GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 14 listopada 2002 r.
Nr 12


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 36/2002 z dnia 7 listopada 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH:

  1. Nr 18/2002 z dnia 7 listopada 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.
  2. Nr 19/2002 z dnia 7 listopada 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.

52

UCHWAŁA Nr 36/2002 
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 7 listopada 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 15/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 6, poz. 20, Nr 7, poz. 26 i Nr 8, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy "1 203 322 300 zł" zastępuje się wyrazami "1.235.805.600 zł",

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia..

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr 36/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 7 listopada 2002 r.

Załącznik
do uchwały Nr 15/2002

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej, ustalone dla tych jednostek kategorie oraz wysokość przyznanej dotacji podmiotowej w 2002 r.

ze względu na dużą objętość załącznik znajduje się w oddzielnym pliku


53

ZARZĄDZENIE Nr 18/2002 
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 7 listopada 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 1/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2002 r: w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1, Nr 8, poz. 35, Nr 9, poz. 43 i Nr 10, poz. 49) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy "716.371.500 zł" zastępuje się wyrazami "712.912.305 zł",

2) w § 2:

a) w pkt 1 lit. b) wyrazy "271.649.000 zł" zastępuje się wyrazami "271.686.817 zł",
b) w pkt 2 wyrazy "112.021.500 zł" zastępuje się wyrazami "112.803.488 zł",
c) w pkt 3 lit. b) wyrazy "7.818.900 zł" zastępuje się wyrazami "3.539.900 zł".


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


54

ZARZĄDZENIE Nr 19/2002 
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 7 listopada 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:

§1.

W zarządzeniu Nr 2/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 5, Nr 5, poz. 19, Nr 6, poz. 24, Nr 7, poz. 28 i Nr 8, poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 wyrazy "1.203.537.100 zł" zastępuje się wyrazami "1.237.109.700 zł",

2) w § 2 w ust. 1 wyrazy "63 078 500 zł" zastępuje się wyrazami "62 296 512 zł",

3) w § 3:

a) w ust. 1 wyrazy "602.447.000 zł" zastępuje się wyrazami "606.067.400 zł",
b) w ust. 2 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:
"1) nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych - w wysokości 50.151.500 zł,
2) nauk przyrodniczych - w wysokości 176.311.990 zł,
3) nauk technicznych - w wysokości 379.603.910 zł.",
4) załączniki Nr 1 - Nr 3 do zarządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach Nr 1 - Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


ZAŁĄCZNIK Nr 1
do zarządzenia Nr 19/2002
Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych
z dnia 7 listopada 2002 r

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do zarządzenia Nr 2/2002

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. działalności statutowej jednostek naukowych

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe
w zł
1
2
3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
76.504.700
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
33.310.200
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
102.049.000
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
120.338.900
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5)
183.188.000
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
178.286.400
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
100.058.400
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
49.802.900
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
130.834.800
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
54.125.200
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
81.419.700
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
82.080.300
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (0-13)
45.111.200
14 Razem
1.237.109.700


ZAŁĄCZNIK Nr 2
do zarządzenia Nr /2002
Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych
z dnia listopada 2002 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do zarządzenia Nr 2/2002

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. kosztów realizacji kontynuowanych inwestycji budowlanych

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł
1
2
3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
8 781 650
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
18 243 037
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
955 000
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
820 000
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5)
4 111 000
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
9 545 336
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
9 850 000
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
221 000
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
3 894 200
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
650 279
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
3 595 000 
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
1 450 000
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
180 000
14 Razem
62 296 502


ZAŁĄCZNIK Nr 3
do zarządzenia Nr /2002
Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych
z dnia listopada 2002 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do zarządzenia Nr 2/2002

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. projektów badawczych i projektów celowych

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł, 
w tym zobowiązania z lat poprzednich
1
2
3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
15.574.861
10.504.861
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
12.385.934
8.575.934
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
22.190.705
15.982.433
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
44.456.730
27.902.740
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5)
84.869.633
49.554.135
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
46.985.627
28.248.035
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
36.505.162
27.917.712
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
88.817.921
63.827.921
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
50.417.099
34.000.210
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
26.699.794
18.852.794
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
50.134.814
39.242.454
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
61.805.578
44.305.078
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (0-13)
61.723.542
35.815.542
14 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Projektów 
Badawczych Zamawianych (I-15)
2.500.000
0
15 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Regionalnych Strategii Innowacji
1.000.000
0Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK