nr HPRN-CT-2000-00152

39 600
16 800
15 500
71 900
34
Instytut Informatyki

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Uniwersytet w Białymstoku

TYPES - komputerowo wspomagane rozumowanie oparte na teorii typów

(TYPES - Computer Assisted Reasoning Based On Type Theory)

Kontrakt nr IST-1999-29001

12 100
 
 

 

12 100
EWWS
           
35
Główny Instytut Górnictwa

Katowice

Ocena i zrównoważone odzyskiwanie terenów górniczych do pogórniczego wykorzystania

(Assessment and sustainable reclamation of mine sites for post mining use)

Program Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWS)

Kontrakt nr: 7220-PR-095

102 000
102 000
102 000
306 000
36
Główny Instytut Górnictwa

Katowice

Określenie zagrożenia gazowego na powierzchni obszarów pogórniczych

(Assessment of hazardous gas emissions to the surface over former mined areas)

Program Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWS)

Kontrakt nr: 7220-PR-096

156 000
156 000
156 000
468 000
EUREKA
           
37
Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna E! 2542 

RENOVA-LASER

Laserowa renowacja dzieł sztuki

356 000
334 000
157 000
847 000
38
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie 

E! 2542 

RENOVA-LASER

Laserowa renowacja dzieł sztuki

85 800
151 700
79 700
317 200
39
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań E! 2603

CANBA

Bezpieczne opakowania metalowe do żywności

56 000
86 000
16 000
158 000
40
Instytut Radioelektroniki Politechnika

Warszawska

E! 2602

MICRODEFROST MODEL

Opracowanie oprogramowania do optymalizacji procesu mikrofalowego rozmrażania i grzania żywności pod kątem poprawy jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego 

370 000
190 000
 
560 000
41
Instytut Pojazdów Szynowych Politechnika

Krakowska

E! 2365

TRANSCELOG SAFETY

Bezpieczeństwo i monitoring

w systemach transportowych Wschód-Zachód

51 300
133 300
102 600
287 200
42
Przemysłowy Instytut Automatyki

i Pomiarów

E! 2365

TRANSCELOG SAFETY

Bezpieczeństwo i monitoring

w systemach transportowych Wschód-Zachód

141 500
456 600
221 900
820 000
43
Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa E! 2365

TRANSCELOG SAFETY

Bezpieczeństwo i monitoring

w systemach transportowych Wschód-Zachód

 
82 100
41 000
123 100
44
Instytut Architektury Tekstyliów E! 2607

TULIAT

Komputerowy system

do projektowania struktury płaskich wyrobów włókienniczych

30 000
210 400
68 000
308 400
45
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań E! 2606

EUROTEST

Metody badań ochrony towarów podczas ich dystrybucji na terenie Europy

52 000
234 000
153 000
439 000
46
Wydział Zarządzania

i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński

E! 2652

RAIL MOUNT - Ekologiczna kolejka górska elementem zrównoważonego rozwoju regionu turystycznego w Polsce

46 800
158 400
 
205 200
47
Instytut Pojazdów Szynowych Politechnika Krakowska  E! 2652 

RAIL MOUNT - Ekologiczna kolejka górska elementem zrównoważonego rozwoju regionu turystycznego w Polsce

 

136 800

 

519 800

   

656 600

48
Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna EUREKA / MEDEA+ T405

Laserowo-plazmowe źródła ultrafioletu granicznego (EUV) na potrzeby litografii

297 400
521 000
354 000
1 172 400
COST
           
49
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

im. M. Nenckiego

w Warszawie

COST B10 - Regulacja ekspresji genów w procesach neurodegeneracyjnych.
350 000
350 000
350 000
1 050 000
50
Instytut Sadownictwa

i Kwiaciarstwa

w Skierniewicach

COST 836 - Rola rizosfery w mineralnym odżywianiu truskawki.
49 700
29 100
 
78 800
51
Katedra Konstrukcji Budowlanych

Wydział Budownictwa

i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska

COST C12 - Doskonalenie jakości konstrukcji budowlanych przez wdrażanie nowych technologii.
24 000
60 000
66 000
150 000
52
Instytut Włókien Naturalnych

w Poznaniu

COST 847 - Jakość i biotechnologia we włókiennictwie.
218 000
234 000
218 000
670 000
53
Instytut Włókienniczy Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska 

Politechnika Łódzka

Filia w Bielsku Białej

COST 847 - Zaawansowane biotechnologiczne oczyszczanie ścieków.
111 400
50 700
35 800
197 900
54
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

w Gdańsku

COST G7 - Technika laserowa

w ochronie dóbr kultury materialnej: renowacja obiektów zabytkowych z kamienia oraz zabytków piśmiennictwa

na papierze.

152 800
192 800
202 800
548 400
55
Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie COST 271 - Wpływ górnej atmosfery na komunikację naziemną oraz w przestrzeni okołoziemskiej
34 000
50 000
52 000
136 000
NATO
           
56
Instytut Włókien Chemicznych Termoodporne poliestry - włókna i tworzywa

NATO SfP 972 948

300 000
90 000
90 000
480 000
57
Instytut Elektrotechniki Opracowanie wyłącznika próżniowego niskiego napięcia

NATO SfP 974 083

113 800
201 000
144 200
459 000
DESY
           
58
Centrum Badań Wysokociśnieniowych

PAN

Nowe Materiały dla budowy lasera na swobodnych elektronach (FEL).
102 000
45 000
 
147 000


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 28/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 września 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerami zagranicznymi oraz kosztów ponownego przygotowania wniosków

Lp.

Nazwa jednostki
Nazwa

programu

Tytuł projektu

 

1
2
3
4
1 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Katowice

EESD

IV program tematyczny

Development of a land use cycle analysis system to encourage a holistic, life cycle approach to brownfield prevention and redevelopment

Akronim: LUCAS

2 Uniwersytet Gdański

Wydział Biotechnologii Zakład Wirusologii Molekularnej

LIFE QUALITY

I program tematyczny

Elucidation of immune evasion mechanisms of herpesviruses to develop novel strategies in disease control

Akronim: VIE

3 Uniwersytet Gdański

Wydział Biotechnologii Zakład Wirusologii Molekularnej

LIFE QUALITY

I program tematyczny

Development of a vaccine against Haemonchus contortus, a gastrointestinal parasitic nematode of ruminants

Akronim: nematode vaccine 

4 Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN QUALITY OF LIFE

I program tematyczny

Ageing (successful and unsuccessful): biological and cultural determinants in different european countries

Akronim: ABCDE

5 Państwowy Instytut Geologiczny

Warszawa

IST

II program tematyczny

Intelligent Environmental Emergency and Risk Management Systems Toolbox based on Remote Sensing Data

Akronim: EMRES


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 28/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 września 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych występujących jako koordynator projektu w ramach 5. PR, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów poniesionych na prace przygotowawcze do projektu

Lp.

Nazwa jednostki
Nazwa programu
Tytuł projektu

 

1
2
3
4
1
Uniwersytet Warszawski

Ośrodek Badań Archeologicznych

NOVAE

HUMAN POTENTIAL

III program horyzontalny

Novae and the roman limes on the lower Danube from Vespasian to Diocletian

Akronim: NOROL

2
Uniwersytet Warszawski

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania

HUMAN POTENTIAL

III program horyzontalny

Behaviour genetics summer school

Akronim: EuroBeGene School

3
Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Katedra Technologii Leków i Biochemii

QUALITY OF LIFE

I program tematyczny

Development of molecular basis for rational design of Amphotericin B - derived antifungal agents of low toxicity and overcoming multiduring resistance
4
Polska Akademia Nauk

Instytut Chemii Bioorganicznej

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-sieciowe

INFORMATION SOCIETY

II program tematyczny

A novel nanoprocessor design - converting structures into numbers by the use of microworld phenomena as an equivalence for specific number transformations.

Akronim: ALGOBIOL

5
Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Katedra Inżynierii Dźwięku i Obrazu

INFORMATION SOCIETY

II program tematyczny

Audio Heritage Enhancement and Distribution Network

Akronim: AHEAD

6
Centrum Badań Przedsiębiorczości

i Zarządzania PAN

IMPROVING HUMAN POTENTIAL

III program horyzontalny

Re-Industrialization Strategies for European Regions

Akronim: RISER

7
Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera

Łódź

QUALITY OF LIFE

I program tematyczny

Mechanism for induction of cancers by alcohol and ITS modulation by tobacco and dietary constituents.


40

UCHWAŁA Nr 29/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 września 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z § 1 i § 3 uchwały Nr 25/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 1999 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002 (Dz. Urz. KBN Nr 6, poz. 25, z 2000 r. Nr 5, poz. 26 i Nr 7, poz. 37) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 997 100 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2001-2003 prac wykonywanych w ramach projektów Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
1) w 2001 roku - 337 500 zł,
2) w 2002 roku - 333 300 zł,
3) w 2003 roku - 326 300 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych jednostkom organizacyjnym na wykonywanie prac w ramach 5.PR, określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane właściwym jednostkom organizacyjnym na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
                                                                                Andrzej WiszniewskiZałącznik
do uchwały Nr 29/2001
Komitetu Badań Naukowych
Z dnia 20 września 2001 r.

 

Wykaz jednostek organizacyjnych, którym przyznano środki finansowe na wykonanie prac w ramach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej

Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w latach
w złotych
     
2001
2002
2003
2001-2003
1
2
3
4
5
6
7
1
Orzeł Biały
S. A. Bytom

Recykling Akumulatorów

Opracowanie nowej koncepcji czystej ekologicznie europejskiej huty ołowiu (Developing a new concept "Clean-Lead" factory for Europe

Akronim: CLEAN-LEAD

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt nr G1RD-CT-2001-00481

107 700
140 600
190 900
439 200
2
Muzeum Narodowe 
w Krakowie
Innowacyjne modelowanie poziomu zanieczyszczeń w muzeach i konserwatorskich wartości progowych 

(Innovative modeling of museum pollution and conservation thresholds)

Akronim IMPACT

Kontrakt nr: EVK4-CT-2000-
-00031

36 800
30 600
34 800
102 200
3
ODRATRANS S.A.
Wrocław
Innowacyjne zestawy pchane na płytkie wody śródlądowe

(Innovative Barge Trains for EffectiveTransport on Inland Shallow Water)

Akronim: INBAT

5.PR - III Program Tematyczny 

Kontrakt nr: G3RD-CT-2001-00458

64 200
73 300
78 400
215 900
4
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Warszawa
Niemiecko-polski OPET

(German-Polish OPET)

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt nr: NNE5/2001/631-SI2.318336

50 700
35 500
 
86 200
5
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Gdańsk
Niemiecko-polska ponadgraniczna współpraca w ramach programu OPET

(German-Polish Cross-Border OPET)

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt nr: NNE5/2001/631-SI2.318336

32 000
10 400
 
42 400
6
INFO-CENTRUM KONSORCJUM
Sp. z o.o.
Stalowa Wola
Elektroniczna Demokracja (Electronic Democracy European Network)

Akronim: EDEN

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt nr IST-1999-20230

46 100
42 900
22 200
111 200


41

UCHWAŁA Nr 30/2001
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 20 września 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2001 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 14/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2001 roku (Dz. Urz. MN i KBN Nr 5, poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:
1) Lp. 19 otrzymuje brzmienie:
"19. Prezes Polskiej Akademii Nauk
................................................10.379.000",

2) Lp. 31 otrzymuje brzmienie:
"31. Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu
Badań Naukowych ......................6.396.774".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski

Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.plTłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK