GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 28 listopada 2002 r.
Nr 13


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 37/2002 z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
  2. Nr 38/2002 z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
  3. Nr 39/2002 z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
  4. Nr 40/2002 z dnia 21 listopada 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie udziału w 2002 r. w specjalnym programie badawczym pod nazwą "eContent"
  5. Nr 41/2002 z dnia 21 listopada 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

55

UCHWAŁA Nr 37/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 listopada 2002 r.

w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.


Na podstawie art. 15 ust. 3 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się jednostkom naukowym środki finansowe w łącznej wysokości 16 413 727 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w latach 2002-2003 kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Finansowanie lub dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2002 r. - 13 267 897 zł,
w 2003 r. - 3 145 830 zł.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przekazywane będą właściwym jednostkom naukowym na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji celowej.

§ 2.

Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 5 041 342 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących inwestycji budowlanych. Środki finansowe przyznaje się następującym jednostkom naukowym:

1) Instytutowi Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach - w wysokości 196 900 zł,

2) Instytutowi Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku - w wysokości 728 000 zł,

3) Instytutowi Problemów Jądrowych w Świerku - w wysokości 176 000 zł,

4) Wydziałowi Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu - w wysokości 400 000 zł,

5) Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie - w wysokości 3 540 442 zł.


§ 3.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 11 372 385 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w latach 2002-2003 kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących inwestycji aparaturowych.

2. Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na inwestycje aparaturowe oraz wysokość dotacji celowej w latach 2002-2003, określa załącznik do uchwały.

§ 4.

Wysokość dotacji celowej ustalona w załączniku do uchwały obejmuje środki finansowe przyznane jednostkom naukowym na podstawie § 3 uchwały Nr 22/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.Urz.MN i KBN Nr 8, poz. 30).

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 22/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.Urz.MN i KBN Nr 8, poz. 30).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZałącznik
do uchwały Nr 37/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 listopada 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji aparaturowych

 
Lp.
Nazwa jednostki naukowej
Wysokość dotacji celowej w złotych w latach
   
2002
2003
2002-2003
1
2
3
4
5
1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 000 000
-
2 000 000
1.1 Wydział Lekarski
2 000 000
-
2 000 000
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
1 627 003
169 997
1 797 000
2.1 Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
250 000
-
250 000
2.2 Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej
-
170 000
170 000
2.3 Wydział Górniczy
477 000
-
477 000
2.4 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
900 000
-
900 000
3 Politechnika Gdańska
170 000
170 000
3.1 Wydział Chemiczny
-
170 000
170 000
4 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
-
150 000
150 000
4.1 Wydział Mechaniczny
-
150 000
150 000
5 Politechnika Łódzka
418 005
150 000
568 005
5.1 Wydział Chemiczny
418 005
-
418 005
5.2 Wydział Mechaniczny
0
150 000
150 000
6 Politechnika Poznańska
249 000
-
249 000
6.1 Wydział Elektryczny
130 000
-
130 000
6.2 Wydział Informatyki i Zarządzania
119 000
-
119 000
7 Politechnika Śląska
200 000
300 000
500 000
7.1 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
-
300 000
300 000
7.2 Wydział Mechaniczny Technologiczny
200 000
-
200 000
8 Politechnika Warszawska
120 000
-
120 000
8.1 Wydział Architektury
120 000
-
120 000
9 Politechnika Wrocławska
120 000
-
120 000
9.1 Wydział Mechaniczny
120 000
-
120 000
10 Akademia Rolnicza w Poznaniu
-
400 000
400 000
10.1 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
-
400 000
400 000
11 Katolicki Uniwersytet Lubelski
206 600
-
206 600
11.1 Wydział Nauk Społecznych
156 600
-
156 600
11.2 Wydział Nauk Humanistycznych
50 000
-
50 000
12 Uniwersytet Gdański
160 000
360 000
520 000
12.1 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
160 000
360 000
520 000
13 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
350 000
-
350 000
13.1 Wydział Nauk Społecznych
70 000
-
70 000
13.2 Wydział Prawa i Administracji
280 000
-
280 000
14 Uniwersytet Jagielloński
136 300
322 200
458 500
14.1 Wydział Matematyki i Fizyki
136 300
322 200
458 500
15 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
-
135 940
135 940
15.1 Wydział Nauk Historycznych
-
135 940
135 940
16 Uniwersytet Opolski
-
220 690
220 690
16.1 Wydział Filologiczny
-
220 690
220 690
17 Uniwersytet Śląski w Katowicach
-
57 000
57 000
17.1 Wydział Filologiczny
-
57 000
57 000
18 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
299 650
-
299 650
18.1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej
299 650
-
299 650
19 Uniwersytet Warszawski
380 000
-
380 000
19.1 Wydział Fizyki
380 000
-
380 000
20 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 
700 000
-
700 000
21 Instytut Genetyki Roślin PAN 
-
710 000
710 000
22 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN 
260 000
-
260 000
23 Instytut Matematyczny PAN 
170 000
-
170 000
24 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 
200 000
-
200 000
25 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
130 000
-
130 000
26 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych "Itme" w Warszawie 
500 000
-
500 000
 

56

UCHWAŁA Nr 38/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 listopada 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 32 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 17 286 180 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2002-2005 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", Międzynarodowych Sieci Naukowych, zwanych dalej "MSN", Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zwanej dalej "EWWS", programu badawczego Unii Europejskiej Leonardo da Vinci, zwanego dalej "Leonadro da Vinci", Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo Technicznych COST, zwanego dalej "COST", Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, zwanej dalej "CERN" oraz Programu "Nauka dla Pokoju", zwanego dalej "NATO". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2002 r. - 5 271 400 zł,
w 2003 r. - 6 519 080 zł,
w 2004 r. - 4 328 000 zł,
w 2005 r. - 1 167 700 zł.

2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych 5.PR, MSN, EWWS, Leonardo da Vinci, COST, CERN i NATO określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Jednostkom naukowym, które w ramach 5.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 165 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł przyznaje się jednostkom naukowym wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR w ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 20 września 2001 r. konkursie na wsparcie centrów doskonałości, skierowanym do instytucji naukowych krajów kandydujących do Unii Europejskiej, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 240 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 20 000 zł przyznaje się jednostkom naukowym wymienionym w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 38/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 listopada 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych
w latach:
     
2002
2003
2004
2005
2002-2005
1
2
3
4
5
6
7
8
5.PR
1
Instytut Łączności
w Warszawie
Wspomaganie użytkownika w eksploracji danych zgromadzonych w hurtowni danych
Akronim: MINING MART
5.PR - II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-1999-11993
89 400
-
-
-
89 400
2
Zakład Chemii Środowiska
i Ekotoksykologii
Wydziału Chemii
Uniwersytetu Gdańskiego
Badania porównawcze nad substancjami zakłócającymi układ endokrynologiczny - ujęcie filogenetyczne i wspólne prawidła w odniesieniu do substancji androgennych i antyandrogennych
Akronim: COMPRENDO
5.PR - IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2002-00129
213 200
121 200
98 000
82 800
515 200
3
Instytut Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej 
w Warszawie
Centrum doskonałości geoinformatyki i planowania przestrzennego
Akronim: CEGISM
5.PR - II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-38720
180 000
285 000
75 400
-
540 400
4
Instytut Gruźlicy
i Chorób Płuc
w Warszawie
Wczesna diagnostyka i analiza genetycznych przyczyn pierwotnego nadciśnienia płucnego, rzadkiej choroby zagrażającej życiu.
Akronim: Disposition to PPH
5.PR - I Program Tematyczny
Kontrakt: QLG1-CT-2002-01116
108 000
84 000
86 000
-
278 000
5
Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego Bariery przeciwko cyanotoksynom
w wodzie pitnej
Akronim: TOXIC
5 PR - IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2002-00107
102 800
131 800
131 800
87 900
454 300
6
Instytut Elektrotechniki
w Warszawie
dla Oddziału
w Gdańsku
Wspólna europejska sieć zastosowań technologii internetowych
Akronim: JENET
5.PR - II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2000-28422
8 100
16 300
-
-
24 400
7
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
w Warszawie
Konferencja Warszawska inaugurująca 6 Program Ramowy Unii Europejskiej w Polsce
Akronim: NAS-FP6 LAUNCH
5.PR - I Program Horyzontalny
Kontrakt: ICA1-CT-2002-90001
123 000
-
-
-
123 000
8
Centrum Badań Wysokociśnienio-wych PAN
w Warszawie
Rozwój podłoży z azotku galu
o niskiej koncentracji dyslokacji
Akronim: DENIS
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt: G5RD-CT-2001-00566
76 000
88 000
85 000
30 000
279 000
9
Wydział Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum doskonałości pt. "Centrum kompleksowego monitoringu środowiska i szacowania ryzyka środowiskowego
Akronim: CEMERA
5.PR - IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2002-80008
28 300
737 000
383 900
551 100
1 700 300
10
Centrum Astronomii
Katedra Radioastro-nomii Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stoso-wanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Matryce odbiorcze dla radioastronomii
Akronim: FARADAY
5.PR - III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRI-CT-2001-50031
99 000
165 000
-
-
264 000
11
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydzia-łu Mechanicznego Energetyki i Lotnic-twa Politechniki Warszawskiej Modelowanie i projektowanie zaawansowanych zakończeń skrzydła (wingletów)
Akronim: M-DAW
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt: G4RD-CT-2002-00837
180 300
123 500
57 200
-
361 000
12
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej
w Warszawie
Nowe nie oparte na antybiotykach metody leczenia chorób wywołanych przez gronkowce
Akronim: ANTISTAPH
5.PR - I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK2-CT-2002-01250
83 000
248 000
233 000
212 000
776 000
13
Katedra Chemii Analitycznej Wydzia-łu Chemicznego Politechniki Warszawskiej Specjacja selenu i arsenu w materiałach biologicznych
Akronim: NAS-SEAS
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt: G6RD-CT-2001-00473
70 000
-
-
-
70 000
14
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydzia-łu Mechanicznego Energetyki i Lotnic-twa Politechniki Warszawskiej Wybór ekonomicznej konfiguracji bezzałogowego samolotu w zastosowaniach cywilnych
Akronim: CAPECON
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt: G4RD-CT-2002-00795
137 800
104 700
127 700
-
370 200
15
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
w Warszawie
Model działania kompleksu zanieczyszczeń powietrza i oszacowania ich progowego poziomu dla obiektów dziedzictwa kulturowego
Akronim: MULTI-ASSESS-NAS
5.PR - IV Program Tematyczny
42 400
42 000
35 200
-
119 600
16
Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Wy-działu Geodezji i Kartografii Politech-niki Warszawskiej Wielokierunkowe
i interdyscyplinarne forum dla badań środowiska w Europie Środkowej
Akronim: CERGOP-2
5.PR - IV Program Tematyczny
244 000
147 000
194 000
-
585 000
17
Instytut Barwników i Produktów Organicznych
w Zgierzu
Otrzymywanie bioaktywnych włókien z dibutyrylochityny i regenerowanej chityny
Akronim: CHITOMED
5.PR - I Program Tematyczny
165 900
6 000
9 600
-
181 500
18
Zakład Zastosowań Metod Numerycznych
Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
Centrum doskonałości:
Fizyka komputerowa - badania interdyscyplinarne i zastosowania
Akronim: COPIRA
5.PR - II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-37259
89 800
75 000
75 000
19 700
259 500
19
Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego Narzędzia wspomagania decyzji dla długoterminowych strategii inwestycyjnych w zakresie utrzymania i renowacji budynków mieszkalnych
Akronim: INVESTIMMO
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RD-CT-2000-00371
28 700
58 800
12 600
-
100 100
20
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
w Zabrzu
Zgazowanie osadów ściekowych w kombinowanych układach generacji ciepła i energii
Akronim: CHP SEWAGE GASFN
5.PR - IV Program Tematyczny
Kontrakt: ENK5-CT-2000-00050
32 400
73 000
-
-
105 400
21
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
w Zabrzu
Centrum doskonałości: Termochemiczna konwersja paliw stałych - procesy pirolizy, zgazowania i spalania biomasy i odpadów
Akronim: CONBIOT
5.PR - IV Program Tematyczny
200 000
420 000
200 000
76 000
896 000
22
Instytut Fizyki PAN
w Warszawie
Wstrzykiwanie nośników spolaryzowanych spinowo w nanostrukturach i przyrządach
Akronim: SPINOSA
5.PR - II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-33334
94 000
188 000
188 000
-
470 000
23
Instytut Morski
w Gdańsku
Wykrywanie i wyodrębnianie rodzajów zaatakowań korozyjnych na statkach zbiornikowcach do przewozu ropy surowej
za pomocą badania emisji akustycznej
5.PR - IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVG1-CT-2002-00067
61 200
46 000
65 900
13 700
186 800
24
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
w Warszawie
Centrum doskonałości: Rozpowszechnianie osiągnięć nauk neurobiologicznych w społeczeństwie
Akronim: BRAINS
5.PR - I Program Tematyczny
Kontrakt: QLG3-CT-2002-90368
482 000
261 000
261 000
-
1 004 000
25
Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego
PAN
w Warszawie
Centrum doskonałości w dziedzinie parazytologii dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Akronim:CEPAR
5.PR - I Program Tematyczny
139 000
278 900
-
-
417 900
26
Instytut Maszyn Cieplnych Wydziału Inżynierii Mecha-nicznej i Informatyki
Politechniki Częstochowskiej
Niestacjonarna eksperymentalna
i numeryczna analiza przepływów przejściowych
Akronim: UTAT
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt: G4RD-CT-2001-00628
33 600
110 400
99 000
-
243 000
27
Instytut Maszyn Cieplnych Wydziału Inżynierii Mecha-nicznej i Informatyki
Politechniki Częstochowskiej
Modelowanie niskoemisyjnych komór spalania metodą Symulacji Wielkich Wirów
Akronim: NAS-MOLECULES
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt: G4RD-CT-2000-00402
45 800
118 800
75 300
-
239 900
28
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
w Katowicach
Wspieranie lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarki cyfrowej
w Europie
Akronim: PRELUDE
5.PR- II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-32321
31 000
196 000
25 000
-
252 000
29
Neurosoft
Sp. z o.o.
w Krakowie
Integracja zarządzania dziedzictwem kulturowym; wymiana pomiędzy archiwami - rozszerzenie funkcjonalności
Akronim: AMICITIA
5.PR - II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-1999-20215
178 600
-
-
-
178 600
30
Rodan Systems
S.A. 
w Warszawie
Wspomaganie integracji informacji
Akronim: INFOMIX
5.PR - II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-33570
48 000
125 000
263 000
13 000
449 000
31
Rodan Systems
S.A. 
w Warszawie
Rozwój i zastosowanie testowania wbudowanego komponentów oprogramowania w przemyśle europejskim
Akronim: COMPONENT+
5.PR - II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-1999-20162
133 000
64 000
-
-
197 000
32
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Regionalna strategia innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Akronim: RIS Warmińsko-Mazurskie
5.PR - II Program Horyzontalny
Kontrakt: IPS-2000-1057
412 100
383 700
274 300
-
1 070 100
5.PR "Sieć"
33
Wrocławskie Centrum Transferu
Technologii
Politechniki Wrocławskiej
Adaptacja najlepszych technologicznych rozwiązań
Akronim: ADOPT
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RT-CT-2001-05033
17 000
13 600
-
-
30 600
34
Zakład Ichtiobiologii
i Gospodarki Rybackiej PAN
w Gołyszu
Kompleksowe podejście
do odporności wrodzonej
na pasożyty u ryb
Akronim: PARITY
5.PR - III Program Horyzontalny
Kontrakt:HPRN-CT-2001-00214
100 000
-
-
-
100 000
35
Instytut Włókien Naturalnych
w Poznaniu
Interaktywna sieć europejska do spraw roślin przemysłowych i ich zastosowań w nowym tysiącleciu
Akronim: IENICA
5.PR - I Program Tematyczny
Kontrakt:QLK5-CT-2000-00111
14 100
-
-
-
14 100
36
Centrum Astronomiczne
im. M. Kopernika
PAN 
w Warszawie
Powstawanie układów planetarnych
Akronim: PLANETS
5.PR - III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRN-CT-2002-00308
100 000
-
-
-
100 000
37
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
w Warszawie
Analiza zintegrowanych scenariuszy dla powłok na podłoża metalowe
Akronim: ISACOAT
5.PR - III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RT-CT-2001-05036
2 200
4 300
4 300
-
10 800
38
Centrum Astronomii Katedry Radioastro-nomii Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stoso-wanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Współpraca naukowa w ramach Europejskiej Sieci Radioastronomicznej
5.PR - III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRI-CT-1999-40003
70 700
-
-
-
70 700
39
Instytut Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu
Energia na terenach zabudowanych
Akronim: ENERBUILD RTD
5.PR - IV Program Tematyczny
Kontrakt: ERK6-CT-1999-20001
9 500
-
-
-
9 500
40
Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
Europejska sieć tematyczna poświęcona obszarom chronionym
i informacji geograficznej
Akronim: NATURE-GIS
5.PR - II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-34641
4 300
7 500
4 300
3 500
19 600
41
Instytut Mikroelektroniki
i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej
Energia na terenach zabudowanych
Akronim: ENERBUILD RTD
5.PR - IV Program Tematyczny
Kontrakt: ERK6-CT-1999-20001
9 700
-
-
-
9 700
42
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Pochodne fullerenu jako nowoczesne materiały dla optoelektroniki
Akronim: FAMOUS
5.PR - III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRN-CT-2002-00171
100 000
-
-
-
100 000
43
Instytut Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki
i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Gry i automaty jako narzędzia syntezy i weryfikacji systemów informatycznych
Akronim: GAMES
5.PR- III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRN-CT-2002-00283
25 000
25 000
25 000
25 000
100 000
44
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw
w Katowicach
Korzyści dla wszystkich regionów poprzez współpracę europejską
Akronim: PARTNER
5.PR - II Program Horyzontalny
Kontrakt: IPS-2000-1008
3 300
4 300
-
-
7 600
45
Ecofys Polska
Sp. z o.o.
w Poznaniu
Energia na terenach zabudowanych
Akronim: ENERBUILD RTD
5.PR - IV Program Tematyczny
Kontrakt: ERK6-CT-1999-20001
8 100
-
-
-
8 100
46
Ecofys Polska
Sp. z o.o.
w Poznaniu
Kontynuacja międzynarodowej sieci: zużycie nie-energetyczne i emisje CO2
Akronim: NEU-CO2
5.PR - IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK2-CT-2000-80003
14 700
-
-
-
14 700
47
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
w Warszawie
RoadMap dla rozwiązań związanych z technologiami społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich, wyspach i terenach przybrzeżnych
Akronim: RURAL WINS
5.PR - II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-39107
9 600
-
-
-
9 600
MSN
48
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
w Warszawie
Międzynarodowa współpraca
w formie sieci naukowej pt. : Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji - LFPPI
38 000
190 000
86 000
-
314 000
49
Instytut Ekonomiki
Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
w Warszawie
Międzynarodowa współpraca
w formie sieci naukowej pt. : Rozwój obszarów wiejskich w Europie Środkowo - Wschodniej
8 500
50 000
41 500
-
100 000
50
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
w Warszawie
Międzynarodowa współpraca
w formie sieci naukowej pt.: Zaawansowane materiały, elementy i przyrządy dla potrzeb elektroniki, automatyki i robotyki, informatyki, telekomunikacji oraz medycyny
- ADMA
80 200
190 080
-
-
270 280
51
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
w Katowicach
Międzynarodowa współpraca
w formie sieci naukowej: 
Podsieć "Zagadnienia Powietrza/Klimatu" w ramach polskiej sieci naukowej "Zmiany Globalne"
24 000
35 000
35 000
-
94 000
52
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Międzynarodowa współpraca w formie sieci naukowej:
Nowe materiały - nanomateriały do zastosowań w technice i medycynie
121 500
193 500
130 500
-
445 500
EWWS
53
Główny Instytut Górnictwa
w Katowicach
Poprawa warunków klimatycznych
w oddziałach wydobywczych
o dużej wydajności
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWS)
Kontrakt nr 7220-PR-116
71 500
141 500
84 000
-
297 000
54
Główny Instytut Górnictwa
w Katowicach
Udoskonalone techniki obudowy chodnika i końcówek ścian
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWS)
Kontrakt nr 7220-PR-115
19 800
269 700
200 500
-
490 000
LEONARDO DA VINCI
55
Katedra Psychoterapii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
Innowacja sposobów nauczania psychoterapii, unifikacja standardów
Akronim: SEPTIMUS
Program LEONARDO DA VINCI UE
Kontrakt nr AN/79/2000-EN-final 12/12/2000
8 300
15 500
5 000
-
28 800
56
Zakład Pielęgniar-stwa Klinicznego Wydziału Zdrowia Publicznego Akade-mii Medycznej
im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
Model systemu kształcenia
pielęgniarek w szkole wyższej
Program LEONARDO DA VINCI UE
Kontrakt nr PT/01/PP/05/18/435
54 400
-
-
-
54 400
COST
57
Instytut Sadownictwa
i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach
COST 631 - Rozwój pro-ekologicznych metod nawożenia roślin sadowniczych dla zwiększenia naturalnej żyzności gleby
i aktywności rizosfery.
20 000
53 000
58 000
53 000
184 000
58
Instytut Włókien Chemicznych
w Łodzi
COST 628 - Proekologiczne wytwarzanie, użytkowanie i utylizacja włókien i wyrobów włókienniczych.
75 000
228 000
198 000
-
501 000
59
Instytut Włókien Naturalnych
w Poznaniu
COST 628 - Ocena cyklu życiowego wyrobów tekstylnych, efektywności ekologicznej i określenie najbardziej przydatnej technologii w produkcji tekstylnej.
200 000
400 000
400 000
-
1 000 000
60
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
w Warszawie
COST 343 - Redukcja zamknięć dróg w wyniku poprawy procedur utrzymania nawierzchni.
39 600
-
-
-
39 600
CERN
61
Instytut Problemów Jądrowych
w Warszawie
Eksperyment COMPASS w CERN-ie - zbieranie i analiza danych.
(Nr dec. 621/E-78/SPUB-M/CERN/P-03/DZ298/2000)
Przyznanie dodatkowych środków na opłacenie DAQ Fund i Detector Fund w związku z rozszerzeniem zakresu zadań.
22 000
-
-
-
22 000
NATO
62
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej  NATO SfP 971930 - Nanokompozyty magnetyczne przeznaczone do wykorzystania
w rdzeniach transformatorów
i procesie chłodzenia magnetycznego
40 000
-
-
-
40 000


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 38/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 listopada 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym oraz kosztów ponownego przygotowania wniosku

 
Lp.
Nazwa jednostki
Nazwa
programu
Tytuł projektu
1
2
3
4
1 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
w Warszawie
III Program Tematyczny 5.PR Poradniki w językach krajów nowo-stowarzyszonych dla programu Growth dla zwiększenia uczestnictwa w 6.PR
Akronim: Guides4NAS
2 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
w Katowicach
III Program Tematyczny
5.PR
Zrównoważony wzrost, fabryki i produkty a środowiskowe badania rozwojowe
Akronim: SUSPRO
3 Instytut Medycyny Pracy
im. J. Nofera
w Łodzi
I Program Tematyczny
5.PR
Odpowiedź ucha wewnętrznego na pola elektromagnetyczne telefonii komórkowej nowej gneracji
Akronim: RFEAR
4 Instytut Medycyny Pracy
im. J. Nofera
w Łodzi
I Program Tematyczny
5.PR
Skutki oddziaływania ekspozycji środowiska na hałas z uwzględnieniem modelującego wpływu czynników osobniczych na narząd słuchu i jakość życia
Akronim: HEARQoL
5 Instytut Medycyny Pracy
im. J. Nofera w Łodzi
I Program Tematyczny
5.PR
Alergia zawodowa i astma
Akronim: TEBACO
6 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
w Warszawie
II Program Tematyczny
5.PR
Profilowanie i analiza rozwoju środowiska informacyjnego w krajach kandydujących
Akronim: PANISCO
7 Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej II Program Horyzontalny
5.PR
Transfer wiedzy i doświadczeń
w dziedzinie zakładania innowacyjnych przedsiębiorstw
Akronim: TREXSIF
8 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie III Program Tematyczny
5.PR
Promocja programu Growth przez tworzenie sieci
Akronim: Pronet
9 Instytut Naukowo-Badawczy Państwowego Zakładu Higieny
w Warszawie
I Program Tematyczny
5.PR
Kliniczne efekty działania związków zaburzających pracę układu hormonalnego: zaburzenia metabolizmu sterydów i ich potencjalny wpływ na rozwój hormonozależnych nowotworów
Akronim: CLINDISRUPT
10 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie I Program Tematyczny
5.PR
Badania funkcji genomu w syntezie tRNA lizynowego w celu diagnozy
i leczenia infekcji bakteryjnych i miopatii mitochondrialnych
Akronim: Lysyl-tRNA in disease
11 Instytut Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej I Program Tematyczny
5.PR
Optymalizacja technologii oczyszczania masy papierniczej w procesach przetwarzania makulatury
Akronim: SCREENCLEAN II


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 38/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 listopada 2002 r.

Wykaz jednostek naukowych występujących w charakterze koordynatora projektu 5.PR w ogłoszonym przez Komisję Europejska konkursie na wsparcie centrów doskonałości, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 20 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku

Lp.
Nazwa jednostki
Nazwa programu
Tytuł projektu
1
2
3
4
1
Zakład Genetyki
i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie
I Program Tematyczny
5.PR
Centrum doskonałości nowotworów dziedzicznych
Akronim:CoE Her Cancer
2
Instytut Metod Komputerowych
w Inżynierii Lądowej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
III Program Tematyczny
5.PR
Ośrodek badawczy neuro-rozmytych obliczeń w inżynierii lądowej
Akronim: NEFCE
3
Zakład Patofizjologii i Immunologii Instytutu Reumatologicznego
w Warszawie
I Program Tematyczny
5.PR
Centrum doskonałości reumatologii klinicznej i doświadczalnej
Akronim: CECER
4
Wydział Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej
w Gliwicach
III Program Tematyczny
5.PR
Zintegrowane zarządzanie: środowisko - bezpieczeństwo - jakość - technologia
Akronim: IMEnSaQuTec
5
Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej
w Gliwicach
III Program Tematyczny
5.PR
Centrum inteligentnych technik podejmowania decyzji i kontroli
Akronim: CITDC
6
Katedra Elektrotechnologii Politechniki Śląskiej
w Gliwicach
VI Program Tematyczny
5.PR
Komputerowe metody w elektrotechnologii
Akronim: CME
7
Instytut Genetyki
i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
I Program Tematyczny
5.PR
Centrum doskonałości zastosowania genomiki i biotechnologii do doskonalenia cech funkcjonalnych zwierząt gospodarskich i jakości produktów zwierzęcych
Akronim: ANIMBIOGEN
8
Katedra Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej III Program Tematyczny
5.PR
Nowoczesne materiały kompozytowe
w projektowaniu środków transportu: teoretyczne modelowanie i weryfikacja eksperymentalna
Akronim: MCMTM
9
Instytut Mechaniki Precyzyjnej 
w Warszawie
III Program Tematyczny
5.PR
Centrum kompetencji inżynierii powierzchni wyrobów metalowych
Akronim: SURFENG
10
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
w Warszawie
III Program Tematyczny
5.PR
Centrum kompetencji w zakresie zintegrowanych systemów technicznych i jakościowych do ochrony przed korozją
Akronim: CORPROT
11
Zakład Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie
I Program Tematyczny
5.PR
Centrum badań komórki pnia
Akronim: STEC
12
Instytut Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechniki Poznańskiej
III Program Tematyczny
5.PR
Centrum doskonałości w zakresie efektywnej produkcji (projektowanie, wytwarzanie i sterowanie). Mentalna i edukacyjna transformacja regionalnego budownictwa
w kierunku Unii Europejskiej
Akronim: CEEP57

UCHWAŁA Nr 39/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 listopada 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 2 pkt 3 lit. b zarządzenia Nr 1/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.(Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1, Nr 8, poz. 35, Nr 9, poz. 43, Nr 10, poz. 49 i Nr 12, poz. 53) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Podmiotom działającym na rzecz nauki, występującym w charakterze koordynatora projektu Piątego Programu Ramowego, Badań Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 120 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł przyznaje się podmiotom wymienionym w załączniku do uchwały.

§ 2.

1. Podmiotom działającym na rzecz nauki, które w ramach 5.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdego podmiotu, przyznaje się:

1) Przedsiębiorstwu Realizacji Inwestycji "ProINVEST" Sp. z o.o. w Łodzi,

2) Zamkowi Królewskiemu na Wawelu w Krakowie.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 i 2, będą przekazywane właściwym podmiotom działającym na rzecz nauki na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber

Załącznik
do uchwały Nr 39/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 21 listopada 2002 r.

Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską

Lp.
Nazwa jednostki
Nazwa programu
Tytuł projektu
1
2
3
4
1
Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK 
w Warszawie
III Program Tematyczny
5.PR
Poradniki w językach krajów nowo-stowarzyszonych dla programu Growth dla zwiększenia uczestnictwa w 6.PR
Akronim: Guides4NAS
2
Laser Secura 
Sp. z o.o. 
we Wrocławiu
I Program Tematyczny
5.PR
Terapia fotodynamiczna w usuwaniu owłosienia
Akronim: PDT DEPILATION
3
Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
w Katowicach
II Program Tematyczny
5.PR
Pole elektromagnetyczne 
a środowisko
Akronim: EMFE
4
Rodan Systems S.A. 
w Warszawie
II Program Tematyczny
5.PR
System inteligentnego zarządzania zawartością (treści cyfrowe)
Akronim: ICONS


58

UCHWAŁA Nr 40/2002 
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 listopada 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie udziału w 2002 r. w specjalnym programie badawczym pod nazwą "eContent".

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§1.

W uchwale Nr 13/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie udziału w 2002 r. w specjalnym programie badawczym pod nazwą "eContent" (Dz. Urz. MN i KBN Nr 5, poz. 16 i Nr 10, poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1 a i § 1 b w brzmieniu:
"§ 1 a. 1. Przyznaje się Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pełniącej funkcję krajowego punktu kontaktowego w ramach koordynowania działań, o których mowa w § 1, środki finansowe w złotych, stanowiące równowartość 9.574 euro, z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu strony polskiej z tytułu uczestnictwa w programie eContent w 2002 r., który ma być wnoszony na podstawie decyzji Nr 1/2002 Rady Stowarzyszenia RP UE z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia ogólnych warunków uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w programach wspólnotowych.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie po dokonaniu przeliczenia według aktualnego kursu walut, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.

§ 1 b. Wkład strony polskiej z tytułu uczestnictwa w programie eContent w 2002 r. zostanie sfinansowany ze środków wyodrębnionych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b zarządzenia Nr 1/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1, Nr 8, poz. 35, Nr 9, poz. 43, Nr 10, poz. 49 i Nr 12, poz. 53)."


2) w § 2 po wyrazach "§ 1" dodaje się wyrazy "i w § 1 a".


§ 2.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber

59

UCHWAŁA Nr 41/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 21 listopada 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 32 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) uchwala się, co następuje:

§1.

W uchwale Nr 28/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 19 września 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 9, poz. 39 i Nr 10, poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 wyrazy "2 340 000 zł " zastępuje się wyrazami "2 280 000 zł",

2) w załączniku Nr 3 do uchwały skreśla się Lp.14, 29 i 65 oraz w Lp. 64 w kol. 4 wyrazy: "Centrum niekonwencjonalnych procesów i technologii produkcyjnych" zastępuje się wyrazami: "Elektrochemiczna technologia maszynowa o wielkiej precyzji, zawierająca utylizację przydatnych materiałów".


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 2,00 zł (VAT 0,0%)


BACK