GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 26 października 2001 r.
Nr 13


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 31/2001 z dnia 18 października 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
  2. Nr 32/2001 z dnia 18 października 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
  3. Nr 33/2001 z dnia 18 października 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w ramach międzynarodowego programu Inicjatywa EUREKA

42

UCHWAŁA Nr 31/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 18 października 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z § 8 i § 13 uchwały Nr 34/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie wybranych międzynarodowych specjalnych programów w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 36) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 6 686 600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2001-2003 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych pro-gramów międzynarodowych: Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", Czwartego Programu Ramowego Ba-dań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "4.PR", Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, zwanego dalej "COST", Deutsches Elektronen Synchrotron w Hamburgu, zwanego dalej "DESY", Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, zwanej dalej "IAEA" oraz innych programów Unii Europejskiej (JRC). Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
- w 2001 roku - 2 960 700 zł,
- w 2002 roku - 2 342 900 zł,
- w 2003 roku - 1 383 000 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na do-finansowanie prac prowadzonych w ramach pro-gramów międzynarodowych: 5.PR, 4.PR, COST, DESY, IAEA oraz innych programów Unii Europejskiej (JRC) określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Przyznaje się środki finansowe w wysokości 15 000 zł Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, z przeznaczeniem na kontynuację współpracy z partnerami zagranicznymi oraz ponowne przygotowanie wniosku, w związku ze zgłoszeniem w ramach 5.PR projektu, który nie został przyjęty do realizacji, a był oceniony przez Komisję Europejską jako co najmniej dobry.

§ 3.

Przyznaje się środki finansowe w wysokości 30 000 zł Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, będącemu koordynatorem projektu 5.PR, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów poniesionych na prace przygotowawcze do projektu, a w szczególności na przygotowanie wniosku wymaganego przez Komisję Europejską.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3 będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej WiszniewskiZałącznik
do uchwały Nr 31/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 października 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
     
2001
2002
2003
2001-2003
1
2
3
4
5
6
7
5.PR
           
1
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Politechnika Wrocławska
Innowacyjne zestawy pchane zapewniające efektywny transport na płytkich wodach śródlądowych
(Innovative Barge Trains for effective Transport on Inland Shallow Waters)
Akronim: INBAT
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt nr: G3RD-CT-2001-00458
 

124 400

 

167 600

 

171 900

 

463 900

2
Instytut Oceanologii PAN Sopot Biologiczne skutki zanieczyszczenia środowiska
(Biological Effects of Environmental Pollution)
Akronim: BEEP
5.PR - IV Program Tematyczny
Kontrakt nr: EVK3-CT-2000-00025
 

181 000

 

58 000

 

50 000

 

289 000

3
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Sosnowiec Hałas i przemysłowe substancje chemiczne: łączny wpływ na narząd słuchu i równowagi
Noise and Industrial Chemicals: Interraction effects on Hearing and Balance 
Akronim: NOISECHEM
5.PR - I Program Tematyczny 
Kontrakt nr: QLK4-2000-00293
 

56 600

 

56 400

 

56 900

 

169 900

4
Zakład Epidemiologii Żywienia
Instytut Żywności i Żywienia
Warszawa
Strategia optymalnego wzbogacenia żywności w witaminę D 
(Towards a Strategy for Optimal Vitamin D Fortification)
Akronim: OPTIFORD
5. PR - I Program Tematyczny
Kontrakt nr: QLK-CT-2000-00623
 

124 200

 

153 900

 

145 800

 

423 900

5
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Warszawa 
Oddział Morski w Gdyni
Zarządzanie i akwizycja danych o środowisku morskim przy użyciu internetowego systemu brokerskiego (Marine Environmental Response Data Management and Acquisition Using Internet Data Brokerage)
Akronim: MERMAID
5.PR - II Program Tematyczny
Kontrakt nr: IST-1999-10637
 

81 000

 

33 300

   

114 300

6
Zakład Badawczo-Rozwojowy
Centrum Techniki Okrętowej
Gdańsk
Innowacyjne zestawy pchane zapewniające efektywny transport na płytkich wodach śródlądowych
(Innovative barge trains for effective transport on inland shallow waters)
Akronim: INBAT
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt nr: G3RD-CT-2001-00458
 

598 400

 

549 000

 

120 200

 

1 267 600

7
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych 
Uniwersytet Gdański
Studenci jako podróżnicy między szkolnictwem wyższym a pracą
(Students as journeymen between communities of higher education and work)
Akronim: JOURNEYMAN
5.PR - IV Program Horyzontalny
Kontrakt nr: HPSE-CT-2001-00068
 

33 900

 

71 100

 

76 900

 

181 900

8
Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera Łódź Hałas i przemysłowe substancje chemiczne: łączny wpływ na narząd słuchu i równowagi
Noise and Industrial Chemicals: Interraction effects on Hearing and Balance
Akronim: NOISECHEM
5.PR - I Program Tematyczny
Kontrakt nr: QLK4-CT-2000-00293
 

334 300

 

172 200

 

132 600

 

639 100

9
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
Wydział Elektrotechniki i Elektroniki
Politechnika Łódzka
Europejski system monitorowania wody
(System for European Water Monitoring)
Akronim: SEWING
5.PR - II Program Tematyczny
Kontrakt nr: IST-2000-28084
 

119 200

 

149 000

 

115 000

 

383 200

10
Wydział Mechaniczny
Politechnika Lubelska
Utworzenie przygranicznego systemu uniwersyteckiego do wspierania kreatorów przedsiębiorczości
(Ceation of a cross-border university system to accompanybusiness creators)
Akronim: Euro-entrepreneurship
5.PR - II Program Horyzontalny
Kontrakt nr: IPS029082PR
 

104 800

     

104 800

11
Katedra Pojazdów i Maszyn Roboczych
Wydział Mechaniczny
Politechnika Gdańska
Szczegółowe metody przewidywania hałasu dla Dyrektywy UE dotyczącej oceny i kontroli hałasu w środowisku
(Harmonised, Accurate and Reliable prediction Methods for the EU Directive on the Assessment and Management of Environmental Noise)
Akronim: HARMONOISE
5.PR - II Program Tematyczny
Kontrakt nr: IST-2000-28419
 

33 300

 

110 400

 

74 900

 

218 600

12
Katedra Chemii Analitycznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
Monitorowanie środowiska pracy oraz jego wpływ na zdrowie pracowników w wybranych zakładach nawozów fosforowych z zastosowaniem technik nuklearnych oraz pokrewnych
(Workplace monitoring and occupational health studies at some selected phosphate fertilizer plants using nuclear and related analytical techniques)
Akronim: Fertilizers and Health
5.PR - I Program Horyzontalny 
Kontrakt nr: ICA2-CT-2000-10025
 

10 000

 

41 700

   

51 700

13
Morski Instytut Rybacki
Gdynia
Budowa sieci wspomagającej otwartą, "on- line", bazę wiadomości z zakresu technologii ryb
(Development of a network to support an open access, on-line, fish technology knowledge base)
5.PR - I Program Tematyczny
Kontrakt nr: QLRI-CT-2000-00216
 

9 700

 

9 700

   

19 400

14
Wydział Fizyki 
Instytut Geofizyki
Uniwersytet Warszawski
Binarny mikrowyświetlacz z zadanym kątowym polem widzenia wytworzony w technologii MOEMS
(MOEMS based binary microdisplay with desired angular field of view)
Akcja pt. "Dostęp do infrastruktury badawczej"
5.PR - III Program Horyzontalny
Kontrakt nr HPRI-CT-1999-00023
 

84 200

 

38 500

   

122 700

5.PR "Sieci"
           
15
Instytut Oceanologii PAN
Zakład Ekologii Morza
Sopot
Zastosowanie długoterminowych i wieloskalowych bioróżnorodności fauny morskiej
(Implementation and networking of large-scale long-term marine biodiversity research in Europe)
Akronim: BIOMARE
5.PR - IV Program Tematyczny
Kontrakt nr EVR1-CT-2000-2002
 
 

32 900

     

32 900

16
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Katedra Geoinżynierii
Warszawa
Sieć tematyczna
Sieć współpracy infrastruktur w geoinżynierii środowiska (Thematic network - Geoenvironmental engineering infrastructure cooperation network)
5.PR - III Program Horyzontalny
Kontrakt nr HPRI-CT-2000-40023
 

26 100

     

26 100

4.PR
           
17
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Kraków
Zastosowanie współwytrącania i elektroflotacji w procesach uzdatniania wód odpadowych zanieczyszczonych cząstkami koloidalnymi i jonami metali ciężkich (Coprecipitation and electrofloation for the treatment of waste waters contamined by colloid particles and heavy metal ions)
Akronim: COPELFLOW
4PR UE
Program INCO-COPERNICUS
Kontrakt nr IC15-CT98-0121
 

42 700

 

9 600

   

52 300

COST
           
18
Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie
COST 719 - Zastosowanie Geograficznych Systemów Informacji w meteorologii i klimatologii.  

400 000

 

350 000

 

350 000

 

1 100 000

19
Instytut Sadownictwa
i Kwiaciarstwa
Skierniewice
COST 843 - Rola mikoryzy w aklimatyzacji roślin mnożonych in vitro oraz w ich aktywności fotosyntetycznej.  

77 100

 

46 800

 

54 600

 

178 500

20
Katedra Użytkowania Lasu Wydział Leśny SGGW COST E-19 - Strategia ochrony i użytkowania zasobów leśnych surowców niedrzewnych.  

24 000

 

58 200

 

34 200

 

116 400

21
Instytut Badawczy Dróg
i Mostów
Warszawa
COST 345 - Procedury oceny drogowych obiektów inżynierskich.  

50 700

 

24 900

   

75 600

DESY
           
22
Instytut Energii Atomowej Otwock Świerk Topograficzne i dyfraktometryczne badania nowych typów modyfikowanych materiałów półprzewodnikowych  

60 000

     

60 000

IAEA
           
23
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN 
Olsztyn
Podniesienie produkcyjności poprzez zastosowanie badań radioimmunologicznych w celu określenia metod przyspieszenia dojrzałości płciowej świń  

285 000

 

215 000

   

500 000

JRC
           
24
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Systemów Inżynierii
Środowiska
Projekt studialny zamawiany przez Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej pt. "Ocena oddziaływania polityk UE na środowisko w zlewni rzecznej położonej w państwach Europy Środkowowschodniej" (Environment impact of EU policies on CEEC catchment)
Kontrakt nr 17276-2000-12F1ED ISP PL
 

67 200

 

27 600

   

94 80043

UCHWAŁA Nr 32/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 18 października 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z § 1 i § 3 uchwały Nr 25/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 1999 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na do-finansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002 ( Dz. Urz. KBN Nr 6, poz. 25, z 2000 r. Nr 5, poz. 26 i Nr 7, poz. 37) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 803 500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2001-2003 prac wykonywanych w ramach projektów Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
1) w 2001 roku - 262 400 zł,
2) w 2002 roku - 292 400 zł,
3) w 2003 roku - 248 700 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych jednostkom organizacyjnym na wykonywanie prac w ramach 5.PR, określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Przyznaje się środki finansowe w wysokości 15 000 zł Niezależnemu Ośrodkowi Badań Ekonomicznych w Łodzi, z przeznaczeniem na kontynuację współpracy z partnerami zagranicznymi oraz ponowne przygotowanie wniosku w związku ze zgłoszeniem w ramach 5.PR projektu, który nie został przyjęty do realizacji, a był oceniony przez Komisję Europejską jako co najmniej dobry.

§ 3.

Przyznaje się środki finansowe w wysokości 30 000 zł BioInfoBank w Poznaniu, będącemu koordynatorem projektu 5.PR, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów poniesionych na prace przygotowawcze do projektu, a w szczególności na przygotowanie wniosku wymaganego przez Komisję Europejską.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3 będą przekazywane właściwym jednostkom organizacyjnym na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski

Załącznik
do uchwały Nr 32/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 października 2001 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych, którym przyznano środki finansowe na wykonanie prac w ramach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych
w latach:
     
2001
2002
2003
2001-2003
1
2
3
4
5
6
7
1
PLAZMATRONIKA S.A. Wrocław Nowe bezpieczne techniki przeciwko zagrożeniu azbestem w infrastrukturach budowlanych i przemysłowych
(New safe and cost effective techniques against asbestos risk in build and industrial infrastructures)
Akronim: SAFE
5. PR - III Program Tematyczny
Kontrakt nr: G1RD-CT-2001-00498
DZ/2478/2001
 

72 100

 

48 100

 

144 300

 

264 500

2
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 
Warszawa
Sieć instytucji dziedzictwa kulturowego - zgłoszenia do 5. PR (Cultural heritage applications network part)
Akronim: CULTIVATE-CEE
Kontrakt nr IST-1999-13472
DZ/2929/2001
 

19 800

 

27 000

   

46 800

3
Stocznia Gdynia S.A.
Gdynia
Optymalne metody projektowania i stosowania azymutalnych napędów gondolowych do zwiększania bezpieczeństwa i efektywności napędu statków
(Optimal design and implementation of azimuthing pods for a safe and efficient propulsion of ships)
Akronim: OPTIPOD
5. PR III Program Tematyczny 
Kontrakt nr: G3RD-CT-1999-00017
DZ/2206/2001
 

67 800

 

100 800

   

168 600

4
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
NAVICENTRUM 
Sp. z o.o.
Wrocław
Innowacyjne zestawy pchane zapewniające efektywny transport na płytkich wodach śródlądowych
(Innovative Barge Trains for Effective Transport on Inland Shallow Waters)
Akronim: INBAT
5. PR - III Program Tematyczny
Kontrakt nr: G3RD-CT-2001-00458
DZ/2495/2001
 

88 800

 

116 500

 

104 400

 

309 700

5
Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych
Łódź 
Europejska sieć instytutów analizy polityki gospodarczej
(European network of economic policy research institutes)
Akronim: ENEPRI
5. PR - III Program Horyzontalny
Kontrakt nr: HPSE-CT-1999-00004
DZ/2088/2001
 

13 900

     

13 90044

UCHWAŁA Nr 33/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 18 października 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w ramach międzynarodowego programu Inicjatywa EUREKA.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z § 8 i § 13 uchwały Nr 34/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie wybranych międzynarodowych specjalnych programów w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 36) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 1 708 600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2002-2004 badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w ramach międzynarodowego programu Inicjatywa EUREKA. Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
- w 2002 roku - 729 200 zł,
- w 2003 roku - 571 400 zł,
- w 2004 roku - 408 000 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na do-finansowanie prac prowadzonych w ramach międzynarodowego programu Inicjatywa EUREKA określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Andrzej Wiszniewski


Załącznik
do uchwały Nr 33/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 18 października 2001 r.
Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach międzynarodowego programu Inicjatywa EUREKA.
 
Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych
w latach:
     
2002
2003
2004
2002-2004
1
2
3
4
5
6
7
1
Instytut Fizjologii
i Żywienia Zwierząt PAN
E! 2675
HEALTHY-WEANING
Zastosowanie preparatów lektynowych do zapobiegania biegunkom u odsadzonych prosiąt
 

213 000

 

163 000

 

134 000

 

510 000

2
Akademia Rolnicza
w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Fizjologii Zwierząt
E! 2675
HEALTHY-WEANING
Zastosowanie preparatów lektynowych do zapobiegania biegunkom u odsadzonych prosiąt
 

171 500
 

166 400
 

136 000
 

473 900
3
Instytut Fizjologii
i Żywienia Zwierząt PAN
E! 2676
LAB-DIETS
Opracowanie standardów i wdrożenie produkcji pełnowartościowych pasz dla zwierząt laboratoryjnych
 

191 000
 

242 000
 

138 000
 

571 000
4
Instytut Chemii Fizycznej PAN E! 1489
EUROTRAC-2
Przemiany składników i zanieczyszczeń atmosfery indukowane przez autooksydację S(IV) - chemia i kinetyka, faza trzecia
 

153 700

 
 

 

 

153 700
Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.


 


Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.plTłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK