GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, dnia 22 września 2003 r.
Nr 12


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 33/2003 z dnia 18 września 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie prac wspomagających wykorzystywanie specjalnych  funduszy Unii Europejskiej
  2. Nr 34/2003 z dnia 18 września 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
  3. Nr 35/2003 z dnia 18 września 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Programów Ramowych Unii Europejskiej
  4. Nr 36/2003 z dnia 18 września 2003 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych należących do właściwości poszczególnych zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 15/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r.


45

 
UCHWAŁA Nr 33/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 18 września 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie prac wspomagających wykorzystywanie specjalnych funduszy Unii Europejskiej.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, pełniącemu funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego przyznaje się środki finansowe w wysokości 390 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2003 r. zadań związanych z wykorzystywaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazane na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber46

 
UCHWAŁA Nr 34/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 18 września 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 13 907 069 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2003 – 2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej „5.PR”, Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST), Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), Inicjatywy EUREKA. Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2003 r. – 4 397 864 zł,
w 2004 r. – 4 850 928 zł,
w 2005 r. – 3 342 196 zł,
w 2006 r. – 1 316 081 zł.

2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1.    Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej, zwanego dalej „6.PR”, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 300 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.
2.    Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1.    Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR i 6.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 420 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
2.    Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 34/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 września 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych


Lp.
Nazawa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
1
2
3
2003
4
2004
5
2005
6
2006
7
2003-2006
8
5.PR
1 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Nanostrukturalne czujniki fotonowe
Akronim: NANOPHOS
5.PR – II program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-39112
105 349 101 791 90 647 - 297 787
2 Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ergonomiczne efektywne pozyskiwanie drewna
Akronim: Ergo Wood
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2002-01190
57 650 96 360 30 540 - 184 550
3 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego Rozszerzenie Unii Europejskiej a rola kobiet w życiu publicznym: społeczna i polityczna aktywność i reprezentacja kobiet w krajach kandydackich
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPSE-CT-2002-00115
36 900 37 200 55 900 - 130 000
4 Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej Kształcenie o zasięgu globalnym w zakresie wytwarzania
Akronim: GEM EUROPE
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-3259
48 097 18 704 - - 66 801
5 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Bezpieczeństwo i efektywność procesów utleniania węglowodorów w oparciu o wyniki ekspertyz kinetyki chemicznej i wybuchu oraz opracowanie obliczeniowych procedur jako narzędzi inżynierskich
Akronim: SAFEKINEX
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVG1-CT-2002-00072
147 000 117 000 117 000 59 000 440 000
6 Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Metody i scenariusze dla zrównoważonego gospodarowania zasobami europejskich gleb torfowych w celu ochrony ich wartości przyrodniczych i krajobrazowych w powiązaniu z produkcja rolniczą
Akronim: EUROPEAT
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2002-01835
167 360 132 000 86 400 13 800 399 560
7 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Centrum ulepszania roślin uprawnych dla zrównoważonego rolnictwa
Akronim: CISCA
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2002-30377
175 949 280 831 258 646 42 281 757 707
8 Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi Bioaktywne opakowania do serów modyfikowane chitozanem
Akronim: BIOPACK
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2000-00799
123 270 76 790 - - 200 060
9 Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego Zasoby dla informacji kwantowej
Akronim: RESQ
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-37559
119 000 57 190 56 770 - 232 960
10 Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Centrum doskonałości w zakresie hydrologii mokradeł
Akronim: WETHYDRO
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2002-80011
269 100 367 900 294 000 - 931 000
11 Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego Optymalizacja wartości żywieniowej roślin uprawnych
Akronim: OPTI-2
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK3-CT-2000-00103
71 100 96 200 - - 167 300
12 Instytut Chemii Przemysłowej im. I. Mościckiego w Warszawie Nowe rozwiązania farb proszkowych i farb dekoracyjnych utwardzanych w niskich temperaturach
Akronim: LOTEC
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G5RD-CT-2000-00350
154 000 - - - 154 000
13 Instytut Kardiologii im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Arytmogenna kardiomiopatia/dysplazia prawej komory: Międzynarodowy rejestr kliniczny i baza danych, ocena leczenia, rejestr patologiczny, bank DNA
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLG1-CT-2000-01091
83 000 135 000 143 000 - 361 000
14 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Europejski system prognozowania powodzi
Akronim: EFFS
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVG1-CT-1999-00011
112 300 - - - 112 300
15 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie Systemy energetyczne wykorzystujące czyste odnawialne źródła energii – na przykładzie energii geotermalnej
Akronim:CLENSYS
5.PR - I Program Horyzontalny
Kontrakt: ICA-CT-2002-60020
(Refundacja poniesionych kosztów)
20 198 - - - 20 198
16 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach Plan treningów i pomocy dla badaczy zajmujących się losami i usuwaniem farmaceutyków, środków higieny i kosmetyków oraz estrogenów uwalnianych do środowiska
Akronim: TRITON
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2002-80015
54 000 28 800 - - 82 800
17 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Zmiany w konkurencyjności przemysłu przetwórczego jako czynnik integracji: identyfikacja wyzwań Jednolitego Rynku rozszerzonej Unii Europejskiej
Akronim: Competitiveness
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPSE-CT-2002-00148
15 500 15 700 16 300 - 47 500
18 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku Centrum doskonałości w zakresie biobezpieczeństwa i biomedycyny molekularnej – integracja w nauce i edukacji dla transferu wiedzy i technologii
Akronim: BioMoBil
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK2-CT-2002-90371
254 600 786 000 229 200 - 1 269 800
19 Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Chemia w ochronie środowiska – umacnianie integracji europejskiej
Akronim: CHENVIR
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVR1-CT-2002-80002
166 720 161 000 164 450 - 492 170
20 Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Standaryzacja optycznych technik pomiaru odkształceń
Akronim: SPOTS
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G6RD-CT-2002-00856
66 800 51 980 48 800 - 167 580
21 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Polityka i innowacja w sektorach niskiej technologii. Wkład przemysłów starej gospodarki w tworzenie wiedzy, zatrudnienia i wzrostu w Europie
Akronim: PILOT
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPSE-CT-2002-00112
25 200 42 723 23 830 - 91 753
22 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Pułapka jonowa jako urządzenie do eksperymentów z wysoko naładowanymi jonami
Akronim: HITRAP
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRI-CT-2001-50036
288 600 53 000 48 000 - 389 600
23 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu Zintegrowana ochrona gleb i wód: ryzyko związane z przenikaniem zanieczyszczeń
Akronim: SOWA
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2002-80022
20 900 24 100 - - 45 000
24 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Zwiększanie poziomu ekspresji transgenów i wyciszania genów u transgenicznych roślin
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK3-CT-2001-00078
180 100 - - - 180 100
25 Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. w Szczecinie Zastosowanie napędu typu POD na jednostkach szybkich
Akronim: FASTPOD
5 PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G3RD-CT-2002-00822 DWM/4114/2003
106 015 40 373 - - 146 388
26 Fundacja Rozwoju Nauk Materiałowych w Krakowie Struktura i własności nowoczesnych materiałów do zastosowań proekologicznych
Akronim: Photovoltaics
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPMT-CT-2001-00378
73 800 169 000 131 000 - 373 800
27 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. w Warszawie OPET CHP/DH 5.PR – IV Program Tematyczny Kontrakt:NNE5/2002/52 52 325 3 421 - - 115 746
5.PR-"Sieć"
28 Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie Europejska metabaza morskich danych sejsmicznych i Centrum Informacyjne
Akronim: EUROSEISMIC
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVR1-CT-2001-20004
45 730 19 610 - - 65 340
29 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Europejskie badania zarazy ziemniaka
Akronim: EUCABLIGHT
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2002-00971
31 980 15 860 11 160 - 59 000
30 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie dla Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej Sieć organizacji współpracujacych w zakresie Zielonych Certyfikatów oraz wspierania inicjatyw w tym zakresie
Akronim: TRECKIN
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2001/296/2003
62 700 - - - 62 700
31 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu Zarządzanie ryzykiem społecznym poprzez przejściowe rynki pracy
Akronim: TLM.NET
5.PR – III Program Horyzontalny
HPSE-CT-2002-50017
6 600 5 500 4 500 - 16 600
32 Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej Wspinające sie oraz kroczące roboty, eksperymentalne, mobilne platformy robotyczne oraz ich zastosowanie
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RT-CT-2002-05080
7 253 7 253 7 253 - 21 759
33 Centrum Informacji o Środowisku GRID – Warszawa Fauna europejska – rozszerzenie na kraje stowarzyszone z Unią Europejską
Akronim: Fauna Europaea
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVR1-CT-1999-20001
11 668 25 080 - - 36 748
34 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wiedza o środowisku publikowana dla każdego na całym świecie – sieć edukacyjna dotycząca klimatu
Akronim: ESPERE-ENC
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRP-CT-2002-00002
10 000 27 262 - - 37 262
MSN
35 Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi Środowiskowe, żywieniowe i genetyczne uwarunkowania nowotworów złośliwych 94 000 94 000 92 000 - 280 000
36 Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Centrum badań komórek macierzystych – CBKM 36 000 32 000 32 000 - 100 000
COST
37 Zakład Neuroanatomii Instytut Zoologii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloński COST B10 - Model zaburzeń epileptycznych w mózgu uszkodzonym we wczesnych stadiach rozwojowych. 100 000 100 000 - - 200 000
38 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach COST 836 – Europejski program oceny truskawki - kontynuacja. 20 000 - - - 20 000
39 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach COST 836 – Organizacja zintegrowanych badań nad roślinami jagodowymi: model dla jakości truskawek z uwzględnieniem wymagań środowiska i preferencji konsumentów - kontynuacja. 25 000 - - - 25 000
40 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach COST 836 – Badania nad możliwością praktycznego zastosowania nowoczesnych metod hodowli dla tworzenia nowych odmian porzeczek i agrestu - kontynuacja. 20 000 - - - 20 000
41 Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu COST 850 - Indukcja i identyfikacja nowych fenotypów larw infekcyjnych nicieni owadobójczych oraz ocena ich uwarunkowań genetycznych i przydatności dla praktyki ochrony roślin. 31 600 28 800 28 800 - 89 200
42 Wydział Metali Nieżelaznych Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie COST 531 - Nowe materiały i technologie dla lutowania bezołowiowego. 80 000 140 000 140 000 100 000 460 000
43 Zakład Chemii Kwantowej Wydział Chemii Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu COST D26 - Interpretacja, weryfikacja i uzupełnienia wyników empirycznych dotyczących właściwości układów molekularnych poprzez obliczenia kwantowo-mechaniczne o wysokiej precyzji. 99 500 99 500 101 000 101 000 401 000
CERN
44 Instytut Problemów Jądrowych w Warszawie Eksperyment COMPASS – zbieranie i opracowanie danych doświadczalnych oraz rozbudowa spektrometru. 310 000 640 000 550 000 700 000 2 200 000
EUREKA
45 Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi E! 3151 NAGREFIAT Zastosowanie bawełny naturalnie zabarwionej pochodzenia greckiego do produkcji ekologicznych przędz i tkanin - 170 000 120 000 100 000 390 000
46 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie Koźlu E! 3029 ADD-GASOLINE Syntetyczne komponenty i dodatki dla ekologicznych benzyn silnikowych 160 000 250 000 263 000 107 000 780 000
47 Instytut Technologii Nafty w Krakowie E! 30 29 ADD-GASOLINE Syntetyczne komponenty i dodatki dla ekologicznych benzyn silnikowych 251 000 243 000 198 000 93 000 785 000Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 34/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 września 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych występujących jako koordynator projektu w ramach 6.PR, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską

Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1 2 3 4
6.PR
1 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 6.PR
Priorytet III
Dynamika w nanomateriałach badana z użyciem promieniowania synchrotronowego
Akronim: DYNASYNC
2 Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej 6.PR
Priorytet VI
Wysokotemperaturowa (powietrzno-parowa) gazyfikacja biomasy w celu produkcji gazu bogatego w wodór
Akronim: HIGHTEMPBIOMASS
3 Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 6.PR
Priorytet II
Europejska wirtualna sieć wspierania innowacji w biznesie.
Akronim: EVIBINET
4 Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie 6.PR
Priorytet III
Nanomateriały magnetyczne do mechatronicznych urządzeń rehabilitacyjnych
Akronim: NanoReh
5 Instytut Elektrotechniki w Warszawie 6.PR
Priorytet III
Opracowanie technologii warystorów ZnO domieszkowanych BaBiO 3-x.
Akronim: MOVTECH
6 Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa w Katowicach 6.PR
Priorytet III
Zintegrowany system łączności i kierowania zespołem ratowników
Akronim: RESCOM
7 Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie 6.PR
Priorytet IV
Promocja polskiego udziału w Globalnym Monitoringu dla potrzeb Środowiska i Obronności (GMES) – centrum informacyjne
Akronim: GMES-Poland
8 Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej 6.PR
Priorytet III
Bio-mechano-integrowane materiały dla celów chirurgii kostnej i kardiochirurgii
Akronim: BIOMECH MATERIALS
9 Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego 6.PR
Priorytet I
Nowe strategie pokonania oporności wielolekowej komórek nowotworowych
Akronim: NeSOMuRTuC
10 Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej 6.PR
Priorytet III
Rozwój systemów kontroli opartych na prognozowaniu rozmytym i sieciach neuronowych (IP)
Akronim: NEUROFUZZYREGULATIONZałącznik Nr 3
do uchwały Nr 34/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 września 2003 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym oraz kosztów ponownego przygotowania wniosków


Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1 2 3 4
5.PR
1 Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 5.PR I Program Tematyczny Wpływ polifenoli wina i winogron jako czynnika ochronnego przed przewlekłymi chorobami związanymi z insulinoodpornością
Akronim: INSUPHENOLICS
6.PR
2 Instytut Elektrotechniki w Warszawie dla Oddziału Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu 6.PR Priorytet VI Opracowanie średniotemperaturowych, tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC) w celu zmniejszenia kosztów oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń podczas wytwarzania energii
Akronim: ITSOFUCES
3 Instytut Elektrotechniki w Warszawie dla Oddziału Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu 6.PR Priorytet VI Projekt efektywnych kosztowo ogniw paliwowych bazujących na rozwoju zaawansowanych, wysokotemperaturowych membran protonowymiennych
Akronim: AD-PEMFC
4 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla oddziału w Krakowie 6.PR Priorytet II Wyrównywanie różnic w informacji o środowisku – sieć doskonałości
Akronim: BENIGN
5 Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej 6.PR Priorytet V Nowoczesne techniki nieinwazyjne do określania jakości, bezpieczeństwa i wpływu na zdrowie – sieć doskonałości
Akronim: QS2H
6 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 6.PR Priorytet VI Funkcjonalne produkty roślinne mogące zastąpić antybiotyki w paszach
Akronim: PLANTIBIOTICS
7 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie 6.PR Priorytet II Wysokiej niezawodności elektroniczny montaż i pokrycia zabezpieczające
Akronim: HIRELEC
8 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 6.PR Priorytet VI Modelowanie obserwowanej i przyszłej zmienności obiegu wody w europejskich systemach rzecznych
Akronim: MOVE
9 Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie 6.PR Priorytet III Elementy wytwarzane metodami hybrydowymi dla przemysłu lotniczego, samochodowego i medycznego
Akronim: HYMAC
10 Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie 6.PR Priorytet III Nowe procesy wytwarzania przyszłych czystych silników
Akronim: MOTO
11 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie 6.PR Priorytet I Genomika supresorów w badaniu integracji genów w sieci oddziaływań funkcjonalnych
Akronim: GEN-NET
12 Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej 6.PR Priorytet III Technologie i aplikacje zaawansowanych materiałów wielofunkcyjnych
Akronim: TAAMM
13 Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie
Opracowanie innowacyjnej technologii ochrony zewnętrznej na budowlane elementy azbestowo-cementowe zabezpieczające przed emisją azbestu
Akronim: BLOCK ASBESTOS
14 Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie 6.PR Priorytet III Nanomagnetyzm
Akronim: NANOMAG
15 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Oddziału we Wrocławiu 6.PR Priorytet VI Europejska sieć dotycząca badań nad powodziami i suszami
Akronim: EFDN
16 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 6.PR Priorytet II Zapewnianie jakości przy przekazie informacji przez sieci działające w oparciu o różne architektury
Akronim: EquoS
17 Instytut Morski w Gdańsku 6.PR Priorytet VI Badania in situ procesów biologiczno geologicznych na dnie morskim z zastosowaniem ekonomicznie i merytorycznie efektywnej oraz niezawodnej technologii „in situ”
Akronim: IN-SITU
18 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie 6.PR Priorytet II Opracowanie uniwersalnego systemu nanorobotycznego jako narzędzia do operowania w nano-świecie
Akronim: CantiRob
19 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie 6.PR Priorytet III Mikrofabryka – inicjatywa strategiczna dla innowacyjnych, miniaturyzowanych i modularnych procesów produkcyjnych i przyrządów
Akronim: MIFAC
20 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie 6.PR Priorytet II Medyczny system diagnostyczny w punkcie opieki
Akronim: POCMED
21 Instytut Elektrotechniki w Warszawie dla Oddziału we Wrocławiu 6.PR Priorytet VI System produkcji energii na bazie ogniw paliwowych dla sektora mieszkaniowego w odległych obszarach
Akronim: RESCELL
22 Instytut Elektrotechniki w Warszawie dla Oddziału we Wrocławiu 6.PR Priorytet III Wprowadzenie nanonapełniaczy krzemionkowych i krzemianowych do lepiszczy i powłok stosowanych w przemyśle budowlanym: sposób zrównoważenia właściwości adhezji i kohezji
Akronim: NANOBUILD
23 Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego 6.PR Priorytet VI Wielkoskalowa ocena naturalnej bioróżnorodności w środowisku lądowym (gleby) i wodnym (zlewnie) służąca zapewnieniu ochrony ekosystemów
Akronim: LANDSCAPE
24 Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego 6.PR Priorytet VI Zdalna obserwacja ekosystemów morskich
Akronim: ROME
25 Instytut Sportu w Warszawie 6.PR Priorytet III Nanomateriały magnetyczne do mechatronicznych urządzeń rehabilitacyjnych
Akronim: NanoReh
26 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 6.PR Priorytet III Materiały dla detekcji i monitorowania promieniowania energetycznego i cząstek
Akronim: MADERP
27 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie 6.PR Priorytet II Monitorowanie pacjentów
Akronim: PATIMON
28 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie 6.PR Priorytet I Rozszyfrowywanie i naprawa wadliwych genów oraz szlaków sygnałowych w chorobach autoimmunizacyjnych
Akronim: DESIGNET

47

 
UCHWAŁA Nr 35/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 18 września 2003 r.


w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Programów Ramowych Unii Europejskiej.


Na podstawie art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przedsiębiorstwu Badań Geofizycznych w Warszawie, występującemu w charakterze koordynatora projektu Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej, przyznaje się środki finansowe w wysokości 30 000 zł, na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.

§ 2.

  1. Podmiotom działającym na rzecz nauki, które w ramach Szóstego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości            45 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
  2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdego podmiotu, przyznaje się:
  1. Instytutowi Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. w Poznaniu - 30 000 zł, (za dwa projekty)
  2. TopGaN Sp. z o.o. w Warszawie - 15 000 zł.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 i 2, będą przekazywane właściwym podmiotom działającym na rzecz nauki na podstawie umowy zawartej z Ministrem Nauki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber48

 
UCHWAŁA Nr 36/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 18 września 2003 r.

w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych należących do właściwości poszczególnych zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Do właściwości zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji należą następujące dziedziny nauki i dyscypliny naukowe:

1/ Zespół Nauk Humanistycznych (H-1):
H-1.1     filozofia, teologia, religioznawstwo, naukoznawstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
H-1.2     językoznawstwo, literaturoznawstwo,
H-1.3     historia, archeologia, etnologia,
H-1.4     nauki o sztuce, kulturoznawstwo,
H-1.5     psychologia, pedagogika;
2/ Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2):
H-2.1     socjologia, politologia, polityka społeczna,
H-2.2     ekonometria, statystyka, demografia,
H-2.3     nauki ekonomiczne,
H-2.4     organizacja i zarządzanie,
H-2.5     nauki prawne;
3/ Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3):
P-3.1    matematyka,
P-3.2    matematyka,
P-3.3     fizyka,
P-3.4     fizyka,
P-3.5    astronomia z astrofizyką;
4/ Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4):
P-4.1    biologia molekularna, biochemia, biofizyka, biotechnologia z inżynierią genetyczną,
P-4.2     biologia mikroorganizmów, roślin, zwierząt i człowieka,
P-4.3     ekologia, ochrona środowiska przyrodniczego,
P-4.4     geologia, geofizyka,
P-4.5     geografia, oceanologia;
5/ Zespół Nauk Medycznych (P-5):
P-5.1     zdrowie publiczne i kultura fizyczna, w tym: opieka zdrowotna, epidemiologia, higiena, żywienie człowieka zdrowego i chorego, sport rekreacyjny i wyczynowy,
P-5.2     biologia medyczna, w tym: anatomia, cytologia, fizjologia, embriologia, biochemia w medycynie, genetyka człowieka, histologia, immunologia medyczna, mikrobiologia lekarska,
P-5.3     nauki kliniczne niezabiegowe, w tym: interna, diagnostyka, medycyna stosowana, psychiatria, seksuologia, pediatria,
P-5.4     nauki kliniczne zabiegowe, w tym: chirurgia, transplantologia, anestezjologia, stomatologia, ginekologia, położnictwo,
P-5.5     nauki farmaceutyczne, w tym: zjawiska chemiczne i farmakologiczne, chemia farmaceutyczna, farmakognozja, leki, toksykologia;
6/ Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6):
P-6.1     biologia rolnicza, w tym: genetyka roślin uprawnych, genetyka zwierząt, fizjologia roślin i zwierząt, biochemia i biofizyka,
P-6.2     weterynaria i zootechnika, w tym: higiena produktów żywnościowych,
P-6.3     agronomia, w tym: uprawa, nawożenie i hodowla roślin rolniczych i ogrodniczych, fitopatologia, mechanizacja rolnictwa, ekonomika produkcji rolniczej,
P-6.4     nauka o żywności i żywieniu, w tym: technologia produkcji żywności, surowce naturalne, konserwacja żywności, zasady żywienia ludzi, inżynieria bioprocesowa,
P-6.5     leśnictwo i kształtowanie środowiska naturalnego, w tym: zagospodarowanie, hodowla i ochrona lasów, surowce drzewne, gospodarka wodna dla celów rolniczych i leśnych, rekultywacja gruntów, ochrona środowiska rolniczego i leśnego;
7/ Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7):
T-7.1     mechanika, w tym: mechanika ciała stałego, mechanika płynów, akustyka,
T-7.2     budowa maszyn, w tym: konstrukcja, eksploatacja, diagnostyka,
T-7.3     technologia maszyn, w tym: procesy technologiczne, automatyzacja, organizacja produkcji, optyka stosowana,
T-7.4     budownictwo, w tym: inżynieria lądowa i wodna, inżynieria sanitarna, materiały budowlane,
T-7.5     architektura, w tym: architektura budowli i wnętrz, ochrona zabytków, urbanistyka, gospodarka przestrzenna;
8/ Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8):
T-8.1     nauka o materiałach i metody badania materiałów,
T-8.2     metalurgia i odlewnictwo, przetwórstwo metali,
T-8.3     inżynieria powierzchni, technologie spajania materiałów,
T-8.4     materiały ceramiczne, metalurgia proszków, kompozyty,
T-8.5     przetwórstwo tworzyw naturalnych i sztucznych, towaroznawstwo, włókiennictwo;
9/ Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9):
T-9.1     chemia,
T-9.2     chemia,
T-9.3     technologia chemiczna,
T-9.4     technologia chemiczna,
T-9.5     inżynieria chemiczna, procesowa i ochrony środowiska;
10/ Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10):
T-10.1     elektrotechnika,
T-10.2     elektroenergetyka,
T-10.3     termodynamika i spalanie,
T-10.4     energetyka cieplna,
T-10.5     metrologia;
11/ Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11):
T-11.1     elektronika,
T-11.2     automatyka i robotyka,
T-11.3     informatyka,
T-11.4     telekomunikacja,
T-11.5     technika w medycynie;
12/ Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12):
T-12.1     górnictwo i przetwórstwo surowców mineralnych,
T-12.2     geologia inżynierska, geologia złóż kopalin użytecznych i geofizyka stosowana,
T-12.3     geodezja, kartografia i badania kosmiczne,
T-12.4     systemy i środki transportu,
T-12.5     spalinowe zespoły napędowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


Michał Kleiber


49

 
ZARZĄDZENIE Nr 15/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 18 września 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r.


Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 4/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 3, poz. 11, Nr 7, poz. 24, Nr 10, poz. 40 i Nr 14, poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:
a) w ust. 1 wyrazy „453 138 866,66 zł” zastępuje się wyrazami
„448 138 866,66 zł”,
b) w ust. 2 pkt 3 wyrazy „223 545 628,00 zł” zastępuje się wyrazami
 „218 545 628,00 zł”,
2) w § 3:
a) w ust. 1 wyrazy „213 644 033,34 zł” zastępuje się wyrazami
„218 644 033,34 zł”,
b) w ust. 2 pkt 3 wyrazy „202 552 272,00 zł” zastępuje się wyrazami
„207 552 272,00 zł”,
3) pozycja 4 w załączniku Nr 2 do zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4) 9 000 000,00 15 746 555,00 24 954 945,00 49 701 500,00

4) pozycja 8 w załączniku Nr 2 do zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 8 200 000,00 16 399 164,00 31 990 176,00 56 589 340,00

5) pozycja 8 w załączniku Nr 3 do zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 16 000 000,00 31 410 660,00 47 410 660,00


§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych:

Michał Kleiber


Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 2,00 zł (VAT 0,0%)


BACK